Cererea de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguraţilor la plata daunelor morale şi materiale determinate de un accident rutier este inadmisibilă.

Decizie 113 din 15.06.2018


Reclamantul a fost vătămat într-un accident de circulaţie. Şoferul vinovat avea poliţă … emisă de o societate de asigurări pentru care s-a deschis procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014. Cererea de chemare în judecată a … pe calea dreptului comun pentru obligarea sa la plata daunelor morale şi materiale generate de accident este inadmisibilă.

Decizia civilă nr. 113/A din 15.06.2018 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată sub nr. … reclamantul ... a solicitat obligarea pârâtelor … şi … la plata sumei de 120.000 Euro reprezentând daune materiale în cuantum de 20.000 Euro şi daune morale în cuantum de 100.000 Euro.

În motivare arată că la data de 13.04.2016 pe … s-a produs un accident rutier din vina numitului …

În urma accidentului reclamantul a suferit mai multe leziuni care au necesitat internarea în spital şi care au dus la reducerea capacităţii fizice.

Prin întâmpinarea depusă la dosar pârâta … solicită diminuarea daunelor materiale până la limita a ceea ce este dovedit cu înscrisuri, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 50 din Norma A.S.F. nr. 23/2014 şi art. 249 Cod procedură civilă.

În privinţa daunelor morale pârâta arată că întinderea acestora nu trebuie să fie excesivă, ci doar să compenseze într-un fel pierderea suferită.

Prin întâmpinarea depusă la dosar pârâtul … a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii motivat de faptul că prin decizia … nr. … s-a închis procedura de redresare financiară prin administrare specială, iar … i s-a retras autorizaţia de funcţionare. În aceste condiţii s-a declanşat procedura administrativă pentru efectuarea despăgubirilor de către pârât din disponibilităţile sale conform condiţiilor şi plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.

Pârâtul a mai invocat lipsa calităţii sale procesuale pasive având în vedere că nu are nici o obligaţie comună cu asiguratorul din cauză şi deci nu se află în nici una din situaţiile prevăzute de art. 59 Noul Cod de procedură civilă. Obligaţiile rezultate din poliţa de asigurare încheiată de proprietarul vehiculului cu asiguratorul din prezenta cauză nu se extind şi asupra sa nici în cazul intrării în faliment a asiguratorului când este necesară parcurgerea procedurii necontencioase stabilite de Legea nr. 213/2015 şi Norma A.S.F.

Pe fond solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiate având în vedere procedura prevăzută de Legea nr. 213/2015.

Excepţiile invocate de pârâtul … au fost respinse pentru considerentele arătate în încheierea din 22.03.2017.

Prin sentința civilă … a … a fost obligat pârâtul … la plata către reclamant a sumei de 100.000 de euro daune morale. S-a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind plata despăgubirilor materiale și a fost obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 4.760 RON.

Împotriva sentinței civile nr. … și a Încheierii din … a declarat apel pârâta … prin care a invocat faptul că în mod greșit este respinsă excepția inadmisibilității având în vedere că în temeiul dispoziția articolul 12 și următoarele din Legea 213/2015 acțiunile îndreptate împotriva dumnealor sunt de competența exclusivă a … Nu există nicio prevedere legală care să permită interpretarea potrivit căreia ar avea o răspundere civilă derivată din răspunderea asigurătorilor în faliment sau care să permită creditorilor de asigurări să se adreseze concomitent …. cât și asigurătorului în faliment pentru recuperarea creanțelor. Procedura administrativă de plată prevăzută de Legea 213/2015 este unica procedură prevăzută de lege pentru ca despăgubirile solicitate de creditorii de asigurări a unui asigurator falit să poată fi plătite de … Nu a fost urmată această procedură  şi apreciază că ar fi trebuit admisă excepția inadmisibilității acţiunii.

Ca atare apreciază că motivele de apel formulate în cauză de pârâta sunt nefondate.

Prin decizia civilă nr…/A/2018 s-a  constatat că apelul declarat de … este fondat.

În şedinţa din 20 noiembrie 2017, … – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie (decizia 26/2017):”În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală, stabilește că :

În procesul penal, Fondul de garantare a asiguraților în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment nu are calitatea de parte responsabilă civilmente.”

În considerentele acestei decizii s-au reținut următoarele:

… s-a constituit ca persoană juridică de drept public, administrată de …, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, în scopul protejării creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător și pentru plata despăgubirilor/indemnizațiilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate în condițiile legii.

