Punere sub interdicţie

Sentinţă civilă 547 din 24.10.2017


Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 15.09.2017 şi înregistrată sub nr.1311/179/2017, reclamanta C.A. a solicitat punerea sub interdicţie a numitului C.C. şi numirea sa în calitate de tutore.

În motivarea cererii, reclamanta a susţinut că pârâtul este fiul său şi suferă de o boală psihică ireversibilă, iar starea de sănătate fizică şi psihică a pârâtului impune cu necesitate luarea măsurii de punere sub interdicţie, învederând că acesta nu are discernământ, fiind încadrat în grad de handicap cu asistent personal.

De asemenea, pârâtul nu are capacitate psihică de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii civile, de a conştientiza consecinţele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor şi obligaţiilor civile, afecţiunea psihică de care suferă având un caracter general, permanent şi ireversibil.

A solicitat ca instanţa să constate nemijlocit imposibilitatea audierii pârâtului, acesta neavând capacitatea de a relaţiona cu persoanele din jurul său.

Pe baza probelor ce vor fi administrate, a solicitat admiterea şi instituirea măsurii de punere sub interdicţie din cauza lipsei capacităţii pârâtului de a dispune şi a administra bunurile, de a sta în proces şi de a încheia acte juridice.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.106 alin.2 şi art.164 Cod civil.

În probaţiune, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, cu martori, expertiză medico-legală şi orice alte probe şi a depus, în copie, acte de stare civilă, certificat de încadrare în grad de handicap, cupon de pensie, certificat de cazier, adeverinţă primărie, adeverinţe medicale de la medicul de familie, ancheta socială şi acte medicale pârât.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag a înaintat raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr.377/27.07.2017 privind pe numitul C.C. la data de 15.09.2017.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr.377/27.07.2017  întocmit de Serviciul Medico-Legal Judeţean Tulcea, numitul C.C., în vârstă de 41 de ani, prezintă diagnosticul: întârziere mentală severă – paralizie cerebrală infantilă – tetrapareza spastică- sindrom extrapiramidal, are discernământ absent, fiind incompetent psihic de a se autoconduce şi a se autoîngriji, de a-şi reprezenta interesele şi/sau a decide asupra drepturilor şi obligaţiilor propriei persoane.

Potrivit art.164 din Codul civil „persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească”.

Potrivit art.170 Cod civil, prin hotărârea de punere sub interdicţie, instanţa de tutelă numeşte, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie judecătorească.

Potrivit art.174 alin.1 Cod civil, tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicţie judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă.

Instanţa reţine că pentru punerea sub interdicţie judecătorească trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

-persoana fizică ce urmează a fi pusă sub interdicţie, să fie lipsită de discernământ;

-cauza lipsei de discernământ să fie alienaţia sau debilitatea mintală;

-lipsa de discernământ să nu îi permită persoanei în cauză să se îngrijească de interesele sale.

În cauză, instanţa reţine că, potrivit expertizei medico-legale psihiatrice efectuată în cauză, numitul C.C. are discernământul absent datorită bolii de care suferă, respectiv – întârziere mentală severă – paralizie cerebrală infantilă – tetrapareza spastică- sindrom extrapiramidal, motiv pentru care instanţa reţine că acesta nu se poate îngriji de interesele lui şi se află în imposibilitatea de a-şi administra singur bunurile, astfel încât instanţa urmează a dispune punerea sub interdicţie a numitului C.C.. De asemenea, instanţa a constatat personal faptul că discernământul numitului C.C. este absent, acesta fiind audiat de instanţă la termenul de judecată din data de 24.10.2017.

Potrivit art.942 Cod procedură civilă, dacă hotărârea de punere sub interdicţie a rămas definitivă, instanţa de tutelă numeşte de îndată un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie judecătorească, în condiţiile prevăzute de codul civil.

Având în vedere că reclamanta C.A. şi-a manifestat disponibilitatea de a fi numită tutorele numitului C.C. şi că, nu este incidentă nicio situaţie dintre cele prevăzute la art.113 Cod civil, instanţa urmează a numi în calitate de tutore al numitului C.C., pe reclamantă, tutorele fiind împuternicit să se îngrijească de persoana şi bunurile persoanei puse sub interdicţie, până la schimbarea situaţiei de fapt.

Instanţa mai are în vedere că tutela este o sarcină gratuită şi are menirea de a oferi protecţie persoanei puse sub interdicţie, a se îngriji spre a-i grăbi vindecarea. Tutorii în realizarea tutelei au drepturi şi îndatoriri, răspunzând pentru întreaga activitate desfăşurată în această calitate.

Având în vedere dispoziţiile art.171 Cod civil, se reţine că tutela se exercită numai în interesul persoanei pusă sub interdicţie, atât în ceea ce priveşte persoana, cât şi bunurile acestuia (art.133 Cod civil). Tutorele are îndatorirea de se îngriji de persoana ocrotită, el este obligat să asigure îngrijirea acestuia, sănătatea acestuia. Tutorele are îndatorirea de a administra cu bună-credinţă bunurile persoanei ocrotite (art.142 Cod civil). În acest scop, tutorele acţionează în calitate de administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor persoanei ocrotite (art. 142 Cod civil). De asemenea, tutorele are îndatorirea de a reprezenta persoana pusă sub interdicţie în actele juridice, actele de dispoziţie având un regim special potrivit art.144 Cod civil.

Dispozitivul hotărârii judecătoreşti rămase definitivă se va comunica Serviciului de Stare Civilă Babadag, judeţul Tulcea, pentru a se face menţiunea corespunzătoare pe marginea actului de naştere, la serviciul sanitar competent, pentru a se institui asupra celei interzise o supraveghere medicală permanentă, biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, pentru notarea în cartea funciară.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de punere sub interdicţie a numitului C.C., formulată de reclamanta C.A..

Dispune punerea sub interdicţie a numitului C.C..

Numeşte în calitate de tutore pe reclamanta C.A. .

Dispozitivul hotărârii judecătoreşti rămase definitivă se va comunica Serviciului de Stare Civilă Babadag, judeţul Tulcea, pentru a se face menţiunea corespunzătoare pe marginea actului de naştere, la serviciul sanitar competent, pentru a se institui asupra celei interzise o supraveghere medicală permanentă, biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, pentru notarea în cartea funciară.

 Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Babadag.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.10.2017.

………………………