Hotarare

Sentinţă penală 518 din 18.04.2018


INSTANŢA

Prin Rechizitoriul din 24.04.2017 pronunţat în dosarul cu nr. 97X6/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea au fost trimişi în judecată inculpaţii Savencu,  Rizea,  cătălin şi Grosu pentru săvârşirea infracţiunii de producere, import, deţinerea , comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament  prevăzută de art 64 lit k din OUG nr. 23/2008 .

Se reţine în actul de sesizare că la 22.02.2014, în jurul orelor 07:30, cei patru inculpaţi au desfăşurat activităţi de pescuit în Lac Holbina şi au folosit,  pentru capturarea  cantităţii de 127 kg peşte, 21 unelte de pescuit de tip monofilament .

Pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format dosarul cu nr. 33X07/2017.

Înainte de începerea cercetării judecătoreşti inculpaţii au arătat că cele ce sunt consemnate în Rechizitoriu sunt adevărate, le recunosc şi nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale.

Din înscrisurile depuse la dosar se reţine următoarea stare de fapt:

În ziua de 21.02.2014 cei patru inculpaţi s-au deplasat cu o barcă în zona lac Holbina. Ajunşi la o colibă au mai luiat două ambarcaţiuni şi s-au deplasat pe lac. Aici au lansat la apă 21 de setci monofilare după care au lăsat din nou cele două ambarcaţiuni la colibă şi au plecat acasă cu ambarcaţiunea cu care iniţial se deplasaseră.

În dimineaţa de 22.02.2014 au plecat din nou pe Lac Holbina, acolo unde montaseră plasele, deplasarea pe lac fiind făcută tot cu trei ambarcaţiuni.

Au scos plasele din apă s-au retras într-o zonă mai puţin accesibilă şi au început să descurce peştele prins în plase.

Au fost depistaţi de organele de control în momentul în care descurcau peştele, parte din acesta fiind deja depozitat în barca ce avea licenţă pentru pescuit comercial.

Peştele a fost extras din plase şi cântărit la Perla Deltei SRL rezultând că era vorba de 127 kg peşte, diferite specii.

În privinţa plaselor de pescuit a rezultat că acestea erau în număr de 21 şi erau dintre cele monofilare, a căror deţinere sau utilizare este interzisă.

Starea de fapt reţinută de instanţă rezultă din coroborarea procesului verbal de constatare, procesul verbal de cântărire a peştelui şi cel de dare în custodie, declaraţiile suspecţilor şi ale inculpaţilor precum şi declaraţiile prin care inculpaţii au recunoscut faptele descrise în Rechizitoriu.

În drept, faptele inculpaţilor care au deţinut şi utilizat plase monofilare în capturarea a 127 kg peşte  întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunii prevăzută de art 64 lit k din OUG nr. 23/2008.

Au acţionat cu vinovăţie sub forma intenţiei directe prevăzând rezultatul faptelor lor, urmarea imediată constă în pericolul creat pentru fondul piscicol natural.

Pe cale de consecință, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 396 Noul Cod de procedură penală (NCPP), în sensul că fapta există, constituie infracțiune şi a fost săvârșită de inculpaţi, instanța va ține cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 NCP, respectiv : împrejurările şi modul de comitere a infracțiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorilor, conduita după săvârșirea infracțiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială şi socială.

De asemenea, instanța va avea în vedere faptul recunoașterii în totalitate de către inculpaţi, pe parcursul judecății, a infracțiunii comise, precum şi acordul acestora de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Pe cale de consecință, ținând seama de atitudinea cooperantă şi regretul manifestat de  cei patru inculpaţi,  precum şi de faptul că sunt integraţi în societate, în temeiul art. 396 alin. (1), alin. (4) şi alin. (10)  NCPP, instanța urmează să stabilească pedeapsa de 100 zile- amendă reprezentând 3000 lei şi interzicerea exercitării dreptului de a pescui timp de 1 an.

Echivalentul unei zile amendă este stabilit de instanţă la suma de 30 de lei stabilită prin prisma criteriilor ce au fost avute în vedere la individualizarea pedepsei.

Se va atrage atenţia inculpaţilor Rizea,  cătălin şi Grosu asupra dispoziţiilor art.63 alin.1 C.pen., respectiv asupra faptului că sustragerea cu rea-credinţă de la executarea pedepsei amenzii, conduce la înlocuirea numărului de zile-amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare.

În privinţa inculpatului Savencu instanţa reţine că acesta a mai fost condamnat în trecut, la pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală cu nr. 2269/2014 pronunţată de Judecătoria Tulcea, definitivă la 16.12.2015. Executarea acelei pedepse fusese suspendată condiţionat .

