Contestatie decizie de concediere.Nedovedirea faptelor imputate salariatului de către angajator

Sentinţă civilă 272 din 07.02.2018


Dosar nr...R O M Â N I A TRIBUNALUL DOLJ SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE SENTINŢA Nr...Asupra cauzei de faţă :La data de 16.10.2017, contestatorul I.N.A. a formulat  contestaţie împotriva deciziei de concediere disciplinară nr... emisă de intimata C.J. D...-D.G.A.S.P.C. D..., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună anularea dispoziţiei de concediere, ca fiind neîntemeiată, reintegrarea în muncă a contestatorului pe postul deţinut anterior emiterii dispoziţiei, acela de inspector specialitate gradul II, gradaţia I în cadrul C.S.S. de tip R.A.-locuinţa protejată "F..." şi obligarea intimatei la plata drepturilor băneşti reactualizate, de la data desfacerii contractului de muncă şi până la data reintegrării.În motivare, a arătat că a fost sancţionat disciplinar cu măsura extremă a desfacerii contractului de muncă pentru că a avut un comportament neadecvat faţă de beneficiara S.C. şi că a dezvoltat cu aceasta o relaţie personală.Învederează că, prin natura rolului de responsabil de caz şi a atribuţiilor din fişa postului nr..., a răspuns cu promptitudine şi în mod responsabil sarcinilor  trasate de şeful ierarhic, sau în acord cu măsurile hotărâte în echipa pluridisciplinară în interesul beneficiarilor.Aşa cum a precizat şi în nota explicativă dată cu ocazia efectuării cercetării disciplinare, în calitate de  responsabil de caz în cadrul C.S.S. de tip R.A., din cursul lunii martie 2017, a preluat progresiv atribuţiile fostei colege de serviciu Deaconu Alexandra şi ulterior, începând cu luna aprilie 2017, în rolul de înlocuire a responsabilului de caz dl. M.C. a deţinut datele de contact telefonic ale tuturor beneficiarilor, inclusiv al C.S., deţinerea contactelor telefonice ale beneficiarilor şi legătura cu aceştia prin intermediul telefonului personal este o practică uzuală, generală, cunoscută de şeful CSSTRA şi firească prin natura îndeplinirii atribuţiilor de responsabil de caz şi a lipsei unui telefon de serviciu.Faptul că numita S.C. are numărul său de telefon, nu trebuie înţeleasă ca o  situaţie care contravine ROI şi Codului Etic al DGASPC D..., întrucât prin natura atribuţiilor de serviciu s-a impus contactarea telefonică în sensul ghidării, consilierii, monitorizării beneficiarilor cu scopul menţinerii unui climat securizat, al promovării şi furnizării de servicii sociale la care aceştia au dreptul.Se  mai arată că, raportul de cercetare disciplinară prealabilă se bazează  pe declaraţiile beneficiarei în faţa personalului şi în faţa comisiei de disciplină, pe formulări ipotetice, fără a demonstra însă un context vicios, periclitant sau a cărui formulare să aibă un scop în opoziţie cu atribuţiile de serviciu ale contestatorului, cu interesul social de mediere a conflictelor în care este implicată beneficiara, care să lezeze imaginea asistatei social sau care  să fie un mijloc de abuz sau exploatare a acesteia, nu a prejudiciat imaginea persoanei adulte cu handicap mediu, ori misiunea instituţiei.Raportul de cercetare disciplinară prealabilă evidenţiază inconsecvenţa în declaraţii a beneficiarei Stîngă Cristina, oscilantă în cele afirmate, fără a prezenta detalii sau corelări evidente ori vreo probă materială care să conducă către plauzibilitatea şi verosimilitatea celor afirmate.Contestatorul menţionează faptul că din momentul în care a fost avertizat asupra perceperii denaturate a relaţiei profesionale stabilite cu S.C., a conştientizat situaţia  creată de afecţiunile psihice ale beneficiarei şi a avut o atitudine circumspectă, a tratat cu o disponibilitate rezervată solicitările acesteia, a adoptat un mod de abordare, de comunicare mai reţinută şi doar în prezenţa personalului aşa cum i s-a indicat , a acţionat strict şi conform sugestiilor din partea colegilor specialişti, astfel că nu se poate vorbi de o tratare iresponsabilă a situaţiei sau de lipsa unei readaptări la particularităţile ei psihico-emoţionale.Consideră că nu i se poate imputa neglijenţa în serviciu, nerespectarea art.7 din Codul etic, încălcarea anexei 2, modulul V din cuprinsul Ordinului nr.67/2015 sau prevederile Regulamentului de Organizare şi funcţionare a instituţiei, întrucât orice raport între contestator şi beneficiară a fost strict profesional, deţinerea numărului de telefon şi legătura telefonică cu aceasta fiind cunoscute de către şeful ierarhic, situaţiile de mediere a conflictelor şi informaţiile furnizate beneficiarei precum şi însoţirea acesteia în afara locuinţei Protejate C... la serviciu fiind anunţate şefului CSSTRA.Consideră că şi-a îndeplinit întocmai atribuţiile de serviciu conform fişei postului, astfel că încadrarea abaterilor reţinute în sarcina sa şi cu incidenţa la art.61lit.a din Codul muncii, respectiv la art.8 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al DGASPC este nejustificată, nefiind bazate pe dovezi implicite, explicite, probe sau referinţe vădite ale săvârşirii cu rea credinţă sau neglijenţă a abaterilor stabilite în concluziile raportului de cercetare disciplinară.Consideră neîntemeiată aplicarea sancţiunii celei mai severe în contextul în care faptele imputate nu sunt susţinute de vreo dovadă în verificările de cercetare disciplinară sau vreo consecinţă implicită, tangibilă cu acuzaţiile aduse ansamblul raportului de cercetare disciplinară, nu s-a avut în vedere faptul nu a mai fost sancţionat disciplinar, nu s-a evidenţiat niciun raport de cauzalitate între faptele imputate şi urmările ce au decurs din încălcarea abaterilor reţinute în sarcina sa şi nu există dovezi ale producerii unor prejudicii sau vicieri ale misiunii CSSTRA, ori o consecinţă de limitare din partea sa a drepturilor de care se bucură persoanele adulte cu handicap în urma abaterilor de care este învinuit.S-a solicitat proba cu înscrisuri şi efectuarea unei adrese către intimată pentru a comunica dacă şi alţi angajaţi au numerele de telefon ale beneficiarilor şi dacă angajaţii folosesc uneori maşina personală pentru a-i transporta pe beneficiari. Se solicită proba cu interogatoriul intimatei. S-a depus, în copie: dispoziţia contestată, adresa nr... şi răspunsul la această adresă, adresa nr..., completare notă explicativă, diplomă de master şi diplomă de licenţă, recomandare, certificate de absolvire cursuri ale contestatorului, cartea de identitate.Intimata D. G.A.S.P.C. D... a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei, pentru motivele următoare:Contestatorul, salariat în funcţia de inspector specialitate gradul II, gradaţia I în cadrul C.S.S. de tip R.A.-locuinţa protejată "F..." a fost sancţionat disciplinar cu desfacerea contractului individual de muncă întrucât a încălcat cu vinovăţie  prevederile cuprinse în fişa postului nr...-obligaţia  de a respecta şi promova drepturile persoanei adulte cu handicap  şi obligaţia de a cunoaşte şi respecta ROI al DGASPC D... şi Codul etic, Regulamentul intern al DGASPC D..., secţiunea 4, art.25-obligaţia de a îndeplini cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu şi de a se abţine de la orice faptă care să aducă prejudicii instituţiei, Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi,Anexa 2, Modulul V, Standardul 1-obligaţia de a respecta etica profesională în relaţia cu beneficiarii şi Codul etic al DGASPC D..., art.7, pct.3.6-interzicerea implicării în relaţii sentimentale cu clientul.Din referatul nr... şi declaraţiile ataşate acestuia, rezultă că urmare abaterilor repetate privind nerespectarea Regulamentului intern al locuinţei protejate aduse la cunoştinţă Serviciului management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale, de către şeful C.S.S. de tip R.A. în data de 07.09.2017, la sediul locuinţei protejate C... a avut loc o întrevedere între managerul de caz M.J.M. şi beneficiara S.C., ocazie cu care, aceasta i-a mărturisit că a fost invitată în oraş de către responsabilul de caz I.A. în momentul însoţirii de către acesta la P.M.S. C..., unde şi-a vizitat prietenul, că s-a întâlnit cu contestatorul în repetate rânduri, că a fost la acesta acasă în C... şi la rudele acestuia din S..., că are numărul de telefon al acestuia salvat în telefon şi că este sunată  de catre acesta şi că o singură dată a întreţinut cu contestatorul relaţii sexuale.Din declaraţia d-nei A.M., ataşată referatului nr..., rezultă că în data de 23.08.2017 în drumul de la S.N. C... spre locuinţă,  beneficiara i s-a confesat că între ea şi contestator există o afinitate care l-a determinat pe acesta să îi facă cadou set de bijuterii de argint şi a invitat-o la plimbare în oraş, dar şi faptul că îi cunoaşte familia. Din declaraţia d-nei M.A. asistent medical în cadrul C.S.S. de tip R.A., rezultă că în data de 10.09.2017 când a însoţit pe beneficiară la un magazin pentru a face cumpărături, aceasta a primit pe toată durata deplasării mesaje pe telefonul mobil de la contestator, prin care o ruga să şteargă toate mesajele şi apelurile primite de la el.În nota explicativă dată, urmare a convocării nr... şi completarea la convocare nr..., contestatorul a declarat că îşi cunoaşte sarcinile de serviciu din fişa postului, cunoaşte prevederile  Regulamentului intern, Codului etic şi ale standardelor minime de calitate aplicabile serviciului (Ordinul nr.67/2015).În ceea ce priveşte relaţia dintre el şi beneficiara S.C., contestatorul a arătat că are o relaţie strict profesională cu aceasta, care se circumscrie relaţionării asistent social-beneficiar prin manifestarea de empatie şi disponibilitate, ca de altfel în relaţionarea cu oricare dintre beneficiari, cu scopul de a informa, consilia şi facilita accesarea de către S.C. a tuturor serviciilor sociale şi că în niciun moment al interacţiunii cu aceasta nu a  existat şi nu există un mod de relaţionare care să contravină Codului deontologic şi etic, atitudini, forme sau promovări ale abuzului de orice fel, de exploatare sau prejudiciere a persoanei sale sau a funcţiei pe care o deţine.În ceea ce priveşte întreţinerea de relaţii sexuale cu beneficiara S.C., contestatorul a precizat că nu a iniţiat, nu a sugerat, nu a primit din partea beneficiarei o reacţie cu conotaţii sexuale sau de altă natură care să contravină codului deontologic şi etic.Se mai menţionează că, contestatorul a precizat că nu a invitat-o pe beneficiară la domiciliul persona sau la domiciliul rudelor sale, că nu a fost împreună cu aceasta la munte sau în alte zone, că nu i-a înmânat niciodată un set de bijuterii sau alte obiecte de argint sau altă materie primă, că nu a invitat-o la plimbare în oraş sau în altă zonă şi că orice deplasare  şi întoarcere cu beneficiara a fost anunţată şefului de complex fie în mod direct, fie telefonic sau prin mesaje. În calitate de responsabil de caz, acesta a aratat că deţine numărul de telefon al tuturor beneficiarilor, inclusiv pe al acesteia, că a comunicat prin mesaje pe telefonul mobil cu aceasta dar în interesul ei strict, că orice legătură telefonică cu beneficiara şi cu ceilalţi beneficiari a fost anunţată şefului de complex şi că relaţia profesională stabilită cu S.C. nu a fost alterată niciodată, a fost relativă cooperantă în consilierea socială şi accesarea serviciilor comunitare respectiv nevoie de informare, ghidare şi consiliere a beneficiarei în situaţii de conflict dintre aceasta şi alte persoane din anturajul său, ori pentru accesarea serviciilor din comunitate şi nici în prezent, această relaţionare nu a cunoscut vreo atitudine din partea sa care să lezeze drepturile de persoană adultă cu handicap, să denatureze sau  să genereze vicieri ale misiunii complexului. Se mai arată că, contestatorul a învederat că i-a fost atrasă atenţia de către colegii specialişti din cadrul complexului şi de către personalul auxiliar că beneficiara S.C. şi-a creat o imagine falsă a raporturilor stabilite în interes de serviciu şi în interesul dezvoltării /integrării sociale, atât faţă de alţi salariaţi, cât şi faţă de el, însă faţă de aceste semnalări s-a poziţionat cu calmitate şi neutralitate, înţelegând şi arătând disponibilitate manifestărilor simptomatologiei din spectrul tulburărilor de tip borderline.Intimata a mai arătat că la aplicarea sancţiunii concedierii disciplinare prin decizia contestată, s-au avut în vedere împrejurările  în care  fapta a fost săvârşită, respectiv faptul că contestatorul ocupă funcţia de inspector specialitate gradul III, cu atribuţii de asistent social şi acordă servici de specialitate beneficiarilor C.S.S. de tip R.A., de gradul de vinovăţie al contestatorului care, deşi cunoştea situaţia particulară a beneficiarei S.C., nu a adoptat o modalitate de abordare, comunicare şi de relaţionare, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acesteia