Scutire impozit

Hotărâre 796 din 16.02.2017


Dosar nr. ...

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA  Nr. 796/2017

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE ...

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul .... şi pe pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA şi DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE CRAIOVA, având ca obiect obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul, lipsind pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-a răspuns la adresa emisă de instanţă şi că reclamantul a depus la dosar "Note de şedinţă", înregistrate sub nr. 2705/26.01.2017, după care

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, constatându-se dosarul în stare de judecată s-a acordat cuvântul pe fond.

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:

La data de 13 iulie 2016 reclamantul ...., ca beneficiar al drepturilor prevăzute de art. 1 din  L. 189/2000 a chemat în judecată pe pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA şi DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE CRAIOVA,  invocând că nu datorează taxe şi impozite şi a solicitat anularea Deciziei de impunere .... referitoare la obligațiile de plată accesorii; precum și anularea Deciziei de impunere .... pentru anul 2016 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice si decizia ... de solutionare a contestatiei formulata impotzriva celor decizii mentionate..

Învederează că, deşi a formulat demersuri la instituţiile pârâte, în cazul său nu s-au aplicat dispoziţiile legale prevăzute de L. 189/2000, L. 367/2001 şi 323/2004.

Direcţia Impozite şi Taxe, prin primar, în calitate de reprezentant al unității administrativ teritoriale, conform art. 21 alin 2 și 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, în temeiul art. 205 și următoarele din noul Cod de Procedură Civilă a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr. .....ca neîntemeiată și pe cale de consecința menținerea Deciziilor de impunere contestate, ca fiind legale și temeinice pentru următoarele considerente:

În fapt, prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe reclamantul ...., domiciliat în municipiul ... a chemat în judecată Direcția Impozite și Taxe Locale, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună: anularea Deciziei de impunere nr. .... referitoare la obligațiile de plată accesorii; precum și anularea Deciziei de impunere .... pentru anul 2016 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice.

În drept, reclamantul și-a întemeiat cererea de chemare in judecată pe prevederile art. 1 din Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

Fată de motivele invocate de către reclamant în susținerea cererii de chemare în judecată formulată, apreciem că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Pe excepție,

Invocă excepția lipsei capacității procesuale de folosință a Direcției Impozite și Taxe.

În condițiile Legii nr. 215/2001, republicată privind administrația publică locală, primăria este o structură funcțională menită să aducă la îndeplinire hotărârile consiliului local și să rezolve treburile comunității locale, fără a avea însă personalitate juridică, neputând sta în fața instanței de judecată.

Potrivit art. 20. alin. I din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunele, orașele, municipiile si județele sunt unități administrativ-teritoriale in care se exercita autonomia locala si in care se organizează si funcţionează autorități ale administraţiei publice locale.

Pe de altă parte art. 21 din aceeași lege statuează faptul că unităţile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscala si ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum si la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in condiţiile legii.

In justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului județean.

Persoanele juridice de drept public sunt Statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvern, ministerele, județul, municipiul, orașul, comuna, precum și alte entități declarate ca atare prin legi sau hotărâri de Guvern.

Doar unitățile administrativ teritoriale, care beneficiază de personalitate juridică  pot sta ca reclamant în astfel de litigii , nu și primăriile , acestea din urmă fiind înzestrate doar cu exercitarea unor atribuții legale, în numele și pe seama colectivității locale.

Pe de altă parte , potrivit art. 17 alin. 1 din C.proc.fisc. subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane care dobândesc drepturi si obligaţii in cadrul acestui raport.

Având în vedere textele de lege invocate, Direcția Impozite și Taxe nu poate avea calitate procesuală și pe cale de consecința solicităm instanței respingerea cererii ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosință.

De asemenea, invocă excepţia lipsei capacităţii de exercițiu a Direcţiei Impozite si Taxe, ca excepţie de fond absolută și peremptorie întrucât aceasta nu poate sta în judecată.

