Acţiune in constatare, prestaţie tabulară si ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă 1308 din 10.06.2009


ROMÂNIA

JUDECATORIA  INEU, JUDETUL ARAD Operator 2826

DOSAR NR. (…)

SENTINTA CIVILA NR (…)

Sedinta publica din (…)

Presedinte : (…)

 Grefier: (…)

S-a luat în examinare cauza civila privind actiunea formulata de reclamantii P I si P I2 în contradictoriu cu pârâ?ii G M, H S si  H  A, pentru actiune în constatare, prestatie tabulara ?i iesire din indiviziune.

La apelul nominal se prezinta reclamantul P I asistat de av. (…), pârâta G M ?i pârâtul H S asistat de av. (…), precum ?i martorii reclamantilor P N ?i F S, lipsa fiind  reclamanta P I2 ?i pârâta H  A.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care, se constata ca numele corect al martorului P N este P N, martor incuviintat la termenul anterior, reclamantii ?i piritii de ordin doi ?i trei depunind la dosar chitanta privind plata onorariului de avocat, pentru justificareacheltuielilor de judecat.

Se procedeaza la ascultarea martorilor prezenti sub prestare de juramint, declatiile fiind consemnate în procese verbale atasate la dosarul cauzei.

Reclamantul prezent, arata ca renunta la judecata privind capatul trei din actiune, respectiv privind sistarea coproprietarii prin formare de loturi, cerere fata de care instanta urmeaza a lua act.

Av. (…), arata ca nu mai are de formulat alte cereri.

Pârâtul H S, asistat de av. (…), precum ?i pirita G M arata ca nu mai au de formulat alte cereri.

Instanta vazând ca nu mai sunt alte cereri de formulat, declara încheiata faza probatorie si a acorda cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Reclamantul prezent asistat de avocat (…), solicita  admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si în scris, a se lua act de faptul ca s-a renuntat la judecata privind capatul trei din actiune,fara cheltuieli de judecata.

Arata ca potrivit probelor administrate, rezulta pirita de ordin unu a fost proprietarul suprafetei de (…) mp. reprezentând cota de (…) par?i din suprafata totala de (…) mp., restul suprafetei fiind vânduta pârâ?ilor de ordin doi ?i trei în anul (…), sens în care s-a încheiat ?i contractul autentificat, dar urmare a legislatiei în vigoare terenul nu putea face obiectul vânzarii.

Mai arata ca, terenul formeaza în fapt doua gospodarii, asa cum figureaza ?i în evidentele fiscale, pentru portiunea evidentiata la nr. (…), reclamantii achitând impozitul începând cu anul 2000, pârâ?ii de ordin doi ?i trei recunoscând la interogator ca au folosit jumatate din teren, ceea ce este aferent nr. (…), astfel ca sustinerile pârâ?ilor H nu au suport probator, solicitând obligarea acestor pârâ?i la cheltuieli de judecata, potrivit art.274 c.pr.civila.

Pirita G M arata ca nu se opune admiterii actiunii, solicitând a nu fi obligata la cheltuieli de judecata.

Av. (…), solicita respingerea actiunii, potrivit considerentelor din întimpinarea depusa la dosar, întrucât pârâ?ii de ordin doi ?i trei sunt proprietarii întregii suprafete de teren, dobândita prin cumparare, iar la aparitia Decretului nr.42/1990, au dobândit de drept proprietatea, ?i prin urmare ?i-au înscris dreptul de proprietate asupra terenului ?i în cartea funciara.

Solicita cheltuieli de judecata, constând în onorariu de avocat.

Actiunea este legal timbrata, cu (…) lei taxa judiciara de timbru si timbru judiciar în valoare de (…)lei .

