Comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001).

Sentinţă civilă 259/2018 din 13.02.2018


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2017:067.003473

Cod operator 2443

Dosar nr....../95/2017  R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa Nr. 259/2018

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2018

Completul compus din:

Preşedinte: .............

Grefier: ...............

Pe rol se află judecarea acţiunii formulată de reclamantul .............. cu domiciliul în .............în contradictoriu cu pârâtul ................ cu sediul în .................., având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001).

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul personal, lipsă fiind pârâtul ...........

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că s-a depus la dosar de către............, prin serviciul registratură, la data de ......, o cerere prin care solicită judecarea cauzei în lipsă în temeiul art. 411, alineat 1, punct 2, teza a-II-a din Codul de Procedură Civilă şi contractul de prestări servicii nr. ............

Instanţa acordă cuvântul asupra probatoriului.

Reclamantul solicită a se constata că juristul a declarat neconform cu realitatea perioada concediului de odihnă şi arată că lecturând contractul a constatat că s-a anonimizat doar datele personale ale numitului ............. şi consideră că nu există drept de proprietate intelectuală şi că s-a făcut fals în declaraţii pentru a se influenţa instanţa de judecată.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamantul solicită intrarea în posesie a prezentului contract şi sancţionarea celor vinovaţi, existând amenzi administrative, depunând în acest sens concluzii scrise.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal la data de ..........., sub nr..............., reclamantul ............... a chemat în judecată pârâtul.........., reprezentat prin director ............., solicitând ca pe baza probelor ce vor fi administrate, să se pronunţe o hotărâre judecătorească prin care să se constate că s-au încălcat prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; obligarea pârâtului să-i comunice în copie contractul avut de numitul ............... cu această instituţie; sancționarea celor vinovaţi după prevederile legale.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a depus cererea cu nr. ..............., formulată în baza Legii nr. 544/2001 la sediul instituţiei pârâte şi nu a primit nici un răspuns, depăşind termenul de 10 zile de soluţionare, iar în caz de refuz trebuia comunicare în 5 zile.

Totodată, a arătat faptul că a mai formulat alte cereri în baza Legii nr. 544/2001, respectiv nr. .......... şi ............, soluţionate cu întârziere.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001.

În dovedirea cererii, reclamantul a precizat că înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, fiind anexate în fotocopie: adresa nr........... cartea de identitate a reclamantului (filele 4-15).

La data de ......., instituţia pârâtă .................. a formulat întâmpinare, prin care a învederat faptul că a răspuns la cererea reclamantului depusă la sediul instituţiei în termen de 30 de zile, întârzierea având loc datorită liberelor corespunzătoare sărbătorilor legale şi a concediilor de odihnă, precizând că a comunicat reclamantului că documentul cerut nu face parte din lista de documente la care au acces liber cetăţenii deoarece conţine informaţii prin publicarea cărora se aduce atingere asupra dreptului de proprietate intelectuală, dar şi informaţii cu privire la datele personale.

În dovedire, a anexat în fotocopie adresa nr............. şi răspuns adresă nr. ........ (filele 11-12).

Reclamantul ............. a depus răspuns la întâmpinare, prin serviciul registratură, la data de .........., prin care a arătat faptul că trebuia să i se comunice întârzierea în 10 zile sau refuzul soluţionării cererii în 5 zile potrivit Legii nr. 544/2001, invocând art. 7; datele personale nu constituie interesul său, acestea putând fi anonimizate prin acronimizare; dreptul de proprietate intelectuală (dacă există în cazul de faţă) poate fi citat în lucrările de specialitate; ................. este o instituţie publică, iar numitul .............., pensionar, prestează servicii la această instituţie, iar contractul său face obiectul informaţiilor de interes public şi refuzul comunicării lui este nejustificat.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost administrată proba cu înscrisuri.

Examinând acţiunea dedusă judecăţii în raport de motivele de fapt şi de drept invocate şi prin prisma înscrisurilor depuse la dosar, tribunalul o reţine ca fiind întemeiată în parte pentru următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată sub nr. ............., reclamantul ............. a solicitat instituţiei pârâte, ................, ca în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, să i se elibereze în xerocopie contractul de colaborare al numitului .................. pe anul ....... şi .........

Prin adresa nr................instituţia pârâtă a comunicat reclamantului că documentul solicitat în xerocopie se exceptează de la liberul acces al cetăţenilor deoarece conţine informaţii prin publicarea cărora se aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală dar şi informaţii cu privire la datele personale, conform legii.

La solicitarea instanţei de judecată pârâta a depus la dosarul cauzei, în fotocopie, contractul de prestări servicii nr. ..................încheiat cu numitul .............., contract încheiat pe perioada ..................

Conform art. 2, alineat 1, litera b din Legea nr. 544/2001 prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Din adresa din data de .............. emisă de ...............(fila 22), instanţa reţine că pârâtul ..............este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, aflată în subordinea .................., astfel că acestuia îi revine obligaţia de a asigura accesul oricărei persoane la informaţiile de interes public, astfel cum acestea sunt definite de art. 2, alineat 1, litera b din Legea nr. 544/2001.

Având în vedere faptul că, la solicitarea instanţei de judecată pârâtul a depus la dosarul cauzei, în fotocopie contractul de prestări servicii nr................încheiat cu numitul .............., instanţa reţine că acesta nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 unde sunt enumerate informaţiile exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, în cuprinsul contractului nefiind identificate informaţii prin publicitatea cărora s-ar aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală astfel cum a susţinut pârâtul în răspunsul comunicat reclamantului.

Pe cale de consecinţă, în privinţa acestui contract, instanţa apreciază ca fiind întemeiată cererea reclamantului, urmând să o admită şi să oblige pârâtul să comunice reclamantului o copie a contractului de prestări servicii nr. ..............., încheiat cu numitul............., cu anonimizarea datelor personale şi a celor care ar putea intra sub incidenţa dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 544/2001.

În ceea ce priveşte cererea de sancţionarea celor vinovaţi de necomunicarea relaţiilor solicitate, respectiv necomunicarea la timp a acestora, se reţine că dispoziţiile legale nu prevăd posibilitatea instanţei de a sancţiona eventuala încălcare a dispoziţiilor privind liberul acces la informaţiilor de interes public, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 constituind abatere şi atrăgând răspunderea disciplinară a celui vinovat conform art. 21 din lege, procedura de stabilire a faptei şi eventual de sancţionare a celor vinovaţi fiind prevăzută de aceeaşi dispoziţie legală.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa urmează să admită în parte cererea formulată de reclamantul .............. în contradictoriu cu pârâtul............., să oblige pârâtul să comunice reclamantului o copie a contractului de prestări servicii nr............, încheiat de............. cu numitul ............., cu anonimizarea datelor personale şi a celor care ar putea intra sub incidenţa dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 şi să respingă celelalte capete de cerere.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea formulată de reclamantul..............., CNP .................., cu domiciliul în ............ în contradictoriu cu pârâtul ............ cu sediul în .............

Obligă pârâtul să comunice reclamantului o copie a contractului de prestări servicii nr. ..........., încheiat de ............. cu numitul .............., cu anonimizarea datelor personale şi a celor care ar putea intra sub incidenţa dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 544/2001.

Respinge celelalte capete de cerere.

Cu drept de recurs în termen de recurs în termen de 15 zile de la comunicare care se depune la Tribunalul .....

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.02.2018.

Preşedinte,

.................

Grefier,

................

Red. ...../Tehnored. ......

4 ex./ 20.02.2018