Cadastru. Intabulare

Sentinţă civilă 486 din 06.02.2009


Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.3707/204/2008, petenta  CIR a formulat plângere împotriva Încheierii xxx emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpina.

Petenta nu si-a motivat în fapt si în drept plângerea.

În dovedirea plângerii petenta a depus în copie Încheierea mai sus mentionata si raspunsul la cererea adresata O.C.P.I.Prahova- Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpina (f.2-3).

La termenul din 24.10.2008, la solicitarea petentei, s-a dispus introducerea în cauza, în calitate de intimati, a numitilor SF, SP, ZSLsi ZA-parti în actiunea în revendicare solutionata de Judecatoria Câmpina prin sentinta civila nr.xxx persoane împotriva carora se urmareste efectuarea înscrierii în Cartea funciara de catre petenta (f.7) , la termenul din 19.12.2008, fata decesul intimatului SF, fiind introdusi în cauza mostenitorii acestuia SP-sotie supravietuitoare-parte deja în proces si SM si IG-fiice (f.35).

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Totodata a fost înaintat de catre O.C.P.I.Prahova- Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpina, în copie, dosarul nr.xxx în care s-a pronuntat încheierea  contestata în prezenta cauza.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.XXX a Judecatoriei Câmpina pronuntata în dosarul nr.xxx (f.22-29 dosar BCPI Câmpina)s-a admis în parte actiunea formulata de reclamantele CA si CIR, fiind obligati pârâtii SF si SP sa lase în  deplina proprietate si posesie acestora terenul în suprafata de 100,31 mp, din care suprafata de 5,41 mp ocupata de constructie, identificat prin raportul de expertiza Caragea Valentin (f.150 dosar  XXX) cu cifrele 3-4-5-2"-25-28-30-3.

Prin aceeasi sentinta au fost obligati pârâtii ZSL si ZA sa lase acelorasi reclamante în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de 141,02 mp, din care suprafata de 14,97 mp este ocupata de constructie, identificat prin raportul de expertiza Caragea Valentin (f.137 dosar fond XXX) cu cifrele 5-30-31-32-7-1/-2/-/24-2-2".

Recursul declarat de pârâti împotriva sus mentionatei sentinte a fost respins ca nefondat de Tribunalul Prahova prin Decizia nr.xxx, decizie ce a fost îndreptata material prin Încheierea Camerei de Consiliu din 10.01.2007 (f.30-36 dosar BCPI Câmpina).

La data de 3.04.2007 reclamanta CA a decedat, unica mostenitoare a acesteia fiind fiica sa, petenta din prezenta cauza CIR conform certificatului de mostenitor nr.XXX eliberat de BNP Asociati David Ella si David Cristian Emanuel (f.37-38 dosar BCPI Câmpina).

Totodata la data de 22.07.2008 a decedat intimatul SF, mostenitoarele acestuia fiind intimatele SP ,SMsi IG-fiice (f.35).

Prin cererea înregistrata sub nr.15102/18.07.2008 (f.11) petenta CIR a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în or.Breaza, str.xxx, nr.x, în baza sentintei civile nr.xxx a Judecatoriei Câmpina, Deciziei nr.xxx a Tribunalului Prahova, Încheierii de îndreptare eroare materiala pronuntata de aceasta ultima instanta si a Certificatului de mostenitor nr.xxx.

Prin încheierea nr.15102/1.08.2008 a BCPI Câmpina (f.7) a fost respinsa sus-mentionata cerere având în vedere nota de respingere emisa de inspector si referatul asistentului registrator în sensul ca exista piedici la intabulare întrucât documentatiei cadastrale nui-a fost alocat numar cadastral provizoriu(identificator unic).

Sub acest aspect prin raspunsul la cererea nr.xxx (f.3,7 dosar BCPI Câmpina) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpina comunica petentei respingerea solicitarii acesteia privind receptia documentatiei aferente imobilului cu îndrumarea de a se rezolva situatia juridica a numerelor cadastrale provizorii xxx,yyy,zzz si a cartilor funciare nr.xxx,yyy,zzz pe oras Breaza.

Instanta mai retine din motivarea sentintei civile nr.xxx a Judecatoriei Câmpina ca pârâtii ZSL si ZA au invocat ca titlu de proprietate în actiunea în revendicare contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.xxx, prin încheierea nr.xxx a Judecatoriei Câmpina fiind intabulat dreptul de proprietate al pârâtilor asupra terenului cumparat iar pârâtii SFlsi SP au invocat ca titlu de proprietate contractul de vânzare cumparare aut.sub nr.xxx,dreptul lor de proprietate asupra terenului fiind intabulat în cartea funciara conform încheierii nr.xxx a Judecatoriei Câmpina.

Prin efectul admiterii actiunii în revendicare prin sentinta civila nr. xxx a Judecatoriei Câmpina reclamantelor li s-a recunoscut în justitie dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 100,31 mp ,dreptul de proprietate asupra acestui teren fiind însa înscris în cartea funciara pe numele pârâtilor S precum si asupra terenului în suprafata de 141,02 mp., dreptul de proprietate asupra acestui teren fiind însa înscris în cartea funciara pe numele pârâtilor Z.

Astfel instanta retine ca în prezent dreptul de proprietate asupra terenurilor în suprafata de 100,31 mp.si respectiv 141,02 mp.este înscris în cartea funciara pe numele pârâtilor,intimati în prezenta cauza S,respectiv Z iar petenta CIR nu poate solicita în aceste conditii intabularea dreptului sau de proprietate asupra celor doua suprafete de teren mai sus-mentionate asupra carora i s-a recunoscut dreptul în justitie,devreme ce cu privire la aceste terenuri este deja înscris dreptul de proprietate al altor persoane. În caz contrar s-ar putea ajunge la situatia de a se intabula dreptul de proprietate pentru mai multe persoane, în acelasi timp, asupra aceluiasi teren considerente pentru care instanta constata ca prezenta plângere este neîntemeiata urmând a fi respinsa ca atare

Este adevarat însa, ca în prezent situatia juridica reala a celor doua suprafete de teren de 100,31 mp.respectiv 141,02 mp.astfel cum a fost statuata prin hotarârea judecatoreasca în revendicare este diferita de cea care este adusa la cunostinta tertilor prin sistemul de publicitate imobiliara deoarece în realitate persoana înscrisa ca titular al dreptului real nu mai are aceasta calitate ,în speta impunându-se restabilirea concordantei între situatia juridica reala a imobilului si înscrierea efectuata în cartea funciara,astfel încât înscrierea sa reflecte în mod constant situatia juridica reala a imobilului .

In baza disp.art 50 alin.4 din Legea nr.7/1996 republicata,dupa ramânerea definitiva si irevocabila a prezentei hotarâri un exemplar de pe aceasta se va comunica  O.C.P.I Prahova - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova