Fond funciar

Sentinţă civilă 613 din 06.09.2018


Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. …/…/2018, reclamanta V.I. în contradictoriu cu pârâţii:  Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar …, Comisia Judeţeană … de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, U.I. şi C.N., a solicitat următoarele:

1.Constatarea nulităţii absolute parţiale a Titlului de proprietate nr. …. eliberat la data de … de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor …., în sensul excluderii terenului în suprafaţă de 1128 m.p., situat în comuna …., sat …., Parcela …., având ca vecini : la vest - Parcela … CC ( O.I. ), la est-moştenitori M. S., la sud-Drum, la nord-Parcela F2106 motivat de faptul că U.G.I. nu este persoana îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă de teren.

2.Obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionare de acest proces.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat următoarele: are calitatea de moştenitoare a mamei sale, V.M., conform certificatului de moştenitor nr. … / …., precum şi a tatălui său V.I. conform certificatului de moştenitor nr. ../…; bunurile asupra are drept de proprietate sunt descrise în certificatul de moştenitor nr. … / …, constând în : terenul în suprafaţă de 1128 m.p. din măsurători, situat în …, …, având ca vecini : …..; casa de locuit este amplasată pe terenul mai sus descris, având număr poştal …..

Precizează că la data deschiderii succesiunii mamei sale, era minoră, astfel cum rezultă din certificatul de moştenitor menţionat mai sus, dreptul său indiviz fiind de 1/2 din cota de 50% deţinută de mama sa, iar cealaltă jumătate a revenit surorii sale, actualmente decedată şi potrivit certificatului de moştenitor nr. …. emis de pe urma tatălui său, întreaga moştenire de pe urma acestuia îi revine, ceilalţi fraţi fiind renunţători. Menţionează că terenul nu a fost predat niciodată CAP-ului şi nici nu a făcut obiectul vreunei confiscări sau vânzări, familia mea fiind cea care 1-a deţinut cu titlu de proprietar. Astfel solicită a se  constata existenţa dreptului său de proprietate dobândit în minorat, de la mama sa împreună cu sora sa I. G. ( cota de 50% ), cealaltă jumătate revenindu-i de la tatăl său. Se învederează faptul că, după decesul mamei sale, în anul 1979, reclamanta, fiind minoră a rămas în grija tatălui său şi a sorei sale I.G., iar familia sa a hotărât să locuiască în Ploieşti, întrucât casa era o construcţie aproape nouă iar familia sa a hotărât ca aceasta să fie dată în folosinţă numitei U.I., la solicitarea acesteia, care în schimbul folosinţei trebuia să plătească impozitul şi să se îngrijească de casă. Face precizarea că aceasta locuieşte şi la acest moment în imobilul respectiv împreună cu fiica sa C.N..

Reclamanta mai menţionează că nu a fost stabilit vreun termen al folosinţei şi nici nu cunoaşte că s-ar fi întocmit vreun act. În anul 2016 a aflat de la nişte rude faptul că pârâta U.I. si-ar fi întocmit acte de proprietate pe casa şi terenul ce le deţinea cu titlul de folosinţă de la familia sa. A făcut demersuri la Primăria …, unde i-a comunicat faptul că, potrivit Legii nr. 18 / 1991 a fost eliberat titlul de proprietate pe numele pârâtei U.I., care cuprinde şi suprafaţa de 1228 m.p. teren, astfel cum a descris-o în petitul acţiunii.

Solicită a se observa că nu putea să efectueze demersuri în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, întrucât acesta nu a fost confiscat/predat ci face parte din bunurile dobândite de aceasta împreună cu sora sa şi cu tatăl său prin moştenire încă din anul 2009, prin urmare nu avea de ce să formuleze cerere de reconstituire din moment ce avea deja dreptul de proprietate transmis pe calea succesiunii legale.