Potrivit dispozițiilor art. 57 N.C.P.C coroborate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin care Consiliul Local al Municipiului Craiova este autoritate publică locală deliberativă, fără a avea stabilit sediu si cod fiscal: având ca atribuții acelea de a aproba proiectele de hotărâre propuse de primar, viceprimar, consilieri locali sau cetățeni în ședințe ordinare sau extraordinare (art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001).

Pe cale de consecință, soluția ce se impune este aceea de respingere a acțiunii formulată în contradictoriu cu Consiliului Local al Municipiului Craiova ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsită de capacitate de exercițiu.

Pe de altă parte, potrivit prevederilor din Codul de procedură fiscală subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane care dobândesc drepturi si obligaţii in cadrul acestui raport.

Rezultă deci că între reclamanți și Primăria Municipiului Craiova (Direcţia Impozite si Taxe și Primarul Municipiului Craiova) nu există nici un fel de raport juridic fiscal care să justifice chemarea sa în judecată.

In considerarea textului de lege menționat, Direcţia Impozite si Taxe nu are calitate procesuală și pe cale de consecință solicităm instanței respingerea cererii ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală:

Invocă şi excepția inadmisibilității acțiunii, în ceea ce privește anularea Deciziilor de impunere nr. ....privind stabilirea impozitului pe teren pentru anul 2016 și Deciziei nr. .... referitoare la obligațiile de plată accesorii, având în vedere prevederile art. 268 C. proc. fiscală care califică contestația fiscală drept o cale administrativă de atac, ce implică obligativitatea parcurgerii prealabile a acestei proceduri administrative. înainte de sesizarea instanței judecătorești cu o acțiune de contencios administrativ.

Numai actele de soluționare de către organele administrative a contestațiilor sunt supuse cenzurii instanței de judecată.

Organul competent soluționează contestația prin decizie/dispoziție motivată care se comunică contestatorului, iar împotriva deciziei/dispoziției se poate formula acțiune.

Verificarea legalităţii titlului de creanţă, respectiv a deciziei de impunere, este atributul organului emitent, și nu pot fi supuse cenzurii instanţei de judecată, întrucât nu se pot substitui acestora.

Astfel, instanţa de judecata nu poate retine competenta sa materiala în cauza de fată, întrucât reținută o astfel de competență practic atribuțiile organelor administrativ jurisdicționale și a celor ale puterii judecătorești s-ar suprapune, tocmai de aceea legiuitorul a stabilit care sunt actele administrative supuse cenzurii instanțelor judecătorești și care sunt cele de competența organelor administrativ jurisdicționale.

Pe de altă parte, precizează faptul că împotriva acestor decizii reclamanții nu au urmat procedura prealabilă prevăzută de art. 268 din Codul de procedură fiscală, astfel că potrivit prevederilor art. 270, reclamanta se află sub sancțiunea decăderii, întrucât aceasta nu a formulat contestație în termenul de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal.

Pe fond,

Principiul rolului activ al judecătorului are drept scop soluționarea cauzei prin stabilirea adevărului și se manifestă, pe lângă a pune din oficiu, în discuția părților, orice împrejurare de fapt sau de drept care poate ajuta la rezolvarea cauzei, și să verifice în totalitate dosarul cauzei, nelimitându-se la motivele invocate de părți

Învederăm instanței de judecată că cele inserate în acțiunea introductivă de către reclamanți nu sunt dovedite de către aceștia, care aveau această obligație (sarcina probei incumbă reclamanților potrivit art. 249 din Cod de procedură civilă).

Totodată, învederează faptul că, unul dintre principiile izvorâte din legislația română și aplicate și în legea româna prevede faptul că, nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaște legea și nimeni nu poate fi apărat de răspundere invocând necunoașterea prevederilor ei. In țara noastră cunoașterea și respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în Constituție.

