Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 579 din 02.11.2017


Prin contestaţia la executare adresată acestei instanţe la data de 22.03.2017 şi înregistrată sub nr.374/179/2017, contestatorul D.Gh.a solicitat în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi anularea titlurilor executorii: a) 364010023904755/10.07.2015 reprezentând creanţe recuperate în urma atragerii răspunderii solidare cuantumul sumei datorate fiind 45952 lei, b) 364010010729488/10.05.2010 şi 364010010470686/31.01.2010 reprezentând cheltuieli judiciare în cuantum de 350 lei, 364010010729488/10.05.2010 şi 364010010470686/31.01.2010 şi 364010013380351/26.10.2012 reprezentând amenzi judiciare în cuantum de 2050 lei, anularea somaţiilor: a) 364010033766500/10.07.2015; b) 364010022025680/26.10.2012; c) 364010018907052/10.05.2010; d) 364010018637923/31.01.2010; anularea dosarului de executare numărul 1670803451538/2010; anularea tuturor titlurilor executorii şi a actelor premergătoare procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile numărul 337786/28.02.2017; precum şi lămuriri asupra înţelesului, întinderea sau aplicarea tuturor actelor de executare silită emanate din dosarul de executare silită numărul 1670803451538/2010.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a susţinut că în data 08.03.2017 a primit prin poşta româna proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile numărul 337786/28.02.2017, prin care i s-a adus la cunoştinţă că există un dosar de executare pe numele său cu numărul 1670803451538/2010 şi că i s-au transmis în timp anumite somaţii şi titluri executorii, respectiv somaţiile: 364010033766500/10.07.2015; 364010022025680/ 26.10.2012; 364010018907052/ 10.05.2010; 364010018637923/ 31.01.2010; şi titlurile executorii: 364010023904755/10.07.2015, reprezentând creanţe recuperate în urma atragerii răspunderii solidare cuantumul sumei datorate fiind 45952 lei; 364010010729488/10.05.2010 şi 364010010470686/31.01.2010 reprezentând cheltuieli judiciare în cuantum de 350 lei; 364010010729488/10.05.2010 şi 364010010470686/31.01.2010 şi 364010013380351/26.10.2012, reprezentând amenzi judiciare în cuantum de 2050 lei.

Contestatorul a precizat că niciodată nu i s-au comunicat somaţiile si titlurile executorii sus menţionate conform legilor şi procedurilor legale în vigoare şi că acest proces verbal de sechestru numărul 337786/28.02.2017 este întocmit prin frauda la lege deoarece contravine art. 47, 48, 230 şi art. 239 din Legea nr. 207/2015.

Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile numărul 337786/28.02.2017 este lovit de nulitate absoluta deoarece are la bază dosarul de executare numărul 1670803451538/2010 care contravine Legii 207/2015 art. 215 pct. 1; art. 230 pct. 1 şi 2; art. 239 pct.1 lit. b şi e.

Somaţiile şi titlurile executorii sus menţionate sunt nelegale, deoarece încalcă Ordinul nr. 2605/2010 pct. 2.4; Ordinul 127/2014 pct. 1.4 lit. e; pct. 1.5 lit. b,c,f; pct.3,5 lit. d,e; pct. 5.1; cap. VI pct. 6.1-6.12; pct. 7.1,7.3; cap. VIII pct. 8.4 lit. m,n; pct. 10.2 şi nu îi sunt opozabile deoarece nu i-au fost comunicate conform legilor şi procedurilor legale în vigoare, respectiv art. 44, art. 45 din O.G. 92/2003: şi art. 47,art.48, art. 49 din Legea nr. 207/2015.

La data de 13.04.2017 Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice în calitate de intimate au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea contestaţie la executare silita.

În motivare, intimata a susţinut că prin contestaţia dedusă judecăţii contestatorul D.Gh.a solicitat instanţe anularea procesului verbal de sechestru nr. 337786 din data de 28.02.2017, emis de către D.G.R.F.P. Galaţi -A.J.F.P. Tulcea -S.F.O. Babadag precum şi a tuturor titlurilor executorii emise.

Titlurile executorii şi somaţiile enumerate în contestaţia dedusă judecăţii au fost întocmite de organul de executare silita conform prevederilor O.G. nr. 92/2003, act normativ în vigoare până la data de 31.12.2015, ca măsuri legale de recuperare a debitelor neachitate la termenul legal, stabilite în sarcina contestatorului. Având in vedere că contestatorul nu şi-a îndeplinit toate obligaţiile de plata ce-i revin, organul fiscal nu poate proceda la încetarea masurilor de executare.

Procesul verbal de sechestru nr. 337786 din data de 28.02.2017 emis de organul fiscal a fost întocmit conform prevederilor art. 239 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscală.

Contestatorul înregistrează la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi -A.J.F.P. Tulcea -S.F.O. Babadag un debit în sumă de 48.352 lei, din care 45.952 lei reprezentând creanţe recuperate în urma atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil SC D.I.A. SRL, urmare exercitării mandatului de administrator în societate (debit iniţial 53.525 lei, diminuat în urma valorificării bunurilor imobile adjudecate prin procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile seria A/2014 nr. 0011853 din data de 07.05.2015 şi procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile seria A/2014 nr. 0011852 din data de 07.05.015) şi 2.400 lei amenzi şi cheltuieli judiciare urmare acţiunilor întreprinse în instanţă.

Cu privire la anularea titlurilor executorii si a actelor premergătoare procesului verbal de sechestru nr. 337786 din data de 28.02.2017, organul fiscal a procedat la emiterea somaţiilor şi a titlurilor executorii ca urmare a procedurilor de executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003, act normativ în vigoare până la 31.12.2015 respectiv Legea nr. 207/2015, în vigoare din 01.01.2016 in vederea recuperării integrale a debitelor restante înregistrate de contestatorul D.Gh..

Actele administrative întocmite de organul de executare au fost comunicate contestatorului prin poştă sau după caz, prin Unitatea de Imprimare Rapidă Vâlcea conform art. 44 alin 2 din O.G. nr. 92/2003 respectiv art. 47 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, la domiciliu fiscal, direct, cu care figurează înregistrat la Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag, acestea fiind returnate de factorul poştal cu menţiunea "lipsa domiciliu".

Din contestaţia formulată rezultă ca acesta declară că adresa de domiciliu este în oraş Babadag, str. M.V., jud. Tulcea, adresa ce nu corespunde cu adresa de domiciliu înregistrată la organul fiscal, fapt ce justifică returul corespondenţei purtate cu contestatorul. În vederea respectării procedurii de comunicare a actelor administrativ fiscal emise de D.G.R.F.P. Galaţi -A.J.F.P. Tulcea -S.F.O. Babadag pentru contestatorul D.Gh.s-a procedat la, conform prevederilor art. 44 alin. (4) si (5) din O.G. nr. 92/2003, respectiv art. 47 alin. (4) si (5) din Legea nr. 207/2015 la afişarea pe site-ul ANAF a acestora.

Contestatorul D.Gh.nu a procedat la clarificarea aspectelor legate de domiciliul fiscal al acestuia, neînregistrând nici până în prezent cererea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contestatorului conform prevederilor legale în vigoare.

Intimata a susţinut că executarea silită a fost începută iniţial în anul 2010 pentru recuperarea debitelor datorate de contestator, fiind îndeplinite procedurile de emitere a actelor administrative fiscale, respectiv somaţii, titluri executorii, popriri, sechestre bunuri imobile aflate în proprietatea contestatorului. Comunicarea actelor administrative fiscale a fost realizata conform prevederilor legale (comunicarea directă prin poştă, cu confirmare de primire şi/sau afişare pe site ANAF, în cazul în care nu a fost posibilă comunicarea prin poştă). Contestatorul D.Gh.s-a aflat pe rolul instanţei de judecată în dosarul nr. 537/179/2015, având ca obiect anularea următoarelor acte de executare: Procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile seria A/2014 nr, 0011853/07.05.2015- Procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile seria A2014 nr. 0011852/07.05.2015; actele de executare silita premergătoare emiterii proceselor verbale de adjudecare.

Cauza a fost soluţionata în favoarea organului fiscal, prin Sentinţa civilă nr. 433/07.05.2015, prin care instanţa respinge contestaţia la executare silită formulată de contestatorul D.Gh.ca fiind nefondată.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 -208 Cod Procedură Civilă.

În probaţiune intimata a depus somaţiile şi titlurile executorii contestate de către contestatorul D.Gh.; anunţurile colective şi confirmările de publicare pe site-ul ANAF, cât şi confirmările de primire semnate de către contestator; lista de solicitări duplicate pentru documente imprimate UIR; Procesul verbal de afişare pentru decizia de atragere a răspunderii solidare; Decizia de atragere a răspunderii solidare, document care a stat la baza emiterii somaţiei 364010033766500/10.07.2015; Scrisorile de debitare transmise de: Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti; Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag; Sentinţa civilă nr. 433/07.10.2015, emisa de Judecătoria Babadag, în dosarul civil nr. 537/179/2015.

La data de 04.05.2017, contestatorul a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, motivat de următoarele aspecte:

În fapt, în data 08.03.2017 a primit prin poşta română procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile numărul 337786/28022017, prin care i se aduce la cunoştinţă că exista un dosar de executare pe numele său cu numărul 1670803451538/2010 şi că i s-au transmis în timp anumite somaţii şi titluri executorii.

Niciodată nu i s-au comunicat somaţiile şi titlurile executorii menţionate în cererea de chemare în judecată, conform legilor şi procedurilor legale în vigoare şi că acest proces verbal de sechestru numărul 337786/28022017 este întocmit prin fraudă la lege deoarece contravine art. 230 din Legea nr. 207/2015.