… este aceea de a plăti despăgubiri/indemnizații creditorilor de asigurări ai societăților de asigurare aflate în faliment într-o anumită limită stabilită ca plafon de despăgubire, iar resursele sale financiare sunt constituite din contribuțiile pe care asigurătorii autorizați de către …, inclusiv sucursalele acestora care își desfășoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al U.E., sunt obligați să le vireze, în condițiile Legii nr. 213/2015 privind …, dobânzi și penalități de întârziere din plata cu întârziere a contribuțiilor de către asigurători, sume din fructificarea disponibilităților, din recuperarea creanțelor Fondului, sume din alte surse stabilite potrivit legii, împrumuturi de la instituțiile de credit sau împrumuturi obligatorii, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului (art. 5 din Legea nr. 213/2015).

Potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 213/2015 privind F.G.A., creditorii de asigurări, beneficiari ai despăgubirilor, sunt: persoana asigurată, care este persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare; beneficiarul asigurării, respectiv terța persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, asigurătorul debitor urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat; persoana păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă), și anume, persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă.

Cadrul normativ și regulile pentru plata despăgubirilor de către ... sunt fixate prin norme speciale, derogatorii, circumscrise falimentului asigurătorului și protecției legale a creditorilor de asigurări în cadrul acestei proceduri. Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la … se naște la data publicării deciziei prin care ... constată existența indiciilor stării de insolvență a societății de asigurare/reasigurare. Totodată, de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, Fondul de garantare este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, potrivit legii.

Calitatea de garant al Fondului, în vederea plății despăgubirii creditorilor de asigurări, este evidențiată atât prin denumire, cât și prin dispozițiile legale ce îi sunt aplicabile. Nicăieri, în cuprinsul Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților ori al altui act normativ, nu se prevede subrogarea de drept a … în drepturile și obligațiile procesuale ale societății de asigurare, în cazul existenței pe rol a unei acțiuni în pretenții pornite împotriva acesteia.

Dimpotrivă, legea prevede o procedură administrativă/necontencioasă pe care potențialii creditori din contractele de asigurări trebuie să o urmeze în ce privește pretenția pe care o au față de societatea de asigurare aflată în faliment și care debutează, potrivit art. 14 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/2015, cu sesizarea Fondului cu o cerere scrisă de despăgubire sau de plată însoțită de documente justificative.

În cazul … există o societate de asigurare care are calitatea de parte responsabilă civilmente și calitatea de subiect de drept, împotriva căreia s-a dispus deschiderea procedurii falimentului, iar din disponibilitățile … se asigură efectuarea plății despăgubirilor către creditorii de asigurări în cadrul unei proceduri administrative. Raporturile dintre creditorii de asigurări și … se derulează în cadrul procedurii speciale reglementate în cap. III din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, iar nu în cadrul procesului penal.

A concluzionat completul că “din perspectiva celor expuse, prin raportare la conținutul normei legale ce definește noțiunea de parte responsabilă civilmente, reiese că protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător se realizează de către Fondul de garantare a asiguraților prin intermediul unei proceduri special reglementate legislativ, iar nu prin atragerea acestuia în procesul penal, ca parte responsabilă civilmente.”

În conformitate cu articolul 517 alineat 4 Cod procedură civilă dezlegarea dată problemelor de drept de completul legal constituit pentru judecata recursului in interesul legii este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României.

Se constată că Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat clar că  nu este admisibilă chemarea în judecată a … pe calea dreptului comun și că Legea nr. 213/2015 prevede o procedură administrativă necontencioasă pe care potenţialii creditori din contractele de asigurare o urmează în ce privește pretenția pe care o au față de societatea de asigurare aflată în faliment și care debutează cu sesizarea fondului cu o cerere scrisă de despăgubiri sau de plată însoțită de documente. Potrivit disp. art. 13 alineatul 4 din Legea nr. 213/2015 aprobarea sau după caz respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competența comisiei speciale constituite conform art. 23 din Legea 503/2004. Alineatul 5 din același act normativ prevede că în caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere. Împotriva deciziei se poate formula contestație în condițiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 503/2004 republicată cu modificările ulterioare. Art. 19 din Legea 503/2004  are următorul conţinut: Împotriva deciziei poate face plângere la Secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.

Cum reclamantul din prezenta cauză a înțeles să se adreseze cu o cerere directă la instanța civile, se constată că în mod corect pârâta …  a invocat excepția inadmisibilității prezentei acțiuni, excepție în baza căruia urmează să se respingă prezenta acțiune.