Deciziile de impunere nr. .... privind stabilirea impozitului pe teren pentru anul 2016 și Deciziei nr. ....au fost comunicate contribuabilului în termenul legal. Reclamantul nu a formulat contestație împotriva acestor doua decizii de impunere.

Prin adresa înregistrată sub nr..... la Primăria Municipiului Craiova - Direcția Impozite si Taxe, reclamantul .... contestă actul nr. .... prin care a fost informat că are de plată taxa impozit pe anul 2016 pentru blocul ...., prin care i s-a răspuns de către Direcția Taxe și Impozite — Serviciul C.I.C.P.F. că în conformitate cu prevederile art.456 al Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădire aferent imobilului situat la adresa de mai sus. De asemenea, i se aduce la cunoștință că pentru terenul aferent imobilului situat la adresa de mai sus, conform art.463 alin.2 din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, trebuie să achite o taxă pe teren stabilită în condiții similare impozitului pe teren.

Face precizarea că aceasta adresa transmisă de către reclamant in data de 07 martie 2016 nu este o contestație împotriva deciziilor de impunere care le atacă prin cererea de chemare în judecată, așa cum impune Codul de Procedură Fiscală.

Mai mult prin adresa înregistrată sub .... la autoritatea locală, reclamantul revine cu aceeași solicitare, solicitând răspuns. In data de 18 aprilie 2016 i se răspunde acestuia că la solicitarea anterioară i s-a răspuns și de asemenea, i se transmite că pentru terenurile proprietate public sau privată a statului ori a unităților administrative teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, art.456, lit.s) și art.469 lit.c), coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul bunurilor mobile și imobile aflate în coproprietate, scutirea de impozit se acordă corespunzător cotei părți din dreptul de proprietate asupra bunului respective.

Având în vedere cele menționate mai sus, s-a procedat la stabilirea impozitului pe clădire și mijloc de transport, pentru cota de 50% pe care reclamantul o deține în proprietate.

Întrucât, conform prevederilor legale în vigoare, scutirea de la plata impozitului pe clădire, teren și mijloace de transport se acordă numai pentru bunurile deținute în proprietate sau coproprietate, pentru terenul aferent imobilului unde sta reclamantul, i s-a transmis că nu poate beneficia de scutire la plata taxei pe teren, anexând alăturat și Decizia de impunere pentru anul 2016 ....

Ulterior, reclamantul prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. ...., contestă răspunsurile transmise de către Direcția Taxe și Impozite sub ..... Serviciul C.I.C.P.F — Compartimentul Evidență Auto din cadrul Direcției Taxe și Impozite răspunde reclamantului faptul că își mențin punctul de vedere exprimat prin adresele pe care le contestă.

Menționează că prin aceste solicitări ale reclamantului, nu au fost făcute contestații la deciziile de impunere nr. .... privind stabilirea impozitului pe teren pentru anul 2016 și nr. .... referitoare la obligațiile de plată accesorii.

Din verificările efectuate la rolul fiscal al reclamantului se constată că acesta nu a prezentat la organul fiscal Hotărârea privind acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.189/2000 în ceea ce îl privește pe dansul, ci a prezentat în anul 2003 printr-o cerere, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, sub nr. ...., făcută chiar de reclamant prin care solicita aprobarea scutirii de la taxe impozite pentru apartament și autovehicul conform calității de beneficiar al Legii nr. 189/2000 modificat prin Legea nr.367/2011, anexând ca dovadă Hotărârea .... privind acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-Lege nr. 189/2000 pentru dna. ....

In acest sens, reclamantului i s-a răspuns, că cererea este întemeiată, aprobându-se scutirea impozitului pe clădiri și taxa auto pe o singură mașină, în cotă de 1/1 de la data de 01.04.2003, conform Ordonanței Guvernului nr.36/2002.

De asemenea, prin cererea ...., reclamantul a solicitat aprobarea scutirii de la taxa de parcare conform legislației, primind răspuns din partea autorității locale că cererea dansului este întemeiată, iar conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.112/28.02.2007 beneficiază de scutire de la plata taxei de parcare asupra mijlocului de transport, marca Dacia 1310.

