Pretentii

Sentinţă comercială 700 din 09.09.2010


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA COMERCIALA Nr. 700

Sedinta publica de la 09 Septembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 06.09.2010, când mersul dezbaterilor si concluziile partilor  au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii  privind actiunea  comerciala formulata  de  reclamantul ....., în contradictoriu  cu  pârâtii  ....... - Sucursala Gorj si ........, având  ca obiect  pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare  este legal îndeplinita,din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, instanta deliberând pronunta urmatoarea sentinta.

JUDECATA

Prin cererea  înregistrata  pe rolul  Judecatoriei Tg-Jiu, sub nr.2320/318/2009, reclamantul ....... în contradictoriu  cu  pârâta  ....... - Sucursala Gorj, a solicitat  instantei  ca, prin hotarârea  ce se va pronunta, sa se dispuna  obligarea acesteia din urma, în calitate de asigurator,  la plata sumei de  11.897, 64 de lei  cu titlu de despagubiri  cauzate din culpa asiguratului ........., despagubiri reprezentând  cheltuielile aferente  avarierii  în procent de 90% a autoturismului proprietatea  reclamantului, marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare  MH - 28  - ADR si obligarea pârâtei la plata  cheltuielilor de judecata ocazionate de desfasurarea procesului.

Prin precizarea ulterioara si-a majorat pretentiile la suma de 18.656, 52 lei, conform raportului de expertiza efectuat în cauza.

În motivare, s-a invocat faptul ca, în fapt, în data de 18.07.2008, în timpul deplasarii  cu autoturismul proprietatea reclamantului, condus de fiul acestuia,  din directia  Tismana în directia Tg- Jiu,  în zona localitatii Arcani, jud. Gorj, asiguratul societatii pârâte,  ....., care circula din sens opus, conducând autoturismul cu nr. de înmatriculare  B - 60 - HSI, la trecerea  pe lânga autoturismul  proprietatea reclamantului  nu a respectat  regulile de circulatie,  în senul ca nu a pastrat  distanta legala, patrunzând  peste  axul drumului, în directia de mers  cu posibilitatea producerii unui  impact frontal, consecinta fiind  iesirea în afara partii carosabile, cu avarierea în  proportie de 90% a autoturismului reclamantului.

S-a învederat ca au fost  sesizate  organele Postului de Politie Arcani,  pentru  determinarea starii de fapt si a împrejurarilor producerii  evenimentului în cauza, si, implicit,  pentru determinarea raportului de cauzalitate  între faptele retinute, persoana  si  culpa  conducatorului auto, asiguratului în cauza întocmindu-i-se procesul verbal de contraventie  seria PCA nr.  3861012/18.07.2008, prin care a fost constatata culpa  exclusiva a  asiguratului ....., care nu a formulat obiectiuni si nici nu a contestat procesul verbal, întelegând ca  despagubirile sa fie suportate de firma  asiguratoare.

A mai învederat reclamantul ca, ulterior a fost întocmit dosarul de dauna  nr. CB020363, prin care, urmare a adresei pârâtei  nr. 813/2008 a fost respins dreptul la despagubire, cu motivatia ca  nu sunt îndeplinite  conditiile prev.  de art.  44 - 45 din Ordinul  nr. 11/2007 emis de Comisia de Supraveghere a asigurarilor.

S-a mai apreciat de catre reclamant, ca în cauza sunt  întrunite elementele  raspunderii civile, cu consecinta acordarii de  despagubiri, elementele vizând: existenta faptei ilicite, existenta prejudiciului, raportul de cauzalitate  între fapta si prejudiciu si fapta, precum si culpa asiguratului  .....

A fost invocat principiul prevazut  de art.  969 C civ, în senul ca în ce priveste conventiile legal facute au putere de lege între parti.

A sustinut reclamantul ca a fost  îndeplinita procedura prealabila a concilierii directe, conform disp. art. 720 alin. 1 Cpc.

În dovedire, au fost solicitate proba testimoniala, proba cu înscrisuri si proba cu expertiza auto, aceasta din urma, pentru dovedirea  împrejurarilor producerii accidentului.

Au fost depuse la dosar, în xerocopie, urmatoarele înscrisuri, respectiv, adresa de convocare la conciliere directa, adresa nr. 169/29.01.2009, Adresa nr.  2929/2008, Polita de asigurare  seria RO/07/R7/YD, Autorizatia  seria AY nr.  0228014, Procesul verbal de contraventie seria  PCA nr.  3861012/18.07.2008, chitante, facturi,  devizul de reparatii.

