Efectul principal al cesiunii de creanţă de la cedent la cesionar, întinderea dreptului acestuia din urmă. Consecinţe juridice asupra sumelor datorate anterior cesiunii, din perspectiva prevederilor art. 706 Cod procedură civilă.

Sentinţă civilă 1123/Ap din 04.07.2017


DECIZIA CIVILĂ Nr. 1123/Ap

Şedinţa publică de la 04 Iulie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE: V. M.

Judecător: A. G.

Grefier: C. O.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelului declarat de către apelantul A.A.în contradictoriu cu intimata DDM I. III AG, prin mandatar SC Aps R. SRL, reprezentant legal, împotriva sentinţei civile nr. 11xx/16.02.2017, pronunţată de Judecătoria B.  în dosarul nr. 230xx/197/2014, având ca obiect contestaţie la executare.

Dezbaterile în cauza civilă de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 12.06.2017, în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru termenul de judecată din data de 27.06.2016, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru termenul de judecată din data de 04.07.2016 dată la care instanţa, în aceeaşi compunere, a decis următoarele:

TRIBUNALUL,

Prin Sentinţa civilă nr. 1609 din 24.02.2016, pronunţată de  Judecătoria  B., a fost respinsă contestaţia la executare formulată de reclamantul contestator A.A., în contradictoriu cu intimata DDM I. III AG prin mandatar S.C. APS R. S.R.L.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că, prin încheierea din 14.07.2014 a Judecătoriei B., dosar 190xx/197/2014, s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, formulată de creditoarea DDM I. I AG, prin mandatar S.C. APS R. S.R.L., prin intermediul executorului judecătoresc L. S.-B., înregistrată sub numărul de mai sus şi in consecinţă a fost încuviinţată executarea silită privind titlul executoriu reprezentat de: Contract de credit nr. 70196015/29.08.2007, la cererea creditoarei DDM I. III AG, prin mandatar S.C. APS R. S.R.L împotriva debitorului A.A.pentru creanţa în sumă de 9.242,34 Euro, pentru accesoriile acesteia şi pentru cheltuielile de executare si onorariul executorului, în modalităţile de executare prevăzute de lege.

În data de 30.06.2014, DDM I. III AG, prin mandatar S.C. APS R. S.R.L a formulat cerere de executare silită împotriva debitorului invocând titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr.70196015 încheiat cu U. Ţ. BANK de A.A.– fila 98. Dreptul intimatei provine din cesiune de creanţă efectuată în 10.08.2011 - fila 101, notificată legal - fila 113. Dreptul noii creditoare (intimata) s-a ivit aşadar de la data cumpărării mai exact data notificării cesiunii către debitor.

În 26.10.2006 debitorul a luat un împrumut de 12.000 lei de la B.C.R. - fila 160. În 22.08.2007 debitorul negocia cu UniCredit în vederea unei refinanţări - fila 147, pe care a primit-o în 29.08.2007 de 7.336 euro - fila 117. Ultima plată efectuată este în 18.12.2012 cum rezultă din nota întocmită de ASSET P.– fila 116, când debitorul avea o restanţă de 9.242,34 euro. Durata contractului încheiat în 2007 era de 60 luni.

Întrucât nu a achitat ratele, contractul a fost cesionat, efectuându-se notificarea mai sus menţionată din 10.08.2011.

Cererea de executare fiind introdusă în 30.06.2014 rezultă că termenul de 3 ani prevăzut de art.705 Cod procedură civilă nu s-a împlinit, prin urmare nu a intervenit prescripţia.

Contestatorul a apreciat că suma urmărită nu reprezintă creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză, suma neachitată în contul creditului este de 9.192,82 euro - fila 39 vol. II.

