Contestaţie la executare

Hotărâre 186 din 22.02.2018


Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatorul M.I..

Potrivit prevederilor art. 358 Cod proc. pen., judecătorul dispune strigarea cauzei.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în ședința publică din 20.02.2018, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea zi care face parte integrantă din prezenta încheiere, iar judecătorul, în vederea deliberării şi pronunţării hotărârii, a stabilit termen pentru data de 22.02.2018,

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată următoarele:

▪ La data de 27.10.2017 s-a înregistrat pe rolul acestei instanțe, sub nr....  contestația la executare formulată de petentul M.I..

Cererea nu a fost motivată în fapt sau în drept.

A fost ataşată la dosar fişa cu situaţia juridică a petentului și istoricul cu privire la mutări, așa cum rezultă din baza de date a ANP, la care are acces grefierul delegat din cadrul Judecătoriei Tg-Mureș (f. nr. 3-4).

Investită cu soluţionarea acestei cauze, instanţa a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pe seama petentului, având în vedere starea de detenţie, fiind depusă la dosar delegație pentru asistență judiciară obligatorie (f. nr. 14).

La solicitarea instanţei au fost comunicate copia sentinței penale nr. 21/2014 pronunțată de Judecătoria Sighișoara, cu mențiuni privind data și modalitatea rămânerii definitive, extras decizie penală nr. 236/A/2014 pronunțată de Curtea de Apel Tg-Mureș (f. nr. 21-25).

Din verificările efectuate pe portalul instanțelor s-a constatat că petentul a formulat și alte cereri, una înregistrată pe rolul Judecătoriei Sighișoara, sub nr. ..., în care s-a dispus declinarea soluționării cauzei în favoarea Judecătoriei Oradea și cealaltă înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea sub nr. ... (f. nr. 27, 28).

De asemenea, la solicitarea instanței, s-a comunicat fișa de cazier judiciar a petentului (f. nr. 39), copia sentinței penale nr. 930/10.10.2017 pronunțată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. ..., prin care s-a luat act de retragerea contestației la executare formulată de petent.

Prin rezoluția din data de 22.11.2017 instanța a dispus preschimbarea termenului de judecată stabilit la data de 05.12.2017, fiind stabilit termen la data de 28.11.2017 (f. nr. 45 verso).

La termenul de judecată din 28.11.2017 instanţa a respins cererea petentului de conexare la dosarul cauzei a dosarelor nr. ... al Judecătoriei Oradea și nr. ... al Judecătoriei Sighișoara, având în vedere că  dosarul nr. ... al Judecătoriei Oradea era deja soluţionat, luându-se act de renunţarea contestatorului la contestaţia formulată, iar cu privire la dosarul nr. ... al Judecătoriei Sighișoara, care a fost declinat spre competentă soluționare la Judecătoria Oradea, era dispusă amânarea pronunţării pentru data de 29.11.2017.

Petentul M.I., prin apărător din oficiu, a solicitat acordarea unui termen de judecată pentru a se vedea soluția ce urma a fi dispusă în dosarul nr. ... al Judecătoriei Oradea.

La același termen de judecată, din oficiu, instanța a dispus emiterea unei cereri de asistenţă judiciară internaţională în materie penală către autorităţile competente din Austria cu solicitarea să comunice la dosarul cauzei:

-Sentinţa penală din 15.03.2012, pronunţată în dosarul 015 HV 167/2011s de către Tribunalul Landesgericht fur Strafsachen Graz din Austria, rămasă definitivă la data de 20.03.2012,

-Să menţioneze dacă contestatorul a fost sau nu încarcerat, iar în caz afirmativ să comunice perioada pentru care a fost încarcerat pentru executarea pedepsei

-decizia din 16.05.2017 a Landesgericht fur Strafsachen Graz din Austria.

Pentru termenul de judecată din 23.01.2018 au fost comunicate relațiile solicitate prin cererea de asistență judiciară internațională în materie penală, înscrisurile fiind traduse în regim de urgență (f. nr. 120-130).

▪ La data de 24.10.2017 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Sighișoara sub nr. ..., cererea formulată de petentul M.I., prin care solicita contopirea pedepselor.

