Revendicare. grăniţuire

Sentinţă civilă 665 din 03.03.2016


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 8624/270/2014 - revendicare imobiliară – grăniţuire –

Înreg. 16.12.2014

SENTINŢA CIVILĂ NR. 665

Şedinţa publică din data de 03.03.2016

Instanţa constituită din:

Preşedinte – Ion Anghel

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulată de reclamanţii ---------------------------- în contradictoriu cu pârâţii ------------------------- având ca obiect revendicare imobiliară - grăniţuire.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-au prezentat: reclamanţii personal şi asistaţi de avocat --------------------, avocat ----------------- care reprezintă pârâta Postolache Alina, lipsă fiind pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că  procedura este legal îndeplinită, după care,

Instanţa acordă cuvântul asupra stadiului judecăţii.

Apărătorul reclamanţilor arată că la termenul trecut a solicitat un termen pentru a se ajunge la o înţelegere, nu a primit nici un răspuns.

Apărătorul pârâtei ----------------- arată că nu are un răspuns în acest sens, depune la dosar chitanţa de achitare a onorarului de avocat.

Apărătorii părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Conform art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa declară închisă cercetarea procesului şi, nemaifiind formulate alte cereri, sau alte probe de administrat, în temeiul art. 392 din Codul de procedură civilă deschide dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul părţilor în dezbateri.

Avocat ----------------- pentru reclamanţi, având cuvântul pe fondul cauzei, arată că reclamanţii au chemat în judecată vecinii şi pe pârâta -------------- proprietatea vecină este stăpânită, nuda proprietate a fost vândută lui ------------------- menţinându-se uzufructul viager. A solicitat să fie obligaţi pârâţii să lase în deplină proprietate o suprafaţă de teren prin mutarea liniei de hotar. Prin expertiză s-a demonstrat că s-a încălcat linia de hotar, acţiunea în revendicare urmând a fi admisă în parte. Cât priveşte restabilirea liniei de hotar invocă constatările expertului, punctele 69-68-59-107, acestea sunt punctele de hotar pe care ar trebui restabilită linia de hotar. Mai există un al treilea capăt de cerere, pârâţii să-şi ridice gardul, situaţia a fost demonstrată cu expertiza efectuată în cauză, insistă şi în acest capăt de cerere pe care solicită a fi admis plus cheltuielile de judecată efectuate cu onorariul de apărător, taxa de timbru, onorariul expertului, cheltuieli pe care le solicită a fi stabilite în sarcina tuturor pârâţilor.

Avocat ------------------- pentru pârâta ------------------------, având cuvântul pe fondul cauzei,  arată că s-a formulat această acţiune solicitând revendicarea şi stabilirea liniei de hotar, la dosar sunt actele de proprietate care au făcut dovada, în momentul analizării dacă aceste concluzii ale expertului are în vedere această soluţie atât documentaţia cadastrală cât şi expertiza, comparând actele de proprietate ne aflăm în situaţia în care există inadvertenţe, în documentaţia cadastrală de la dosar, în schiţa expertului este vorba de suprafaţa de 10,87 m.p., de aici rezultă mica diferenţă de 3 m.p. Pe schiţa raportului este această delimitare, nu există o delimitare clară pentru diferenţa de 702 m.p., urmează ca instanţa să aprecieze comparând, nu ne aflăm în situaţia în care au ocupat din terenul reclamanţilor, terenul de 3 m.p. în condiţiile în care există un gard cu fundaţie. Solicită admiterea în parte a acţiunii, respingerea capătului de cerere privind revendicarea, să stabiliţi grăniţuirea, să respingeţi capătul de cerere privind ridicarea gardului, suprafaţa poate fi datorată erorilor.

În replică, apărătorul reclamanţilor arată că cel care a vândut fiicei sau cel care a primit în proprietate au primit o suprafaţă de 400 m.p. Când au făcut următorul set de acte constată cadastristul că suprafaţa este de 400 m.p., mai mult este ceea ce se revendică cu suprafaţa pe care o revendică, se scrie în actele de cadastru că există un teren în plus faţă de actele cadastrale.

În temeiul art. 394 alin. 1 din Codul de procedură civilă instanţa închide dezbaterile asupra fondului şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti la data de 16.12.2014 sub nr. 8624/270/2014 reclamanţii ----------------------- au chemat în judecată pe pârâţii Postolache Ioan, Postolache Maricica solicitând să fie obligaţi pârâţii să le lase în deplină proprietate şi liniştite folosinţa suprafeţei de aproximativ 35,5 mp situată în comuna ----------------- judeţul Bacău, între restul proprietăţii reclamanţilor şi ----------------------, restabilirea liniei de hotar şi obligarea pârâţilor să-şi ridice gardul construit pe terenul proprietatea reclamanţilor şi la cheltuieli de judecată.