Prin Sentinţa civilă nr. 11xx din 16.02.2017, pronunţată în acelaşi dosar, a fost admisă cererea de completare a sentinţei formulată de expert, respinsă cererea de diminuare onorariu expert, formulată de contestator, s-a stabilit onorariul definitiv pentru expert S. A. la suma de 6.441 lei, conform devizului şi s-a constatat că din suma de 6.441 lei a fost achitat avansul de 1.500 lei.

A fost obligat contestatorul A.A.să achite în contul BLET B., la dispoziţia expertei S. A., diferenţa onorariu de 4.941 lei şi s-a dispus comunicarea încheierii către părţi, expert şi Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul B..

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut dispoziţiile art. 444 Cod procedură civilă şi a avut în vedere împrejurarea că sentinţa civilă 1609/24.02.2016 nu a fost comunicată petentei expert, astfel termenul de introducere a cererii de completare dispozitiv nu este încălcat - fila 93 vol. I verso.

Instanţa a constatat că prin dispozitivul sentinţei civile 1609/2016 a omis a se pronunţa cu privire la onorariul cuvenit expertului. Este aşadar întemeiată cererea de completare dispozitiv, urmând a fi admisă.

Cu privire la cererea de stabilire onorariu, în drept, potrivit art. 23 din O.G.2/2000 onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului.

Prin avocat, contestatorul a solicitat ca onorariul să fie redus – fila 91 vol. II.

Instanţa a respins cererea de diminuare onorariu expert, cerere formulată de contestator, constatând că prin devizul ataşat raportului suma pretinsă este justificată, aprecierea părţii nu se raportează la nici un criteriu palpabil, ci la aprecierea personală, stabilind potrivit dispozitivului şi obligând contestatorul să achite în contul B.L.E.T. B., la dispoziţia expertei S. A., diferenţa onorariu de 4.941 lei.

Împotriva acestor sentinţe a declarat apel contestatorul A.A., solicitând admiterea lui şi schimbarea în tot a Sentinţei civile nr. 1609 din 24.02.2016 în sensul admiterii contestaţiei al executare cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, susţinând că hotărârea nu este  motivată, dreptul de a cere executarea silită s-a prescris şi instanţa nu s-a pronunţat asupra cererii de reducere a onorariului de expert.

Arată că motivarea nu cuprinde menţiuni cu privire la modul de calcul al termenului de prescripţie, începerea cursului acesteia şi nici dacă au intervenit cauze de întrerupere sau suspendarea acestuia.

Motivarea lacunară a hotărârii, lipsită de coerenţă şi logică juridică,  nu asigură garanţiile unui proces echitabil din perspectiva jurisprudenţei CEDO, este criticabilă din perspectiva legalităţii şi  creează părţilor o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin schimbarea în tot a hotărârii.

Dreptul de a cere executarea silită este prescris pentru ratele scadente anterior datei de 30.06.2011, în raport de data depunerii cererii de executare la data de 30.06.2014, potrivit prevederilor art. 705 al. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, cursul prescripţiei nefiind suspendat sau întrerupt potrivit prevederilor art. 707 şi 708 din acelaşi cod.

Contrar susţinerilor creditoarei, debitorul-apelant nu a făcut nicio plată în data de 18.12.2012, neexistând vreo dovadă în acest sens ci doar o notă de şedinţă întocmită de actualul deţinător al creanţei.

Cât priveşte onorariul de expert, arată că acesta este disproporţionat faţă de munca depusă, expertul repetând aceleaşi informaţii în cele 25 pagini ale lucrării, greşeşte la calcului orelor prestate, iar instanţa a omis a se pronunţa cu privire la acesta deşi a solicitat, prin apărător, la termenul de judecată din data de 22.01.2016.

 În drept, apelul a fost motivat pe prevederile art. 466 şi următoarele, art. 705-707 şi art. 711 din Codul de procedură civilă.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului şi menţinerea hotărârii atacate ca fiind temeinică şi legală pentru motivele reţinute de prima instanţă în considerentele hotărârii sale, susţinând că deţine o creanţă certă lichidă şi exigibilă pusă în executare în termenul de prescripţie faţă de data dobândirii creanţei de către aceasta.