Cererea nu a fost motivată în fapt sau în drept.

La termenul de judecată din data de 14.11.2017 acesta a precizat că solicită contopirea pedepselor dispuse în dosarele nr. ... și nr. ... ale Judecătoriei Sighișoara, precum și deducerea perioadei executate, indicând faptul că este arestat de 7 ani.

Prin sentința penală nr. 222/14.11.2017 pronunțată de Judecătoria Sighișoara în dosarul nr. ... a fost admisă excepția necompetenței teritoriale a acestei instanțe și s-a dispus declinarea soluționării cauzei în favoarea Judecătoriei Tg-Mureș, având în vedere că la data înregistrării cererii pe rolul instanței, acesta se afla încarcerat la Penitenciarul Tg-Mureș.

După declinarea soluționării cauzei, cererea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Mureș la data de 29.11.2017 sub același număr, respectiv nr. ....

În cadrul acestui dosar s-au solicitat și s-au comunicat următoarele:

-fișa de cazier judiciar a petentului (f. nr. 14),

-copia sentinței penale nr. 5/06.01.2010 pronunțată de Judecătoria Sighișoara în dosarul nr. ..., cu mențiuni privind data și modalitatea rămânerii definitive (f. nr. 19-20),

-copia sentinței penale nr. 21/24.01.2014 pronunțată de Judecătoria Sighișoara în dosarul nr. ..., cu mențiuni privind data și modalitatea rămânerii definitive (f. nr. 21-24),

-copia extrasului deciziei penale nr. 236/A/26.06.2014 pronunțată de Curtea de Apel Tg-Mureș în dosarul nr. ... (f. nr. 25),

-copia sentinței penale nr. 388/28.03.2011 pronunțată de Judecătoria Bistrița în dosarul nr. ..., cu mențiuni privind data și modalitatea rămânerii definitive (f. nr. 32),

-copia sentinței penale nr. 83/22.11.1994 pronunțată de Tribunalul Mureș, cu mențiuni privind data și modalitatea rămânerii definitive (f. nr. 35-40).

-copia sentinței penale nr. 1136/29.11.2017 pronunțată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. ...*, cu mențiunea că hotărârea nu era definitivă, dosarul fiind înaintat Tribunalului Bihor pentru soluționarea contestației formulate de petent (f. nr. 76-79).

-Relații de la Judecătoria Sighișoara cu privire la dosare având ca obiect cereri formulate de petent (f. nr. 80-81),

-Înscrisuri depuse de petent personal și prin apărător din oficiu (f. nr. 88-94).

La termenul de judecată din data de 12.01.2018, petentul M.I. și-a precizat cererea, în sensul că a arătat că solicită recunoașterea hotărârilor austriece, contopirea cu fapta pentru care a fost condamnat la pedeapsa de un an și 6 luni și deducerea perioadelor executate. 

La termenul de judecată din data de 19.01.2018, instanța a dispus trimiterea dosarului nr. ... la dosarul nr. ... cu termen de judecată în 23.01.2018, în vederea dicutării reunirii.

▪ La termenul de judecată din data de 23.01.2018 acordat în dosarul nr. ...,  în temeiul art. 43 alin. 3 Cod procedură penală, cu aplic. art. 42 alin. 2 lit. c Cod procedură penală instanța a dispus  reunirea dosarului nr. ... al Judecătoriei Tg Mureş, înregistrat ulterior pe rolul Judecătoriei Tg Mureş, la dosarul nr. ....

La solicitarea instanței, s-a comunicat copia sentinței penale nr. 1136/29.11.2017 a Judecătoriei Oradea, pronunțată în dosarul nr. ...*, cu mențiunea că aceasta a fost contestată de petent (f. nr. 141-142). S-a listat de pe portal – Tribunalul Bihor, detaliile cu privire la dosarul nr. ...* din care rezultă că prin decizia penală nr. 23/CT/07.02.2018 a Tribunalului Bihor a fost respinsă ca nefondată contestația petentului (f. nr. 145).

 

▪ Analizând cererile formulate de petent, prin prisma actelor şi lucrãrilor dosarului, instanța constată că acestea vizează modificarea pedepselor și deducerea unor perioade executate, astfel încât se impune o analiză privind incidența dispozițiilor art. 585 Cod procedură penală. 