Reclamanta V.I. mai relevă următoarele: din adresele emise de Primăria …., precum şi din procesul-verbal de punere în posesie a pârâtei U.I., rezultă faptul că reconstituirea dreptului de proprietate către pârâta U.I. s-a realizat în baza unei chitanţe de mână, ceea ce este ilegal iar legislaţia care reglementează fondul funciar nu prevede posibilitatea reconstituirii sau constituirii dreptului de proprietate în baza unei chitanţe de mână. Încă o dată menţionez că nu am semnat niciodată vreo chitanţă de mână sau vreun act prin care să vând dreptul meu de proprietate şi nu cunosc conţinutul actului ( chitanţa de mână ) despre care se face vorbire în adresa emisă de primărie. Chiar în ipoteza în care ar exista o astfel de chitanţă, solicită a se avea în vedere că aceasta este probabil din anul 1982, iar ea era minoră la acea dată, înstrăinarea dreptului de proprietate dobândit prin moştenire ar fi fost ilegală.

Faţă de aceste ilegalităţi, se impune constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 204073 emis în anul 2008, în ceea ce priveşte suprafaţa de 1128 m.p.

Potrivit prevederilor art. III alin. 1. Iit. a) (i) şi alin.2 din Legea 169 / 1997, sunt lovite de nulitate absolută, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, printre care şi actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri. Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru restituirea Proprietăţilor sau de alte persoane care justifică un interes legitim.

Raportat la actele de stare civilă şi certificatele de moştenitor depuse în anexă la prezenta cerere, se menţionează că este unica moştenitoare a părinţilor său: V. M. şi V. I. şi în consecinţă apreciază că justifică un interes legitim să formuleze prezenta cerere de chemare în judecată.

Potrivit art. 8 alin. 2 şi 3 din Legea 18 / 1991, stablirea dreptului de proprietate se face la cerere, persoanelor care au adus teren în cooperativa agricolă de producţie sau moştenitorilor acestora, iar potrivit art. 13 alin.l din aceeaşi lege, calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive, sau, în lipsa acestora prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii.

Potrivit art. 12 din HG 131 / 1991 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate în vigoare la data emiterii Hotărârii nr. 54 / 1991 a Comisiei Judeţene, stabilirea dreptului de proprietate se poate face doar la cerere, iar la cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească dacă există, precum şi orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat, iar la cerere se va anexa declaraţia prevăzută de art. 9 alin. 2 din lege.

Coroborate dispoziţiile cu art.9 alin. 4 şi 5 din Legea 18 / 1991 republicată, cererea trebuie să cuprindă, numele şi prenumele persoanei solicitante, domiciliul său, calitatea de titular sau moştenitor, suprafaţa de teren solicitată, cererea la care se vor ataşa documentele doveditoare ale dreptului pretins şi calităţii solicitantului.

Solicită a se constata că terenul nu a făcut obiectul legilor fondului funciar.

Menţionează că după ce a aflat că se interesează de teren şi casă numita U.I. a donat bunurile (terenul şi casa ) fiicei sale C.N..

În consecinţă apreciază că Titlul de proprietate nr. … eliberat la data de …. este ilegal motivat de faptul că U.I. nu are calitatea de moştenitor pentru terenul în suprafaţa de 1128 m.p.

Faptul că aceasta a plătit taxele şi impozitele pentru acest teren, nu dă dreptul la reconstituirea în favoarea acesteia a dreptului de proprietate asupra acestui teren în baza legilor fondului funciar.

Din înscrisurile emise de Primăria …. rezultă că actul care a stat la baza emiterii titlul de proprietate pentru terenul în suprafaţă de 1128m.p. a fost o chitanţă de mână.

Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar …. cunoştea situaţia acestui teren, cui aparţine, deoarece certificatul de moştenitor care atestă calitatea de moştenitor a reclamantei a fost înregistrat la Primăria comunei …..

Faţă de toate aceste considerente, solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. …. în sensul excluderii terenului în suprafaţă de 1128 m.p. aşa cum a fost descris în petitul cererii de chemare în judecată, motivat de faptul că U. G. I. nu este persoana îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă.

În drept au fost invocate prevederile art. III alin.l lit a) (i) şi alin. 2 din Legea nr. 169 / 1997, art.8; art.9 alin.4 şi 5 din Legea nr. 18 / 1991.

În probatoriu a  solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor.

În susţinerea cererii, ataşat acesteia, reclamanta a depus înscrisuri în fotocopie, aflate la filele: 8-43 ale dosarului cauzei.

