Salarizare. Situaţia în care se păstrează salariul de bază aferent lunii iulie 2016.

Decizie 13 din 09.02.2018


H.G. nr. 582/2016: art.10 alin.(6).

În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)- e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Secţia I Civilă - Decizia civilă nr.13/09  februarie 2018.

Prin sentinţa civilă nr.(…) din data de 2 octombrie 2017 pronunţată de Tribunalul SIBIU- Secţia I Civilă în dosar susmenţionat s-a admis cererea formulată de  reclamantul  S.L.Î, în numele şi pentru membrul de sindicat R.H. în contradictoriu cu pârâta G.P.P. nr(…) şi în consecinţă:

A fost obligată pârâta la plata către membra de sindicat a drepturilor salariale - reprezentând diferenţa dintre salariul cuvenit şi cel efectiv plătit, începând cu data de 01 august 2016 şi până la 01 ianuarie 2017, în sumă de (…)  lei lunar, actualizate în funcţie de rata inflaţiei, plus dobânda legală aferentă, începând cu 1 august 2016 şi până la plata efectivă și integrală a creanţei. Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî, astfel, Tribunalul, a reţinut următoarele:

Reclamanta este încadrată la unitatea pârâtă pe funcţia de contabil şef - funcţie didactica auxiliară prevăzută de art.249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În această calitate, reclamantei i s-a acordat până la data de 01.08.2016, în temeiul Legii nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, un salariu brut în cuantum de (…) lei, după cum rezultă din adeverința nr. (…), eliberată de angajator.

Ulterior, pentru perioada 01.08.2016–01.01.2017, ce face și obiectul prezentei acțiuni, reclamanta a beneficiat de un salariu brut diminuat, în cuantum de (….) lei, după cum rezultă din aceeași adeverință. La stabilirea acestuia, angajatorul a făcut aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2016, aplicând dispozițiile art. 3 ind.3 al. 1 potrivit cărora: ,,Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol”, fiind vorba de salariile personalului didactic și didactic auxiliar.

Însă, se constată că, potrivit alin. 6 al art. 3 ind. 1 din același act normativ, ,,În situaţia în care salariile determinate potrivit alin. (1) şi (4) sau, după caz, alin. (5), sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează  salariile de bază aferente lunii iulie 2016.”

În fața acestor prevederi legale, angajatorul avea obligația de a menține pentru reclamantă, începând cu luna august 2016, același nivel de salarizare ca și cel acordat în luna iulie 2016 întrucât, prin aplicarea noilor grile de salarizare, drepturile salariale indicate de lege erau inferioare celor acordate anterior.

În același sens sunt și dispozițiile art.10 alin. 6 din H.G. nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, ,, În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a) - e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

Rațiunea acestor dispoziții legale se regăsește în prevederile art.41 alin.1 din Codul Muncii potrivit cărora contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Ori, în condițiile în care salariatul nu și-a exprimat acordul în sensul diminuării drepturilor sale salariale, nu pot interveni modificări de genul celor efectuate de angajator în prezenta cauză.

În aceste condiții, instanța apreciază că primul capăt al cererii introductive este întemeiat și urmează a fi admis, în sensul că pârâta, în calitate de angajator al reclamantei, va fi obligată la plata drepturilor salariale neacordate în cuantum de (…) lei lunar , reprezentând diferența dintre salariul cuvenit și cel efectiv plătit salariatului său, începând cu data de 01.08.2016 și până la 01.01.2017.

În ceea ce privește cel de-al doilea capăt de cerere, subsidiar și accesoriu, instanța constată că este întemeiat, atât în privința actualizării sumelor cuvenite reclamantei cu indicele de inflație, cât și în privința dobânzii legale.

Aceasta întrucât întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru recuperarea prejudiciului conform art.166 alin.4 Codul muncii.

Daunele interese cuvenite reclamantei sunt daune moratorii şi care potrivit art.1535 Cod civil se cuvin creditorului în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, fără a fi necesară dovedirea prejudiciului de către creditor, existenţa acestuia fiind prezumată. Indicele de inflaţie care se calculează la sumele iniţiale reprezintă un calcul matematic aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei ce piaţă şi prin intermediul căruia se măsoară gradul de depreciere a valorii banilor, aflaţi în circulaţie, aduşi astfel la actuala lor putere de cumpărare. Dobânda legală reprezintă câştigul, folosul, beneficiul realizabil de creditor prin reinvestirea sumelor ce i se cuvin. Natura juridică a dobânzii este diferită de natura juridică a actualizării obligaţiei cu rata inflaţiei, prima reprezintă o sancţiune, (daune moratorii pentru neexecutarea obligaţiei de plată) iar a doua reprezintă valoarea reală a obligaţiei băneşti la data efectuării plăţii (daune compensatorii), ceea ce conduce la concluzia că este posibilă cumularea acestora. Ca atare, prin actualizarea sumelor de bani de la data când trebuiau achitate, la data plăţii efective, la care se adaugă dobânda legală, creditorul nu primeşte o valoare mai mare decât cea pe care ar fi trebuit să o primească cu o anumită perioada de timp anterioară.

Față de aceste considerente, instanța a admis și cel de-al doilea capăt de cerere, astfel cum a fost formulat.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel, în termenul legal, pârâta solicitând admiterea apelului, schimbarea, în tot, a sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii.

În expunerea de motive apelanta susţine că instanţa de fond în mod greşit a ignorat apărările pârâtei potrivit cărora a respectat toate drepturile care se cuvin potrivit legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte salarizarea reclamantei. Precizată că a respectat legislaţia în vigoare în calculul drepturilor salariale ale reclamantei, aşa încât nu se află în culpă.

În drept art. 466, 470, 480 Cod de procedură civilă.

Intimatul SIP Sibiu a depus întâmpinare în această fază procesuală prin care solicită respingerea apelului ca nefondat, menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii primei instanţei. Fără cheltuieli de judecată.

CURTEA, verificând, potrivit art.479 din Noul Cod de procedură civilă, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, reţine următoarele:

Apelul este nefondat.

Potrivit art.10 alin.(6) din H.G. nr.582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin.(2),(3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare: În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)- e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”.

Raportat la starea de fapt reieşită din probele dosarului în sensul că reclamantei, deşi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, i s-au diminuat drepturile salariale începând cu luna august 2016, în mod corect prima instanţă a dat eficienţă textului de lege susenunţat, considerând că reclamanta este îndreptăţită să-şi păstreze salariul de bază aferent lunii iulie 2016.

Apărarea apelantei că această diminuare este cauzată de modificarea grilei de salarizare în urma aplicării Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr.582/2016, corect a fost înlăturată de prima instanţă, întrucât nu justifică neaplicarea prevederii legale susmenţionate care cuprinde o normă de protecţie a salariatului în ipoteza dată.

Faţă de cele ce preced, Curtea, în baza art.480 alin.(1) din Noul Cod de procedură civilă va respinge ca nefondat apelul promovat, păstrând ca legală şi temeinică hotărârea prime instanţe.