Mai mult decât atât, şi la momentul formulării răspunsului la întâmpinare, i-a fost comunicat un alt act de executare, însă la o cu totul altă adresă decât adresa de domiciliu, astfel încât apreciază ca toate aceste comunicări de acte de executare sunt făcute în mod intenţionat la alte adrese şi nu la cea de domiciliu tocmai pentru a-l lipsi de posibilitatea de a se apăra în instanţă împotriva abuzurilor comise în mod vădit de ANAF.

În ceea ce priveşte titlul executoriu, principiul existent atât in procedura fiscală cât şi în legislaţia de drept comun este aceea că sumele ce reprezintă debite să fie certe, lichide şi exigibile. Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei civile având ca obiect contestaţie la executare, cerere formulată de contestatorul D.Gh.CNP- 1670803451538, domiciliat în localitatea Babadag, str. M.V., judeţul Tulcea în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală Regională a Finenţelor Publice Galaţi cu sediul procesual ales în municipiul Tulcea, str. Babadag, nr. 163 bis, judeţ Tulcea. În cazul de faţă, suma nu este certă , nefiind însoţită de înscrisuri justificative.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 08.03.2017, contestatorului D.Gh.i-a fost comunicat procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile din data de 28.02.2017 (fila 9), întocmit de intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, privind trei terenuri extravilane, în suprafaţă de 5000 metri pătraţi fiecare, proprietatea acestuia.

Potrivit actului de executare menţionat, contestatorul figurează în evidenţele organului fiscal cu un debit de 48352 lei, nominalizat în titlurile executorii nr. 364010023904755/10.07.2015, reprezentând recuperare creanţe în urma atragerii răspunderii solidare, nr. 364010010729488/10.05.2010 şi nr. 364010010470686/31.01.2010 reprezentând cheltuieli judiciare, precum şi nr. 364010013380351/26.10.2012, nr. 364010010729488/10.05.2010 şi nr. 364010010470686/31.01.2010 reprezentând amenzi judiciare.

În drept, conform art. 260 alin. 1 Cod procedură fiscală, persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

Totodată, potrivit art. 713 alin. 2 Cod procedură civilă, în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.

Astfel, pe calea contestaţiei la executare pot fi supuse controlului instanţele numai actele de executare propriu-zise, întrucât, în ceea ce priveşte decizia de impunere, ca titlu de creanţă, legea instituie o cale specială de contestare a acesteia, reglementată de art. 268 şi următoarele Cod procedură fiscală.

Cu privire la comunicarea actelor administrativ fiscale, instanţa reţine ca fiind aplicabile prevederile art. 47 alin. 2 din acest act normativ, care prevede că actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În susţinerea contestaţiei formulate, debitorul contestator critică, în esenţă, modul de comunicare al titlurilor executorii din care rezultă debitul pentru recuperarea căruia s-a instituit sechestrul asupra bunurilor sale imobile.

Observând înscrisurile din dosarul de executare depus de intimată, instanţa constată că i s-au comunicat contestatorului decizia de atragere a răspunderii solidare conform dovezii de la fila 111, titlul executoriu nr. 364010013380351/26.10.2012 (fila 124), titlul executoriu nr. 364010010729488/10.05.2010 (fila 127).

În ceea ce priveşte comunicarea deciziei de angajare a răspunderii solidare şi a somaţiei şi titlului executoriu aferente acestora, instanţa urmează a constata că în cauză este incident efectul pozitiv al lucrului judecat, prin decizia civilă nr. 397/05.05.2015 a Tribunalului Tulcea reţinându-se, cu putere de lucru judecat, că acestea au fost legal comunicate şi produc efecte în contra debitorului.

Restul criticilor formulate de petent, mai cu seamă prin concluziile scrise, privesc însuşi dreptul de creanţă stabilit de organele fiscale sau legalitatea şi temeinicia deciziei de atragere a răspunderii solidare şi nu pot fi verificate în procedura contestaţiei la executarea silită, contestatorul având deschisă în acest sens o acţiune specifică dreptului administrativ.

Nu în ultimul rând, instanţa constată că este neîntemeiată susţinerea contestatorului în sensul că toate actele de executare i s-au comunicat la o adresă la care nu a locuit în fapt, întrucât astfel cum rezultă din verificările efectuate în baza de date a Serviciului pentru evidenţa persoanelor, până la data de 17 august 2017 acesta a avut domiciliul în Babadag, str. Republicii nr. 233, judeţul Tulcea.

În lumina argumentelor expuse, reţinând că nu au fost identificate motive de nulitate ale actelor de executare contestate în prezenta cauză, instanţa urmează a respinge contestaţia astfel formulată ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de contestatorul D.Gh.CNP- în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi cu sediul procesual ales în municipiul Tulcea, str. Babadag, nr. 163 bis, judeţ Tulcea, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Babadag.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02.11.2017.