Pe cale de întâmpinare, pârâta Comisia Judeţeană …. de Aplicare a Legilor Fondului Funciar a invocat excepţia lipsei interesului reclamantei în a promova acţiunea de faţă motivat de faptul că aceasta nu este beneficiara dreptului de proprietate asupra terenului înscris în Titlul de proprietate nr. …. eliberat la data de …., de aceea că reclamanta nu este înscrisă în Anexa 2 A depusă la dosarul cauzei, care a fost validată prin Hotărârea Comisiei Judeţene … nr…/…. şi care a fost modificată prin Hotărârea Comisiei Judeţene nr. …/…..

Cu privire la fondul cauzei, aceeaşi comisie a solicitat respingerea acţiunii formulate de către reclamantă.

În susţinerea solicitării sale, Comisia Judeţeană … a arătat că:

- în speţă, stabilirea dreptului de proprietate s-a făcut la cerere, pe baza situaţiei terenurilor deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 1 ianuarie 1990, înscrise în registrul agricol. Suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori.

- In susţinere, învederează că, potrivit Cererii nr.769/08.03.1991, numita U.I. a solicitat Comisiei Locale, reconstituirea, dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,50 ha teren extravilan şi pentru terenul intravilan, aferent casei de locuit.

- Titlul de proprietate nr…./.2008 la care se face referire în prezenta acţiune a fost emis în temeiul Legii nr.18/1991 pe baza documentaţiei înaintate de Comisia locală de fond funciar .., care a cuprins anexa validată, planurile parcelare, procesul verbal de punere în posesie şi schiţele terenurilor. întreaga documentaţie care a stat la baza stabilirii dreptului de proprietate, se află la Comisia Locală de Fond Funciar … şi la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în conformitate cu art.36 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr.890/2005.

În subsidiar, cu privire la fondul cauzei, aceeaşi comisie a precizat că în situaţia în care nu se vor lua în considerare apărările Comisiei Judeţene de Fond Funciar, solicită instanţei a se avea în vedere că, potrivit Certificatului de moştenitor nr…./…1979 care în opinia reclamantei constituie dovada proprietăţii asupra terenului în suprafaţă de 1128 mp, rezultă un drept indiviz de ½ din terenul în suprafaţă de 250 mp. situat în comuna …., în favoarea moştenitorilor V.G. şi V.I..

La data de 7.03.2018 pârâta U.I. a solicitat respingerea acţiuni formulate de către reclamantă şi obligarea acesteia  la plata cheltuielilor de judecată, cu privire la fondul cauzei.

De asemenea, pârâta U.I. a invocat excepţia lipsei interesului reclamantei în a promova prezenta acţiune.

În susţinerea excepţiei sale pârâta a arătat următoarele:

-Daca s-ar admite cererea de anulare parţiala a Titlului de Proprietate, terenul ar reveni in patrimoniul Comisiei Judeteane pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra Terenurilor …;

-Reclamanta este decăzuta din dreptul de a solicita constituirea dreptului de propirtate, având in vedere ca termenul legal pentru o astfel de cerere s-a încheiat din 1991;

-Afirmaţia reclamantei ca deţine „titlu de proprietate" asupra terenului nu este reala întrucât are doar o chitanţa de mana, care reprezintă doar un început de dovada a unui eventual drept de proprietate, terenul nefiind menţionat ca facand parte din masa succesorala rămasa de pe urma defuntului ei tată, asa cum reiese din certificatul de moştenitor emis dupa decesul tatălui reclamantei (V.I.) nr. …/…2009

-Reclamanta nu si-a manifestat în niciun fel intersul cu privire la acel teren , desi la nivelul anului 1991, cand putea depune cerere de constituire a dreptului de proprietate , avea vârsta de 23 de ani, trecuse deci de perioada minorităţii pe care încearcă sa o folosească in dovedire (dez)interesului sau cu privire la acest teren.