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile, înregistrate la aceasta instanta la (…),  timbrata legal , constata ca reclamantii P I si P I2 ambii dom. (…) nr. (…), jud. Arad au solicitat în contradictoriu cu pârâtii G M dom. (…) nr. (…), jud. Arad, H S si  H  A ambii dom. C, nr. (…), jud. Arad, ca prin sentinta ce se va pronunta sa  se constatate ca pârâta Gudiu Ana a fost si este proprietara asupra suprafetei de (…)mp.din imobilul identificat în c.f. (…) nr.top. (…) intravilan la nr.adm. (…) în temeiul art.24 din Legea 18/1991, republicata, iar apoi sa se constate ca prin actul sub semnatura privata intitulat Contract de vânzare cumparare reclamantii au cumparat cu pretul de (…) lei de la G M cota de (…) parte din imobilul identificat în c.f. (…) nr.top. (…) intravilan la nr. adm. (…) , hotarârea instantei urmând sa tina loc de contract de vânzare cumparare.

Au mai solicitat sa se constate ca asupra imobilului identificat în c.f. (…) nr.top. (…) casa cu nr.(…) si intravilan la nr. adm.(…) în supr. totala de (…)mp. sunt coproprietari reclamantii si pârâtii 2-3 ,urmând a se iesirea din indiviziune în natura prin formare de loturi cu nr. top. noi, astfel: nr. top. nou pentru reclamanti cuprinzând intravilan fara constructii de la nr. adm. (…) din (…) în supr. reala de (…)mp. ?i respectiv nr. top. nou pentru pârâtii H S si A cuprinzând casa nr. (…) si (…)mp., precum ?i a se autoriza întabularea  în c.f.

Cu cheltuieli de judecata.

În fapt, au aratat ca în c.f. (…) sub (…) apare întabulat G C asupra casei si (…)mp. prin mostenire, restul terenului fiind proprietatea CAP, conform legilor în vigoare.

În anul (…) pârâtii H S si A au cumparat de la pirita G M, conform actului autentic, doar casa cu nr. (…),restul terenului de (…) mp. trecând la stat, iar ulterior,conform art.36 din legea 18/1991 prin ordinul prefectului suprafata de (…) mp. a ajuns tot în proprietatea fam H.

Au arata ca, desi în acte s-a vândut doar casa, în realitate G M a vândut si jumatate din gradina, restul ramânând în proprietatea sa,  între cele doua terenuri exista gard despartitor astfel ca fam. H a folosit tot timpul doar jumatate din gradina si casa.

În anul (…) reclamantii au cumparat jumatatea de gradina goala pe care au folosit-o ca atare, iar în anul (…) pârâtii H s-au înstapânit ilegal pe întreaga gradina,astfel ca au depus prezenta actiune.

În drept cererea s-a întemeiat pe prevederile art.24 Legea 18/1991, art.969, 1073-1075, c.civil, Titlul X din Legea nr.247/2005.

Pârâta G M, nu a depus întimpinare dar prin concluziile puse în instanta a aratat ca este de acord cu  admiterea actiunii  reclamantilor.

Prin întimpinarea depusa la fila 24 dosar, pârâ?ii H S si A au solicitat respingerea actiunii, întrucât au cumparat de la G M, prin contractul de vânzare-cumparare nr. (…) în (…) al Notariatului de stat (…) întreg imobilul, iar în anul (…) prin aparitia Decretului Lege nr. 42 1990 în baza art. 8  au devenit proprietarii suprafetei de (…)mp teren din CF (…) al localitatii (…) aflata în proprietatea CA.P. (…) sub (…) ?i (…).

Astfel, au aratat ca, în baza acestui act normativ pârâ?ii foloseau acest teren, fiind prevazut ca actuali proprietari sunt ?i proprietarii terenului aferent ,respectiv a întregii suprafete de (…)mp.

Având în vedere aceste aspecte rezulta ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 8 pentru a dobândi în proprietate acest teren în suprafata totala de (…)mp dat fiind faptul ca la data aparitiei Decretului Lege 42/1990 , erau proprietari (de?inatori) ai casei de locuit .

