Liberare condiţionată

Sentinţă penală 1242 din 03.08.2018


SENTINŢA PENALĂ  Nr. 1214

Şedinţa publică de la 03.08.2018

INSTANŢA

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 18.07.2018 şi înregistrată sub nr………… petentul ……….. a contestat decizia comisiei de liberare condiţionată, considerând că îndeplineşte condiţiile legale.

La dosar au fost depuse procesul verbal nr.335/11.07.2018 şi caracterizarea petentului emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr………….. a Tribunalului Suceava petentul a fost condamnat la 15 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prevăzută de art.175 Cod penal anterior.

În ceea ce priveşte dispoziţiile din legile penale succesive privind condiţiile de acordare a liberării condiţionate, instanţa, raportat la art.15 alin. (2) din reglementarea constituţională, reţine că normele instituite de Codul penal din 1969 sunt mai favorabile condamnatului, context în care acestea vor fi avute în vedere cu ocazia analizei îndeplinirii condiţiilor necesare de liberare.

Potrivit dispoziţiilor art. 59 alin. 1 din C.pen. anterior: „ După ce a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în muncă, disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale, poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei.”

În legătură cu ultima condiţie, instanţa trebuie să ţină seama şi de antecedentele penale ale condamnatului – întrucât funcţie de acestea poate să aprecieze, în ansamblu dovezile temeinice de îndreptare.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 18.07.2012, urmând ca aceasta să expire la data de 28.06.2026, respectiv 5478 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute  1/2 din pedeapsă, respectiv 2739 zile.

De la data de 18.07.2012 până la 04.07.2018 condamnatul  a executat 2178 zile, perioada conform Legii 169/2017 – 384 zile, la care se adaugă ca executate ca urmare a muncii prestate 171 zile, totalizând 2733 zile. 

Prin urmare, se constată că prima cerinţă prevăzută de art.59 C.pen. anterior, respectiv cea referitoare la fracţia de pedeapsă, este îndeplinită.

Pe perioada executării pedepsei a fost sancţionat disciplinar o dată şi recompensat de 18 ori cu suplimentarea drepturilor la pachet şi vizită.

A fost folosit la muncă, iar la momentul analizării execută pedeapsa în regim semideschis.

La data de 04.07.2018 petentul a fost analizat pentru prima oară de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, care l-a amânat 9 luni pentru timpul insuficient în vederea reeducării raportat la timpul rămas de executat.

Pentru a putea fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei condamnatul trebuie să fie stăruitor în muncă, disciplinat, să dea dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale.

Pornind de la natura instituţiei liberării condiţionate, instanţa reţine că aceasta creează exclusiv o vocaţie, şi nu un drept al persoanei private de libertate de a fi liberată din penitenciar înainte de executarea integrală a pedepsei.

Dacă în ceea ce priveşte fracţia de pedeapsă ce trebuie executată, petentul îndeplineşte cerinţele legii, se observă că nu sunt îndeplinite condiţiile referitoare la atingerea scopului pedepsei, atât timp cât petentul nu a dat dovezi temeinice de îndreptare.

Chiar şi în situaţia în care există aparenţa unei reeducări, instanţa nu poate dispune liberarea condiţionată a condamnatului, în măsura în care există indicii de neresponsabilitate pe care acesta le manifestă.

Anterior faptei a cărei pedeapsă o execută în prezent, petentul a mai fost condamnat după cum urmează:

- pmap la 03.06.1998 în dosarul ………. al Parchetului Suceava pentru art.36/1 decretul 328/66.

Săvârşirea de către petent a abaterii disciplinare, consemnate prin caracterizarea efectuată de Penitenciarul Tulcea, denotă că petentul nu este disciplinat. Or, aceste aspecte constituie o dovadă certă că persoana condamnată nu dă dovezi temeinice de îndreptare în sensul prevederilor art.59 alin.1 Cod pen. anterior.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge ca nefondată cererea de liberare condiţionată, fixând termen de reiterare după data de 10.11.2018. A fost redus termenul de reiterare datorită implicării petentului în activităţile lucrative.

Finalitatea urmărită de legiuitor prin stabilirea obligaţiei instanţei de a fixa un termen de reînnoire a cererii sau a propunerii de acordare a liberării condiţionate, nu poate fi alta decât aceea a asigurării posibilităţii de a se examina din nou situaţia celui vizat după trecerea unei perioade de timp, suficientă pentru realizarea condiţiilor pe care nu le îndeplinea iniţial.

În temeiul art. 275 alin. (2) Cod de Procedură Penală va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare în sumă de 250 lei.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 130 lei se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Tulcea.