Astfel, instanța constată că petentul a suferit mai multe condamnări, în prezent relevante pentru soluţionarea cererii de modificare a pedepselor fiind cele stabilite conform sentinţelor penale nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș și nr. 5/06.01.2010 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 26.01.2010. Totodată este relevantă și soluția de recunoaștere a unei condamnări dispuse față de petent în străinătate, respectiv recunoașterea dispusă conform sentinței penale  nr. 1136/29.11.2017 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin decizia penală nr. 23/CT/07.02.2018 a Tribunalului Bihor.

1. Prin sentința penală nr. 5/06.01.2010 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 26.01.2010, s-au dispus următoarele:

În baza art 87 al.1 din OUG 195/2002, republicată, cu aplicarea art.37 lit.a C.penal din 1969 a fost condamnat petentul M.I.  la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolica peste limita legală.

Totodată, în baza art.86 al.1 din OUG 195/2002, republicată, cu aplicarea art.37 lit.a C.penal din 1969 a fost condamnat petentul la 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoană care nu are dreptul de a conduce.

În baza art.61 al.1 C.penal din 1969 s-a menținut liberarea condiţionată privind pedeapsa de 16 ani închisoare, aplicată acestuia prin sentinţa penală nr.83/22.11.1994 a Tribunalului Mureş, definitivă prin decizia penală nr. 297/1997  a Curţii Supreme de Casaţie şi Justiţie.

În baza art. 33 lit. b şi art. 34 lit. b C.penal din 1969, pedepsele au fost contopite și s-a dispus ca petentul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.

In baza art.71 C.penal din 1969 s-au interzis petentului drepturile prevazute de art.64 al.1 lit.a-c C.penal din 1969.

În baza acestei sentințe penale a fost emis MEPI nr. 5/13.07.2010.

Petentul a fost încarcerat în baza acestui mandat la data de 13.07.2010 și liberat condiționat la data de 16.08.2011 cu un rest rămas de executat de 112 zile.

Prin sentința penală nr. 388/28.03.2011, pronunțată de Judecătoria Bistrița, a fost admisă contestația la executare formulată de petent. S-a constatat că acesta a fost arestat în Germania în vederea predării către România în perioada 06.06.2010-12.07.2010, în data de 13.07.2010 fiind predat din această țară și încarcerat la Penitenciarul Jilava. Astfel, s-a dedus din pedeapsa de un an și 6 luni aplicată prin  sentința penală nr. 5/06.01.2010 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 26.01.2010 perioada executată, respectiv 06.06.2010-12.07.2010.

2. Prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș s-au dispus următoarele:

În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 C. pr. Pen., cu referire la art. 17 alin. 2 coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. b C. pr. Pen. şi 4 C. pen., a fost achitat petentul M.I. de sub acuza comiterii infracţiunii de părăsire a locului accidentului, prev. de art. 89 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep., cu reţinerea art. 37 lit. a C. pen. din 1969.

În baza art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep. cu aplicarea art. 37 lit. a C. pen. din 1969, art. 320 indice 1 Cpp din 1969 s-a dispus condamnarea la pedeapsa de 9 luni închisoare.

În baza art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 Rep. cu aplicarea art. 37 lit. a C. pen. din 1969, art. 320 indice 1 Cpp din 1969 -a dispus condamnarea la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 61 C.pen. din 1969 s-a menținut liberarea condiţionată cu privire la restul de 1550 zile rămase neexecutate din pedeapsa de 16 ani închisoare aplicată petentului prin sentinţa penală nr.83/22.11.1994 a Tribunalului Mureş, definitivă prin decizia penală nr. 297/1997  a Curţii Supreme de Casaţie şi Justiţie.

În baza art. 34 alin. 1 lit. b cu referire la art. 33 lit. a C. pen. din 1969 şi cu reţinerea art. 5 C. pen.,  au fost contopite cele două pedepse și s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de un an şi 6 luni închisoare.

În temeiul art. 71 C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie, s-au interzis petentului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C. pen. din 1969.

