Acţiune în rectificare de carte funciară. Apărări inadmisibile

Sentinţă civilă 2196/16.06.2015, definitivă prin neapelare din 16.06.2015


Acţiune în rectificare de carte funciară. Apărări inadmisibile

Nu poate fi admisă o cerere de rectificare a înscrierii efectuate în cartea funciare în temeiul unei sentinţe judecătoreşti, cât timp reclamantul nu a făcut dovada desfiinţării acestei hotărâri judecătoreşti, cererea de rectificare tinzând la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se anuleze efectele celei dintâi, pe altă cale decât aceea a promovării căii de atac prevăzute de lege, ceea ce este inadmisibil.

Este totodată, inadmisibilă invocarea nulităţii încheierii de carte funciară în acţiunea în rectificare de carte funciară, prin care, în realitate, reclamantul tinde la desfiinţarea încheierii de carte funciară pe altă cale decât cea prevăzută de lege, respectiv cea a cererii de reexaminare împotriva încheierii de carte funciară prevăzută de art.50 din Legea nr.7/1996.

Judecătoria Satu Mare, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 2196/16.06.2015, definitivă prin neapelare

Prin decizia civilă nr.268/22.06.1993 pronunţată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr.1726/1992 s-a dispus partajarea imobilului înscris în CF nr.6542 Satu Mare cu nr.top. 7121/29 şi 7121/30. În realitate, ceea ce s-a dezmembrat a fost terenul cu nr.top.7121/30, aşa cum rezultă din schiţa de dezmembrare înregistrată la fostul OCOT Satu Mare sub nr.163/25.03.1992, terenul cu nr.top.7121/29 rămânând în suprafaţa iniţială, de 418 stj2.

Prin încheierea de îndreptare a erorii materiale dată în dosarul nr.1726/1992 al Judecătoriei Satu Mare la data de 16 august 1993 s-a dispus îndreptarea dispozitivului deciziei civile nr.268 din 22 iunie 1993 a Tribunalului Satu Mare, în sensul că parcela cu nr.top. nou creat  7121/29 are suprafaţa de 1645 m.p., în loc de 1503 m.p.

Această încheiere de îndreptare a erorii materiale nu a fost operată în coala de carte funciară nr.6542 Satu Mare, unde terenurile cu nr.top. 7121/29, 7121/90 şi 7121/91 au rămas înscrise cu suprafaţa de 418 stj2, 1645 m.p., respectiv 387 m.p., câtă vreme prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 07 august 1995, proprietarii terenului dobândit prin hotărârea judecătorească menţionată, au vândut suprafaţa de 1890 m.p., reprezentând nr.top.7121/29 şi 7121/91 (în suprafaţă de 108 stj2 - 387 m.p.), de unde rezultă că terenul cu nr.top. 7121/29 avea 1503 m.p. (1890 m.p.-387 m.p.=1503 m.p.)

De altfel, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenului cu nr.top.7121/29 şi 7121/91, autentificat sub nr.12526/07 august 1995, cele două parcele au fost înscrise într-o nouă coală de carte funciară nr.39146 Satu Mare cu suprafeţele nr.top.7121/29 în suprafaţă de 1503 m.p. şi 7121/91 în suprafaţă de 387 m.p., aşa cum au fost preluate prin transcriere din CF nr.6542 Satu Mare. 

Prin sentinţa civilă nr.4240/2012 pronunţată de Judecătoria Satu Mare la data de 24 mai 2012, în procedura necontencioasă prevăzută de dispoziţiile art.331 c.pr.civ. vechi se dispune rectificarea colii de carte funciară nr.154194 Satu Mare (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.39146 Satu Mare), în sensul că, pentru numărul topografic 7121/29 în loc de 1503 m.p. se va înscrie 1645 m.p., conform aceluiaşi plan de situaţie în baza căruia s-a făcut dezmembrarea iniţială şi îndreptarea erorii materiale din dosar nr.1726/1992, întocmit de ing. Cristea, autorizat sub nr.163.

Conform art.331 c.pr.civ. vechi cererile pentru dezlegarea cărora este nevoie de mijlocirea instanţei fără însă să se urmărească stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, precum sunt cele privitoare la darea autorizaţiilor judecătoreşti, sau la luarea unor măsuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, sunt supuse dispoziţiilor de procedură mai jos arătate.

