Decizie de revizuire a drepturilor de pensie

Sentinţă civilă 399/2018 din 12.04.2018


Dosar nr. …

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 399/2018

Şedinţa publică de la 12 Aprilie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Asistent  judiciar:

Asistent  judiciar:

Grefier:

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul B S împotriva pârâtei CJPG.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile, pentru pârâtă a răspuns consilier juridic S.C.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, reprezentantul pârâtei depune la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: s nr.  din data de pronunţată de …..în dosarul nr. … şi întregul dosar de pensionare privind pe reclamant.

Reprezentantul pârâtei a arătat că nu mai are alte cereri de formulat şi probatorii de administrat în cauză.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, constatând cercetarea judecătorească încheiată şi cauza în stare de judecată, potrivit art.392 C.pr.civ., declară deschise dezbaterile asupra fondului şi acordă cuvântul parţilor în ordinea şi în condiţiile prevăzute la art. 216 C.pr.civ.

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea contestaţiei conform motivelor inserate în întâmpinare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin contestația înregistrată pe rolul Secţiei de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Gorj la data de …sub nr. …., reclamantul B S, în contradictoriu cu pârâta C J P G, a solicitat instanţei obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de revizuire a drepturilor de pensie în care punctajul mediu anual să fie determinat prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. 4/2005, coroborate cu prevederile art.2 alin.1 şi 3 din anexa la HG nr. 1550/2004 în locul stagiului de 30 de ani utilizat greşit, cu plata drepturilor de pensie revizuită începând cu data de 06.09.2014.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost pensionat pentru munca depusă şi limita de vârsta în baza Legii nr. 3/1977 prin decizia nr……emisă de CJPG iar la recalcularea pensiei în baza OUG nr. 4/2005, pârâta CJPG prin decizia nr……la stabilirea punctajului mediu anual a utilizat eronat un stagiu complet de cotizare de 30 ani în loc de 20 de ani cât prevede art.2 alin.1, art.4 alin.1 din OUG 1550/2004 pentru persoanele care au lucrat peste 20 ani în grupa I de muncă - aplicare unitară stabilită prin decizia nr.11/25.05.2015 pronunţată de ICCJ în recurs în interesul legii.

În urma constatării greşelii menţionate mai sus (utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 30 de ani în loc de 20 de ani) prin cererea înregistrată la CJP Gorj sub nr……., în temeiul art.107 alin.1 şi 2 din Legea 263/2010, a solicitat emiterea unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie în care punctajul mediu anual să fie stabilit prin aplicarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani dar pârâta CJP Gorj prin adresa nr. …..a refuzat emiterea deciziei de revizuire a drepturilor de pensie solicitată.

În drept, a invocat prevederile art.107 alin.1 şi 2 din Legea nr. 263/2010, OUG nr. 4/2005, art.2 alin.1,art.4 alin.1 coroborate cu prevederile art.2 alin.1 şi 3 din anexa la HG nr. 1550/2004.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: decizia nr….. privind acordarea pensiei pentru munca depusă în limită de vârstă, buletin de calcul …..privind evaluarea pensiei pentru limită de vârstă,decizie nr. ……privind recalcularea pensiei din sistemul public.

Pârâta CJPG a formulat întâmpinare, invocând excepţia inadmisibilităţii acţiunii întrucât, în materia drepturilor de pensie, recalcularea acestora nu se poate solicita decât în condiţiile Legii 263/2010, prin prezentarea unui înscris din care să rezulte venituri şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acestora sau în baza unor prevederi legale cuprinse într-un act normativ, pe care casa teritorială să fi refuzat a le avea în vedere sau a le pune în aplicare si nu în baza unor decizii ale ICCJ, care nu reprezintă acte normative modificatoare ale legislaţiei în vigoare si nici nu au caracterul juridic al unei decizii a Curţii Constituţionale prin care se constată că o prevedere sau un act normativ este neconstituţional.

În ceea ce priveşte solicitarea referitoare la emiterea unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie stabilite conform O.U.G 4/2005, prin care să se recalculeze drepturile de pensie cu utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani în conformitate cu Decizia nr.11/2015 a ICCJ a considerat că această solicitare este neîntemeiată pentru următoarele motive:

 Din perspectiva invocării ca temei legal al cererii de revizuire a Deciziei nr. 11/2015 a ICCJ, având in vedere ca aceasta este data in interpretarea unor dispoziţii expres abrogate la data când se invoca si se solicita revizuirea iar conform art. 518 din Codul de Pr.Civ „ Decizia în interesul legii îşi încetează aplicabilitatea la data modificării, abrogării sau constatării neconstituţionalităţii dispoziţiei legale care a făcut obiectul interpretării.".