În baza acestei sentințe penale a fost emis MEPI nr. 29/27.06.2014. Petentul a fost încarcerat în baza acestui mandat la data de 03.06.2017.

3. Prin sentința penale  nr. 1136/29.11.2017 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin decizia penală nr. 23/CT/07.02.2018 a Tribunalului Bihor  s-au dispus următoarele:

În baza art. 585 al. 1 lit. a) C.p.p. a fost admisă cererea de contopire a pedepselor, formulată de condamnatul M.I..

În baza art. 140/1 din Legea nr.302/2004 republicată şi modificată prin Legea nr.300/2013 cu referire la art. 135 din Legea nr. 302/2004 republicată şi modificată prin Legea nr.300/2013 s-a recunoscut sentinţa penală pronunţată de Tribunalul pentru cauze penale Graz, în dosarul nr.15/Hv 167/11s din 15.03.2012, definitivă şi executorie la data de 20 martie 2012, prin care a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală cu intenţie prev. de art. 87 al.1 Cod penal austriac, delicte de constrângere periculoasă prev. de art.107 al.1 şi 2 varianta 2 Cod penal, delicte de constrângere gravă prev. de art. 105 al.1, art.106 al.1 cifra 3 Cod penal şi delict de proxenetism prev. de art. 216 al.2 variantele 1 şi 2 Cod penal şi s-a substituit pedeapsa cu pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de proxenetism prev. de art. 329 Cod penal din 1969, ameninţare prev. de art.193 Cod penal din 1969 şi vătămare corporală prev. de art. 181 Cod penal din 1969, toate cu aplic. art. 33,34 Cod penal din 1969.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 1 an 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighişoara modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curţii de Apel Târgu Mureş în pedepsele componente de 9 luni închisoare şi 1 an 6 luni închisoare şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969, care au fost repuse în individualitatea lor.

În baza art. 36 al. 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 34 alin.1 lit. b) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal s-au contopit pedepsele repuse în individualitatea lor de 9 luni închisoare şi 1 an 6 luni închisoare aplicate prin sentința penală nr.2 1/2014 a Judecătoriei Sighişoara modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curţii de Apel Târgu Mureş cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală pronunţată de Tribunalul pentru cauze penale Graz, în dosarul nr.15/Hv 167/11s din 15.03.2012, definitivă şi executorie la data de 20 martie 2012  astfel cum a fost recunoscută şi substituită mai sus, s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 2 luni închisoare, condamnatul M.I.  urmând să execute, în urma contopirii pedepselor,  pedeapsa rezultantă  de  2  ani 2 luni  închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 71 alin. 2  Cod penal din 1969 cu aplic.art.5 Cod penal s-a interzis condamnatului M.I. exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi litb Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 al. 3 Cod penal din 1969 şi art. 15  alin. 1 din Legea nr. 302/2004, republicată, modificată prin Legea nr.300/2013 s-a scăzut din pedeapsa rezultantă perioadele executate, respectiv 26.10.2011-15.03.2012  şi de la 03.06.2017 la zi.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii  emis pe numele condamnatului  M.I.  în baza sentinței penale nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighişoara modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curţii de Apel Târgu Mureş şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei.

▪ În drept, potrivit art. 585 alin. 1 Cod procedură penală, pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii:

a) concursul de infracţiuni;

b) recidiva;

c) pluralitatea intermediară;

d) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Analizând situaţia juridică a petentului, raportat la dispoziţiile menţionate, instanţa constată că cererea petentului este întemeiată şi va fi admisă, fiind necesar a se dispune cu privire la modificarea pedepselor aplicate acestuia prin cele trei sentinţe penale. Constată că sunt incidente atât dispozițiile privind concursul de infracțiuni, cât și recidiva, precum și faptul că sunt aplicabile și dispozițiile art. 5 alin. 1 Cod penal cu privire la legea penală mai favorabilă. În acest sens, reține ca fiind mai favorabile dispozițiile Codului penal din 1969 cu referire la tratamentul sancționator în caz de concurs de infracțiuni și recidivă, având în vedere că în conformitate cu dispozițiile noului Cod penal, în cazul sancționării concursului de infracțiuni se aplică pedeapsa cea mai grea la care este obligatoriu a se aplica un spor de 1/3 din celelalte pedepse stabilite, iar în cazul sancționării recidivei postcondamnatorii pedeapsa stabilită pentru infracțiunea care constituie al doilea termen al recidivei se adaugă la pedeapsa anterioară. 

