Recalculare pensie

Decizie Nr. 308/A a Curţii de Apel Târgu Mureş; Sentinţa c din 18.09.2018


Prin Decizia din 27.07.2009, emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Harghita s-a stabilit în favoarea reclamantului o pensie de invaliditate, începând cu data de 11.05.2009.

Prin Decizia din 27.05.2014 emisă de aceeaşi pârâtă s-a admis cererea reclamantului de pensionare pentru limită de vârstă, acesta beneficiind de reducerea vârstei standard de pensionare în baza prevederilor art. 56 alin. 2 lit. a, raportat la art. 30 alin. 1 lit. a din Legea nr. 263/2010, dată fiind realizarea unui stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în condiţii speciale, respectiv într-o unitate minieră în subteran, însă drepturile de pensie i-au fost calculate prin raportare la un stagiu complet de cotizare de 30 de ani, conform prevederilor art. 56 alin. 5 din legea menţionată, în forma aflată în vigoare la data stabilirii pensiei pentru limită de vârstă.

Ulterior, prevederile art.56 alin.5 din Legea nr.263/2010 s-au modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 155/15 iulie 2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 545/20 iulie 2016, având următorul conţinut: „(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) din lege."

De asemenea, potrivit art. II  alin. 1 şi 2 din Legea nr. 155/2016 „(1) De prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului”.

 În considerarea acestor modificări legislative, reclamantul a solicitat prin cererea înregistrată la casa de pensii pârâtă recalcularea pensiei pentru limită de vârstă stabilită prin Decizia din 27.05.2014, respectiv prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Pârâta a respins această cerere prin din 25.04.2017, arătând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. II alin. 1 din Legea nr. 155/2016, întrucât data stabilirii iniţiale a pensiei este 11.05.2009.

Raportat la aceste elemente de fapt ale cauzei, Curtea apreciază că Decizia din 25.04.2017 emisă de pârâtă este nelegală, pentru următoarele considerente:

Dispoziţiile modificate ale art. 56 alin. 5 din Legea nr. 263/2010 reglementează o situaţie particulară a pensiei pentru limită de vârstă, sub aspectul reducerii stagiului complet de cotizare în funcţie de care se determină cuantumul pensiei pentru persoanele care au lucrat cel puţin 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. 1 lit. a) şi f) din legea menţionată. Prin urmare, interpretând aceste modificări legislative în spiritul legii, apreciem că prin utilizarea sintagmei „ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi” din cuprinsul art.  I pct. 1 al Legii nr. 155/2016, s-a avut în vedere momentul deschiderii iniţiale a drepturilor de pensie pentru limită de vârstă. Aceasta întrucât este evident că de modificarea legislativă în discuţie va putea beneficia doar această categorie de pensionari şi nicidecum cei aflaţi în pensie de invaliditate, anticipată sau de urmaş, al căror regim juridic de reglementare este diferit.  Pe de altă parte, din analiza textului art. II alin.1 din legea nr.155/2016 rezultă că s-a urmărit şi evitarea unei posibile situaţii discriminatorii între persoanele care s-ar fi pensionat pentru limită de vârstă după intrarea în vigoare a acestui act normativ şi cele care au obţinut beneficiul respectivei categorii de pensie în intervalul 1 ianuarie 2011 - 20 iulie 2016, în ambele cazuri sub incidenţa prevederilor art. 56 alin. 5 din Legea nr. 263/2010, deci realizând un stagiu de cel puţin 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. 1 lit. a) şi f) din lege.

Decizia nr. 71/2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, invocată de intimata pârâtă nu prezintă relevanţă sub aspectul interpretării modului de aplicare a prevederilor mai sus amintite. Acea decizie a avut ca obiect de interpretare aplicarea indicelui de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, însă în prezenta cauză este vorba despre aplicarea modificării aduse textului art. 56 alin. 5 din lege, sub aspectul utilizării unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani în cazul tuturor celor pensionaţi pentru limită de vârstă după data de 1 ianuarie 2011, cu respectarea principiului egalităţii, instituit prin art. 2 lit. d) din aceeaşi lege.

Pentru aceste considerente, Curtea reţine că sunt aplicabile şi în cazul apelantului-reclamant prevederile art. I pct. 1 din Legea nr. 155/2016, astfel că în temeiul art. 480 alin. 2 din Codul de procedură civilă, apelul declarat de reclamant urmează a fi admis, cu consecinţa schimbării hotărârii atacate, în sensul admiterii cererii de chemare în judecată, anulării Deciziei nr. 163443 din 25.04.2017 emisă de pârâtă şi obligării pârâtei la emiterea în favoarea reclamantului a unei noi decizii de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă, cu aplicarea prevederilor art. I pct. 1 din Legea nr. 155/2016.

Totodată, în aplicarea prevederilor art. II alin. 2 din Legea nr. 155/2016, pârâta va fi obligată la plata în favoarea reclamantului a diferenţelor de pensie rezultate în urma recalculării, începând cu data de 1 octombrie 2016 (luna următoare depunerii cererii de recalculare), iar în vederea reparării integrale a prejudiciului se va dispune, în temeiul dispoziţiilor art. 1.531 alin. 1, coroborat cu art. 1.535 alin. 1 din Codul civil, actualizarea respectivelor diferenţe  cu indicele de inflaţie.