Actiunea a fost legal timbrata.

Pârâta a formulat întâmpinare în cauza, prin care a solicitat respingerea actiunii formulate de catre reclamant, ca neîntemeiata aratând ca,urmare  evenimentului rutier din  18.07.2008 a fost deschis  la ..... dosarul de dauna nr.  CB020363 si ca dupa analiza documentelor existente la dosar, .....a solicitat  efectuarea unei expertize tehnice extrajudiciare pentru lamurirea  împrejurarilor de fapt  în care s-a produs accidentul si ca, din concluziile raportului de expertiza a rezultat ca, între avariile autovehiculului si modalitatea de producere  a acestora, declarate de  conducatorii  auto implicate, nu exista  legatura de cauzalitate.

Pe de alta parte, s-a învederat ca, în raportul de expertiza extrajudiciara s-a concluzionat ca  avariile autoturismului reclamantului nu s-au produs  în conditiile declarate.

În drept, au fost invocate prev. art. 115 - 118 Cpc.

Au fost depuse la dosar, în xerocopie, concluziile raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, întocmit în cadrul dosarului de daune.

Reclamantul a solicitat, în dovedirea actiunii, audierea martorilor NC si BA, precum si a martorului  FG, cel de-al doilea conducator auto implicat în accident.

Având în vedere faptul ca martorul BA este ruda cu reclamantul în grad prohibit de lege, respectiv, este fiul acestuia, nu s-a putut  proceda la audierea acestuia.

A fost audiat martorul NC, depozitia sa fiind consemnata si atasata la fila 36 din dosar.

La solicitarea reclamantului, a fost emisa  adresa catre Postul de Politie  Arcani, pentru a se comunica la dosar actele întocmite cu ocazia evenimentului rutier  din data de 18.07.2008.

Prin adresa nr.  94065/23.05.2009 emisa de  Postul de Politie Arcani au fost înaintate la dosar declaratiile date cu ocazia evenimentului rutier.

La termenul de judecata din data de  09.06.2009, reprezentanta pârâtei a depus la dosar un set de înscrisuri, respectiv,  declaratiile celor doi conducatori auto implicati în accident,  cererea petentului de acordare de despagubiri, referatul de respingere a  cererii.

În cauza a fost efectuata o expertiza tehnica auto, lucrarea de specialitate fiind întocmita de expert BI.

Pârâta a formulat obiectiuni la raportul de expertiza, învederând ca  expertul  nu a raspuns la obiectivul nr. 7, obiectiv  care presupunea  calculul de despagubiri cu aplicarea normelor  RCA.

S-a solicitat, de asemenea, a se pune în vedere expertului sa mentioneze ce reprezinta piesele  prevazute la  obiectivul nr. 5, atât timp cât  aceleasi piese  sunt mentionate ca si avariate si reparate la  obiectivul nr. 4, pct. 4.1 si pct. 4.2, nr. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 si pct. 4.2 , cât si sa se explice  care este valoarea despagubirii , reprezentând contravaloarea avariilor suferite  ca urmare a accidentului din data de 18.07.2008, rezultata din documentele de reparatie.

Instanta, apreciind ca expertul a raspuns solicitarilor fixate, a apreciat ca obiectiunile formulate sunt neîntemeiate si le-a respins cu motivarea din preambulul hotarârii, nefiind reale sustinerile în sensul ca unele reparatii s-au calculat de doua ori.

Prin sentinta civila nr. 6255/2009 s-a admis actiunea, fiind obligata pârâta ....sa plateasca reclamantului suma de 18656,52 lei despagubiri civile si 2500 lei cheltuieli de judecata. Urmarea recursului formulat initial prin  încheierea din 27.012010 Tribunalul Gorj sectia  Civila a scos de pe rol cauza si a înaintat-o la sectia comerciala a Tribunalului Gorj , iar prin decizia 37/2010 s-a admis recursul  formulat de ...., s-a casat sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta , motivând ca era obligatoriu  sa fie citat asiguratul .... în calitate de pârât , urmând ca instanta sa administreze si alte probe daca considera necesara întregirea materialului probator.