De menționat, cu referire la incidența dispozițiilor art. 585 alin. 1 lit. b Cod procedură penală este faptul că în prezent petentul execută o pedeapsă rezultantă în care este inclusă și pedeapsa aplicată în străinătate, iar starea de recidivă poate fi reținută având în vedere că hotărârea pronunțată în străinătate a fost recunoscută, fiind astfel respectate dispozițiile art. 41 alin. 3 Cod penal, care prevăd că pentru stabilirea stării de recidivă se ţine seama şi de hotărârea de condamnare pronunţată în străinătate, pentru o faptă prevăzută şi de legea penală română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii.

În consecință, în temeiul art. 585 alin. 1 lit. a și b Cod procedură penală, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal va admite cererea de modificare a pedepselor formulatã de cãtre petentul-condamnat M.I., în prezent aflat în executarea unei pedepse în cadrul Penitenciarului Tg-Mureş.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1136/29.11.2017 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin decizia penală nr. 23/CT/07.02.2018 a Tribunalului Bihor, în pedepsele componente, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor, după cum urmează:

-pedeapsa de doi ani închisoare aplicată prin sentința penală pronunțată de Tribunalul pentru cauze penale Graz din Austria, în dosarul nr. 15/Hv 167/11s din 15.03.2012, definitivă și executorie la data de 20.03.2012, pentru săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, prev. de art. 329 Cod penal din 1969, amenințare, prev. de art. 193 Cod penal din 1969 și vătămare corporală, prev. de art. 181 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 33, art. 34 Cod penal din 1969 (fapte din perioada septembrie-octombrie 2011),

-pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep. (faptă din data de 11.12.2009),

-pedeapsa de un an și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de refuz de a se supune recoltării probelor biologice, prev. de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 Rep. (faptă din data de 11.12.2009).

Va descontopi pedeapsa rezultantă de un an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 5/06.01.2010 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 26.01.2010, în pedepsele componente, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor, după cum urmează:

-pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep. (faptă din data de 30.09.2008),

-pedeapsa de un an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep. (faptă din data de 30.09.2008).

Va constata că infracțiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentințele penale nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș și nr. 5/06.01.2010 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 26.01.2010 se află în concurs real, prev. de art. 33 lit. a Cod penal din 1969.

Va constata că infracțiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentința penală pronunțată de Tribunalul pentru cauze penale Graz din Austria, în dosarul nr. 15/Hv 167/11s din 15.03.2012, definitivă și executorie la data de 20.03.2012 au fost săvârșite în stare de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 față de condamnarea la pedeapsa de un an și 6 luni închisoare dispusă prin sentința penală nr. 5/06.01.2010 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 26.01.2010, din care petentul a fost liberat condiționat la dat de 16.08.2011 cu un rest de executat de 112 zile.

În baza art. 36 alin. 2, art. 39 alin. 1, cu aplic. art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal din 1969 va contopi următoarele pedepse:

-pedeapsa de doi ani închisoare aplicată prin sentința penală pronunțată de Tribunalul pentru cauze penale Graz din Austria, în dosarul nr. 15/Hv 167/11s din 15.03.2012, definitivă și executorie la data de 20.03.2012, pentru săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, prev. de art. 329 Cod penal din 1969, amenințare, prev. de art. 193 Cod penal din 1969 și vătămare corporală, prev. de art. 181 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 33, art. 34 Cod penal din 1969,

-pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep.,

-pedeapsa de un an și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de refuz de a se supune recoltării probelor biologice, prev. de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 Rep.,

-pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep.,

-pedeapsa de un an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep.,

 în pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani închisoare, la care va aplica un spor de  2 ani și 2 luni, petentul urmând a executa astfel o pedeapsă de 4 ani și 2 luni închisoare.

