Proprietate privata - granituire revendicare

Sentinţă civilă 1400 din 02.05.2018


Deliberând asupra  cauzei de faţă  constată următoarele :

Prin cererea de chemare in judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 01.08.2016, sub nr. unic de dosar 5792/204/2016, reclamanţii M E R, R V, au chemat in judecată pârâţii B şi B M V, solicitând  instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâţilor să le lase în deplină proprietate şi posesie terenul în suprafaţă de aproximativ 30 mp situat în com. B, str. C. nr., jud. P, proprietatea acestora; obligarea paraţilor să desfiinţeze gardul edificat pe terenul proprietatea acestora situat in com B, str. C, nr., jud. P, edificat fără acordul acestora din stâlpi de fier si plasa de sarma sau în caz de refuz să fie investiţi aceştia cu dreptul de demola acest gard pe cheltuiala pârâtei; stabilirea liniei de hotar care desparte proprietăţile noastre; obligarea paraţilor să îşi branşeze imobilul casa de locuit la reţelele de apa, canalizare (fosa septica ) si curent electric cu instalaţii care sa traverseze terenul proprietatea lor si abilitarea acestora sa desfiinţeze  branşamentele de apa, canalizare şi curent electric care traversează terenul proprietatea acestora si sunt in folosinţa exclusivă a pârâţilor.

În motivare reclamanţii au arătat în esenţă că, sunt proprietarii unui teren în suprafaţa  totala de 340 mp situat în intravilanul comunei B, str. C, nr., judeţul P, cu număr cadastral ..Terenul este intabulat in CF nr.... a localităţii B.., prin încheierea nr.... Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara C, judeţul P.

Mai arată reclamanţii că pe latura de sud si de vest a proprietăţii acestora, se învecinează cu pârâţii care în luna iulie 2016, profitând de faptul ca aceştia nu locuiesc permanent la acest imobil, a edificat un gard din stâlpi de fier si plasa ocupând aproximativ 30 de metrii din proprietatea acestora.

Precizează reclamanţii că în anul 2016, pârâţii au obţinut dreptul de proprietate si posesie asupra unui imobil casa de locuit care este branşat la reţelele de utilităţi, branşamente care traversează;: terenul proprietatea acestora în condiţiile in care paraţii se pot branşa la utilităţi care: traversează terenul proprietatea lor. Fosa septica in care se deversează apele menajere si dejecţiile de la imobilul aparţinând paraţilor, se afla pe terenul proprietatea acestora, fapt care le provoacă grave prejudicii.

Referitor la acţiunea în grăniţuire, arată reclamanţii că, conform art.560 din Codul civil, proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.

Având în vedere că paraţii au ocupat fără drept o parte din terenul proprietatea acestora şi faptul că intre proprietăţile acestora nu a existat un hotar bine definit, solicită să se  stabilească linia de hotar care desparte cele doua proprietăţi.

În drept: disp. art.560, 563, 565 şi art.757 coroborat cu art. 696, 1528, din NCC.

În dovedire reclamanţii au solicitat probele cu  acte, expertiza tehnica de specialitate care sa aibă ca obiective identificarea, măsurarea, evaluarea si poziţionarea pe schiţa de plan a terenului, interogatoriul pârâţilor şi au depus înscrisuri (f. 11-16)

La data de 08.09.2016 pârâţii au depus întâmpinare (f. 24-26), prin care au solicitat respingerea acţiunii sub toate capetele de cerere, obligarea reclamanţilor la cheltuieli de judecată.

În motivare pârâţii au arătat că, conform actului de adjudecare nr.18/31.05.2004, emis de ..- SUCURSALA B.., sunt proprietarii unui teren in suprafaţa de 1403 mp, situat în intravilanul comunei B..., str. C...., nr. .., jud. P. La data de 28 iunie 2009, conform Procesului-verbal de executare silita întocmit de BEJ R C, au fost pusi în posesia terenului in suprafaţa de 1403 mp, ocazie cu care executorul judecătoresc a jalonat terenul pe latura dinspre familia Biar aceştia au montat in beton stâlpi metalici ca semne de hotar pe liniai identificata de executor conform schiţei de plan aferenta actului de adjudecare si care a stat la baza intabulării terenului in cartea funciara.

Mai arată pârâţii că între aceştia şi foştii proprietari N G si N A - au avut loc mai multe litigii asupra acestui teren întrucât, din mila, după adjudecarea prin cumpărarea terenului şi a clădirilor de pe acest teren prin licitaţie publica, de la BCR –Sucursala Băicoi, i-a tolerat să locuiască într-o clădire fără valoare economică, un fost grajd, N G si NA, invocând ca au adus îmbunătăţiri grajdului, au revendicat aceasta construcţie si suprafaţa de 297 mp, aferenta acestuia.