În conformitate cu dispoziţiile art.336 c.pr.civ. vechi încheierea prin care se încuviinţează cererea este executorie. Ea este supusă recursului. Termenul de recurs va curge de la pronunţare, pentru cei care au fost de faţă, şi de la comunicare, pentru cei care au lipsit. Recursul poate fi făcut de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la dezlegarea cererii. Executarea încheierii poate fi suspendată de instanţa de recurs cu sau fără cauţiune. Recursul se judecă în camera de consiliu.

În temeiul art.337 c.pr.civ. vechi încheierile nu au puterea lucrului judecat.

Potrivit art.50 alin.(2) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare (în forma în vigoare la data înscrierii contestate) persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef.

Conform art.907 c.civ. (aplicabil în cauză raportat la momentul înscrierii contestate) când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia. Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară. Situaţia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic.

În privinţa excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată pentru rectificarea colii de carte funciară, instanţa a constatat că, motivul invocat de reclamant este cel prevăzut la pct.4 art.908 c.civ., potrivit căruia înscrierea în cartea funciară nu mai este, din orice alte motive, în concordanţă cu situaţia juridică reală a imobilului. Instanţa a constatat că, din starea de fapt prezentată de reclamant, situaţia juridică actuală a imobilului, în forma înscrisă în cartea funciară este efectul înscrierii sentinţei civile nr.4240/24.05.2012 pronunţată de Judecătoria Satu Mare. În situaţia dată, pentru rectificarea colii de carte funciară este necesară existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care să se constate că înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului.

Înscrierea de carte funciară contestată de reclamant este consecinţa înscrierii sentinţei civile nr.4240/24.05.2012, împotriva căreia, potrivit art.336 c.pr.civ. vechi (sub imperiul căruia a fost pronunţată) orice persoană interesată poate formula recurs, chiar dacă nu a fost citată la dezlegarea cererii.

Instanţa a constatat că reclamantul nu a făcut dovada desfiinţării sentinţei civile nr.4240/24.05.2012 al Judecătoriei Satu Mare, cererea formulată în prezentul dosar tinzând la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se anuleze efectele celei dintâi, pe altă cale decât aceea a promovării căii de atac prevăzute de lege, ceea ce este inadmisibil.

Raportat la aceste argumente, instanţa a constatat că hotărârea menţionată, chiar dacă nu beneficiază – potrivit art.337 c.pr.civ. vechi – de autoritate de lucru judecat, produce efectele specifice unei hotărâri, care nu pot fi înlăturate printr-o altă hotărâre – independentă – care să o contrazică, câtă vreme legea prevede o cale specială în acest scop, punând la dispoziţia oricărei persoane interesate posibilitatea de a promova recurs împotriva hotărârii pronunţate în procedura necontencioasă – chiar dacă partea care promovează calea de atac nu a fost parte la dezlegarea cererii.

Prin completarea de acţiune depusă în şedinţa publică din data de 06.04.2015, reclamantul a solicitat să se constate nulitatea absolută a încheierii de carte funciară nr.48885/07.12.2012 din CF electronic nr.154197 provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.39146 şi a înscrierilor de sub B 2 din aceeaşi coală de carte funciară.

Desfiinţarea încheierii de înscriere în cartea funciară a hotărârii nr.4240/24.05.2012 este o consecinţă a desfiinţării hotărârii judecătoreşti în baza căreia s-a realizat înscrierea, or, în condiţiile în care – pentru argumentele mai sus menţionate – aceasta este inadmisibilă pe calea acţiunii ce face obiectul prezentului dosar, în temeiul principiului accesorium sequitur principale, şi capătul subsidiar se va respinge ca inadmisibil.

Mai mult decât atât, deşi reclamantul încearcă desfiinţarea încheierii de carte funciară prin invocarea nulităţii absolute a acesteia – fără a indica motivul de nulitate absolută pe care îşi întemeiază cererea –în realitate, acesta tinde la desfiinţarea încheierii de carte funciară pe altă cale decât cea prevăzută de lege (cererea de reexaminare împotriva încheierii de carte funciară prevăzută de art.50 din Legea nr.7/1996), ceea ce este – şi din această perspectivă - inadmisibil.

Pentru aceste motive, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, aşa cum a fost precizată şi completată, respingând-o ca inadmisibilă.