Rectificare carte funciară, condiţii

Hotărâre 1809 din 23.11.2017


DECIZIA CIVILĂ NR.1809

Data: 23.11 2017

Autor – Mihăilescu Carmen Andra

Domeniu asociat: carte funciară

Titlu: rectificare carte funciară, condiţii

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată :

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 667/331 din 12 martie 2015, reclamanta XXX a chemat în judecată pârâţii Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară XXX, ZZZ şi YYY, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună rectificarea încheierii de carte funciară, având in vedere înscrierea inexactă în cartea funciară de către pârâţi, a proprietăţii pe care aceştia o deţin în satul XXX Pământeni, comuna XXX, ca urmare a încheierii actului de vânzare-cumpărare nr. XXX.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. XXX este proprietara unui teren în suprafaţă de 2242,87 mp. situat în comuna XXX, sat XXX Pământeni, terenul având număr cadastral provizoriu XXX şi număr de carte funciară XXX, precizând că în anul 2014 a realizat documentaţia cadastrală pentru a reînscrie în cartea funciară terenul, potrivit noilor măsurători.

Reclamanta a mai susţinut că prin încheierea nr. 5992 i s-a respins cererea, motivat de faptul că, pe latura vestică a proprietăţii, se suprapune o suprafaţă de teren cu aceea deja intabulată a pârâţilor. De asemenea, arată că pe plan se vede clar delimitarea cu gard, măsurătorile au fost extinde dincolo de acesta, fapt care se poate remedia printr-o rectificare în cartea funciară.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 907 si urm. cod civil.

În dovedirea cererii, a depus in copie, înscrisuri.

La data de 29 aprilie 2015 pârâţii ZZZşi YYY au formulat întâmpinare, prin care au invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, de ordine publică, iar pe fondul cauzei au solicitat respingerea acţiunii (fila 22-25) – depunând la dosar, în copie, înscrisuri.

La data de 12 mai 2015 pârâtul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Prahova a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Prahova (fila 50-52).

În urma analizei actelor si lucrărilor dosarului, Judecătoria XXX a pronunţat sentinţa civila nr. 1026 din 14 septembrie 2015, prin care a admis excepţia necompetentei materiale a Judecătoriei XXX si a declinat competenta de soluţionare in favoarea Tribunalului Prahova.

Prin încheierea din 15 octombrie 2015 instanţa a admis cererea de îndreptare a erorii materiale, in sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Prahova, invocată prin întâmpinare (fila 49-52) şi nu al admiterii prin hotărâre a excepţiei necompetentei materiale a Judecătoriei XXX si declinării competentei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Prahova cum eronat s-a dispus si a dispus repunerea cauzei pe rol (fila 82).

La data de 18 ianuarie 2016 reclamanta a formulat cerere de renunţare la judecată împotriva pârâtului Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Prahova, solicitând chemarea in judecată doar a pârâţilor ZZZ si YYY (fila 101).

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, a fost audiat martorul XXX, a fost luat interogatoriu paraţilor ZZZ si YYY si s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate.

Expertiza tehnică topografică a fost întocmită de expert Oancea Costin Liviu si depusă la dosar.

În urma probelor administrate în cauză, Judecătoria XXX a pronunţat sentinţa civilă nr. 565/10.04.2017 prin care a respins ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii acţiunii, a admis acţiunea formulată de reclamanta XXX, prin mandatar XXX în contradictoriu cu pârâţii YYY, ZZZ, a dispus rectificarea cărţii funciare 22886, în sensul în care aceasta se suprapune cărţii funciare nr.XXX şi numărului cadastral nr.XXX, a obligat pârâţii la refacerea documentaţiei cadastrale în vederea înscrierii la Cartea funciară, potrivit situaţiei reale a terenului, a luat act că reclamanţii vor solicita cheltuielile de judecată pe cale separată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că, referitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, prin acţiunea de rectificare a înscrierilor în cartea funciară se poate solicita îndreptarea sau înlăturarea unor înscrierii necorespunzătoare realităţii în vederea asigurării concordanţei stării tabulare cu situaţia juridică a imobilului, conform art.907 al.1 Cod civil.

Prima instanţă a mai reţinut că prin decizia nr.3583/10.09.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că este inadmisibilă acţiunea în rectificare, în sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului tabular, în condiţiile în care titlul în baza căruia s-a înscris dreptul nu a fost desfiinţat.

