Evacuare

Sentinţă civilă 2272 din 18.09.2017


SENTINŢA CIVILĂ NR. 2272

Şedinţa camerei de consiliu din 18 septembrie 2017

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de …. sub nr. …., reclamanta ….., în contradictoriu cu pârâtul …., a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună evacuarea pârâtului din imobilul proprietatea sa situat în …., judeţul ….., format din teren în suprafaţă de 800 m.p. şi locuinţă, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul, însă căsătoria a fost desfăcută prin Sentinţa civilă nr. ….. pronunţată de Judecătoria ……, din culpa pârâtului.

Imobilul susmenţionat este proprietatea sa şi a fost dobândit prin moştenire de la părinţii săi, în baza certificatelor de moştenitor nr. …... Pârâtul a continuat să trăiască în imobil şi după divorţ, deşi orice drept locativ/de folosinţă al acestuia a încetat. Ţinând cont de faptul că pârâtul a continuat să se manifeste violent, l-a notificat să evacueze imobilul pe care îl ocupă pe nedrept, însă el nu s-a conformat.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1034 şi următoarele Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii au fost depuse înscrisuri în copie certificată pentru conformitate.

S-a achitat o taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei conform chitanţei anulate la dosar.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare, însă s-a prezentat la termenul din data de ….. şi a depus în susţinere înscrisuri în copie certificată pentru conformitate.

În cauză, s-a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. ….. pronunţată de Judecătoria …. în dosarul nr. …. s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între părţi la data de …. din culpa pârâtului ….., urmând ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei, anume …...

Potrivit certificatului de moştenitor nr. …. eliberat de Notariatul de Stat al Judeţului …., de pe urma defunctului ….., reclamanta a moştenit dreptul de proprietate asupra cotei de ½ din imobilul situat în comuna …., judeţul …, compus din suprafaţa de 800 m.p. teren şi casa de locuit formată din trei camere.

S-a mai consemnat în cuprinsul certificatului de moştenitor susmenţionat că cealaltă jumătate aparţine soţiei supravieţuitoare, …., iar întreg imobilul a fost dobândit, terenul prin cumpărare în baza actului autentificat sub nr. …. de Tribunalul Judeţului …. şi casa prin construire în anul …..

După decesul numitei …., conform certificatului de moştenitor nr. …. eliberat de B.N.P. …. reclamanta a devenit proprietara întregului imobil situat în comuna …, judeţul …., compus din suprafaţa de 800 m.p. teren şi casa de locuit formată din trei camere.

Pârâtul este ocupantul imobilului în litigiu, pe care refuză să-l elibereze, deşi a fost notificat de către reclamantă prin intermediul B.E.J. …., aşa cum rezultă din notificarea nr. …...

Pârâtul a susţinut că imobilul moştenit de reclamantă a suferit în timp modificări, cu contribuţia sa, sens în care a depus la dosar adeverinţa nr. ….. eliberată de Primăria Comunei …..

Potrivit art. 1040 alin. 1 Cod procedură civilă, dacă locatarul sau ocupantul care a fost notificat în condiţiile titlului XI Cod procedură civilă a părăsit imobilul, locatorul sau proprietarul poate intra în posesia acestuia, de drept, fără nicio procedură judiciară de evacuare. În caz contrar, sunt incidente dispoziţiile capitolului II din acelaşi titlu Cod procedură civilă, intitulat "Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept".

Potrivit art. 1041 Cod procedură civilă, dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile titlului XI  Cod procedură civilă, refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu.

Potrivit art. 1034 Cod procedură civilă, dispoziţiile titlului XI Cod procedură civilă se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane. În sensul acestui titlu, termenii de mai jos au următorul înţeles: e) ocupantul – oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduinţa proprietarului; f) proprietar – titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv locatarul.

Instanţa reţine că evacuarea unei persoane dintr-un imobil poate avea loc pe cale amiabilă (în situaţia în care persoana care foloseşte sau ocupă fără drept un imobil este de acord să îl părăsească) sau pe cale judiciară (când persoana menţionată refuză să părăsească imobilul de bună voie).

Evacuarea pe cale judiciară poate fi realizată pe calea unei acţiuni de drept comun sau prin procedura specială reglementată de titlul XI Cod procedură civilă intitulat "Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept", alegerea aparţinându-i reclamantului.

Având în vedere dispoziţiile art. 1034 şi art. 1041 Cod procedură civilă, instanţa constată că procedura specială reglementată de titlul XI Cod procedură civilă este aplicabilă atât când între părţi s-a încheiat un contract de locaţiune ,dar şi în ipoteza în care imobilul este ocupat fără drept de către o persoană, cu sau fără îngăduinţa proprietarului.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar, instanţa apreciază că pârâtul se regăseşte în această ultimă situaţie, neputând opune reclamantei în calitate de proprietar al imobilului, un titlu care să justifice folosinţa imobilului în litigiu. Sarcina probei existenţei acestuia îi revine potrivit principiului conform căruia existenţa unui fapt negativ (invocat de reclamantă, precum că pârâtul nu are titlu locativ) se prezumă simplu, întrucât este imposibil de probat, urmând ca partea interesată, în speţă pârâtul, să combată prezumţia prin dovedirea faptului pozitiv contrar (respectiv deţinerea unui titlu locativ).

Potrivit art. 555 Cod civil proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. În baza acestui text legal, proprietarul are dreptul de a poseda, de a folosi şi de a dispune de bunul său în mod absolut şi exclusiv, fapt ce implică obligaţia corelativă a tuturor celorlalte subiecte de a respecta acest drept şi de a nu face nimic de natură a împiedica exercitarea sa normală. În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale şi nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

În cauză, reclamanta a făcut dovada calităţii sale de proprietar al imobilului, iar, în ceea ce îl priveşte pe pârât, nu i se poate recunoaşte un drept locativ, opozabil reclamantei, care să justifice ocuparea imobilului în cauză.

Împrejurarea că pârâtul a locuit în imobil o perioadă îndelungată, că a plătit impozite, este irelevantă din moment ce bunul se află în proprietatea reclamantei, după cum s-a arătat. Tot astfel, aspectele referitoare la reparaţiile şi îmbunătăţirile aduse imobilului, pot naşte eventual un drept de creanţă şi nu unul locativ, iar dreptul de creanţă ar putea, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, să fie valorificat numai pe cale separată, astfel cum rezultă din prevederile art. 1043 Cod procedură civilă.

Faţă de toate cele ce preced, reţinând că reclamanta a făcut dovada notificării pârâtului în condiţiile art. 1040 Cod procedură civilă, că în cauză reclamanta a făcut dovada că este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu, iar pârâtul nu a făcut dovada unui drept de folosinţă asupra acestuia, se apreciază că cererea de faţă este fondată, urmând a fi admisă şi, în consecinţă, se va dispune evacuarea imediată a pârâtului din imobilul situat în .

În conformitate cu dispoziţiile art. 1042 Cod procedură civilă hotărârea de evacuare este executorie şi poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, sau de la comunicare, când s-a dat fără citarea lor, iar cererea de apel se depune la Judecătoria…. în conformitate cu art. 471 Cod procedură civilă.

Văzând şi dispoziţiile art. 453 Cod procedură civilă, pârâtul va fi obligat şi la plata sumei de ….. lei către reclamantă cu titlu cheltuieli de judecată, justificate de plata taxei judiciare de timbru conform chitanţei anulate la dosar (100 lei) şi a onorariului de avocat (1.500 lei).