Totodata, ca în urma demersurilor efectuate ?i-au înscris dreptul de proprietate asupra imobilului din CF (…) de sub (…) ?i (…).

Pentru solutionarea cauzei s-au depus la dosar :chitanta de plata a taxei judiciare de timbru f.(…), împuternicire avocatiala f. (…), extras CF (…) f. (…), copie contract de vânzare-cumparare f. (…), plan de amplasament si delimitare f.(…), adeverinta nr. (…) emisa de primaria (…) f.(…), adeverinta nr. (…) emisa de Primaria (…) f.(…), adeverinta nr. (…) a primariei (…) f. (…), registrul de rol nominal unic f. (…), cerere de amânare f. (…), întâmpinare f. (…), copie decizia nr. (…)a Tribunalului - sectia civila f. (…), copie decizia nr. (…) din (…) a Curtii de Apel Cluj - Sectia civila f. (…),copie decizie nr. (…) a Curtii de Apel Cluj - Sectia civila f. (…), împuternicire avocatiala f. (…) interogatoriu f. (…) si s-au audiat martorii P N, P S, declaratiile acestora fiind consemnate în procesele-verbale, atasate dosarului cauzei la f. (…), chitanta de plata a onorariului avocat f. (…) dosar.

Examinând cererea reclamantilor, în considerarea temeiului de fapt, a dispozitiilor legale aplicabile, vazând apararile formulate de pârâtii prin întimpinarea depusa la dosar, precum ?i din coroborarea probelor de la dosar, instanta retine în fapt urmatoarele:

Asupra imobilului din CF (…), cu nr. top. (…),  casa cu nr. (…) si intravilan de (…), apare ca proprietar la (…) G C, casa cu (…) mp, pe titlu de mostenire, iar CAP (…) asupra (…)mp pe titlu de cooperativizare.

Ulterior, asupra portiunii de la (…), casa  si suprafata de (…) mp si-a înscris dreptul de proprietate pârâta G M, prin mostenire, (…), fila (…) dosar.

În fine, se retine ca , sub (…) din acelasi CF, apar ca proprietari si pârâtii H S si M, prin cumparare ca bun comun si împroprietarire, potrivit încheierii de CF nr. (…) si respectiv (…).

Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. (…) la fostul Notariat de Stat Local (…), copie fila (…), pârâtii H S si M au cumparat de la pârâta G M, casa de locuit si constructii anexe,  înscrise în CF (…) C, cu nr. top. (…), de  sub (…) dobândite prin mostenire,  pentru pretul de (…) lei(vechi).

Potrivit aceluiasi contract, obiectul vânzarii îl constituia doar constructiile, iar terenul aferent  de (…)mp a trecut în proprietatea Statului, în baza art.30alin.2 din legea nr.58/1974, diferenta de (…)mp, constituind proprietatea CAP (…).

În baza aceluiasi contract, cumparatorii respectiv pârâtii H S si A au primit în folosinta suprafata de (…) mp, conform autorizatiei de înstrainare.

Prin înscrisul sub semnatura privata intitulat „Contract de vânzare-cumparare” depus în copie la fila (…), dosar,  pârâta G M a vândut reclamantilor, suprafata de (…)ha, gradina în intravilan la nr. administrativ (…), pentru pretul de (…) lei Rol, achitat integral la data de (…), copie fila (…) dosar.

Pârâtii H S si H A, s-au opus admiterii actiunii, aratând ca în anul (…) au cumparat de la pârâta G M întreaga suprafata de teren, evidentiat în CF (…) si pe care au devenit proprietari „ex lege” la aparitia decretului nr.42/1992 .

Totodata, au aratat ca sunt proprietari tabulari asupra terenului de (…)mp, teren aferent casei de locuit, astfel ca actiunea reclamantilor este inadmisibila.