-In realitate însă, reclamanta a aştepta ca atat tatăl, cat si sora sa, care au crescut-o, sa treacă in nefiinţa, pentru a - si putea mari nejustificat averea si sa profite de lipsa declaraţiei pe care cele doua persoane ar fi dat-o cu privire la înstrăinarea de către aceştia a terenului. Prin vânzarea acelui teren, la nivelul anului 1982, tatăl si sora reclamantei, decedaţi, s-au străduit sa-i ofere acesteia un trai decent „la oras", înlocuind un bun, pentru care nu aveau acte de proprietate, cu alt bun (apartament in ...) pe care in prezent, reclamanta il deţine in proprietate, ca moştenitoare.

Cu privire la solicitarea de a fi respinsă acţiunea pe fondul anulării acesteia, pârâta a arătat că parata U.I. a cumpărat de la sora reclamantei si tatăl acesteia , cu chitanţa sub semnătura privata, terenul in suprafaţa de 850 mp situata in …, tarlaua …, parcela … si construcţia in curs de edificare situata pe aceste teren. Parata a plătit preţul si  a declarat imobilele la Primăria … pentru a plati impozite. Plăteşte impozite pe clădire si pe teren inca din 1982, de cand a achiziţionat aceste imobile,

Tot in anul achiziţionării, 1982, a făcut racordarea la energie electrica, întrucât construcţia nefiind finalizata nu avea un astfel de racord. Ataşez in acest sens contractul de racordare si bonurile de punere in funcţiune a contorului electric, precum si chitanţe de plata emise la acea vreme pe numele meu

A posedat aceste bunuri, fara întrerupere, comportandu-ma ca un proprietar de buna credinţa. A terminat casa de edificat si a adus îmbunătăţiri importante acestui imobil, întreţinând totodată si terenul aferent.

In anul 1991, la apariţia Legii fondului funciar nr. 18/1991 , am depus la Primărie documentele pe care le aveam cu privire la proprietatea celor doua imobile ce fac obiectul prezentului dosar, cat si pentru alte doua suprafate de teren, pentru care nu aveam emis titlu de proprietate. Primăria …, prin Comisia Locala, respectând prevederile HG 131/1991 privind Aprobarea Regulamentului de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si a modului de atribuire a titlului de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, a înaintat cererea numitei U. Gr. (Grigore - prenumele tatălui) Ioana si documentaţia aferenta, împreuna cu ale celorlalţi consăteni, către la Comisia Judeţului … pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, care, vazand propunerile si contestaţiile acesteia, a emis Hotărârea nr.15/11.07.1991 privind soluţionarea contestaţiilor. Ulterior Comisia Judeţului … pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a emis Hotărârea nr. 1488/19.11.1996 prin care a validat propunerile Comisiei Locale … privind îndreptarea unor erori sau omisiuni constatate cu privire la stabilirea suprafeţelor de teren ce se atribuie in proprietate sau folosinţa persoanelor indreptatite. Precizam ca in anexa 2 b la Hotărârea nr. …/…1996, la secţiunea observaţii, in dreptul numitei U. Gr. I., este menţionata si chitanţa de cumpărare din 1982, pe care am, depus-o in original la Primărie, la acel moment neexistand xerox pentru a o multiplica si a retine si eu o copie

Acest document a fost depus la Comisia Locala pentru a se dovedi proprietatea si posesia îndelungata, neîntrerupta a imobilelor si achiziţionarea acestora de la vechiul proprietar.

Din cuprinsul adresei nr…./..2016, emisa de Primăria Comunei …, reiese fara echivoc faptul ca aceasta chitanţa a fost depusa de numita U.I.. la Comisia Locala

De asemena din cuprinsul adresei nr.59/11.01.2017 , emisa de Primăria Comunei …, reiese fara echivoc faptul ca din 1982 (data semnării chitanţei de cumpărare) numita U.I. a achitat impozitele si taxele aferente imobilelor pe care le revendica reclamanta

Mai arată că, în  17.12.2008, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a emis Titlul de Proprietate nr. … numitei U.G. I. pentru suprafaţa de teren de 6100 mp, din care 4088 mp teren arabil, si doua terenuri curţi construcţii unul in suprafaţa de 884 mp identificat prin tarlaua 14, parcela 1077, si unul in suprafaţa de 1128, identificat prin tarlaua 22, parcela 2106 .