S-a reţinut astfel că prin acţiunea ce formează obiectul prezentei cauze s-a solicitat rectificarea în ceea ce priveşte suprapunerea constatată, fără să se conteste că pârâţii sunt proprietarii terenului menţionat în contractul de vânzare-cumpărare. Suprafaţa nu este corect identificată iar suprafaţa care lipseşte pârâţilor nu poate fi cea pe care reclamanta o are înscrisă la O.C.P.I. Prahova cu număr cadastral XXX, inclusă eronat în documentaţia cadastrală a pârâţilor.

Potrivit considerentelor instanţei de fond, prin raportul de expertiză întocmit în cauză s-a constatat că planul de amplasament şi delimitare întocmit de proiectantul Tătaru Ion nu a avut în vedere numărul cadastral provizoriu XXX, iar scopul prezentei acţiuni este de îndrepta suprapunerea parţială.

Pe fondul cauzei s-a reţinut că înscrierea dreptului de proprietate al reclamantei a fost realizată în anul 2004, când a fost obţinut numărul cadastral provizoriu XXX. Pârâţii au înscris dreptul lor în anul 2013, când au obţinut numărul cadastral 22886, iar, în opinia judecătorului fondului, s-ar fi putut evita suprapunerea peste cartea funciară a reclamantei dacă în documentaţia cadastrală s-ar fi făcut menţiunile corespunzătoare privind hotarul de est al proprietăţii pârâţilor.

Astfel nu s-a precizat, în mod corect, categoria de folosinţă a terenului-acesta fiind în suprafaţă de 3.015 m.p. arabil şi de 297 m.p. fâneaţă, unde s-a suprapus, fiind categoria de folosinţă a terenului reclamantei.

S-a mai reţinut de prima instanţă că hotarul despărţitor dintre proprietăţi este marcat dar nu a fost numerotat, iar delimitarea proprietăţii pârâţilor peste proprietatea reclamantei a fost făcută doar pentru întregirea suprafeţei care nu a reieşit din măsurători. Nu au fost identificaţi actualii vecini, cel puţin pe latura de est învecinată cu reclamanta, fiind menţionat Tacea Ion – situaţia expusă mai sus rezultând şi din raportul de expertiză topo Oancea Costin Liviu şi planul de situaţie anexă.

Drept urmare, faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa de fond a respins ca neîntemeiată excepţia invocată şi a admis acţiunea formulată de reclamantă; a admis rectificarea cărţii funciare 22886, în sensul în care aceasta se suprapune cărţii funciare XXX şi numărului cadastral XXX;  a obligat pârâţii la refacerea documentaţiei cadastrale în vederea înscrierii la cartea funciară, potrivit situaţiei reale a terenului; a luat act că reclamanta va solicita cheltuielile de judecată pe care separată.

Împotriva sentinţei instanţei de fond au declarat apel, în termen legal, pârâţii YYY şi ZZZ, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sens in care au solicitat rejudecarea cererii.

În motivare, apelanții au arătat că instanţa de fond a înţeles în mod greşit situaţia de fapt, motiv pentru care întreaga sentinţa se bazează pe considerente care nu au aplicabilitate practică şi care nu rezultă din actele de proprietate existente la dosarul cauzei.

În primul rând, apelanții au învederat că în mod eronat instanţa de fond a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii având în vedere si decizia Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie nr. 3583/10.09.2013 conform căreia „este inadmisibila acţiunea în rectificare, în sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului tabular, în condiţiile în care titlul în baza căruia s-a înscris dreptul nu a fost desfiinţat prin o hotărâre judecătoreasca irevocabila'". Din cuprinsul acestei decizii rezultă indubitabil că modificarea unei cărţi funciare nu este permisă atât timp cât s-a recunoscut ca fiind valabil titlul de proprietate în baza căruia s-a înscris dreptul de proprietate deţinut de apelanţi.

În acest sens, apelanții au învederat că instanţa a recunoscut ca fiind valabil titlul de proprietate (contractul de vânzare - cumpărare 1883/10.09.2013) în temeiul căruia au achiziţionat imobilul despre care se face vorbire, în suprafaţa totala de 3312 mp, însă a apreciat ca fiind incorectă identificarea terenului și a dispus refacerea cărţii funciare 22886/2013 în funcţie de situaţia din teren, pe care nu o precizat-o. Prin expertiza efectuată în cauză, s-au identificat cele doua terenuri vecine precum şi ceilalţi vecini ai imobilelor, astfel încât ca delimitare, situaţia din teren este conform planurilor întocmite.

Cu alte cuvinte, apelanții au arătat că, instanţa nu a negat dreptul acestora de proprietate si pentru suprafaţa de teren ce s-ar suprapune peste al reclamantei, ci doar a apreciat că acea porţiune de aprox. 300 mp ar trebui să fie identificată în altă parte, deci pe o suprafaţa de teren deţinută de alţi vecini. Mai mult decât atât, instanţa de fond nu a precizat de ce anume actele deţinute de reclamanta - şi care nu au fost prezentate instanţei, au întâietate celor depuse de apelanți şi de ce nu reclamanta este cea care trebuie să-şi repoziţioneze terenul.

Tot apelanții au învederat că, nu este de ignorat nici faptul că aceasta hotărâre nu poate să fie pusă in practică pentru că, nicio persoana abilitată în domeniul cadastru, inclusiv OCPI, nu o să accepte modificarea unei cărţi funciare altfel decât este reprezentată în realitate şi nu se va accepta ca suprafaţa de teren de aprox 300 mp să fie incorporată de la alţi vecini cu care nu exista niciun fel de probleme de delimitare.

 De asemenea, apelanții au arătat că dacă documentaţia cadastrală emisă pentru imobilul acestora nu ar fi fost corect întocmită, aceasta nu ar fi fost avizată de OCPI şi inclusă în documente oficiale cu caracter de sine stătător faţă de terţi - precizând că, atât timp cât, evident, nu pot repoziţiona terenul conform propriei dorinţe, soluţia care nu ar contraveni legii ar fi să renunţe la suprafaţa de aprox. 300 mp pe care o deţin conform unui titlu valabil şi necontestat, neputând să se bucure de dreptul acestora de proprietate în integralitate. Practic apelanții, proprietarii, nu vor mai deţine întreaga suprafaţa de 3312 mp înscrisă în contractul de vânzare - cumpărare decât imaginar, ceea ce le-ar produce grave prejudicii.

Apelanții au mai menţionat că decizia instanţei conform căreia suprafaţa din nr. cadastral 22886/2013 nu este corect identificată  este contradictorie cu raportul de expertiza al d-lui expert Oancea Costin Liviu (numit de instanţa), care a identificat terenul cu nr. cadastral 22886 şi a precizat că acesta coincide cu "planul parcelar valabil" al Primăriei Comunei Maneciu.

 Mai mult, apelanții au arătat că instanţa a ignorat si faptul că în raportul de expertiza s-a precizat că imobilul cu nr. cadastral XXX prin istoric, a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii 18/1991 care presupunea că la eliberarea titlului de proprietate se elibera şi o schiţă cadastrală de punere în posesie, întocmită prin măsurători de identificare a terenului în concordanţă cu planul parcelar al zonei. Din aceste motive apelanții consideră ca terenul acestora este identificat în mod corect si nu se impune modificarea cărţii funciare.

Apelanții au mai susținut că, în planul întocmit dl. expert Oancea C. L. se observa ca latura 20 - 21, aproximativ 7 m din partea de suprapunere (max. 2 m lăţime), se afla in interiorul planului cadastral 22886, latura 27 – 28 - precizând totodată că ştiau acest fapt când au afirmat, în întâmpinare, ca delimitarea cu gardul este artificială, acesta fiind amplasat ilegal la apelanți în curte, motiv pentru care nu exista în planurile Primăriei – si aceasta notificare au prezentat-o în întâmpinare.

De asemenea, apelanții au învederat că expertul parte al acestora, dl. ing. Andreescu Florin Gabriel, a remarcat ca la data întocmirii cadastrului provizoriu nr. XXX/2004 existau Titlul de proprietate nr. XXX si Contractul de Partaj Voluntar nr. XXX, acte juridice emise cu respectarea planului parcelar al Primăriei si astfel, a constatat ca la întocmirea documentaţiei cadastrale provizorii nr. XXX/2004 nu s-a respectat planul parcelar existent la Primăria Maneciu.