şi de consecinţele abaterii disciplinare- încălcarea eticii profesionale care se află la baza activităţii de asistenţă socială împietează îndeplinirea scopului principal al activităţii de asistenţă socială şi anume asistarea persoanelor aflate în dificultate prin identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor sociale.S-a anexat în copie: dispoziţia contestată nr..., raport nr..., dispoziţia nr... constituire comisie cercetare disciplinară prealabilă,  adresele  nr... şi nr...,  declaraţie S.C., referat nr..., declaraţiile numiţilor M.A., M.A. şi ale contestatorului  I.A.,  raport nr... privind situaţia tinerei S.C., cartea de identitate şi fişa postului contestatorului Codul etic al personalului DGASPC D..., Regulamentul Intern al DGASPC D..., Codul de conduită profesională a personalului DGASPC D...Contestatorul a formulat răspuns la întâmpinare şi a depus la dosarul cauzei  interogatoriu  propus de contestator intimatei.Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:Prin decizia contestată nr..., intimata a dispus sancționarea contestatorului cu desfacerea disciplinară a contractului idividual de muncă, în temeiul  art.248 alin.1.lit.e și art.250 coroborate cu art.61 lit.a din Codul muncii și art.8 alin.1 din Regulamentul cadru de Organizare și Funcționare a DGASPC D... aprobat prin HG  nr.1434/2004, începând cu data de 02.10.2017, reținându-se că a încălcat a încălcat cu vinovăţie  prevederile cuprinse în fişa postului nr.2531/27.04.2017 - obligaţia  de a respecta şi promova drepturile persoanei adulte cu handicap şi obligaţia de a cunoaşte și respecta ROI al DGASPC D... şi Codul etic, Regulamentul intern al DGASPC D..., secţiunea 4, art.25 - obligaţia de a îndeplini cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu şi de a se abţine de la orice faptă care să aducă prejudicii instituţiei, Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 2, Modulul V, Standardul 1-obligaţia de a respecta etica profesională în relaţia cu beneficiarii şi Codul etic al DGASPC D..., art.7, pct.3.6-interzicerea implicării în relaţii sentimentale cu clientul.Dispoziția de desfacere a contractului de muncă a fost emisă avându-se în vedere raportul nr... cu privire la concluziile asupra cercetării disciplinare prealabile efectuate în temeiul art,.251 alin.2 din Codul muncii .Despre faptele contestatorului, intimata a fost sesizată prin referatul nr..., privind situația tinerei S.C., persoană cu handicap Mediu, beneficiară de servicii în cadrul CSSTRA-Locuință Protejată "C..." întocmit de S.M.C. pentru A.M.S.S., cu ocazia întrevederii din data de 07.09.2017, între managerul de caz M.J.M. și beneficiara S.C.Cu ocazia acestei întrevederi, beneficiara a mărturisit managerului de caz, că a fost invitată în oraș de către responsabilul de caz I.A., în momentul însoțirii de către acesta la P.M.S. C..., unde l-a invitat pe prietenul său A.C., că s-a întâlnit în repetate rânduri cu acesta, că a fost la el acasă și la rudele acestuia din localitatea S..., că a mers cu el la munte, că a avut o singură dată și relații sexuale , că are numărul de telefon al responsabilului de caz salvat în telefon (A.) și că este sunată de către acesta. Se mai arată în referat că, aceste aspecte au fost aduse la cunoștință șefului de complex, care a relatat la rându-i că unele aspecte au fost mărturisite de către beneficiara S.C. și asistentei medicale A.M.Potrivit dispozitiilor art.247 alin.1 din C.muncii, ,,angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de cate ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară".Dispozițiile alin. 2 din același act normativ definesc abaterea disciplinară ca fiind, o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhiciAstfel, pentru antrenarea răspunderii disciplinare este necesar ca fapta săvârșită de salariat să fie în legătură cu munca sa, prin aceasta să fi încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, nefiind însă necesară dovedirea producerii unui prejudiciu material, acesta atrăgând în paralel incidența răspunderii patrimoniale, faptele reţinute în decizia de concediere contestată în cauză neîndeplinind cerinţele legale pentru a constitui abateri disciplinare, în sensul disp. art. 247 din codul muncii.

