Succesiune.Radiere. Inscriere c.f.

Hotărâre 416/2018 din 21.06.2018


Sentinţa civilă nr. 416

Şedinţa publică din data de 21.06.2018

S-a luat în examinare cererea înaintată de către reclamanții M. P., M. C. și G. C. în contradictoriu cu pârâții M. R., G. D., I. D. și C. M., având ca obiect succesiune, radiere CF, înscriere CF.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părților.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că dezbaterea cauzei în fond și concluziile părților au avut loc în data de 07.06.2018, fiind consemnate în încheierea de ședință din acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a stabilit termen de pronunțare la data de 21.06.2018, dând următoarea hotărâre.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la data de  sub nr.  pe rolul Judecătoriei Făget, reclamanții în contradictoriu cu pârâții ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se constate că după decesul antecesoarei lor (bunica paternă), decedată la data de  în  au vocaţie succesorală  în calitate de soţ supravieţuitor (in prezent decedat), împreună cu antecesorul lor tata  în calitate de fiu; să se constate că masa succesorala rămasă după defuncta  născută decedată la data de în Răchita se compune din cota de, compus din casa nr., curte și gradină în suprafaţă de , să se dezbată succesiunea după defuncta de mai sus și să se dispună modificarea CF de mai sus în sensul înscrierii în cartea funciară a cotelor aferente fiecăruia; să se constate că după decesul antecesorului lor  (bunic patern), decedat la data de  în are vocaţie succesorală în calitate de unic moştenitor legal în calitate de fiu (in prezent decedat); să se constate că masa succesorala rămasă după defunctul se compune din cota din cota de 3/4 din terenul  curte și gradină" în suprafaţă totală de mp și să se dezbată succesiunea după defunctul de mai sus și să se dispună modificarea CF de mai sus în sensul înscrierii în cartea funciară a cotelor aferente antecesorului; să se constate că după decesul antecesorului lor soţ, respectiv tată, , au vocaţie succesorală reclamanta în calitate de soţie supravieţuitoare (1/4), reclamantul în calitate de fiu (1/4), reclamanta născută Murariu, fiica (1/4) și pârâtul  în calitate de fiu (1/4) iar pârâtele 2, 3 și 4 sunt străine de moştenire prin neacceptare în forma expresă după antecesorul conform declaraţiilor exprese de renunţare la succesiune date la B.I.N. în data de; să se dispună cuvenitele modificări în cartea funciară de mai sus în sensul radierii tabularilor și înscrierea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor reclamanţi și a pârâtului. prin succesiune.

În motivarea cererii, s-a arătat că defuncta decedată la data de a fost căsătorită cu defunctul decedat la data de iar din căsătoria acestora a rezultat unicul moştenitor în persoana defunctului lor tată născut la data de și decedat la data de în , judeţul Timiş.

Reclamanta este soţia supravieţuitoare a defunctului), din relaţia lor de căsătorie au rezultat șase copii, respectiv:.

In anul 1999 a existat intenţia derulării procedurii succesorale după antecesorii lor însă datorită opoziţiei pârâtului, demersul notarial nu a fost realizat. Totuşi, cu acea ocazie pârâtele au renunţat în forma expresă la moştenirea după antecesor, declaraţiile acestora fiind înregistrate sub nr. la BNP  din Făget, însă nu sunt în posesia acestora motiv pentru care au solicitat să se dispună efectuarea unei adrese către BNP în vederea comunicării în copie a declaraţiilor de renunţare ale pârâtelor.

Masa succesorală rămasă după defuncţii antecesori se compune din cota totală de ¾ părți din imobilul casă și teren înscris în CF nr.).

Întreaga masa succesorală rămasă după cei doi antecesori revine fiului acestora  în calitate de unic moştenitor legal.

După decesul soţului respectiv tatălui lor, având în vedere declaraţiile de renunţare la moştenire ale pârâtelor 2,3 și 4, urmează ca masa succesorală a acestuia să revină în cote egale de ¼ în favoarea reclamanţilor și a pârâtului .

In ce priveşte imobilul teren ce face obiectul prezentei cauze reclamanții au arătat că pe acest teren există în prezent edificate două construcţii, reclamantul  fiind proprietarul construcţiei de sub A 1.2 în cotă de 1/1 părți și ¼ părți din teren imobil ce nu face obiectul prezentei cauze.

Cu privire la defuncţii lor antecesori tată și bunici, reclamanții că au solicitat interogarea bazei de date la Camera Notarilor Publici Timiş, răspunsul fiind negativ așa cum rezultă din adresele nr. 68 și 69 din data de 05.02.2018 anexate acțiunii.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 963 și urm. Cod civil, art. 970, art. 194 Cod procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 798 lei.

În probațiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei, în copie, următoarele înscrisuri: CI și acte stare civilă reclamanţi; CI și acte stare civilă pârâţi; extras de carte funciară imobil în cauză; certificate deces și căsătorie antecesori (bunici), certificat fiscal imobil, adresele nr. 68 si 69/2018 privind interogare baza de date.

Pârâții , deși legal citați, nu au depus întâmpinare însă, prezenţi fiind în faţa instanţei, au arătat că sunt de acord cu admiterea acţiunii.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei

Analizând acţiunea civilă de faţă, prin prisma motivelor invocate și a probelor administrate, instanţa constată că aceasta este întemeiată şi o va admite pentru considerentele ce urmează:

Potrivit extrasului de carte funciară nr. (f.29-30), proprietarii tabulari ai imobilului compus din casa nr. , curte şi grădină în suprafaţă tabulară de 2.877 mp, imobil care face obiectul prezentului litigiu, sunt , în cotă de ½, , în cotă de ¼ din drept şi  în cota de ¼ din dreptul de proprietate.

Proprietara tabulară  s-a căsătorit la data de 26.06.1920 cu  (f.34) iar din căsătoria lor a rezultat un fiu -  -, tatăl reclamanţilor, astfel cum rezultă din actele de stare civilă de la dosarul cauzei (filele nr. 11-28),

 (n. ) a decedat la data de  (f.33) şi au rămas ca moştenitori soţul supravieţuitor  (aceeaşi persoană cu ) şi fiul . La data de  a decedat şi  (aceeaşi persoană cu ), singurul moştenitor al acestuia fiind  (f.27) care a decedat, la rândul său, la data de (f.26).

În prezenta procedură, reclamanta tinde la dezbaterea succesiunilor defuncţilor  (aceeaşi persoană cu ) şi . Având în vedere momentul decesului celor trei defuncţi, instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil de la 1864, în vigoare la data deschiderii fiecărei succesiuni.

În ce priveşte acceptarea moştenirii, art. 689 C.civ. prevede că „acceptarea este tacită când eredele face un act, pe care n-ar putea să-l facă decât în calitatea sa de erede, şi care lasă a se presupune neapărat intenţia sa de acceptare”, iar art.  700 C.civ prevede că „Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii”. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală presupune fie consolidarea, fie desfiinţarea, cu caracter retroactiv, a titlului pro herede, în funcţie de modul în care succesibilul care îndeplineşte condiţiile mai sus enunţate înţelege să se raporteze la moştenirea lăsată de de cuius, în sensul de a o accepta ori de a o repudia. În doctrină şi jurisprudenţă s-a arătat că acceptarea tacită presupune efectuarea unor fapte materiale sau încheierea unor acte juridice din care să rezulte voinţa de a accepta moştenirea şi să exprime conduita de moştenitor acceptant. Astfel, s-a reţinut, exemplificativ, ca fapte de acceptare intrarea în posesia bunurilor succesorale, folosinţa sau mutarea în imobil.

Instanţa constată că, în speţă, pârâţii au recunoscut susţinerile reclamanţilor referitoare la acceptarea succesiunii după fiecare defunct şi la compunerea masei succesorale şi luând act de achiesarea acestora la pretenţiile reclamanţilor, în temeiul art. 436 alin.1 Cod proc. civ., va constata că moştenitorii defunctei  născută  (identic cu ….), decedată la data de  sunt defunctul  (identic cu ), în calitate de soț supravieţuitor și defunctul , în calitate de fiu, că  unicul moştenitor al defunctul  (identic cu ), decedat la data de, este defunctul , în calitate de fiu, şi că  moştenitorii defunctului , decedat la data de , sunt reclamanta  în calitate de soţie supravieţuitoare, reclamantul , în calitate de fiu, reclamanta născută, în calitate de fiica, și pârâtul., în calitate de fiu, pârâtele fiind străine de succesiune.

Prin urmare, instanţa constată că succesibilii au acceptat succesiunea pur şi simplu, prin deţinerea şi folosirea bunurilor în condiţiile art. 689 C.civ., acest aspect nefiind contestat de altfel de niciuna dintre părţi. 

În ce priveşte calitatea de moştenitor,  art. 651 C.civ. prevede că „Succesiunile se deschid prin moarte”, iar conform art. 654 C.civ. „pentru a succede trebuie neapărat ca persoana ce succede să existe în momentul deschiderii succesiunii.”

În speţă, succesiunea a revenit după defuncta  (identic cu…) fiului defunctei şi a soţului supravieţuitor, după defunctul (identic cu ), a revenit unicului fiu, iar după defunctul , a revenit soţiei supravieţuitoare şi copiilor. Conform art. 659 teza I C.civ, „succesiunile sunt deferite copiilor şi descendenţilor defunctului”, iar art. 669 prevede că „ei succed în părţi egale când se găsesc toţi în gradul dintâi şi sunt chemaţi după propriul lor drept; ei succed pe tulpină când sunt chemaţi toţi sau unul din ei prin reprezentare.”

În ce priveşte masa şi cotele succesorale,  instanţa reţine că, din moment ce nu există moştenitori testamentari, cotele fiecăruia dintre moştenitori se stabilesc conform legii. Conform art. 669 copiii defunctului face parte din clasa I-a de moştenitori, cea a descendenţilor, înlăturând de la moştenire alte rude ale defunctei, cu excepţia soţului supravieţuitor care are dreptul la o cotă-parte din moştenire indiferent de clasa de moştenitori cu care vine în concurs. Astfel, în baza art. 1 din Legea nr. 319/1944 soţul supravieţuitor este îndreptăţit la o cotă de ¼ din moştenire din moment ce vine la moştenire cu clasa I-a de moştenitori, iar copiii la restul de ¾ din succesiune.

Astfel, se constată că după defuncta  născută (identic cu ) decedată la data de , masa succesorala rămasă se compune din cota de 2/4 din imobilul înscris sub  nr. top.  compus din  (nr. ), curte și gradină” în suprafaţă tabulară de  mp, şi revine defunctului  (identic cu ), în calitate de soț supravieţuitor, având o cotă de ¼ și defunctului , în calitate de fiu, având o cotă de ¾.

Instanţa va dispune în baza art. 28 din Legea nr. 7/1996 înscrierea în CF nr. nr. top.  a dreptului de proprietate al defunctului  (identic cu ) asupra imobilul de sub , în cotă de 1/8, şi al defunctului  asupra aceluiaşi imobil, în cotă de 3/8, cu titlu de moştenire.

Instanţa constată apoi că masa succesorala rămasă după defunctul  (identic cu ..), decedat la data de  se compune din cota de 3/8 din imobilul înscris sub  compus din „casa nr. (nr. postal vechi), curte și gradină” în suprafaţă tabulară de  mp iar aceasta revine  unicului moştenitor - - , în calitate de fiu, având o cotă de 1/1 din această masă.