Apelanții au arătat că nu înţeleg cum aceasta documentaţie cadastrală, deşi provizorie, a primit avizul Primăriei, susţinând şi că, în mod netemeinic, instanţa de fond a respins cererea d-lui expert ing. Andreescu Florin de a se emite adresă către Primăria Maneciu în sensul de a pune la dispoziţia instanţei ,,istoricul de rol al autorilor reclamantei, anterior anilor 1990".

Apelanții au menţionat de asemenea că reclamanta nu a depus la dosar niciun istoric al terenului sau al modului în care a fost dobândit de primul proprietar, dl. Tăcea Ion - singura precizare făcând-o dl. expert Oancea C. L., numit de instanţă, care a afirmat că imobilul cu nr. cadastral provizoriu XXX/2004 "prin istoricul său nu a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform legii 18".

În aceeaşi ordine de idei s-a constatat că în documentaţiile cadastrale ale reclamantei, XXX/2004 (provizoriu), întocmit pe numele foştilor proprietari si nr. 23239/2014 nu exista niciun act emis de o instituţie de STAT – în schimb, documentaţia cadastrală 22886/2013, când s-a întocmit pe numele primului proprietar, a avut la baza acte administrative emise de autorităţile de STAT: 57594/27.11.1996 - Comisia Judeţeană Prahova de retrocedare in baza legii 18 si 6829/26.06.2013 - Primăria Comunei Maneciu, care au o veridicitate mult mai puternică si conferă autenticitate drepturilor reclamante de apelanți.

În concluzie, apelanții au arătat că, față de cele mai sus arătate şi cele expuse in întâmpinare, consideră că situaţia reală din teren este cea din documentaţia acestora cadastrală nr.22886/2013 şi a planului parcelar valabil al Primăriei Comunei Maneciu şi, luând în considerare şi nerespectarea deciziei nr.3583/10.09.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, solicită instanței de control judiciar, admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, respingerea acţiunii ca inadmisibilă, si in subsidiar respingerea acțiunii ca neîntemeiată - solicitând şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxa de timbru, onorariu avocat, onorariu expert.

În dovedirea apelului, apelanţii-pârâţi au solicitat proba cu înscrisuri, expertiza si orice alte probe concludente.

Primindu-se dosarul la Tribunalul Prahova, cauza a fost înregistrată sub nr. 667/331/2015, la data de 06.09.2017.

In raport de motivele de apel, intimata reclamantă XXX a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea  apelului ca nefondat.

În motivare, intimata reclamantă a arătat că instanţa de fond a avut un probatoriu complet la dispoziţie atunci când a apreciat situaţia de fapt şi a învederat că apelanţii au reuşit să înscrie în cartea funciară un imobil, intrând peste imobilul acesteia deja înscris - fapt pe care OCPI-ul nu 1-a sesizat si care dacă ar fi fost observat la verificarea documentaţiei, nu s-ar fi putut realiza niciodată. Prin urmare, eroarea trebuie îndreptată printr-o sancţiune pe care o prevede codul civil, respectiv - rectificarea de carte funciară (având în vedere înscrierea inexactă efectuată in cartea funciară a proprietăţii pe care aceştia o deţin in satul Maneciu - Pământeni, comuna Maneciu).

De asemenea, intimata reclamantă a precizat că rectificarea cărţii funciare va avea ca efect înlăturarea suprapunerii şi înscrierea dreptului de proprietate al apelanţilor potrivit unei lucrări cadastrale corespunzătoare (susţinând că terenul pe care inginerul-topograf l-a acaparat pur si simplu de la intimata reclamantă pentru a avea suprafaţa din titlu se găseşte pe aceeaşi categorie de folosinţa, în stânga si dreapta terenului apelanţilor şi nu peste gardul intimatei reclamante, pe un drept intabulat si pe o categorie diferită de folosinţă).

Intimata-reclamantă mai arată că în speţa de faţă s-a constatat în mod concret de către expertul topograf că planul de amplasament şi delimitare întocmit de proiectant Tătaru Ion nu a avut în vedere numărul cadastral provizoriu al reclamantei, nr. XXX - menționând şi că, în punctul său de vedere exprimat, chiar daca a ridicat excepţia de lipsă a calităţii procesual pasive, OCPI a susţinut că nu a putut observa aceasta suprapunere din cauza modului de întocmire a documentaţiei, dar că se impune rectificarea, instanţa fiind aceea care va dispune potrivit procedurii - OCPI observând suprapunerea când intimata reclamantă a încercat o reînscriere potrivit coordonatelor stereo 70.

Intimata-reclamantă a menţionat totodată că s-a învederat de către apelanţi că ar fi trebuit să se compare actele de proprietate ale celor de la care le-au parvenit proprietăţile şi în acest context, ale lor sunt mai bine caracterizate întrucât terenul a făcut obiectul legilor fondului funciar spre deosebire de cel deţinut potrivit unor contracte de vânzare-cumpărare. Exceptând faptul că şi intimata reclamantă şi apelanţii au contracte de vânzare-cumpărare si că al intimatei reclamantă este din anul 2004 iar al apelanților din 2013 (o distanta in timp de 11 ani), intimata reclamantă apreciază că dacă s-ar pune problema dreptului de proprietate mai bine caracterizat, prevederile art.913 Cod Civil sunt clare: ,,dreptul celui care a fost înscris, fără cauză legitimă în cartea funciară, ca proprietar al unui imobil, nu mai poate fi contestat când cel înscris cu bună credinţă a posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de înscriere, dacă posesia sa a fost neviciată”.

De asemenea, intimata-reclamantă a menționat că discuţiile referitoare la dreptul de proprietate sunt superflue, odată ce obiectul dosarului se reduce la un singur aspect: rectificarea acelei cărţi funciare care nu s-ar fi realizat dacă s-ar fi observat o suprapunere (si in speţă, apelanţii nu ar fi putut avea o documentaţie greşită dacă s-ar fi respectat graniţele dintre proprietăţi).

Totodată, intimata-reclamantă a arătat că apelanţii  au insistat asupra faptului ca terenul de 300 de mp nu poate fi la vecinii din stânga si dreapta pentru că nu sunt probleme cu aceştia - deşi pe o întindere atât de mare, un cm numai deoparte si de alta a terenului lor ar rezulta întreaga suprafaţă.

Intimata-reclamantă a mai precizat că, solicitând respingerea acţiunii acesteia, înţelege că apelanţii sunt mulţumiţi de eroarea care nu poate fi îndreptată decât prin aceasta acţiune de către OCPI, înţeleg să îi respecte posesia pe acest teren si să ignore suprapunerea din acte, întrucât este evident că dacă se va pune problema anularii vreunui act, nu al intimatei reclamante va fi cel anulat.

Mai mult, intimata-reclamantă a precizat că înscrierea dreptului său de proprietate s-a făcut în anul 2004, când s-a obţinut nr. cadastral provizoriu XXX, menționând şi faptul că pârâţii au înscris dreptul lor de proprietate în anul 2013, când au obţinut nr. cadastral 22886, iar înscrierea pârâţilor nu s-ar fi putut realiza ca urmare a suprapunerii peste cartea funciară a reclamantei, dacă în documentaţia sa, proiectantul ar fi făcut menţiunile corespunzătoare privind graniţa de EST a proprietăţii XXX. 

De asemenea, intimata-reclamantă a arătat că, în mod deliberat, proiectantul a menţionat ca vecini la graniţa cu reclamanta pe foştii proprietari doar pentru a evita observarea cărţii funciare 1687/2004 de către OCPI.(XXX, un vechi proprietar al terenului nu avea carte funciară, deci nu a pus probleme la OCPl).

Intimata reclamantă a precizat totodată că documentaţia apelanţilor are o serie de inexactităţi, respectiv:

- nu se precizează în partea scrisă a documentaţiei, în mod corect, categoria de folosinţă a terenului - acesta fiind 3015 mp „arabil" şi suprafaţa de 297 mp (unde s-a suprapus), fiind „fâneaţă" (categoria de folosinţa a reclamantei). Terenul apare în documentaţie ca fiind tot la categoria arabil;

- Hotarul despărţitor dintre proprietăţi este marcat, dar nu este numerotat. Proiectantul  și-a luat libertatea de a delimita proprietatea pârâţilor peste proprietatea reclamantei, doar pentru întregirea suprafeţei care nu-i ieşise la măsurători (suprafaţa care se putea regăsi în laturile terenului, aceeaşi categorie de folosinţă, fără hotare despărţitoare, la dimensiuni insesizabilele lăţime dar mai dificil de măsurat!)