Se reține astfel că, aplicarea sancţiunilor disciplinare este permisă cu respectarea unor condiţii de fond si de formă reglementate de legislaţia muncii, context în care stabilirea sancţiunii disciplinare poate fi dispusă potrivit art.250 din Codul muncii după mai multe criterii şi anume: împrejurările în care fapta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a salariatului, consecințele abaterii disciplinare, comportarea generală în serviciu a salariatului şi eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.În nota explicativă dată, urmare a convocării la cercetarea disciplinară prealabilă, contestatorul a precizat că își cunoaște sarcinile de serviciu prevăzute în fișa postului, cunoaște prevederile Regulamentului intern, ale Codului etic și ale Standardelor minime de calitate aplicabile serviciului.În ceea ce priveşte respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii, a declarat că, în acord cu reglementările fișei postului-informarea, consilierea și suportul oferit beneficiarilor pentru accesarea serviciilor sociale- se manifestă disponibilitate, se inspiră încredere fără a stabili legături care să prejudicieze, lezeze funcția și raportul profesional cu asistații sociali, fără a acționa sau promova forme de abuz, exploatare, neglijare.Referitor la relaţia dintre el şi beneficiara S.C., a susținut că este o relaţie strict profesional, care se circumscrie relaţionării asistent social-beneficiar prin manifestarea de empatie şi disponibilitate, ca de altfel în relaţionarea cu oricare dintre beneficiari, cu scopul  de a informa, consilia şi facilita accesarea de către S.C. a tuturor serviciilor sociale şi că, în niciun moment al interacţiunii cu aceasta, nu a existat şi nu există un mod de relaţionare care să contravină Codului deontologic şi etic, atitudini, forme sau promovări ale abuzului de orice fel, de exploatare sau prejudiciere a persoanei sale sau a funcţiei pe care o deţine.Relația profesională stabilită cu S.C. nu a fost alterată niciodată, a fost relativ cooperantă în consilierea socială și accesarea serviciilor comunitare și nici în prezent, această relaționare nu a cunoscut vreo atitudine din partea sa care să lezeze drepturile de persoană adultă cu handicap, să denaturez sau să genereze vicieri ale misiunii complexului.În ceea ce priveşte întreţinerea de relaţii sexuale cu beneficiara S.C., contestatorul a precizat că nu a iniţiat, nu a sugerat, nu a primit din partea beneficiarei o reacţie cu conotaţii sexuale sau de altă natură care să contravină codului deontologic şi etic.Contestatorul a mai precizat că nu a invitat-o pe beneficiară la domiciliul personal sau  la domiciliul rudelor sale, că nu a fost împreună cu aceasta la munte sau în alte zone, că nu i-a înmânat niciodată un set de bijuterii sau alte obiecte de argint sau altă materie primă, că nu a invitat-o la plimbare în oraş sau în altă zonă şi că orice deplasare şi întoarcere cu beneficiara  a fost anunţată şefului de complex fie în mod direct, fie telefonic sau prin mesaje. În calitate de responsabil de caz, acesta a arătat că deţine numărul de telefon al tuturor beneficiarilor, inclusiv pe al acesteia, că a comunicat prin mesaje pe telefonul mobil cu aceasta, dar în interesul ei stric, că orice legătură telefonică cu beneficiara şi cu ceilalţi beneficiari a fost anunţată şefului de complex şi că relaţia profesională stabilită cu S.C. nu a fost alterată niciodată, a fost relativă cooperantă în consilierea socială şi accesarea serviciilor comunitare respectiv nevoie de informare, ghidare şi consiliere a beneficiarei în situaţii de conflict dintre aceasta şi alte persoane din anturajul său, ori pentru accesarea serviciilor din comunitate şi nici în prezent, această relaţionare nu a cunoscut vreo atitudine din partea sa care să