 Acţiunea a fost timbrată cu 140 lei taxă timbru, iar în motivarea acesteia se arată că părţile din proces sunt rude şi vecini, şi la data de 04.12.2002 reclamanţii au devenit proprietarii imobilului cu nr. cadastral 405, compus din 1.252 m.p. teren intravilan, din care 550 m.p. teren curţi construcţii şi 702 m.p. teren arabil şi construcţii(casă, grajd şi anexe gospodăreşti), vânzătorii fiind părinţii şi respectiv socrii reclamanţilor care la rândul lor au făcut act de donaţie şi surorii -------------------- pârâta în cauză. Reclamanţii sunt plecaţi la muncă în Italia, iar în toamna anului 2014 când s-au întors acasă au constatat că limitele proprietăţii au fost încălcate de către pârâţi, gardul vechi despărţitor nu mai exista.

În drept sunt invocate dispoziţiile art. 563 şi următorii, art. 561 şi art. 582 lit. b din Codul civil.

În dovedirea acţiunii reclamanţii au solicitat ca probe: înscrisuri, interogatoriu, martori şi expertiză tehnică topo-cadastrală.

Pârâţii  au depus întâmpinare prin care au arătat că nu sunt proprietarii terenului şi imobilului din satul -------------aflate în vecinătatea reclamanţilor, bunurile au fost înstrăinate invocând lipsa calităţii procesuale pasive, neputându-se grăniţui decât proprietăţi ale părţilor dintr-un eventual litigiu, iar gardul este proprietatea altor persoane.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept.

Reclamanţii au formulat răspuns la întâmpinare prin care au solicitat să se constate că pârâţii sunt decăzuţi din dreptul de a propune probe în temeiul art. 208 pct. 2 din Codul de procedură civilă, iar la întâmpinarea formulată pârâţii nu au ataşat nici un înscris care să confirme înstrăinarea proprietăţii lor, solicitând instanţei să facă adresă pârâţilor să indice numele şi adresa persoanei care are calitatea de actual proprietar şi respingerea întâmpinării.

La data de 19.05.2015 reclamanţii au depus la dosar o cerere prin care arată că înţeleg să cheme în judecată în calitate de pârâtă pe ----------------- – fiica necăsătorită a pârâţilor, motivat de faptul că la data de 14.05.2015 BCPI Oneşti a eliberat reclamanţilor copia contractului de vânzare – cumpărare nr. 604/14.07.2014 prin care pârâţii au înstrăinat nuda proprietate fiicei lor ------------ cu suprafaţa de 405 m.p. teren şi a construcţiilor aflate pe acest teren.

La termenul de judecată din data de 28.05.2015 instanţa a dispus introducerea în cauză în calitate de pârâtă a lui -------------------- şi citarea acesteia cu copia acţiunii.

La data de 18.06.2015 pârâta Postolache I. Alina a depus la dosar prin fax întâmpinare prin care arată că este proprietara suprafeţei de 405 m.p. teren situat în comuna Caşin, sat Curiţa, judeţul Bacău în baza contractului de vânzare – cumpărare încheiat la notar, se învecinează cu proprietatea reclamanţilor pe două loturi, la data dobândirii terenului între cele două proprietăţi exista un gard vechi, degradat, ulterior a fost renovat în sensul că s-a turnat fundaţie din beton şi montat stâlpi din ţeavă pe vechiul amplasament, aşadar grăniţuirea proprietăţilor există. Mai arată în întâmpinare că nu ocupă din terenul reclamanţilor, contractul de vânzare – cumpărare are la bază documentaţia cadastrală, proprietatea fiind înscrisă în registrul de Carte Funciară, solicitând respingerea acţiunii ca nefondată. A propus probele cu înscrisuri şi interogatoriu reclamanţilor.

Instanţa a încuviinţat probele cu înscrisuri, testimonială şi expertiză topo-cadastrală.

Din analiza probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine în fapt următoarele :

Revendicarea este acţiunea reală prin care proprietarul care nu are posesia bunului, cere, în temeiul dreptului său de proprietate, restituirea acestuia de la persoana ce îl deţine fără drept(„ acţiunea prin care proprietarul neposesor reclamă bunul de la posesorul neproprietar”).

Acţiunea în revendicare poate fi exercitată de către titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.

În cadrul acţiunii în revendicare reclamantul are obligaţia să dovedească existenţa dreptului său de proprietate pe care îl pretinde. În lipsa acestei dovezi, pârâtul nu poate fi obligat să-şi dovedească el titlul său de proprietate, deoarece legea ocroteşte posesia, independent de vreo dovadă a dreptului ce pretinde a se manifesta prin ea.

Atât reclamanţii cât şi pârâţii deţin contracte de vânzare - cumpărare.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize topo-cadastrale cu următoarele obiective: identificarea terenurilor părţilor cu schiţe şi megieşi; să se stabilească dacă pârâţii prin construirea gardului au ocupat din terenul reclamanţilor, iar în cazul în care au ocupat să se poziţioneze pe schiţă şi să evalueze suprafaţa ocupată; să stabilească linia de hotar dintre proprietăţile părţilor; să precizeze lungimea gardului existent şi materialele din care este construit.