Ulterior a intabulat dreptul de proprietate in cartea funciara nr. 21921 a comunei … si a donat imobilele numitei C.N. în baza contractului de donaţie nr…/…2016.

Relevă că susţinerile reclamantei cum ca la momentul înstrăinării prin chitanţa de mana, era minora si nu i se putea vinde partea, sunt nejustificate întrucât familia a hotărât pentru ea, iar din banii obţinuţi s-a cumpărat acel apartament in care familia a decis sa locuiască in continuare, având condiţii mult mai bine decât intr-un imobil neterminat, in mediu rural.

Astfel ca, daca persoanele majore din familia sa, in grija cărora a rămas minora, au decis sa-i acorde acesteia condiţii cat mai decente pentru creşterea si dezvoltarea sa, ulterior dupa moartea surorii sale, care s-a ocupat de vânzare, dar si dupa decesul tatălui sau, reclamanta a rămas cu bunurile familiei care practic au înlocuit casa si terenul vândute in 1982.

Daca intradevar, familia mai deţinea în proprietate terenul si casa ce fac obiectul prezentului dosar, la dezbaterea succesiunii de pe urma defunctului, V.I. tatăl reclamantei, aceasta ar fi putut obţine o adeverinţa de rol care ar fi atestat ca si aceste bunuri se afla in proprietatea defunctului, si, prin succesiune s-ar fi transferat dreptul de proprietate către reclamanta.

Insa in proprietatea defunctului, V.I., tatăl reclamantei, au existat doar un apartament achiziţionat in 2002 de la …, asa cum reiese din certificatul de moştenitor nr…/…2009 ataşat de reclamanta.

Prin urmare, reclamanta nu a îndrăznit sa promoveze o astfel de acţiune pentru o presupusa revendicare, decât dupa decesul tatălui sau si al surorii sale, care ştiau despre vânzarea acelor imobile . Reclamanta a devenit majora in anul 1986 si timp de 31 de ani, pana in 2017 nu a întreprins niciun fel de demers, tocmai pentru ca atat defunctul sau tata, cat si defuncta sa sora, V.G., ştiau ca acea casa si teren au fost vândute cu chitanţa sub semnătura privata paratei U.I. si au inteles ca nu pot avea alte pretenţii in legătura cu acestea, bunurile ieşind din proprietatea lor.

Afirmaţia reclamantei cum ca imobilele s-ar fi dat in „folosinţa" paratelor este nefondata, intrucat nu exista vreun inscris care sa ateste cele menţionate de către aceasta. Condiţiile de folosinţa in schimbul îngrijirii imobilelor si plaţii impozitelor sunt simple speculaţii, menite sa combată ceeea ce reclamanta a anticipat, adică dovada ca parata U.I. a achitat impozitele si taxele locale aferente terenului si clădirii. Insa aceasta plata a putut fi efectuata intrucat pe numelel paratei U.I.oana a fost deschis rol la Primăria … in baza chitanţei de cumpărare din 1982 , în baza căreia a fost emis si titlul de proprietate in 2008.

Apreciază că de fapt aceasta acţiune ar fi trebuit sa fie o acţiune in pretenţii indreptata împotriva surorii reclamantei, pentru ca acea sora, care a înstrăinat imobilele, sa o despăgubească pe reclamanta cu diferenţa de pret aferenta cotei ce ii revenea. Insa, asa cum majoritatea consătenilor stiu, familia , împreuna cu reclamanta s-a mutat in oras, pentru a avea condiţii decente de trai si cu siguranţa banii au fost folosiţi si pentru creşterea si îngrijirea reclamantei.

Apreciem ca afirmaţia ca „se cunoştea de către Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar … situaţia acestui teren, cui aparţine " este nereala atâta timp cat reclamanta nu are rol deschis la Primăria … pe numele sau si nu a făcut dovada datei cand a înregistrat la Primăria … a „certificatului de moştenitor care atesta calitatea de moştenitor a reclamantei"

Considera ca Titlul de proprietate a cărui anulare parţiala se solicita este emis legal in integralitate , intrucat au fost respectate toat condiţiile legale pentru emiterea acestuia.