Prin adresa nr. ...., Direcția de Impozite și Taxe transmite Instituției Prefectului Județului Dolj că referitor la cazul numitului ...., cu domiciliul în .... acesta beneficiază de scutire de la plata taxei pe teren, întrucât terenul nu se află în proprietatea acestuia, ci în folosință. In ceea ce privește impozitul pe clădire, în urma verificării dosarului fiscal al acestuia, s-a constatat faptul că beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădire numita ...., conform Hotărârii ... privind acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-Lege nr.189/2000, emisă de Casa Națională de Pensii. Scutirea de la plata impozitului pe clădire a fost acordată conform prevederilor legale în vigoare, corespunzător cotei părți din dreptul de proprietate.

Fără putință de tăgadă se observă, că prin adresa ....., reclamantul de abia atunci depune Hotărârea .... prin care se admite cererea reclamantului .... prin care beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, începând cu data de 01.11.2006, iar de abia ulterior, în luna iunie pe data de 07 se aduce la cunoştinţă faptul că numita .... a decedat, depunând certificatul de deces al acesteia.

Astfel, urmare a acestor două ultime cereri ale reclamantului, menționate în paragraful de mai sus, i se comunică acestuia, că în urma verificării dosarului fiscal, s-a constatat faptul că beneficia de scutire de la plata impozitului numita ... în baza cererii .... conform Hotărârea nr..... privind acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-Lege nr. 189/2000, emisă de Casa Națională de Pensii.

Întrucât, prin cererea nr. ...., a adus la cunoștința autorității locale faptul că numita ...a decedat în anul 2006, conform certificatului de deces nr. ...., s-a procedat la recalcularea impozitului pe clădire aferent perioadei 2011-2016, conform art.110 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

Conform cererii .... s-a acordat scutirea de la plata impozitului pe clădire în proporție de 50%, începând cu data de 01.01.2017, scutirea fiind acordată conform prevederilor legale în vigoare, corespunzător cotei părți din dreptul de proprietate, precum și în baza Hotărârii nr. ... ce le-a fost depusă de către reclamant prin acea cerere.

Deciziile de impunere au valoarea unor acte administrative fiscale astfel încât procedura de contestare a acestor acte este supusă legii speciale, procedura de control a actelor fiscale fiind una specială — Codul de Procedură Fiscală — derogatorie de la dreptul comun în materia contenciosului administrativ - Legea nr.554/2004.

Codul de Procedură Fiscală stabilește în titlul al IX-lea intitulat „Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ-fiscale” procedura contestației, iar conform dispozițiilor din acest titlu, în soluționarea contestației, organul competent se pronunță prin decizie, care se comunică contestatorului, putând fi atacată de acesta la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile legii.

Astfel, obiectul acțiunii în contencios administrativ îl poate constitui numai decizia pronunțată în soluționarea contestației formulate împotriva actului administrativ fiscal, iar nu actul fiscal însuși în mod direct, astfel încât parcurgerea procedurii administrative reglementată în titlul IX este obligatorie.

Având în vedere toate elementele invocate și ținând cont de prezumția absolută de legalitate a acestor acte, solicită respingerea cererii privind anularea Deciziilor de impunere nr. .... privind stabilirea impozitului pe teren pentru anul 2016 și nr. .... referitoare la obligațiile de plată accesorii, ca inadmisibilă în teză principală și ca vădit neîntemeiată în teză subsidiară.

În sedinta publica din 12.01.2017 reclamantul a precizat ca este nemultumit de decizia ... si ca în speţă a înţeles să conteste cele doua decizii de impunere, respectiv ... si ...  precum si raspunsul la contestatia formulată respectiv decizia ...

În ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii pe considerentul ca obiectul acțiunii în contencios administrativ îl poate constitui numai decizia pronunțată în soluționarea contestației formulate împotriva actului administrativ fiscal instanta o apreciaza ca neintemeiata avand in vedere ca reclamantul a aratat ca intelege sa conteste decizia ... de solutionare a contestatiei impotriva celor doua decizii de impunere.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale a Direcţiei Impozite şi Taxe Craiova instanta apreciaza ce este neîntemeiata data fiind calitatea de emitent al actelor contestate ,respectiv a deciziile de impunere .... si .....

Analizând  actele si lucrarile dosarului instanta reţine că prin decizia ... a fost respinsa contestatia reclamantului impotriva deciziei de impunere ... şi a decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.... .

Se retine ca  prin  decizia de impunere ...-fila 18 s-a stabilit in sarcina reclamantului si a sotiei sale -decedata la data emiterii deciziei de impunere-obligatia de plata a sumei de 1063 lei reprezentand impozit clădiri persoane fizice si 16 lei reprezentand taxa teren propietate de stat persoane fizice, in total suma de 1079 lei iar prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..... pentru perioada 01.04.2011-27.06.2016 s-au stabilit accesorii in cuantum de 625,56 lei aferente impozitului pe cladiri in cuantum de 1063 lei.

Instanta retine ca defuncta Dobrea Larisa nu mai avea calitatea de a suporta obligatiile fiscale imputate prin actele criticate pentru ca anterior emiterii acestora decedase si nu mai avea calitatea de contribuabil, fiind lipsita de capacitate de folosinta. Emiterea ulterior decesului numitei .... intervenit la 07. 06.2006-  a  Deciziilor de impunere,atrage sanctiunea anularii actelor emise pe numele unei persoane lipsită de capacitate de folosinta aceasta nemaiavand calitatea de contribuabil, urmand ca obligatiile sa fie transmise mostenitorilor acceptanti .

Reclamantul invocă faptul ca in temeiul codului fiscal este scutit de plata impozitului  data fiind calitatea sa de persecutat  politic.

Parata  a respins contestatia formulata retinand ca beneficia de scutire de la plata impozitului pe cladiri numita ...  scutirea fiind acordata în baza cererii  ... conform hatararii .... S-a retinut ca reclamantul a depus cererea .. prin care a informat de decesul sotiei sale, pe cale de consecinta fiind ridicata scutirea de impozit pe cladiri., reclamantul depunand cerere de scutire la 05.05.2016 in termeiul hotararii ...

Referitor la taxa teren propietate de stat  in cuantum de 16 lei parata a retinut ca dispozitiila art 464 alin 1 lit s din lg .227/2015 nu se aplica pentru terenurile in folosinta ci doar pentru terenurile în propietate sau copropietate persoanelor care se incadreaza in prevederile art 1 lit c din legea 189/2000 avand calitatea de persecutat politic.

Sustinerile paratei sunt eronate.

Astfel se observa ca cererea  ...- fila 103 este formulata de reclamant in nume propriu, iar prin raspunsul la cererea mentionata-fila 5- parata comunica reclamantului ca cererea acestuia este intemeiata fiind aprobata scutirea impozitului pe cladiri si taxa auto de la data de 01.04.2003, ca atare reclamantul figura in baza de date a paratei ca persoana scutita de plata impozitului. Faptul ca scutirea sustine parata a fost acordata in temeiul hatararii ... nu atrage implicit ridicarea scutirii de impozit pe cladiri ci trebuiau solicitate lamuriri avand in vedere ca reclamantul figura asa cum s-a mai mentionat in baza de date ca persoana scutita de impozit si cu atat mai mult cu cat ulterior aprobarii cererii  ... reclamantului tot in nume propriu  i s-a aprobat cererea ...- fila 32- de scutire de la plata taxei de parcare fiind astfel evident ca reclamantul figura in evidentele paratei ca persoana scutita de la plata impozitelor si taxelor locale.