În urma măsurătorilor efectuate în teren, expertul ing. ------------ a constatat că pârâţii ocupă din terenul reclamanţilor suprafaţa de 3 mp, schiţa 1, anexa 1 culoare verde, perimetrul punctelor: 107,59,68,69,70,107, valoarea terenului ocupat fiind de 15 lei conform Deciziei nr. 11/22.02.2012 a Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici Bacău; limita de proprietate în zona de conflict este pe aliniamentul punctelor: 72,70,69,68,59 fiind materializată prin gard de tablă, limita de hotar dintre reclamanţi şi pârâţi ar fi trebuie să fie pe aliniamentul punctelor 107,70 (schiţa 1, anexa 1A-detaliu), iar în zona de conflict pe aliniamentul punctelor 107,59,68,69,70 cu lungimea de 8,77 m.p. este construit un gard de tablă pe temelie de beton.

La întocmirea raportului de expertiză expertul a avut în vedere actele de la dosar, actele prezentate de părţi, Decizia nr. 11/22.02.2012 a Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici Bacău pentru evaluarea terenurilor, planul cadastral al U.A.T. Caşin, ortofotoplanuri, planurile topografice scara 1:5000(trapezele), G.P.S.-ul pentru determinarea coordonatelor STEREO  70, programe de calcul topografice(autorizate), evidenţa lucrărilor de cadastru de la O.C.P.I. Bacău pentru U.A.T. Caşin.

Faţă de cele de mai sus instanţa va admite în parte acţiunea în revendicare şi va obliga pârâţii să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 3 mp teren cuprinsă în perimetrul 107,59,68,69,70,107 conform schiţei 1 anexa nr. 1 detaliu, culoarea verde a raportului de expertiză întocmit de ing. ----------------.

Potrivit art. 560 din Codul civil, „Proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta”.

Acţiunea în grăniţuire este acea acţiune prin care reclamantul pretinde ca, în contradictoriu cu pârâtul, instanţa să determine, prin semne exterioare, întinderea celor două fonduri învecinate.

În urma măsurătorilor de teren expertul a stabilit că linia de hotar între proprietatea reclamanţilor şi proprietatea pârâţilor se află pe aliniamentul punctelor 107-70, conform schiţei 1 anexa nr. 1 detaliu a raportului de expertiză.

Faţă de cele expuse, urmează ca instanţa să admită capătul de cerere formulat de reclamanţi şi să stabilească linia de hotar dintre cele două proprietăţi pe aliniamentul punctelor: 107-70, conform schiţei 1 anexa nr. 1 detaliu a raportului de expertiză întocmit de ing. Căiuțanu Nelu.

Vor fi obligaţi pârâţii să-şi ridice gardul de pe proprietatea reclamanţilor.

Va fi obligată pârâta ----------------------- să achite reclamanţilor cheltuieli de judecată în sumă de 1222 lei reprezentând  onorariului expertului şi taxele de timbru, compensând onorariile de avocat.

Se va dispune ca BLEJC Bacău să plătească expertului ing. --------------------- onorariului definitiv în sumă de 900 lei.

În temeiul art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 se va dispune comunicarea în 3 zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri la OCPI Bacău – Biroul de carte funciară Oneşti.

Pentru aceste motive

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii ----------------------  împotriva pârâţilor ----------------------------

Obligă pârâţii să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 3 mp teren cuprinsă în perimetrul 107,59,68,69,70,107 conform schiţei 1 anexa nr. 1 detaliu, culoarea verde a raportului de expertiză întocmit de ing. ------------------.

Stabileşte linia de hotar dintre cele două proprietăţi pe aliniamentul punctelor: 107-70, conform schiţei 1 anexa nr. 1 detaliu a raportului de expertiză întocmit de ing. Căiuțanu Nelu.

Obligă pârâţii să-şi ridice gardul de pe proprietatea reclamanţilor.

Obligă pârâta ---------------------- să achite reclamanţilor cheltuieli de judecată în sumă de 1222 lei reprezentând  onorariului expertului şi taxele de timbru, compensând onorariile de avocat.

Dispune ca BLEJC Bacău să plătească expertului ing. ---------------------- onorariului definitiv în sumă de 900 lei.

În temeiul art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 dispune comunicarea în 3 zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri la OCPI Bacău – Biroul de carte funciară Oneşti.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Cererea  de apel  se  depune la Judecătoria  Oneşti.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 03.03.2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Ion Anghel Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Red. I.A./Tehnored. N.D.V. -  09.03.2016

Exemplare –  7(şapte)

Comunicat recl. 2 ex. + pârât 3 ex. – 14.03.2016

Domenii speta