În acest sens, instanta retine ca potrivit art.22 si art.23 din Legea nr. 18/1991 în forma initiala ,, sunt si ramân în proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexele gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate care nu au avut calitatea de cooperator. Terenurile din intravilan care au fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, ramân si se înscriu în proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate, indiferent în ce mod, de la fostii proprietari. Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, în intravilan, sau, în lipsa, cu teren extravilan în imediata vecinatate.,,

Potrivit art.24 din acelasi act normativ,, În cazul în care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi în folosinta unor cooperatori, în gradinile din intravilan ale fostilor proprietari, asemenea terenuri revin de drept în proprietatea detinatorilor initiali.,,

Din aceste dispozitii legale, coroborate cu interogatoriul pârâtilor consemnat în sedinta publica din (…), precum si cu declaratiile martorilor P N si P S, filele (…) dosar, instanta retine ca, la momentul încheierii contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. (…) erau în vigoare disp. Legii nr.58/1974, care interziceau  dobândirea în proprietate privata a terenurilor de orice fel.

De asemenea, pârâtii H S si H A nu au detinut calitatea de membrii cooperatori si prin urmare acestora nu li se putea atribui teren de catre fostul CAP, pentru constructia de locuinte sau anexe gospodaresti, aspect recunoscut de aceeasi pârâti prin interogatoriul consemnat la fila (…) dosar, acestia folosind doar casa cu nr. (…) si terenul aferent, aproximativ (…) mp, restul terenului, gradina în intravilan fiind folosit de pârâta G M, din anul (…) si pâna în anul (…), când posesia si folosinta a fost transmisa reclamantilor, portiune de teren evidentiata si în raportul de expertiza efectuat extrajudiciar , fila (…) dosar.

Potrivit adeverintei nr. (…), eliberata de Primaria (…), fila (…) dosar, se retine ca pe nr.top. (…) din CF nr. (…), exista doua nr. administrative, respectiv : nr.adm.nou (…), proprietar pârâtul H S, cu suprafata totala de (…) mp teren din care:constructii finalizate înainte de anul (…), casa de locuit în suprafata de (…) mp, si constructii anexe în suprafata de (…) mp, pentru care s-au achitat impozite si taxe locale din anul (…) ?i respectiv nr.adm.nou (…) proprietar P I cu suprafata de (…)mp, teren agricol intravilan, pentru care s-a achitat impozit teren agricol din anul (…).

Din aceeasi adeverinta mai rezulta ca pârâta G M a achitat impozitul aferent nr.ad-tiv (…) pâna în anul (…), iar la nr. (…) pâna în anul (…).

Martorii audiati la fila (…), dosar, confirma faptul ca în localitatea (…), este cunoscuta împrejurarea ca aceiasi pârâta este proprietara asupra gradinii aferente nr. (…),  pârâtii H S si sotia, nelucrând si nefolosind niciodata dupa anul (…) terenul aferent acestui nr.ad-tiv.

Prin urmare, este fara echivoc faptul ca pârâta G M a transmis acestora doar o portiune din suprafata totala evidentiata în CF, restul suprafetei ramânând în proprietatea sa, astfel ca sustinerile pârâtilor H S si A cu privire la obiectul vinzarii, nu pot fi retinute.

Referitor la înscrisul încheiat intitulat ,,contract de vânzare-cumparare’’, încheiat la data de (…),prin care pârâta G M a vândut reclamantilor cota de (…) parte din imobilul identificat în CF (…), nr.top. (…), intravilan la nr.adm. (…), pentru pretul de (…) lei ,pret achitat integral,la data încheierii conventiei acesta poate fi calificat drept antecontract de vânzare-cumparare.

Astfel, se mai retine ca,antecontractul încheiat între parti mentionat mai sus îndeplineste cerintele generale de validitate a actelor juridice prev. de art.948 c.civ., apoi ca terenul se afla în patrimoniul vânzatorului promitent la data vânzarii si ca au fost executate clauzele anticipatorii.