Cu referire la sporul aplicat, instanța reține că acesta include atât sporul pentru sancționarea concursului de infracțiuni, cât și cel pentru sancționarea recidivei postcondamnatorii, spor care, conform art. 39 alin. 1 Cod penal din 1969 poate fi de maxim 7 ani. Se impune aplicarea unui spor mai mare având în vedere că petentul a beneficiat de două ori de acordarea beneficiului menținerii liberării condiționate, raportat la natura infracțiunilor pentru care a fost condamnat pentru faptele săvârșite în țară  în stare de recidivă postcondamnatorie, respectiv infracțiuni la regimul circulației rutiere. Cu toate acestea, petentul a săvârșit în străinătate fapte grave, fapte cu violență, care impun sancționarea recidivei postcondamnatorii în această situație prin adăugarea unui spor pe măsură.

În condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. 1, 2 din Codul penal din 1969, cu referire la art. 5 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal, va interzice petentului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a-c din Codul penal din 1969. 

Va deduce din pedeapsa de 4 ani și 2 luni închisoare aplicată petentului perioadele deja executate, respectiv 06.06.2010-12.07.2010, 13.07.2010-16.08.2011, 26.10.2011-26.10.2013 şi  03.06.2017- la zi.

Pentru a dispune astfel, instanța are în vedere și relațiile comunicate de autoritățile din Austria, din care rezultă că petentul a început executarea pedepsei de 2 ani închisoare la data de 15.03.2012, iar data de finalizare a pedepsei a fost 26.10.2013. De asemenea, acesta are o perioadă dedusă din 26.10.2011 până la data de 15.03.2012 (f. nr. 125-126). Tot din relațiile comunicate de autoritățile din Austria rezultă că petentul a fost trimis pentru executarea pedepsei într-o instituție destinată infractorilor cu tulburări psihice, conform art. 21 alin. 1 Cod penal austriac, măsura fiind executată în Penitenciarul Graz-Karlau, sfârșitul pedepsei fiind data de 26.10.2013. Acesta a fost reținut în continuare în penitenciar, ca urmare a tulburărilor psihice cu care era cunoscut, iar  conform art. 25 alin. 3 Cod penal austriac au fost efectuate verificări anuale pentru a se vedea dacă se mai impune privarea sa de libertate, fiind efectiv liberat  la data de 30.05.2017. Din expertiza psihiatrică efectuată la data de 22.10.2016, în cadrul acestor proceduri anuale de verificare, a rezultat că petentul suferea de tulburare de personalitate, combinată cu elemente de instabilitate emoțională, disociale și histronice și comparativ cu expertiza precedentă s-a putut trage concluzia că per general s-a produs o îmbunătățire semnificativă a stării petentului, iar acesta nu mai prezenta simptomele tulburării amintite. Expertul a recomandat liberarea sa. 

Perioada executată de acesta din 27.10.2013 până la data de 30.05.2017 nu poate fi dedusă din prezenta pedeapsă, așa cum a solicitat petentul, având în vedere că pedeapsa efectivă de 2 ani închisoare  aplicată pentru infracțiuni săvârșite în străinătate a fost executată doar în perioada 26.10.2011-26.10.2013, iar reținerea sa într-o instituție specializată pentru bolnavi psihic are natura unei măsuri de internare medicală, pentru evitarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

 Va constata că la data înregistrării cererii pe rolul instanței, respectiv 27.10.2017, petentul figura cu 24 zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiţii necorespunzătoare, conform art. 551 din Legea nr. 254/2013, așa cum rezultă din situația juridică a petentului atașată la cererea formulată de acesta.

Va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinței penale nr. 1136/29.11.2017 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin decizia penală nr. 23/CT/07.02.2018 a Tribunalului Bihor şi  emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, în conformitate cu prezenta hotãrâre, la data rãmânerii definitive.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedurã penalã, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, urmând ca onorariul apãrãtorului desemnat din oficiu, în cuantum de 130 lei (cf. delegației f. nr. 14), sã fie înaintat Baroului Mureș din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 585 alin. 1 lit. a și b Cod procedură penală, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal admite cererea de modificare a pedepselor formulatã de cãtre petentul-condamnat M.I., fiul lui …, în prezent aflat în executarea unei pedepse în cadrul Penitenciarului Tg-Mureş.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1136/29.11.2017 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin decizia penală nr. 23/CT/07.02.2018 a Tribunalului Bihor, în pedepsele componente, pedepse pe care le repune în individualitatea lor, după cum urmează:

-pedeapsa de doi ani închisoare aplicată prin sentința penală pronunțată de Tribunalul pentru cauze penale Graz din Austria, în dosarul nr. 15/Hv 167/11s din 15.03.2012, definitivă și executorie la data de 20.03.2012, pentru săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, prev. de art. 329 Cod penal din 1969, amenințare, prev. de art. 193 Cod penal din 1969 și vătămare corporală, prev. de art. 181 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 33, art. 34 Cod penal din 1969 (fapte din perioada septembrie-octombrie 2011),

-pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep. (faptă din data de 11.12.2009),

-pedeapsa de un an și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de refuz de a se supune recoltării probelor biologice, prev. de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 Rep. (faptă din data de 11.12.2009).

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de un an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 5/06.01.2010 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 26.01.2010, în pedepsele componente, pedepse pe care le repune în individualitatea lor, după cum urmează:

-pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep. (faptă din data de 30.09.2008),

-pedeapsa de un an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep. (faptă din data de 30.09.2008).

Constată că infracțiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentințele penale nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș și nr. 5/06.01.2010 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 26.01.2010 se află în concurs real, prev. de art. 33 lit. a Cod penal din 1969.

Constată că infracțiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentința penală pronunțată de Tribunalul pentru cauze penale Graz din Austria, în dosarul nr. 15/Hv 167/11s din 15.03.2012, definitivă și executorie la data de 20.03.2012 au fost săvârșite în stare de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 față de condamnarea la pedeapsa de un an și 6 luni închisoare dispusă prin sentința penală nr. 5/06.01.2010 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 26.01.2010, din care petentul a fost liberat condiționat la dat de 16.08.2011 cu un rest de executat de 112 zile.

În baza art. 36 alin. 2, art. 39 alin. 1, cu aplic. art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal din 1969 contopeşte următoarele pedepse:

-pedeapsa de doi ani închisoare aplicată prin sentința penală pronunțată de Tribunalul pentru cauze penale Graz din Austria, în dosarul nr. 15/Hv 167/11s din 15.03.2012, definitivă și executorie la data de 20.03.2012, pentru săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, prev. de art. 329 Cod penal din 1969, amenințare, prev. de art. 193 Cod penal din 1969 și vătămare corporală, prev. de art. 181 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 33, art. 34 Cod penal din 1969,

-pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep.,

-pedeapsa de un an și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 21/2014 a Judecătoriei Sighișoara, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 236/A/26.06.2014 a Curții de Apel Tg-Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de refuz de a se supune recoltării probelor biologice, prev. de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 Rep.,

-pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep.,

-pedeapsa de un an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep.,

 în pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani închisoare, la care aplică un spor de  2 ani și 2 luni, petentul urmând a executa astfel o pedeapsă de 4 ani și 2 luni închisoare.

În condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. 1, 2 din Codul penal din 1969, cu referire la art. 5 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal, va interzice petentului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a-c din Codul penal din 1969. 

Deduce din pedeapsa de 4 ani și 2 luni închisoare aplicată petentului perioadele deja executate, respectiv 06.06.2010-12.07.2010, 13.07.2010-16.08.2011, 26.10.2011-26.10.2013 şi  03.06.2017- la zi. Constată că la data înregistrării cererii pe rolul instanței, respectiv 27.10.2017, petentul figura cu 24 zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiţii necorespunzătoare, conform art. 551 din Legea nr. 254/2013.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinței penale nr. 1136/29.11.2017 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin decizia penală nr. 23/CT/07.02.2018 a Tribunalului Bihor şi  emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, în conformitate cu prezenta hotãrâre, la data rãmânerii definitive.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedurã penalã, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, urmând ca onorariul apãrãtorului desemnat din oficiu, în cuantum de 130 lei (cf. delegației f. nr. 14), sã fie înaintat Baroului Mureș din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică, la data de 22.02.2018.