Cu privire la decizia nr. 11/2015 pronunţata de ICCJ  a arătat pârâta ca nu este incidentă in cauza dedusa judecaţii, deoarece aceasta a fost data in soluţionarea unitara a dosarelor aflate rolul pe instanţelor de judecata ce aveau ca obiect recalcularea pensiilor conform OUG 4/2005, HG 1550/2004, precum si Legea 19/2000, acte normative abrogate prin Legea 263/2010. Potrivit art.518 CPC "deciziile in interesul legii îşi încetează aplicabilitatea la data modificării, abrogării sau constatării neconstituţionalităţii dispoziţiei legale care a făcut obiectul interpretării."

A mai arătat pârâta că acţiunea având ca obiect revizuirea drepturilor de pensie si plata drepturilor de pensie de 3 ani anterior formulării cererii la C.J.P. Gorj întemeiată pe dispoziţiile art.107 din Legea 263/2010 este neîntemeiată raportat la incidenţa Deciziei nr.11/2015 a ICCJ având în vedere că, în conformitate cu prevederile legale incidente, deciziile pronunţate într-un recurs în interesul legii produc efecte juridice de la data publicării lor în monitorul oficial, această decizie nefiind existentă la data stabilirii drepturilor de pensie, astfel încât consideră că eventualele drepturi recalculate nu pot fi acordate decât începând cu data introducerii acţiunii.

Mai mult decât atât, invocarea dispoziţiilor art.107 din Legea 263/2010 referitoare la posibilitatea revizuirii drepturilor de pensie, presupune existenta unei erori in stabilirea si la plata drepturilor de pensie raportat la prevederile legale incidente(în vigoare la data stabilirii drepturilor contestate), prevederi legale incidente care nu sunt modificate de către legiuitor, astfel că drepturile de pensie sunt corect stabilite.

Raportat la aceste dispoziţii legale, in cauza de fata nu se poate vorbi de existenta unei astfel de erori, pentru a solicita revizuirea si plata drepturilor pe 3 ani anteriori.

Totodată, a solicitat pârâta a se avea în vedere că Decizia nr.11/2015 a ICCJ nu poate constitui temei legal al unei revizuiri sau recalculări conform art.107 din Legea 263/2010 întrucât soluţiile pronunţate prin Deciziile ICCJ au în vedere interpretarea si aplicarea unitară a legii de către instanţele de judecată si sunt obligatorii(în condiţiile legale menţionate ale CPC) pentru instanţe, acestea, aşa cum a menţionat, nefiind acte normative modificatoare ale legislaţiei în vigoare si neavând nici caracterul juridic al unei decizii ale Curţii Constituţionale prin care constată că o prevedere sau un act normativ este neconstituţional.

A considerat pârâta că acţiunea în ceea ce priveşte solicitarea referitoare la recalcularea drepturilor de pensie prin folosirea unui stagiu de cotizare de 20 ani este nefondata si pentru considerentele pe care le va expune.

Astfel, a arătat că, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Legea nr.3/ 1977 si dispoziţiile art.41 alin.4 din Legea nr.19/2000 stagiul complet de cotizare pentru persoanele pensionate înainte de data intrării in vigoare a Legii 19/2000 ( 01.04.2001 ) a fost corect reţinut de către C.J.P. Gorj ca fiind de 30 de ani pentru bărbaţi, recalcularea pensiei conform O.U.G. 4/2005 s-a făcut in raport de prevederile H.G. 1550/2004.

Potrivit art.2 alin.1 din H.G. 1550/2004" Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrala în munca prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie". Dreptul la pensie al reclamantului a fost deschis in baza Legii nr.3/1977. Vechimea integrala in munca, prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie pentru limita de vârsta este precizata de art. 8 din Legea nr. 3/1977 ca fiind de minim 30 de ani pentru bărbaţi. Recalcularea pensiei conform O.U.G. 4/2005 s-a făcut in mod corect, folosindu-se un stagiu complet de cotizare de 30 de ani, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. 1 si 3 din H.G. 1550/2004 coroborat cu prevederile art. 8 din Legea nr. 3/1977.