lezeze drepturile de persoană adultă cu handicap, să denatureze sau  să genereze vicieri ale misiunii complexului. Contestatorul a mai declarat că i-a fost atrasă atenţia de către colegii specialişti din cadrul complexului şi de către personalul auxiliar că beneficiara S.C. şi-a creat o imagine falsă a raporturilor stabilite în interes de serviciu şi în interesul dezvoltării/ integrării sociale, atât faţă de alţi salariaţi, cât şi faţă de el, însă faţă de aceste semnalări s-a poziţionat  cu calmitate şi neutralitate, înţelegând şi arătând disponibilitate manifestărilor simptomatologiei din spectrul tulburărilor de tip borderline.In  completarea la nota explicativă, contestatorul  a mai adăugat că  în ultimele luni de când i s-a semnalat concret suspiciunea unei apropieri între el și beneficiara S.C., niciodată nu a mai inițiat vreun apel telefonic sau mesaj către aceasta, nici în situațiile când  se impunea  să ia legătura cu ea, nu a mai intrat în camera ei personală pentru anunțarea de a o însoți sau de a semna documente sociale și că orice discuție cu aceasta s-a efectuat în preajma personalului de specilitate și de suport din cadrul complexului.Potrivit art.272 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. În speta de față, din probatoriul administrat în cauză, se reţine că faptele imputate contestatorului şi care au condus la concedierea sa, nu au fost probate.Pentru a aprecia astfel, instanţa reţine că singura probă în sprijinul afirmaţiei că între contestator și beneficiara S.C. a existat o afinitate, care l-a determinat pe acesta să-i facă cadou un set de bijuterii din argint și să meargă împreună la plimbare și că beneficiara îi cunoaște părinții, este declaraţia martorei M.A., asistent medial în cadrul CSSTRA, locuința protejată M..., martor ce nu a perceput personal o astfel de situaţie, aspectele declarate din acest punct de vedere fiindu-i aduse la cunoştinţă de către beneficiara S.C., aşa încât, nu poate fi reținută de instanță.Mai mult, această declarație vine în contradicție cu declarația dată de martoră, cu ocazia cercetării disciplinare prealabile, conform căreia aceasta nu poate aprecia dacă există o relație între beneficiara S.C. și d-nul I.A., afirmație motivată de faptul că nu lucrează în cadrul locuinței C..., ci în cadrul locuinței M... și o însoțește pe beneficiară doar atunci când este nevoie, la diferite examene medicale.Instanța va avea în vedere și faptul că declarația d-nei M.A. asistent medical CSSTRA, LP C..., din care rezultă că în data de 10.09.2017, cu ocazia însoțirii beneficiarei la magazinul din apropierea locuinței pentru a-și face cumpărături, aceasta i-a mărturisit faptul că primea mesaje pe telefonul mobil de la inspectorul I.A., și că i s-a arătat de către aceasta un mesaj pin care contestatorul o ruga să șteargă toate mesajele și apelurile imite de la el, nu este concludentă şi nu poate sta la baza sancţionării contestatorului cu desfacerea contractului de muncă. De altfel, prin declarația dată la data de 26.09.2017, a declarat că nu a observat un comportament neadecvat între inspectorul I.A. și beneficiara S.C. în decursul celor două luni de când își desfășoară activitatea în LP C..., iar în ceea ce privește mesajul arătat de către beneficiară, a declarat că nu îl poate încadra într-un context şi că ceea ce a citit nu este edificator.Mai mult, nu se poate aplica sancţiunea disciplinară a desfacerii contractului de muncă bazându-se doar pe depoziţiile beneficiarei S.C., care a fost diagnosticată cu tulburare de personalitate de tip bordeline, avându-se în vedere că prin Referatul înregistrat sub nr... întocmit de psiholog B.I. și medic primar psihiatru D.M., se propune pentru beneficiara S.C. psihoterapie, terapie ocupațională, supraveghere atentă din partea personalului de suport: instructor de educație, supraveghetori, identificarea unei soluții de rezidență, în vederea prevenirii agravării simptomatologiei acesteia și pentru scoaterea ei din anturajul nociv pe care îl frecventează în zonă, întrucât prezintă tulburare de personalitate de tip borderline, intelect liminar, OI=73, nu respectă programul de învoire, generează conflicte, amenință, se angajează în acte disociale, folosește șantajul emoțional.Pe de altă parte, chiar în dispoziţia contestată s-a reţinut că în acest raport, ,,specialiştii au arătat că beneficiara S.C. este o beneficiară problemă datorită evenimentelor pe care le-a generat. Aceasta creează intrigi, animozităţi, generează conflicte în locuinţă, minte constant, intimidează şi foloseşte înşelăciunea pentru profitul propriu, manipulează, prezintă hetero şi autoagresivitate. Prezintă un comportament emoţional alterat, caracterizat prin labilitate emoţională, manifestă iritabilitate şi agresivitate în relaţia cu terţii, instabilitate afectivă datorată unei reactivităţi dispoziţionale marcate. Beneficiara S.C. promovează relaţii interpersonale instabile, se angajează în acte antisociale ca: furt, avansuri sociale nepotrivite, companii riscante, frecventează medii promiscue. Aceasta manifestă dispreţ faţă de siguranţa altor indivizi, nu are remuşcări legate de consecinţele faptelor sale, manifestă abuz verbal faţă de personal-specialişti şi personal de support, precum şi faţă de celelalte college din locuinţa protejată."Totodată, s-a mai reţinut în dispoziţia contestată, şi faptul că ,,declaraţiile beneficiarei (S.C.) sunt contradictorii", că aceasta a făcut ,,o serie de precizări care sunt lapidare sau nu corespund realităţii" şi că ,,s-a remarcat oscilaţia acesteia în declaraţii".În ceea ce privește încălcarea atribuțiilor din fișa de post nr...- obligaţia  de a respecta şi promova drepturile persoanei adulte cu handicap şi obligaţia de a cunoaşte și respecta ROI al DGASPC D... şi Codul etic, a prevederilor din Regulamentul intern al DGASPC D..., secţiunea 4, art.25-obligaţia de a îndeplini cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu şi de a se abţine de la orice faptă care să aducă prejudicii instituţiei, ale Ord. nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 2, Modulul V, Standardul 1- obligaţia de a respecta etica profesională în relaţia cu beneficiarii şi ale Codul etic al DGASPC D..., art.7, pct.3.6-interzicerea implicării în relaţii sentimentale cu clientul, instanța reține că aceste abateri disciplinare se încadrează în categoria abateri grave, însă, din coroborarea înscrisurilor depuse la dosar, nu rezultă că salariatul contestator se face vinovat de săvârşirea lor.Având în vedere considerentele expuse, instanţa apreciază că sancţiunea desfacerii contractului individual de muncă nu este întemeiată, motiv pentru care va admite acţiunea şi va anula dispoziția nr... emisă de intimată, iar în temeiul art. 80 alin.2 din Codul muncii, ca efect al anulării deciziei de concediere, va dispune reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior emiterii acestei decizii.Potrivit art. 80 alin.1 din Codul muncii, instanţa va obliga intimata să plătească  contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care acesta ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de muncă și până la data reintegrării efective, având în vedere că lipsirea sa de aceste drepturi reprezintă un prejudiciu efectiv suferit. Această măsură este în concordanţă cu principiul ce guvernează răspunderea angajatorului şi evaluarea judiciară a despăgubirilor, conform cărora acestea trebuie să cuprindă pierderea suferită efectiv şi care are o legătură cauzală cu faptul ce a generat prejudiciul.Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu hotărârea şi considerentele prezente.