Stabilind legiuitorul ca forma autentica a actului de vânzare cumparare de terenuri este prevazuta ,,ad validitatem”, urmeaza ca actul încheiat de parti sa fie calificat ca si un antecontract de vânzare cumparare, partile putând sa se prezinte la notar pentru a încheia respectivul act în forma autentica, efectuând totodata publicitatea imobiliara prevazuta de lege, caci potrivit art.969 C.civ., partile sunt tinute sa execute întocmai si cu buna credinta obligatiile la care s-a îndatorat.

Disp.art.5 alin.2 din Titlul X privind circulatia juridica a terenurilor  din Legea 247/2005, permit ca în cazul încheierii unui antecontract de vânzare cumparare, cu  privire la un teren, daca  una din parti refuza ulterior sa încheie contractul partea care si-a îndeplinit obligatia poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de contract.

Astfel fiind, pentru cele expuse,  vazând în drept disp.art.24 din Legea nr.18/1991, art. 969, 1073-1075 c.civil, prev. Titlului X din Legea nr.245/2005 , urmeaza a se admite actiunea reclamantilor în sensul pretins, si a constata ca pârâta G A este proprietara asupra supr.de (…) mp. din imobilul identificat în c.f. (…) nr.top. (…) intravilan la nr.adm. (…) în temeiul art.24 din Legea 18/1991,republicata.

Urmeaza a constata ca prin actul sub semnatura privata intitulat ,,Contract de vânzare cumparare, reclamantii au cumparat de la pirita G M cota de (…) parte din imobilul identificat în c.f. (…) nr.top. (…) intravilan la nr.adm. (…), cu pretul de (…)lei , achitat integral, hotarârea tinând loc de contract de vânzare cumparare autentic.

În  baza disp.art.246 c.pr.civ. urmeaza a se lua act ca reclamantii au renuntat la judecata privind capatul de cerere având ca obiect sistarea starii de coproprietate asupra imobilului identificat în c.f. (…) nr.top. (…) casa cu nr. (…) si intravilan la nr.adm. (…) în supr. totala de (…) mp.

Vazând ca pârâtii de ordin doi ?i trei s-au opus admiterii actiunii reclamantilor, astfel ca potrivit prevederilor art.274 c.pr.civila, urmeaza a fi obligati în solidar pe pârâtii H S si H A la (…)lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.

Pentru aceste motive, în numele legii ,

H O T A R A S T E

Admite actiunea formulata de reclamantii P I si P I ambii dom. (…), jud. Arad în contradictoriu cu piritii Gudiu Maria dom. (…), jud. Arad, H S si  H  A ambii dom. (…), jud. Arad, pentru actiune în constatare, prestatie tabulara, iesire din indiviziune, ?i în consecinta:

-constata ca pârâta G A este proprietara asupra supr.de (…) mp.din imobilul identificat în c.f. (…) nr.top. (…) intravilan la nr.adm. (…) în temeiul art.24 din Legea 18/1991,republicata,

-constata ca prin actul sub semnatura privata intitulat ,,Contract de vânzare cumparare,, reclamantii au cumparat de la pirita G M cota de (…) parte din imobilul identificat în c.f. (…) nr.top. (…) intravilan la nr.adm. (…), cu pretul de (…)lei , achitat integral, hotarârea tinând loc de contract de vânzare cumparare autentic,

-ia act  ca reclamantii au renuntat la judecata privind capatul de cerere avind ca obiect sistarea starii de coproprietate asupra imobilului identificat în c.f. (…) nr.top. (…) casa cu nr. (…) si intravilan la nr.adm. (…) în supr.totala de (…)mp.,

-autorizeaza efectuarea cuvenitelor mentiuni în c.f., conform prezentei la raminerea definitiva.

Obliga în solidar pe piritii H S si H A la (…)lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din (…).

Presedinte Grefier

(…)(…) (…)(…)

Red. (…).

Tehnored. (…).

9 ex./ (…)