 De asemenea, a arătat că prevederile art.14 din Legea 3/1977 sunt interpretate în mod eronat, neţinându-se cont de toate prevederile legale cuprinse în actele normative emise de către legiuitor referitoare la perioadele lucrate în condiţii de grupa  I si a II a de muncă. Astfel, art. 14 din Legea nr. 3/1977 se refera doar la sporul de grupa de 1 an si 6 luni pentru grupa I de munca şi 1 an şi 3 luni pentru grupa II şi la posibilitatea de reducere  a vârstei de pensionare "Persoanelor care au lucrat efectiv cel puţin 20 ani în locuri de muncă, potrivit legii, se încadrează în grupa I de munca, sau cel puţin 25 ani în grupa II de munca, la stabilirea pensiei li se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe cate: un an şi şase luni pentru grupa I de munca; un an şi trei luni pentru grupa II de munca. Pe aceasta baza persoanele care au lucrat în grupele I şi II de munca au dreptul, la cerere, să fie pensionate, la împlinirea vârstei de: 52 ani, pentru grupa I şi 57 ani pentru grupa II, bărbaţii; 50 ani pentru grupa I şi 52 ani pentru grupa II, femeile. Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de alin. (1) sunt pensionate, la cerere, şi la 50 de ani, atât bărbaţii cât şi femeile din grupa I de munca, şi la 55 ani bărbaţii sau 50 de ani femeile, din grupa II de munca. Persoanele care au vechime în munca prevăzută de lege şi au lucrat efectiv cel puţin 15 ani în locurile încadrate în grupa I de munca sau cel puţin 20 ani în locurile încadrate în grupa munca au dreptul, la cerere, sa li se reducă vârsta de pensionare prevăzută de art. 8 alin.2 în mod proporţional cu anii lucraţi în grupele I sau II de munca, dar nu mai puţin de 52 ani, pentru  grupa I şi 57 ani pentru grupa II, bărbaţii, sau 50 ani pentru grupa I şi 52 ani pentru grupa II, femeile.

A mai menţionat pârâta că în niciun caz art.14 din Legea 3/1977 nu putea să se refere la stagiu de cotizare, cei 20 de ani prevăzuţi în articol reprezentând vechimea în muncă minimă necesară pentru a beneficia  de sporul de grupă şi de reducerea vârstei, pentru fiecare grupă în parte. De altfel, art.14 nici nu putea să se refere la aşa ceva deoarece, în conformitate cu prevederile Legii 3/1977 modalitatea de calcul a cuantumului pensiei nu avea legătură cu vechimea în muncă, baza de calcul a pensiei fiind stabilită conform art. 10 din Legea 3/1977.

Conform art. 169 alin.1 din Legea 263/2010, pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I muncă;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, iar conform alin.4, prevederile alin. (1) se aplică prin acordarea diferenţei dintre creşterea punctajului mediu anual rezultată şi cea acordată conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.

Pe aceste considerente, a solicitat pârâta să se aibă în vedere că legiuitorul a continuat să acorde punctaj suplimentar pentru perioadele lucrate în grupele I  si a II a de muncă, prin art. 169 indice 1 Legea 263/2010 si prin Legea 192/2015, prevăzând, de asemenea, că nu se mai acordă acest punctaj suplimentar dacă stagiul de cotizare folosit la stabilirea punctajului mediu anual este altul decât cel de 30 ani pentru bărbaţi si 25 ani pentru femei prevăzut de Legea 3/1977(art.l69 alin. l).

Pentru aceste motive , pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare arătând că în ceea ce priveşte  excepţia inadmisibilităţii acţiunii de recalculare a pensiei natura juridica a obligaţiei ce se solicita a fi stabilita in sarcina paratei, precizata in mod expres in cererea de chemare in judecata , este obligarea paratei de a revizui dreptul de pensie  si nu de a recalcula pensia si in consecinţa , excepţia invocata nu se refera la obiectul cauzei.

Cu privire la solicitarea pârâtei de respingere pe fond a cererii de revizuire ca neîntemeiată, reclamantul a menţionat următoarele:

 Acţiunea de fata , având ca obiect obligarea paratei la revizuirea dreptului de pensie prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani in loc de 30 de ani utilizat eronat, a fost promovata prin valorificarea procedurii de revizuire a dreptului de pensie reglementata de art. 89 alin.(l) din Legea nr.19/2000, preluata si de Legea noua  nr. 263/2010 prin dispoziţiile art. 107 alin .(1) si (2), după ce parata CJP Gorj, prin adresa nr. 115196/20.10.2017, a respins cererea de revizuire înregistrata sub nr. 44705/06.09.2017 .