 Cum potrivit pct 21 alin (1) , cap II sect 1 /HG 1 /2016 în aplicarea art. 456 alin. (1) din Codul Fiscal scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii administrativ-teritoriale reclamantul figurand in baza de date ca persoana scutita de plata impozitelor in cazul sesizarii inadvertentelor intre documentele existente trebuiau solicitate lamuriri ca atat mai mult cu cat acesta detine hotararea ... ce atesta calitatea acestuia de beneficiar a prevederilor OG 105/1999 de modificare si completare a Decretului-lege nr. 118/1990. Ca atare in mod gresit s-a emis decizia ... reclamantul in temeiul art. 456 alin. (1) lit s din Codul Fiscal beneficiind de scutirea de la plata impozitului pe clădiri. De altfel si pentru viitor i s-a recunoscut reclamantului calitatea de persoana scutita de la plata impozitului in temeiul hotararii ... asa cum rezulta din adresa ...-fila 114. Dealtfel se remarca ca desi pentru viitor reclamantului i s-a acordat scutirea de la plata impozitului pe cladiri în proportie de 50 %, prin decizia contestata s-a stabilit impozit in cota de 1/1 desi imobilul este copropietate-persoana care figura ca  si copropietar fiind decedata la data emiterii deciziei contestate.

În ceea ce priveşte taxa teren propietate de stat  in cuantum de 16 lei se retine ca dispozitiile art 464 alin 1 lit s din lg .227/2015  prevad ca nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

În speţa potrivit contractului de vanzare cumparare nr ....-fila 107 s-a atribuit cumparatorului în folosinta pe durata existentei constructiei  terenul aferent locuintei in suprafata de 18,74 mp. Pentru acest teren parata prin decizia de impunere ..... a stabilit obligatia de plata a sumei de 16 lei reprezentand taxa teren propietate de stat persoane fizice.

Nu se poate retine sustinerea paratei ca dispozitiile art 464 alin 1 lit s din lg .227/2015  nu se aplica pentru terenurile in folosinta ci doar pentru terenurile în propietate sau copropietate persoanelor care se incadreaza in prevederile art 1 lit c din legea 189/2000 avand calitatea de persecutat politic, deoarece a interpreta in acest sens dispozitiile legale ar lasa lipsite de eficacitate dispozitiile art 8 alin 1 /decretul lege 118/1990 potrivit carora persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor şi a taxelor locale. Astfel dacă pentru terenurile aflate in propietate sau in copropietate – terenuri pentru care detinatorul are  nu numai un drept de folosinta ci si celelalte atribute ale dreptului de propietate -  nu se datorează impozit/taxă pe teren in temeiul art 464 alin 1 lit s din lg .227/2015 atunci cu atat mai mult pentru un teren atribuit doar in folosinta, - practic cota parte din terenul pe care se afla edificata constructia colectiva- nu se datoreaza taxa pe teren  in temeiul acelorasi dispozitii legale pentrua dea eficienta dispozitiilor art 8 alin 1 /decretul lege 118/1990.

 Cum reclamantului prin hotararea 79/2006 i se recunoaste calitatea de persoana persecutata  fiind beneficiara a prevederilor OG 105/1999 de modificare si completare a Decretului-lege nr. 118/1990 acesta beneficiaza de scutire de plata impozitelor şi a taxelor locale si deci si de scutire de la plata taxei pe ternul atribuit in folosinta.

Fata de aceste considerente instanta constata ca actiunea asfel cum a fost precizata este intemeiata urmand a fi admisa si a se dispune anularea dispoziţiei  .... şi decizia de impunere ...şi pe cale de consecinta data fiind solutia de anulare a deciziei de impunere a debitului principal se va anula si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..... .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de reclamantul ......în contradictoriu cu  pârâţii  PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA, ..... şi DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE CRAIOVA, ....

Anulează dispoziţia .... şi deciziile de impunere .... şi ....

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la tribunalul Dolj.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Februarie 2017.

Domenii speta