- nu sunt menţionaţi actualii vecini, cel puţin pe latura cu reclamanta - la Est este menţionat Tăcea Ion - astfel OCPT a fost indus in eroare.

- este imposibil ca la măsurătorile cadastrale, cu mijloace moderne, să iasă tocmai suprafaţa din Titlul de Proprietate( 3312 in TP=3312 in documentaţie)

Privitor la excepţia de inadmisibilitate, intimata-reclamantă a solicitat instanței respingerea acesteia întrucât prin acţiunea pentru rectificarea înscrierilor în Cartea Funciara se poate cere îndreptarea sau suprimarea unor înscrieri necorespunzătoare făcute în cuprinsul acesteia pentru a pune de acord starea tabulară cu situaţia juridică a imobilului.(art.907 alin 1 c civil).

Intimata-reclamantă a mai arătat că acţiunea formulată de acesta vizează rectificarea cărţii funciare XXX din 2013 in sensul in care aceasta se suprapune cărţii funciare nr.XXX si numărului cadastral XXX, urmând ca apelanţii sa refacă documentaţia cadastrală in vederea înscrierii potrivit situaţiei reale - şi a reiterat faptul că prin Decizia nr. 3583 din 10 .09.2013, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a hotărât ca este inadmisibilă acţiunea în rectificare, in sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului tabular, în condiţiile în care titlul în baza căruia s-a înscris dreptul nu a fost desfiinţat – precizând că acţiunea sa nu are ca obiect contestarea dreptului de proprietate al pârâţilor si nu solicita radierea dreptului de proprietate al acestora, ci a solicitat rectificarea in ceea ce priveşte suprapunerea constatată si care nu ar fi avut loc, daca documentaţia cadastrală a acestora ar fi fost corect întocmită.

Prin urmare deci, intimata reclamantă a arătat că acesta nu contestă că pârâţii sunt proprietarii suprafeţei de teren menţionată în actul de vânzare-cumpărare, însă această suprafaţa nu este corect identificată  - menţionând că suprafaţa care le lipseşte (eventual) acestora, nu poate fi aceea pe care intimata reclamantă o avea înscrisa la OCPI, cu nr. cadastral XXX si pe care expertul care a întocmit documentaţia cadastrala a pârâţilor, in mod abuziv, a inclus-o in documentaţia acestora.

Totodată, intimata-reclamantă a precizat că rectificarea solicitată de acesta este in fapt, ceea ce OCPI nu ar fi înscris niciodată daca ar fi observat suprapunerea evidentă de altfel, aşa cum este reliefată in documentele de cadastru care trebuie refăcute.

Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a precizat ca aceste acţiuni au, de obicei, (deci nu in mod obligatoriul) caracter subsidiar, fiind grefata de acţiuni de nulitate a unui act (si altele), insa inadmisibilitatea nu se refera la posibilitatea instanţei de a îndrepta erori evidente, ci de a aprecia referitor la dreptul de proprietate, atunci când acţiunea nu are un asemenea capăt de cerere.

Pe de alta parte, intimata reclamantă a învederat că observarea planului parcelar al localităţii, orientativ, nu poate clarifica situaţia suprapunerii, mai ales că se observa o linie de demarcaţie imprecisă, fiecare proprietate având o alta configuraţie decât cea vecină.

Prin urmare, fată de cele mai sus menționate, intimata-reclamantă a solicitat respingerea apelului și menţinerea sentinţei de fond apelată, cu cheltuieli de judecată de la fond si în apel , potrivit chitanţelor de la dosar.

În data de 09.10.2017, apelanţii ZZZ şi YYY au depus la dosar un răspuns la întâmpinarea susmenţionată (f.31), reiterând, în esenţă, susţinerile din cererea de apel.

În data de 16.11.2017, apelanţii au depus concluzii scrise prin care au solicitat admiterea apelului inclusiv cheltuielile de judecată solicitate.

Prin serviciul registratură, in data de 20.11.2017, intimata reclamantă a depus concluzii scrise prin care a reiterat în esenţă, susţinerile din întâmpinare.