Solicită a se observa ca reclamanta a precizat ca nu putea face demersuri pentru costituirea dreptului de proprietate intrucat acest teren face parte din bunurile dobândite prin moştenire inca din 2009, insa aceasta afirmaţie nu corespunde realităţii intrucat:

•Pe de o parte, in certificatul de moştenitor nr. …/…1979 emis pentru dezbaterea succesiunii de pe urma mamei reclamantei, defunctei V.M., reiese faptul ca „ defuncta a dobândit terenul de 250 mp FARA ACT SCRIS", si doar 250 de mp, nu 1182 mp cat considera reclamanta ca deţine in proprietate „cu acte". Mai mult se poate observa ca suprafaţa de 250 de mp descrisa in CM …/1979, nu se identifica cu suprafaţa de 1128 mp menţionata in titlul de proprietate, singura asemănare fiind vecinătatea de la est „M. S.".

•Pe de alta parte, in certificatul de moştenitor nr. …/...2009 emis pentru dezbaterea succesiunii de pe urma tatălui reclamantei, defunctul V.I., reiese faptul ca „ defunctul nu a avut in proprietate vreun teren din comuna …, sat I.", in masa succesorala nefiind descris un astfel de imobil.

Pe calea cererii intitulate “Răspuns la întâmpinare”, reclamanta a solicitat respingerea excepţiei lipsei interesului său în a promova prezenta acţiune.

Pentru aceasta, reclamanta a arătat că titlul de proprietate nr. … a fost eliberat la data de … de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor … şi a avut la bază documentele înaintate de pârâta  Comisia  Locală  de Aplicare a Legilor Fondului Funciar …. De asemenea, precizează că are calitatea de moştenitoare a mamei sale V. M., conform —Certificatului de moştenitor nr. … / ….1979, precum şi a tatălui meu V.I., conform certificatului de moştenitor nr…/….2009.

Bunurile asupra cărora are drept de proprietate sunt descrise în certificatul de moştenitor nr. 1834 / 27.1.21979, constând în :

-terenul în suprafaţă de 1128 m.p. din măsurători, situat în comuna …. Tarlaua .., Parcela …, având ca vecini : …. pe care se află casa edificată de părinţii mei, conform "autorizaţiei de construire.

Interesul său este justificat de faptul că terenul care face obiectul prezentei pini a aparţinut părinţilor mei a cărui moştenitoare sunt conform certificatului de moştenitor nr. .. / ….1979, înregistrat Ia Primăria comunei ….

Prin aceeaşi cerere reclamanta a solicitat respingerea susţinerilor pârâtei, în sensul că în speţa de faţă stabilirea dreptului de proprietate s-a făcut la cerere, pe baza situaţiei terenurilor ţinute de cooperativa agricolă de producţie la 1 ianuarie 1990, înscrise în registrul agricol. Suprafaţa adusă în cooperativă agricolă de producţie este cea care rezultă din „ acte de proprietate, carte funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă,, Să aveţi în vedere că pârâta U.I…, cea căreia i s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza unei chitanţe de mână nu se regăseşte în niciuna din situaţiile enumerate de pârâta Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor ….

Prin cererea nr. …din data de .. pârâta U.I. a solicitat Comisiei Locale de reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0.50 ha teren extravilan şi pentru terenul intravilan, aferent casei de locuit, contrar dispoziţiilor legale, care în situaţia reconstituirii dreptului proprietate asupra terenurilor conform legilor fondului funciar, prevăd obligativitatea deţinerii în proprietate a terenului şi ulterior predării la cooperativa agricolă de producţie.

Potrivit prevederilor art. III alin. 1. lit. a) (i) şi alin.2 din Legea 169 / 1997, sunt «lovite de nulitate absolută, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, printre care şi actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri.

Solicită să se constate că terenul care face obiectul prezentei acţiuni nu fost predat la cooperative de producţie de pârâta U.I..

Solicită a se constata că această suprafaţă de teren nu a aparţinut niciodată ratei U.I. sau a autorilor ei, aceasta nu a făcut dovada că a intrat CAP cu această suprafaţă de teren.