Referitor la grăniţuire arată pârâţii că, la data de 28 iunie 2009, prin Procesul-verbal de executare silită întocmit de BEJ R C, au fost puşi în posesia terenului în suprafaţa de 1403 mp. În luna iunie 2016, soţii N au pus in executare Sentinţa civila nr..., urmare căreia aceştia au plătit contravaloarea îmbunătăţirilor aduse grajdului, iar ei au evacuat clădirea, de fata fiind si reclamantul M E. În aceeaşi zi, au montat panouri din plasa metalica si tabla pe stâlpii metalici plantaţi in prezenta Executorului judecătoresc R C din C, tocmi pentru ca soţii N să nu mai aibă acces niciodată pe proprietatea acestora.

Mai arată pârâţii că, reclamantul M E a locuit împreună cu soţii N în grajdul din care i-a evacuat, fiind prezenţi la fata locului la data efectiva a evacuării, consemnata în Procesul-verbal încheiat de executorul judecătoresc Gdin P. Se face vorbire că le-ar fi acaparat 30 metri din proprietatea lor, fără să se arate daca este vorba de metri pătraţi sau liniari. Nu a existat un hotar bine definit.

Referitor la branşamentele de utilităţi, arată pârâţii că înainte de evacuarea din grajdul transformat în locuinţa, soţii N au demolat instalaţia de gaze cu care se branşaseră fraudulos de la locuinţa familiei B, care locuieşte in Gşi a cumpărat locuinţa tot prin licitaţie publica, ca urmare a neachitării creditelor la bănci de N G.

Instalaţiile de alimentare cu energie electrica şi cu apa au fost racordate de soţii N în mod nelegal de la aceeaşi familie -B, iar in momentul in care au lăsat locuinţa liberă , au tăiat racordurile de apă si curent.

În drept, art. 205-208 Cod proc. civ.

În dovedire solicită probele cu acte, doi martori, interogatoriul reclamanţilor şi a depus înscrisuri (f. 27-41). 

Prin încheierea de şedinţă din data de 26.06.2017 au fost introduşi în cauză moştenitorii defunctului R M, respectiv N A şi R D.

În cauză au fost administrate probele cu înscrisuri şi expertiză topografică (f.135-143), raport expertiză topografică - răspuns la obiecţiuni f.149-150).

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit contractului de vânzare cumpărare autentic 839 din 0503 2010 f 13,14 ME si RV împreună cu intervenienții N A și R D (conform certificatului de moștenitor de la f 122-123 moștenitori legali ai defunctului R M  decedat la data de 16.04.2015 conform certificatului de deces de la f 111 ) sunt proprietarii terenului în suprafață de 340 mp situat în intravilanul comunei Bstrada C numărul  identificat pe conturul 1- 11- 12 -13 -14 -15 -16- 6 -7- 8- 9 -10- 1 pe schița de pe planul de amplasament aflat la fila 15, teren întabulat în cartea funciară conform extrasului de la f 16.

Prin actul de adjudecare Nr 18 din emis de BCR sucursala B f 74 pârâții au devenit proprietarii unui teren în suprafață de 1057 mp situat în intravilanul comunei B str Cnr436 județul P, fiind puși în posesie la data de 28 iunie 2009 conform procesului verbal de executare silită întocmit de Bej R f 31. Conform procesului verbal de îndreptare eroare materiala din data de 28.06.2004 f 107, executorul bancar T DI a îndreptat eroarea materiala cuprinsă în actul de adjudecare Nr 18 din 31 05 2004 referitor la suprafața de teren adjudecat aceasta fiind de 1403 mp, diferența de 187 mp  dintre suprafața de teren rezultata din măsuratoarea de 1590 mp si terenul de 1403 mp , fiind înstrăinată de către debitor fără acordul creditorului ipotecar.

Prin sentința civilă .. din .. pronunțată de Judecătoria C. în dosarul .. f 82-85 definitivă prin respingerea recursului conform deciziei civile ..din .. a Tribunalului P.a f 86-96, au fost obligați N. G. și N.A să lase în deplină proprietate și posesie lui B Iși BM suprafața de 297 mp teren situat în  comunei B str C nr județul P conform expertizei topometrice S A.Aceasta suprafață de teren a fost întabulată de pârâții din prezenta cauză, așa cum rezultă din extrasul de carte funciara de la f 116.

Conform art 563 alin 1 c.civil proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept.

 Din raportul expertiză topografica  V M f 137-143,  rezultă că pârâții stăpânesc o suprafață de teren de 299 mp (297 mp conform sentintei civile  din pronunțată de Judecătoria Câmpina în dosarul definitivă prin respingerea recursului conform deciziei civile 504 din 22 03 2013 a Tribunalului Prahova), delimitată  de punctele 11,10,9,8-15,16,17,18,13,14,11 pe schița de plan anexa la raportul de expertiza f 141. Reclamanții stăpânesc suprafața de 340 mp (conform contractului autentic 839/5.03.2010), suprafață delimitată de punctele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1)

Terenul delimitat pe schița de plan de la f 141 între punctele 1,2,a,b,c,d,8,9,15,16,17,18,13,14,11,12,1 este proprietate B E.