Instanţa va dispune în baza art. 28 din Legea nr. 7/1996 înscrierea în CF nr.  a dreptului de proprietate al defunctului  asupra cotei de 3/8 din imobilul înscris sub , cu titlu de moştenire.

După , decedat la data de, masa succesorala se compune din cota de 3/4 din imobilul înscris sub compus din „casa nr.  (nr. postal vechi), curte și gradină” în suprafaţă tabulară de  mp. şi revine reclamantei  în calitate de soţie supravieţuitoare, având o cotă de ¼, reclamantului , în calitate de fiu, având o cotă de ¼, reclamantei  născută , în calitate de fiica, având o cotă de ¼,  și pârâtului, în calitate de fiu, având o cotă de ¼, pârâtele fiind străine de succesiune.

Instanţa va dispune în baza art. 28 din Legea nr. 7/1996  înscrierea dreptului de proprietate al reclamanţilor născută , şi dreptul de proprietate al pârâtului , în cotele dobândite, cu titlu de succesiune.

Instanța va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanții M. P., M. C., și G. C., în contradictoriu cu pârâții M. R., , G. D., , I. D., și C. M.

Constată deschisă succesiunea după defuncta  născută (identic cu …), decedată la data de , decesul fiind înregistrat la Primăria comunei…, jud. Timiș.

Constată că masa succesorala rămasă după defuncta  născută (identic cu …) decedată la data de  se compune din cota de 2/4 din imobilul înscris sub compus din „casa nr.  (nr. postal vechi), curte și gradină” în suprafaţă tabulară de  mp.

Constată că moştenitorii defunctei  născută  (identic cu ), decedată la data de sunt defunctul  (identic cu), în calitate de soț supravieţuitor, având o cotă de ¼ din masa succesorală și defunctul , în calitate de fiu, având o cotă de ¾ din masa succesorală.

Dispune înscrierea în CF nr. a dreptului de proprietate al defunctului (identic cu ) asupra imobilul de sub A1 şi A1.1, în cotă de 1/8, şi al defunctului  asupra aceluiaşi imobil, în cotă de 3/8, cu titlu de moştenire.

Constată deschisă succesiunea după defunctul (identic cu), decedat la data de, decesul fiind înregistrat la Primăria comunei, jud. Timiș.

Constată că masa succesorala rămasă după defunctul (identic cu ), decedat la data de se compune din cota de 3/8 din imobilul înscris sub  în CF nr. compus din „casa nr.  (nr. postal vechi), curte și gradină” în suprafaţă tabulară de  mp.

Constată că unicul moştenitor al defunctul  (identic cu ), decedat la data de , este defunctul , în calitate de fiu, având o cotă de 1/1 din din masa succesorală.

Dispune înscrierea în CF nr. a dreptului de proprietate al defunctului asupra cotei de 3/8 din imobilul înscris sub, cu titlu de moştenire.

Constată deschisă succesiunea după defunctul , decedat la data de  în localitatea , jud. Timiş.

Constată că masa succesorala rămasă după defunctul , decedat la data de  se compune din cota de 3/4 din imobilul înscris sub compus din „casa nr.  (nr. postal vechi), curte și gradină” în suprafaţă tabulară de  mp.

Constată că moştenitorii defunctului , decedat la data de , sunt reclamanta  în calitate de soţie supravieţuitoare, având o cotă de ¼ din masa succesorală, reclamantul , în calitate de fiu, având o cotă de ¼ din masa succesorală, reclamanta  născută , în calitate de fiica, având o cotă de ¼ din masa succesorală,  și pârâtul , în calitate de fiu, având o cotă de ¼ din masa succesorală, pârâtele fiind străine de succesiune.

Dispune înscrierea dreptului de proprietate al reclamanţilor, şi dreptul de proprietate al pârâtului ., în cotele dobândite, cu titlu de succesiune.

Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Făget.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.06.2018.