Examinând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a dispoziţiilor legale care au incidenţă în soluţionarea prezentei cauze, tribunalul constată că apelul este fondat pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

  Apelanţii-pârâţi au criticat sentinţa pronunţată de instanţa de fond, pe care o consideră nelegală şi netemeinică, motivat de faptul că prima instanţă ar fi înţeles în mod greşit situaţia de fapt, respingând pe de o parte în mod eronat excepţia inadmisibilităţii acţiunii având în vedere şi decizia I.C.C.J. nr.3583/2013, iar pe de altă parte admiţând acţiunea formulată de reclamantă în condiţiile în care, deşi nu neagă dreptul de proprietate al apelanţilor şi pentru suprafaţa ce s-ar suprapune peste a intimatei-reclamante, apreciază că acea porţiune în litigiu de circa 300 m.p. ar trebui să fie identificată în altă parte, deci pe o suprafaţă deţinută de alţi vecini.

Apelanţii au mai arătat că, dacă documentaţia cadastrală emisă pentru imobilul lor nu ar fi fost corect întocmită, aceasta nu ar fi fost avizată de O.C.P.I., iar soluţia pronunţată de instanţa de fond este în contradicţie şi cu raportul de expertiză topo Oancea Costin Liviu întocmit în cauză, care a identificat terenul apelanţilor şi a precizat că acest coincide cu planul parcela  valabil al comunei XXX, situaţie confirmată şi de expertul consilier Andreescu Florin – în vreme ce intimata-reclamantă nu a depus la dosar niciun istoric al terenului său ori  al modului în care a fost dobândit de primul proprietar.

Tribunalul, analizând considerentele încheierii instanţei de fond, în raport de înscrisurile depuse la dosar, inclusiv de proba cu înscrisuri administrată în faza procesuală a apelului, constată următoarele:

În ceea ce priveşte respingerea de către instanţa de fond a excepţiei inadmisibilității prezentei cereri de chemare în judecată, tribunalul constată că această soluţie este corectă în principiu, având în vedere că prin acţiunea de rectificare a înscrierilor în C.F. se poate solicita îndreptarea sau înlăturarea unor înscrieri necorespunzătoare realităţii – prin prezenta acţiune solicitându-se rectificarea în ceea ce priveşte suprapunerea constatată, fără să se conteste că pârâţii sunt proprietarii terenului menţionat în titlul lor de proprietate - contractul de vânzare-cumpărare nr.1883/2013, susţinându-se doar că suprafaţa nu ar fi fost corect identificată, scopul prezentei acţiuni fiind de a îndrepta suprapunerea parţială.

În ce priveşte fondul cauzei, critica apelanţilor privind faptul că hotărârea instanţei de fond, care a reţinut că suprafaţa lor cu nr. cadastral 22886/2013 nu este corect identificată, ar fi în contradicţie cu raportul de expertiză Oancea Costin Liviu întocmit în cauză,  apare ca fiind întemeiată, având în vedere faptul că expertul desemnat, în urma analizării înscrisurilor prezentate coroborate cu constatările efectuate în teren, a precizat că, suprapunând planul parcelar valabil existent la Primăria com. XXX cu măsurătorile efectuate, a constatat că documentaţia cadastrală aferentă numărului 228865 respectă planul parcelar existent.

Pe de altă parte, se arată că pretinsa eroare de care s-ar putea vorbi în Planul de amplasament şi delimitare întocmit de ing. Tătaru Ion privitor la terenul apelanţilor-pârâţi, s-ar putea referi la ignorarea limitei de proprietate materializată prin gard (respectiv printr-un gard vechi de „sârmă ghimpată sprijinită pe stâlpi de lemn”), preferându-se întocmirea documentaţiei conform planului parcelar valabil al Primăriei XXX.

Or, este dificil de apreciat ca fiind culpabilă şi eronată întocmirea unei documentaţii cadastrale care a dat prevalenţă unui act oficial, valabil întocmit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv planului parcelar al com. XXX, şi nu unei situaţii de fapt existente în teren, a cărei corectitudine era mai dificil de apreciat.

Totodată, expertul desemnat a avut în vedere faptul că terenul apelanţilor-pârâţi a fost dobândit iniţial prin reconstituirea dreptului de proprietate conform Titlului de proprietate nr. XXX emis de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor – împrejurare de natură a duce la concluzia unei mai riguroase identificări şi poziţionări a respectivului teren, dată fiind procedura specifică prevederilor Legii nr. 18/1991 rep., care presupunea inclusiv măsurători pentru punerea în posesie şi întocmirea documentaţiei necesare potrivit prevederilor art. 5 lit. h și i din H.G. nr. 890/2005 – emiterea titlului de proprietate potrivit legilor fondului funciar fiind urmată de un contractul de partaj voluntar aut.sub nr. XXX şi ulterior de contractul de vânzare aut. nr. XXX – înscrisuri autentice ce au creat oportunitatea verificării succesive a dimensiunilor şi amplasamentului terenului ce a făcut obiectul concret al acestora.