Cum cele două infracţiuni au fost săvârşite înainte ca pentru vreuna dintre ele să existe o condamnare definitivă rezultă că suntem în prezenţa unui concurs de infracţiuni.

Faţă de prevederile art 15 din Legea nr. 187/23012 urmează a se dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare pentru ca această pedeapsă să se contopească cu cea de 100 zile amendă .

Contopirea pedepselor urmează a se face potrivit noilor dispoziţii privind pedeapsa în caz de concurs de infracţiuni motivat de împrejurarea că art 10 din Legea 187/2012 prevede că tratamentul penal al pluralităţii de infracţiuni se face conform noului cod penal dacă una dintre infracţiuni este săvârşită sun noua lege.

De aceea, pentru Savencu, urmează a se dispune contopirea pedepselor de 1 an închisoare cu cea de 100 zile amendă echivalent de 3000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui timp de 1 an în pedeapsa de 1 an închisoare , 3000 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui timp de 1 an.

Având în vedere criteriile de individualizare a pedepsei mai sus enunţate şi starea de fapt, instanţa va dispune ca executarea pedepsei de 1 an închisoare să fie suspendată sub supraveghere, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani.

În temeiul art 93 alin 1 C Pen se vor impune inculpatului Savencu următoarele măsuri de  supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune  Tulcea, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea  sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte  5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul  mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art 93 alin 2 C Pen., inculpatul Savencu va  frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Tulcea sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Faţă de dispoziţiile imperative ale art 93 alin 3 C Pen instanţa va obliga inculpatul Savencu să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.

Munca se va desfășura în cadrul Primăriei Comunei Murighiol judeţ Tulcea şi  va fi stabilită de Serviciul de Probațiune Tulcea în funcție de posibilitățile concrete de executare existente la nivelul serviciului şi la nivelul instituțiilor din comunitate.

Instituţia responsabilă cu supravegherea este indicată de către instanţă ca fiind Serviciul de Probaţiune Tulcea.

În baza art. 91 alin. (4) raportat la art 96 C.Pen. se va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse ori a săvârşirii de noi infracţiuni, în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie.

Pedeapsa de 100 zile amendă- echivalent a 3000 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui timp de 1 an urmează a fi executată de către Savencu.

ARBDD Tulcea s-a constituit parte civilă cu suma de 457,35 lei reprezentând contravaloarea peştelui capturat de inculpaţi. Din înscrisurile depuse la dosar se reţine că acest prejudiciu a fost achitat de către inculpaţi.

Din cuprinsul NRCD nr. 42X0/22.02.2014 emis de Perla Deltei SRL se constată că valoarea de vânzare a peştelui capturat  de la inculpaţi  este de 147 lei.

Contravaloarea cantităţii de 127 kg peşte ce a fost predată către Perla Deltei SRL  va fi confiscată şi se va face venit la bugetul de stat, adică se va confisca suma de 147 lei.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a solicitat şi confiscarea plaselor  de care s-au folosit inculpaţii la săvârşirea faptelor. În legătură cu acest aspect se reţin dispoziţiile art 66 din OUG nr. 23/2008 precum şi cele ale art 112  alin 1 lit f din C Pen motiv pentru care se va dispune confiscarea lor.

Nu se va dispune însă şi confiscarea bărcilor, a motoarelor de barcă şi a celorlalte componente motivat de împrejurarea că valoarea acestora este disproporţionată faţă de prejudiciul creat . De aceea , raportat la art 112 alin 2 C Pen se va confisca de la fiecare inculpat în parte suma de câte 600 lei ca echivalent al folosirii bunurilor la săvârşirea infracţiunii.

Bunurile ce au fost lăsate în custodie către Savencu se vor restitui acestuia.

În temeiul art 274 alin 2 C Pr Pen raportat la situaţia adoptată în prezenta cauză, de sancţionare a celor patru inculpaţi, aceştia urmează a fi obligaţi la plata a câte 400 lei fiecare către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art 64 lit k din OUG nr. 23/2008 cu aplicarea art 77 lit a C Pen şi  cu aplicarea art 396 alin 10 C Pr Pen

Condamnă inculpatul SAVENCU la pedeapsa de 100 zile- amendă reprezentând 3000 lei şi interzice acestuia să pescuiască timp de 1 an.

În temeiul art 15 din Legea nr. 187/2012

Anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală cu nr. 2269/2014 pronunţată de Judecătoria Tulcea.