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri.

Prin apelul declarat împotriva Sentinţei civile nr. 11xx din 16.02.2017, dată în completarea celei dintâi, apelantul solicită schimbarea în parte a acestei hotărâri în sensul admiterii cererii sale şi diminuarea onorariului expertului, susţinând că prima instanţă nu se raportează la niciun criteriu palpabil ci doar la aprecierea personală stabileşte un onorariu de 6.441 lei .

Mai arată că onorariul este nejustificat de mare faţă de volumul de muncă al expertului şi complexitatea lucrării, instanţa considerând în mod neîntemeiat că motivele de reducere a onorariului nu sunt fundamentate pe dispoziţiile art. 23 al. 1 din OG nr. 2/2000.

 În drept, acest apel a fost motivat pe prevederile art. 446, art. 444, art. 466 şi următoarele, art. 718, art. 453 şi art. 447 din Codul de procedură civilă, art.23 al. 1 din OG nr. 2/2000. 

Intimata a formulat întâmpinare şi faţă de acest apel, solicitând  respingerea lui şi menţinerea hotărârii atacate ca fiind temeinică şi legală pentru motivele reţinute de prima instanţă în considerentele hotărârii sale, susţinând aplicabilitatea prevederilor art. 262 din Codul de procedură civilă, apelantul fiind cel care a solicitat proba cu expertiza, iar onorariul expertului face parte din cheltuielile de judecată care cad în sarcina părţii care pierde procesul, potrivit prevederilor art. 453 din Codul de procedură civilă.

Analizând sentinţa atacată din perspectiva motivelor de apel, a probelor existente la dosarul cauzei şi dispoziţiilor legale aplicabile în materie, tribunalul constată că apelurile sunt fondate şi le va admite, pentru considerentele ce urmează.

Susţinerile apelantului în sensul că nu s-au făcut plăţi în contul creditoare se confirmă, intimata neputând depune dovada acestora deşi în faţa instanţei de apel s-a făcut o astfel de solicitare.

Corespunde realităţii că, odată în situaţia cesiunii creanţei, caracterul executoriu  este asociat cu aceasta şi nu cu înscrisul ca atare, iar de vreme ce legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi devine una executorie, atributul executorialităţii neconstituind un aspect de drept procesual ci devine o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune, cum statuează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept prin decizia nr. 3 din 4.04.2014.

Cu toate acestea, prin cesiunea creanţei nu se întrerupe cursul prescripţiei şi nu începe să curgă un nou termen de prescripţie, efectul principal al cesiunii de creanţă fiind transmiterea dreptului de creanţă de la cedent la cesionar, acesta din urmă dobândind doar dreptul ce a aparţinut cedentului, nici mai mult, nici mai puţin.

În consecinţă, prescripţia extinctivă a dreptului la acţiunea în realizarea creanţei se produce în termenul şi condiţiile prevăzute pentru cedent şi nu de la data realizării cesiunii.

Cererea de executare silită a fost depusă la data de 30.06.2014, intimata nu a făcut dovada efectuării de plăţi în perioada 30.06-2011–30.06.2014, situaţie în care intervine prescripţia dreptului pentru sumele datorate anterior acestui interval de timp, potrivit prevederilor art. 705 din Codul de procedură civilă şi contrar reţinerilor primei instanţe în sensul neintervenirii prescripţiei.

Prin Raportul de expertiză 755983 din 28.10.2015 s-a stabilit că sumele datorate anterior datei de 30.06.2011 sunt de 6402,5 euro, cu titlu de rate neachitate şi 798,51 euro cu titlu de accesorii celor dintâi (filele 51-52 dosar fond vol. 2)

Din aceeaşi lucrare rezultă că suma totală neachitată cu titlu de rate şi accesorii este  9.186,02 euro din care suma de 7201,01 euro reprezintă suma aferentă perioadei anterioare datei de 30.06.2011, expertul stabilind că suma de recuperat fiind cea de 1985,01 euro (fila 54).