In drept, acţiunea este întemeiata pe dispoziţiile art. 2 alin.(1), art. 4 alin (1) din OUG nr. 4/2005 coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) si (3) din HG nr.l550/2004 si nu pe Decizia nr.11/2015 a ICCJ cum susţine in mod greşit  parata.

 Potrivit prevederilor legale arătate la lit. a), stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru bărbaţi pensionaţi in intervalul 01.07.1977 - 31.03.2001 , care au lucrat in grupa I de munca  peste 20 ani, este 20 de ani.

A arătat reclamantul că a fost pensionat pentru munca depusa si limita de vârsta in baza legii nr.3/1977 prin decizia nr. 115196/28.12.1998  din care rezulta ca a  desfăşurat activitate in grupa I de munca 26 ani, 11 luni si 18 zile iar la recalcularea pensiei in baza OUG nr.4/2005 , prin decizia nr. 115196/30.11.2005 , parata CJP Gorj ,la determinarea punctajului mediu anual a utilizat din eroare un stagiu complet de cotizare de 30 ani in loc de stagiu complet de cotizare legal de 20 de ani.

Că, este lipsit de utilitate sa se analizeze argumentele expuse de către parata cu privire la modul de interpretare si aplicare a prevederilor legale incidente atât timp cat un astfel de demers nu ar putea avea ca rezultat ajungerea la o alta concluzie decât cea stabilita prin Decizia nr.11/2015 data de ICCJ in interesul legii .

Fata de cele arătate mai sus, a solicitat  respingerea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, si pe fond  admiterea acţiunii si obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de revizuire a dreptului de pensie cu utilizarea la stabilirea punctajului mediu anual a stagiului complet de cotizare de 20 de ani  in loc de 30 de ani utilizat greşit, cu plata dreptului de pensie revizuita începând cu data de 06.09.2014.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâta CJPG în întâmpinarea formulată, tribunalul o va respinge cu următoarea motivare:

Acţiunea de faţă are ca obiect obligarea paratei la revizuirea dreptului de pensie prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani in loc de 30 de ani utilizat eronat, a fost promovata prin valorificarea procedurii de revizuire a dreptului de pensie reglementata de art. 89 alin.(l) din Legea nr.19/2000, preluata si de Legea noua  nr. 263/2010 prin dispoziţiile art. 107 alin .(1) si (2) şi nu obligarea pârâtei la recalcularea drepturilor de pensie în baza art. 107 alin.4 din Legea 263/2010.

Pe fond, analizând actele dosarului, în raport de dispozițiile legale aplicabile, instanța reține:

Reclamantul a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă, prin decizia de pensie nr. …..

Ulterior, conform prevederilor O.U.G. nr. 4/2005, aprobată  prin Legea nr. 78/2005, coroborate cu prevederile H.G.1550/2004 și H.G 1456/2005,a fost recalculată pensia reclamantului prin decizia de recalculare nr. 11519/30.11.2005.

La recalcularea pensiei reclamantului s-a luat în considerare stagiul complet de cotizare de 30 ani.

 Prin acțiunea dedusă judecății, reclamantul solicită obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. 4/2005, respectiv Decizia Î.C.C.J. nr. 11/2015, în care la stabilirea punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani şi nu de 30 ani cum greşit a fost calculat prin decizia nr. 11519/3011.2005.

De asemenea, se solicită obligarea pârâtei la plata diferenţelor dintre pensia cuvenită şi pensia încasată.

Așa cum rezultă din decizia de recalculare a pensiei nr….., emisă de către CJPG, reclamantul a realizat un stagiu de cotizare de 30 de ani, în grupa a II-a de muncă, conform Legii nr.3/1977.

În conformitate cu  prevederile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare:

„(1) Personalul muncitor, care are o vechime în muncă de minimum 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile, are dreptul la pensie pentru munca depusă şi limita de vârstă, la împlinirea vârstei de 62 ani bărbaţii şi 57 ani femeile.”

Potrivit prevederilor art.9 alin. 1 din lege:„(1) Vechimea în muncă ce se ia în considerare la stabilirea pensiilor pentru munca depusă este timpul cât o persoană a fost încadrată în baza unui contract de muncă.”