Având în vedere că reclamanții și intervenienții cu poziție procesuala de reclamanți stăpânesc o suprafață  de teren egală cu  suprafața cuprinsă în titlul lor de proprietate, iar conform raportului de expertiză V M, linia de hotar dintre părți reprezentată de punctele 8-9-10-1 ce corespunde  cu delimitarea stabilită de executorul judecătoresc R C C , reținând că nu există acaparare de teren din proprietatea reclamanților și intervenienților, instanța va respinge ca neîntemeiat capătul de cerere  privind revendicarea.

Conform art 560 Cod Civil proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.

Reținând respingerea capătului de cerere privind revendicarea , precum și faptul că în prezent hotarele  proprietăților părților sunt delimitate  prin gard de plasa și stâlpi metalici conform raportului de expertiză VM f 137-143 linia de hotar dintre proprietăților părților este cea de pe aliniamentul punctelor 8-9-10-1 corespunde  cu delimitarea stabilită de executorul judecătoresc R C C, instanța va grănițui proprietățile părților pe aliniamentul menționat.

Conform art 27 din legea 50/1991 ,Președinții consiliilor județene, primarii și organele de control din cadrul autorităților administrației publice locale și județene au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții în cadrul unităților lor administrativ-teritoriale și, în funcție de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancțiuni sau să se adreseze instanțelor judecătorești și organelor de urmărire penală, după caz.

Potrivit art 28 din legea 50/1991 1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) și b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum și, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizației sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Mai mult, conform procesului verbal de constatare din data de 7.07,2016 încheiat de executorul judecătoresc G O A  cu ocazia punerii în executare a sentinței  civile  din a Judecătoriei C,f 104, pârâții au montat gard pe linia stâlpilor de delimitare a proprietăților părților (montați de executorul judecătoresc R C).

Ca atare ,faptul că pârâții nu dețin autorizație de construire pentru gardul edificat pe punctelor 8-9-10-1 conform legii 50/1991 nu îndreptățește reclamanții  să obțină obligarea pârâților la desființarea gardului edificat pe acest aliniament, în condițiile în care acesta este situat pe linia de hotar dintre proprietăți . De asemenea lipsa acordului reclamanților nu este relevantă atât timp cât gardul în discuție este edificat pe linia de hotar dintre proprietățile părților.

Privitor la capătul de cerere privind obligarea pârâților să își branșeze imobilul casa de locuit la rețelele  de apa și canalizare (fosa septica) și curent electric cu instalații care să traverseze terenul proprietatea lor și abilitarea reclamanților să desființeze branșamentele de apă și canalizare și curent electric ce traversează terenul proprietatea lor și sunt în folosința exclusivă a pârâților, se rețin următoarele:

Pe terenul pârâților se află construcția C2 , proprietatea acestora prin accesiune,construcție care insa a fost edificata de N Ge si N A așa cum rezultă din sentința civilă 217 din 23 ianuarie 2012. Pe terenul proprietatea reclamanților expertul topo a identificat existenta unui stâlp de electricitate și a unui canal de apa CA1 neprevăzut cu apometru care comunica cu un al doilea canal de apa CA2 prevăzut cu apometru care este situat pe proprietatea BE.Tot pe proprietatea B E se află situat un panou electric. Pe terenul proprietatea reclamanților se află amplasată o fosă septica identificată cu F  pe schița de plan de la f 141.

Conform procesului verbal de constatare din data de 7.07,2016 încheiat de executorul judecătoresc Grecu Ovidiu Alexandru  cu ocazia punerii în executare a sentinței  civile 217 din 23 ianuarie 2012 a J C,f 104, imobilul construcție situat pe terenul de 297 mp are apa curenta si lumină dar fără contoare.

 Expertul a reținut cu ocazia deplasării la fața locului în vederea efectuării expertizei că intervenienta N A (fiind alături de N G persoana care a edificat construcția în discuție) a arătat că atât canalele de vizitare apa cat si fosa septică și tabloul de siguranță deservesc nu doar proprietatea pârâților ci și construcția C1 aparținând lui B E.De asemenea intervenienta a arătat că titularul contractelor de utilități este N G.

Reținând că atât canalele de vizitare apa cat si fosa septică și tabloul de siguranță nu deservesc în mod exclusiv imobilul proprietatea pârâților ci și pe cel aparținând unei alte persoane (B E) va respinge ca neîntemeiat ultimul capăt de cerere formulat de reclamanți.

Pentru considerentele mai sus expuse instanța va  admite în parte a acțiunea formulată ,doar sub aspectul capătului de cerere privind grănițuirea.

Va lua act ca reclamanții vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Va lua act că pârâții vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Domenii speta