Pârâtele nu au făcut dovada că au fost înscrise în CAP cu această suprafaţă de teren.

Faţă de aspectele prezentate, se impune constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprieate nr. … emis în anul 2008, în ceea ce priveşte suprafaţa de 1128 m.p.; să se constate că terenul nu a făcut obiectul legilor fondului funciar şi în consecinţă apreciază că Titlul de proprietate nr. … eliberat la data de 2008 este ilegal, motivat de faptul că U.I. nu are calitatea de mostenitor pentru terenul în suprafaţa de 1128 m.p.

Faptul că aceasta a plătit taxele şi impozitele pentru acest teren, nu dă dreptul la constiruirea în favoarea acesteia a dreptului de proprietate asupra acestui teren în baza legilor fondului funciar. Pârâtele fac vorbire de faptul că au folosit imobilele, teren şi casă, şi că au plătit impozit pentru acestea, situaţie care nu le îndreptăţea la reconstituirea dreptului proprietate în baza chitanţei de mână. Dacă au plătii impozitul şi au folosit terenul aveau la îndemână o acţiune în constatare a dreptului de proprietate ca afect al uzucapiunii.

Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar … cunoştea situaţia acestui teren, cui aparţine, deoarece certificatul de moştenitor care atestă calitatea de moştenitor a reclamantei a fost înregistrat la Primăria comunei … şi care se află la dosarul cauzei.

În cauză s-a administrat proba cu acte, au fost luate interogatoriile părţilor, au fost audiaţi martorii: I.S., D.C., V.I., C.C. şi D.I.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de susţinerile părţilor, de probele administrate în cauză, precum şi de dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine în fapt, următoarele:

 Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. …/259/2018, reclamanta V.I. în contradictoriu cu pârâţii:  Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar …, Comisia Judeţeană … de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, U.I.oana şi C.N., a solicitat următoarele:

1.Constatarea nulităţii absolute parţiale a Titlului de proprietate nr. … eliberat la data de .. de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor …, în sensul excluderii terenului în suprafaţă de 1128 m.p., situat în …, având ca vecini : ….motivat de faptul că U.G.I. nu este persoana îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă de teren.

2.Obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionare de acest proces.

Instanţa va reţine faptul că pe cale de întâmpinare, pârâta Comisia Judeţeană … de Aplicare a Legilor Fondului Funciar a invocat excepţia lipsei interesului reclamantei în a promova acţiunea de faţă motivat de faptul că aceasta nu este beneficiara dreptului de proprietate asupra terenului înscris în Titlul de proprietate nr. … eliberat la data de …, de aceea că reclamanta nu este înscrisă în Anexa 2A depusă la dosarul cauzei, care a fost validată prin Hotărârea Comisiei Judeţene … nr…/1991 şi care a fost modificată prin Hotărârea Comisiei Judeţene nr. …/…1996.

Cu privire la fondul cauzei, aceeaşi comisie a solicitat respingerea acţiunii formulate de către reclamantă.

În urma analizei coroborate a datelor care rezultă din ansamblul probator administrat în cauză cu disp.legale incidente în speţă, instanţa urmează să aprecieze mai întâi că excepţia lipsei interesului reclamantei V.I. în a promova această acţiune, invocată de către Comisia Judeţeană … este neîntemeiată, motivat de faptul că principiul liberului acces la justiţie al oricărei persoane care se consideră vătămată într-un interes al său este un principiu garantat de art.20 din Constituţia României -, instanţa de judecată având îndatorirea şi rolul unic de a analiza situaţia de fapt şi de drept dedusă judecăţii de către orice reclamant, în lumina interpretării dispoziţiilor legale incidente în materia invocată.

Pe cale de consecinţă, instanţa urmează să respingă excepţia lipsei interesului reclamantei în a promova prezenta acţiune, al cărei obiect este cenzurarea legalităţii Titlului de proprietate nr…. eliberat la data de …2008 emis în favoarea pârâtei, pentru suprafaţa de 1128 m.p., teren intravilan situat în …., ca fiind neîntemeiată.

Cu privire la fondul cauzei, instanţa urmează să aprecieze că prezenta acţiune nu poate fi admisă pentru următoarele considerente:

Astfel instanţa va reţine mai întâi declaraţia reclamantei V.I. de la data dezbaterilor pe fondul cauzei, în sensul că aceasta avea în anul 1991 (data intrării în vigoare a Legii nr.18/1991, privind fondul funciar) vîrsta de 24 ani, deci aceasta era majoră şi avea posibilitatea de a formula o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul în litigiu şi anume cea de 1128 m.p., situată în …, aferentă fostei case părinteşti sau cel puţin cea de 850 m.p. cumpărate de tatăl său, V. I.,  în anul 1966, conform chitanţei de la fila 23-, conduită pe care însă reclamanta nu a avut-o, aceasta reformulând această cerere specială.

Pe de altă parte, instanţa va reţine şi faptul că reclamanta nu a invocat şi nu a dovedit vreo împrejurare de forţă majoră care a împiedicat-o să formuleze o astfel de cerere -, conduita sa pasivă până la data introducerii acţiunii ce face obiectul cauzei conducând instanţa la concluzia că în realitate aceasta a cunoscut faptul că terenul în litigiu a fost folosit de către pârâta U.I.. De altfel atât din Adresa nr. …/.2018 emisă de Primăria comunei …, cât şi din filele Registrului Agricol depuse la dosarul cauzei de către Comisia Locală …, judeţul Prahova, rezultă în mod neîndoielnic că în locul tatălui reclamantei V. I.,  la poziţia acestuia de rol din Registrul Agricol a fost introdusă pârâta -, fapt care coroborat cu datele care rezultă din adresa menţionată, în sensul că cea care a plătit impozitele aferente terenului în litigiu începând cu anul 1980 a fost pârâta U.I., ca şi cu datele care rezultă în mod neechivoc din declaraţia martorilor pârâtei, V. I., pârâta a cumpărat de la membrii familiei reclamantei, V. M., dar în timpul vieţii, în schimbul preţului de 8000 lei, casa edificată de către părinţii reclamantei , V. I. şi V.M., precum şi terenul aferent în anii 1980, moment de la care s-a mutat în această locaţie, a figurat la rolul agricol şi fiscal al comunei … şi a plătit impozitele aferente imobilului -, fiind considerată proprietatea acestuia (a se vedea întreaga declaraţie a martorilor pârâtei, V.I. şi C. C.).

În urma analizei declaraţiei martorului D.I., martor a cărei audiere a fost propusă şi încuviinţată de către instanţă în vederea aflării adevărului, instanţa va reţine faptul că într-adevăr pârâta U.I. a cumpărat de la sora reclamantei, V. G. şi numitul S., imobilul compus dintr-o casă neterminată şi un teren în suprafaţă de 800 m.p., în schimbul preţului în valoare de 8000 lei, la valoarea din anul 1982, în urma încheierii unei chitanţe -, înţelegere certă la care au fost martori pentru vânzătoare, chiar părinţii martorului şi în urma căreia vânzătoarea i-a înmânat pârâtei cheile locuinţei în discuţie.

La acea dată s-a încheiat una act calificat de către martor ca fiind o „chitanţă de mână”.

Este important de reţinut afirmaţia aceluiaşi martor în sensul că până în urmă cu 1 an, 2 sau 3 ani, pârâta U.I. nu a fost deranjată de nimeni în ceea ce priveşte folosinţa imobilului în discuţie.

Instanţa va reţine faptul că în aceste împrejurări pârâta U.I. putea să beneficieze de constatarea intervenirii uzucapiunii de lungă durată atât asupra terenului în litigiu cât şi asupra casei situată pe acesta -, instituţie la care nu a apelat în situaţia în care până în urmă cu cel mult 3 ani nicio altă persoană, inclusiv din familia vânzătorilor, nu i-au tulburat folosinţa continuă, paşnică, publică şi sub nume de proprietar în imobilul în litigiu.

Având în vedere aceste considerente, precum şi aceea că reclamanta nu a  formulat niciodată o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, pentru considerentele asupra cărora instanţa s-a oprit anterior, instanţa urmează să respingă acţiunea ca fiind neîntemeiată.

Întocmit,

Judecător Popescu Anghelina