În temeiul art 38-39 C Pen cu referire la art 10 din Legea nr. 187/2012

Contopeşte pedepsele de 1 an închisoare şi cea de 100 zile amendă echivalent a 3000 lei  şi interdicţia de a pescui timp de 1 an în pedeapsa de 1 an închisoare şi 3000 lei amendă penală şi interdicţia de a pescui timp de 1 an.

În temeiul art 91 C Pen

Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 1 închisoare stabilind un termen de supraveghere de 2 ani.

În temeiul art 93 alin 1 C Pen

Impune inculpatului Savencu următoarele măsuri de  supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune  Tulcea, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea  sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte  5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul  mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art 93 alin 2 C Pen

Impune inculpatului Savencu să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Tulcea sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art 93 alin 3 C Pen

Obliga inculpatul Savencu Dragoş Ionuţ să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.

 Munca se va desfășura în cadrul Primăriei Comunei Murighiol şi  va fi stabilită de Serviciul de Probațiune Tulcea în funcție de posibilitățile concrete de executare existente la nivelul serviciului şi la nivelul instituțiilor din comunitate.

Stabileşte instituţia responsabilă cu supravegherea ca  fiind Serviciul de Probaţiune Constanţa.

În baza art. 91 alin. (4) raportat la art 96 C.Pen.

Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse ori a săvârşirii de noi infracţiuni, în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie.

Inculpatul Savencu Dragoş Ionuţ va executa pedeapsa de 100 zile amendă- echivalent a 3000 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui timp de 1 an.

II.

În temeiul art 64 lit k din OUG nr. 23/2008 cu aplicarea art 77 lit a C Pen şi  cu aplicarea art 396 alin 10 C Pr Pen

Condamnă inculpatul RIZEA la pedeapsa de 100 zile- amendă reprezentând 3000 lei şi interzice acestuia să pescuiască timp de 1 an.

III.

În temeiul art 64 lit k din OUG nr. 23/2008 cu aplicarea art 77 lit a C Pen şi  cu aplicarea art 396 alin 10 C Pr Pen

Condamnă inculpatul CĂTĂLIN  , la pedeapsa de 100 zile- amendă reprezentând 3000 lei şi interzice acestuia să pescuiască timp de 1 an.

IV.

În temeiul art 64 lit k din OUG nr. 23/2008 cu aplicarea art 77 lit a C Pen şi  cu aplicarea art 396 alin 10 C Pr Pen

Condamnă inculpatul GROSU la pedeapsa de 100 zile- amendă reprezentând 3000 lei şi interzice acestuia să pescuiască timp de 1 an.

Atrage atenția inculpaţilor Savencu, Rizea, Cătălin şi Grosu asupra dispozițiilor art.63 alin.1 C.pen., respectiv asupra faptului că sustragerea cu rea-credință de la executarea pedepsei amenzii, conduce la înlocuirea numărului de zile-amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare.

Constată achitat către ARBDD Tulcea prejudiciul de 457,35 lei.

În temeiul art 112 alin 5 C Pen

Dispune luarea măsurii confiscării speciale a contravalorii cantității de 9 kg peşte specia plătică, 72 kg peşte specia fitofog şi 46 kg peşte specia caras,  cantităţi de peşte  ce au fost predate către Perla Deltei S.R.L. Tulcea conform NRCD nr. 420/22.02.2014, în sumă de 147 lei.

În temeiul art 66 din OUG nr. 23/2008 raportat la art 112 alin 1 lit f C Pen

Dispune luarea măsurii confiscării speciale a 21 setci monofilament, cu codule din aţă verde, cu plute mici, negre şi plumbi de 0,5 cm, uzate 40 – 50% , bunuri depuse în Camera de Corpuri Delicte a IPJ Tulcea cu Dovada seria H nr. 0147020 din 07.04.2014.

În temeiul art 66 din OUG nr. 23/2008 raportat la art 112 alin 2 C Pen

Confiscă de la fiecare dintre cei 4 inculpaţi suma de câte 600 lei reprezentând contravaloarea folosirii bunurilor la săvârşirea infracţiunii.

Dispune restituirea către Savencu a bunurilor lăsate în custodie, individualizate în procesul verbal de lăsare în custodie încheiat la 22.02.2014.

În temeiul art 274 alin 2 C Pr Pen

Obligă inculpaţii Savencu, Rizea A., Cătălin şi Grosu la plata a câte 400 lei fiecare către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din 18.04.2018.

Preşedinte, Grefier,

În temeiul art. 406 C.proc.pen.,

pentru grefier aflat în CM,

 semnează grefierul şef.