La rejudecare sa format dosarul nr. 5163/318/2010, actiunea având natura comerciala. S-a dispus citarea asiguratului .... în calitate de pârât , administrându-se proba cu expertiza tehnica de specialitate auto  la solicitarea pârâtului recurent, expertiza întocmita de expert MA fata de care partile nu au avut obiectiuni. S-a mai depus raportul de expertiza tehnica extrajudiciara din partea pârâtei, reclamantul depunând concluzii scrise.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 18.07. 2008, fiul reclamantului si pârâtul .... au  fost implicati întru-un eveniment rutier, pe raza localitatii Arcani,  Judetul Gorj. Cu aceasta ocazie s-a stabilit de catre organele de cercetare ca evenimentul s-a produs din culpa .... care nu a pastrat  distanta legala fata de autoturismul reclamantului care circula regulamentar iar acesta din urma, pentru a evita impactul frontal a virat putin spre marginea carosabilului iar aceasta manevra a condus la iesirea de pe carosabil si avarierea autoturismului reclamantului. Cu ocazia cercetarii .... a recunoscut culpa sa în producerea accidentului , nu a avut obiectiuni la cercetarea care s-a finalizat cu sanctionarea sa cu amenda contraventionala si si-a exprimat acordul ca autoturismul reclamantului sa fie reparat în baza politei sale de asigurare încheiata cu ......

S-a întocmit dosarul de dauna nr.  CB020363  de catre .... conform notei finale, s-a respins cererea de daune a reclamantului cu motivarea ca nu exista legatura de cauzalitate între avariile autoturismului reclamantului si modalitatea de producere a acestora, acestea nefiind produse în conditiile declarate, la dosar depunându-se si raport de expertiza extrajudiciara întocmit de inginer IN.

Instanta constata ca atât în primul ciclu procesual , cât si în rejudecare expertii numiti de catre instanta au întocmit rapoarte de expertiza, ambii concluzionând ca vinovat de producerea accidentului este pârâtul .... în calitate de asigurat al pârâtei. Cele doua rapoarte de expertiza judiciara se coroboreaza cu depozitiile martorilor, declaratiile persoanelor implicate în accident, actele de constatare si cercetare efectuate de organele de politie si actele din dosar, astfel încât avariile suferite de autoturismul reclamantului au la baza doar acest accident de circulatie ce are ca si persoana vinovata de producerea lui pe pârâtul ...... Se mai retine ca pentru ca autoturismul reclamantului sa fie în stare de functionare normala trebuie sa suporte reparatii în mod obligatoriu în cuantum de 19844,2 lei . În primul raport de expertiza întocmit în primul ciclu procesual de expert BI  contravaloarea reparatiilor s-a ridicat la suma de 18656,52 lei . Este adevarat ca în rejudecare suma calculata în raportul de expertiza este mai mare decât cea din primul ciclu procesual , însa instanta nu poate acorda suma mai mare potrivit principiului de drept "non reformatio in pejus". Astfel, recursul a fost formulat de pârâta si în baza art. 315 alin. 4 coroborat cu art. 296 C.p.c recurentului pârât nu i se poate crea în propria cale de atac o situatie mai grea decât aceea din hotarârea atacata.

Având în vedere ca pârâtul .... este vinovat de producerea accidentului, iar reclamantului i s-a creau un prejudiciu cert prin avarierea autoturismului , tinând cont si de principiul de drept amintit mai sus, instanta urmeaza sa admita în parte actiunea ,fiind incidente  dispozitiile art. 998-999 Cod Civil  ce  implica  raspunderea  civila  delictuala a asiguratului .... coroborate cu art. 41-44 din LG. 136/1995. Va obliga pârâtii în solidar sa plateasca reclamantului suma de 18656, 52 lei despagubiri civile  .

 Vazând  si  disp. art.  274 Cod Civil, instanta  urmeaza  sa oblige  pârâtii si la plata  cheltuielilor  de judecata conform chitantelor de la dosar si concluziilor scrise depuse de reclamant , respectiv  suma de 3000 lei cheltuieli de judecata.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite  în parte actiunea civila formulata de  reclamantul ...., domiciliat în .... în contradictoriu  cu  pârâta  ...., cu sediul în .... si ...., domiciliat în .....

Obliga pârâtii în solidar la plata sumei de 18656, 52 lei despagubiri civile si 3000 lei  cheltuieli de judecata  catre reclamant.

Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 09.09.2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. L.C./tehn. MS./ 15 Septembrie 2010

Nr. ex. 5