Pentru aceste considerente, apelul împotriva Sentinţei civile nr. 16xx din 24.02.2016 va fi admis cu consecinţa schimbării în parte a acesteia în sensul admiterii în parte a contestaţia la executare formulată de apelant şi anulării în parte a actele de executare din dosarul execuţional nr. 193/2014 al  B.E.J. L. S. B. pentru suma de 7201,01 euro, fiind păstrate pentru suma de 1985,01 euro.

Cât priveşte apelul declarat de contestatorul-apelant A.A., împotriva Sentinţei civile nr. 11xx din 16.02.2017, pronunţată în acelaşi dosar, instanţa de control judiciar constată că prin decontul depus de expert sunt evidenţiate un număr de 80 ore necesare operaţiilor de birou în condiţiile în care unele dintre activităţile de la pct. 1-4 se suprapun între ele, prelucrarea şi expertizarea regăsindu-se în activităţile de verificare şi analizare, respectiv de centralizare şi valorificare a informaţiilor şi datelor de la pct. 1 şi 3.

 Astfel nu se justifică cele 28 ore pentru activităţile menţionate, cuantumul onorariului definitiv fiind stabilit la nivelul sumei de 4000 lei, din care s-a achitat 1500 lei şi va fi obligat contestatorul A.A.să achite în contul B.L.E.T. B., la dispoziţia expertei S. A., diferenţa de onorariu de 2500  lei.

În temeiul prevederilor art. 453 din Codul de procedură civilă, intimata fiind căzută în pretenţii va fi obligată la plata sumei de 6000 lei cheltuieli de judecată  reprezentând onorariu expert 4000 lei şi onorariu apărător la instanţa de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de contestatorul-apelant A.A., împotriva Sentinţei civile nr. 16xx din 24.02.2016, pronunţată de  Judecătoria  F., pe care o schimbă în parte în sensul că admite în parte contestaţia la executare formulată de acesta în contradictoriu cu intimata D.D.M.  I. III A.G. prin mandatar S.C. A.P.S. R. S.R.L. şi anulează în parte actele de executare din dosarul execuţional nr. 193/2014  al  B.E.J.  L. S. B. pentru suma de 7201,01 euro şi le păstrează pentru suma de 1985,01 euro.

 Admite apelul declarat de contestatorul-apelant A.A., împotriva Sentinţei civile nr. 11xxdin 16.02.2017, pronunţată în acelaşi dosar, pe care o schimbă în parte în sensul că admite cererea de completare a Sentinţei civile nr. 11xx din 16.02.2017 formulată de expert şi cererea de diminuare onorariu expert formulată de contestatorul A.A.şi, în consecinţă:

 Stabileşte onorariul definitiv pentru expert tehnic S. A. la suma de 4000 lei, constată achitarea avansului de 1.500 lei şi obligă contestatorul A.A.să achite în contul B.L.E.T. B., la dispoziţia expertei S. A., diferenţa de onorariu de 2500  lei.

Obligă intimata D.D.M.  I. III A.G. prin mandatar S.C. A.P.S. R. S.R.L. la plata sumei de 6000 lei cheltuieli de judecată în ambele instanţe.

Prezenta se comunică părţilor, expertei şi Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul B..

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.07.2017.

Preşedinte, Judecător,

V. M. A. G.

Aflat în CO, semnează pentru

Preşedintele completului de judecată

Judecător – V. M.

 Grefier,

 C. O.

Aflat în CO, semnează pentru

Înlocuitor Grefier-şef Secţia I Civilă

Dorina Andronic

Red. jud. V.M./25.07.2017

Tehnored. V.A.M./25.07.2017 – 4 ex.

Jud. fond Mirela Aramă