Pe de altă parte, intimata-reclamantă nu a furnizat instanţei de fond informaţii şi înscrisuri concrete privind cronologia actelor ce au stat la baza dobândirii dreptului său de proprietate, pentru a se putea efectua verificări suplimentare privind eventuale erori strecurate chiar în cuprinsul planului parcelar ce a stat la baza înscrierii terenului apelanţilor-pârâţi, astfel cum s-a precizat în expertiza topo Oancea Liviu, la care intimata-reclamantă nu a formulat de altfel obiecţiuni.

De asemenea, chiar expertul consilier al reclamantei, ing. Antonescu Alexandru, a menţionat în punctul său de vedere că „cel care a întocmit documentaţia de înscriere în Cartea Funciară (a pârâţilor) a urmărit să prezinte suprafaţa înscrisă în Titlul de Proprietate, ignorând realitatea de pe teren”- or, atâta vreme cât nici respectivul Titlu de proprietate şi nici planul parcelar al localităţii nu au fost anulate şi nici măcar contestate, ele reprezintă înscrisuri a căror forţă probantă privind dimensiunile şi amplasarea terenurilor nu poate fi ignorată şi nici contrazisă de o situaţie de fapt, care nu este confirmată la rândul său de probe certe de aceeaşi forţă probantă cu cele menţionate anterior.

De altfel, probabil considerente de aceeaşi natură au stat la baza avizării de către O.C.P.I. a documentaţiei cadastrale aferente imobilului pârâţilor, ducând însă la respingerea cererii intimatei de avizare a documentaţiei cadastrale  pentru reînscrierea în Cartea Funciară potrivit măsurătorilor cu sisteme actualizate - sistem proiecţie stereo 70, conform Încheierii nr. 5992/2014.

Nu poate fi ignorat nici faptul că, potrivit precizării expertului Oancea Costin Liviu,  numărul cadastral 22886 privind terenul pârâţilor a fost măsurat în sistem de proiecţie stereo 70, în vreme ce numărul cadastral XXX privind terenul intimatei-reclamante a fost iniţial determinat în sistem de proiecţie local - acesta fiind probabil un alt motiv al inadvertenţelor privind identificarea celor două terenuri.

Nu în ultimul rând, deşi faţă de pârâtul iniţial chemat în judecată de reclamanta-intimată O.C.P.I. Prahova – B.C.P.I. XXX, aceasta a arătat că înţelege să renunţe la acţiune, se poate remarca totuşi că în punctul de vedere depus de acesta la dosar prin întâmpinare pe fondul cauzei, acesta a opinat pentru eventuala rectificare a cărţii funciare atât a reclamantei, cât şi a pârâţilor – neputându-se, deci, stabili numai în sarcina acestora din urmă obligaţia refacerii documentaţiei cadastrale, astfel cum a dispus instanţa de fond - cu atât mai mult cu cât conform „situaţiei reale” a terenului reţinuta conform probei cu expertiză întocmite în cauză, întreaga suprafaţă de 297 m.p. pentru care ar exista suprapunere ar urma practic să fie amplasată în terenul intimatei-reclamante şi exclusă din terenul apelanţilor-pârâţi, fără a se preciza care ar fi soluţia practică pentru ca acestora să nu le fie afectat dreptul de proprietate asupra suprafeţei deţinute, în condiţiile în care titlul acestora de proprietate nu a fost parţial anulat.

Având deci în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 480 alin.2 Cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul declarat de apelanții - pârâți ZZZși YYY împotriva sentinței civile nr. 565/10.04.2017 pronunțată de Judecătoria XXX şi va schimba în parte sentinţa apelată, în sensul că va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

Totodată, în temeiul art. 453 n.c.pr.civ., va obliga intimata să plătească apelanţilor cheltuieli de judecată în sumă de 25 lei, reprezentând taxa de timbru, conform chitanţei depuse la fila 9 dosar apel.