 La art. art. 11 alin. 1 şi 2 din lege se prevede că:

„(1) Pensia integrală pentru munca depusă şi limita de vârstă se determină în procente din retribuţia tarifară, diferenţiate pe tranşe de retribuţii şi grupe de muncă, stabilite potrivit legii.

 (2) Procentele corespunzătoare grupelor I şi II de muncă se aplică persoanelor care au lucrat efectiv în aceste grupe cel puţin 20 ani în grupa I sau 25 ani în grupa II de muncă; dacă au lucrat mai puţin, la procentele corespunzătoare grupei III se acordă un spor proporţional cu timpul efectiv lucrat în grupele I şi II.”

 De asemenea, la art. 14 alin. 1 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare se prevede că :

„(1) Persoanelor care au lucrat efectiv cel puţin 20 ani în locuri care, potrivit legii, se încadrează în grupa I de muncă sau cel puţin 25 ani în grupa II de muncă, la stabilirea pensiei li se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe câte: a) un an şi şase luni pentru grupa I de muncă; b) un an şi trei luni pentru grupa II de muncă.”

Prin decizia în interesul legii nr. 11/2015, Înalta Curte de Justiție și Casație a statuat următoarele:

„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 de aprobare a Normelor metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001 este:  20 de ani în cazul celor care au lucrat efectiv în grupa I de muncă, 25 de ani în cazul celor care au lucrat efectiv în grupa a II-a de muncă, conform art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare şi 30 de ani (în cazul bărbaţilor) şi 25 de ani (în cazul femeilor), pentru cei care au lucrat efectiv în grupa a III-a de muncă, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare.”

A reținut Înalta Curte de Justiție și Casație că „din coroborarea dispoziţiilor art. 9, art. 11 alin. (1) şi ale art. 14 alin. (1) din lege rezultă că cei care au lucrat efectiv 20 de ani în grupa I de muncă ori 25 de ani în grupa a II-a de muncă, dacă îndeplineau şi condiţia vârstei legale de pensionare [cu aplicarea şi a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) şi (3)], se calificau pentru pensie integrală pentru munca depusă şi limită de vârstă”

Așa cum s-a arătat mai sus , reclamantul a realizat un stagiu de cotizare de 20 de ani, în grupa a II-a de muncă, conform Legii nr.3/1977.

În consecință, în mod greșit a fost recalculată pensia acestuia prin luarea în considerare a stagiului complet de cotizare de 30 de ani, în loc de 20 de ani, conform dispozițiilor legale susmenționate.

În conformitate cu dispozițiile art. 107 alin.1 și 2 din Legea nr.263/2010:

(1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.”

Reclamantul a formulat, pe cale administrativă, contestație la decizia de recalculare a pensiei nr….. care a fost înregistrată sub nr. ….și nu a fost soluționată până în prezent.

Raportat la considerentele expuse mai sus, instanța reține că cererea de revizuire formulată de reclamant este întemeiată.

În consecință, pârâta CJPG va fi obligată să emită o decizie de revizuire a drepturilor de pensie stabilite reclamantului prin decizia nr……,în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.4/2005, raportat la cererea de revizuire nr……, prin care să se ia în considerare stagiul complet de cotizare de 20 de ani, conform art. 14 din Legea nr. 3/1977.

În ceea ce privește cererea reclamantului de acordare a diferenţelor dintre pensia cuvenită şi pensia încasată, instanța constată că potrivit dispozițiilor legale sumele rezultate în urma aplicării prevederilor art.107 alin.1 din Legea nr.263/2010 se acordă în cadrul termenului general de prescripţie, care potrivit prevederilor art. 2517 din Codul civil este de 3 ani.

Prin urmare, având în vedere data cererii de revizuire adresată CJPG, pârâta va fi obligată să plătească reclamantului diferenţele dintre sumele stabilite şi cele legal cuvenite, începând cu data de…….

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâta CJPG prin întâmpinare.

Admite acţiunea formulată de reclamantul BS împotriva pârâtei CJPG.

Obligă pârâta CJPG să emită o decizie de revizuire a drepturilor de pensie stabilite reclamantului prin decizia nr….. în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.4/2005, raportat la cererea de revizuire nr……, prin care să se ia în considerare stagiul complet de cotizare de 20 de ani, conform art. 14 din Legea nr. 3/1977.

Obligă pârâta să plătească reclamantului diferenţele dintre sumele stabilite şi cele legal cuvenite, începând cu data de…...

 Executorie de drept.

  Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare

 Pronunţată în şedinţa publică din …….