Grăniţuire, ogligaţie de a face şi Revendicare imobiliară

Hotărâre 7117 din 15.05.2013


Prin cererea inregistrată pe rolul instanţei la data de.11.2012, reclamanţii VP şi VFau solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii Comuna Malaia şi IIsă se dispună grăniţuirea proprietăţilor situate în com. Malaia, sat Sălişte, jud. Vâlcea, pct. Podul Morii şi să fie obligată pârâta IIsă-i respecte dreptul de proprietate asupra terenului ocupat fără drept şi să demoleze lucrările efectuate pe teren.

În motivare reclamanţii au arătat că sunt proprietarii unui teren în suprafaţă de 1425,97 m.p. situat în com. Malaia, sat Saliste, jud. Valcea, invecinat pe trei laturi cu drumul comunal – domeniul public al com. Malaia şi la vest cu numita Ganea Speranţa, cu care nu au nici un litigiu.

În octombrie 2011, pârâta I I a construit parţial pe domeniul public şi parţial pe terenul proprietatea reclamanţilor o fosă septică. Fiind contactaţi reprezentanţii primăriei aceştia au comunicat reclamanţilor că hotarul s-ar afla cu cca. 2 metri mai în spate, aspect pe care reclamanţii il consideră nereal.

Nu s-a indicat temeiul de drept al acţiunii.

S-a ataşat acţiunii, în copie, contract de vânzare-cumpărare şi plan de amplasament şi delimitare.

Pârâta Comuna Malaia a formulat intâmpinare prin care a susţinut că pârâta IInu a construit fosa septică pe terenul proprietatea reclamanţilor ci în apropierea acestuia limita dintre proprietăţi fiind cea care reiese din planul de amplasament intocmit de inginer G  M .

Reclamantii au prezentat ulterior o schiţă intocmită de inginer I  M  din care rezultă că o parte din fosa septică se află pe terenul lor.

Pârâta Comuna Malaia susţine că faţă de reclamanţi s-a inceput urmărirea penală în dosarul nr.  / /2012 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tuburare de posesie.

Pârâta IInu a formulat intâmpinare.

A fost administrată proba cu inscrisuri şi proba cu expertiză tehnică specialitatea topometrie.

Analizând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentic cu nr.  /21.12.2004, reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1425,97 m.p. situat în com. Malaia, sat Sălişte, pct. Podul Morii, invecinat la N cu DN7A, la V cu Ganea Speranţa ia la E şi S cu drum comunal.

Din concluziile raportului de expertiză astfel cum a fost completat de dl. expert B A , terenul dobândit de reclamanţi este ingrădit parţial, la nord, sud şi vest, traseul gardului existent fiind delimitat cu culoare roşie (f.65).

Se observă totodată că limitele de proprietate astfel cum rezultă din titlul prezentat de reclamnaţi nu coincid cu semnele de hotar acolo unde acestea există în teren, astfel că urmează a fi stabilită linia de hotar dintre proprietatea reclamanţilor şi domeniul public al pârâtei Comuna Malaia pe amplasamentul indicat de expertiză, respectiv pe linia determinată de punctele 2,3,4,5,6 din schiţa anexă la raportul de expertiză tehnica, fila 65.

În ce priveşte limita de hotar dinspre nord se constată că proprietatea cu care terenul reclamanţilor se invecinează spre acest punct cardinal nu aparţine domeniului public al Comunei Malaia ci domeniului public al statului, astfel cum rezultă din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin.1 din O.G. 43/1997, coroborate cu disp.art. 7 şi 8 din acelaşi act normativ.

Cu privire la pârâta IIse constată că aceasta nu se invecinează pe nicio latură cu terenul reclamanţilor, astfel că acţiunea în grăniţuire formulată în contradictoriu cu această pârâtă urmează a fi respinsă.

Cu toate acestea, pârâta IIa construit o fosă septică identificată de expertiză cu contur culoare galbenă (f.65), amplasată parţial pe terenul aparţinând domeniului public al comunei Malaia şi parţial pe terenul aparţinând reclamanţilor.

Nu pot fi reţinute susţinerile pârâtei Comuna Malaia exprimate prin obiecţiunile formulate la concluziile raportului de expertiză în sensul că fosa septică s-ar situa exclusiv pe domeniul public.

Se constată că schiţa intocmită de ing. G  M  (f.7) invocată de pârâtă în susţinerea respectivei ipoteze este identică cu schiţa anexă la expertiza tehnică judiciară atât ca topografie cât şi ca dimensiuni ale laturilor terenului reclamanţilor.

Imprejurarea că la data construirii fosei septice sau la data deplasării în teren a reprezentanţilor pârâtei Comuna Malaia în zona nu exista gard sau acesta se afla pe un alt amplasament nu interesează în speţă, singurul aspect ce prezintă relevanţă fiind intinderea dreptului de proprietate astfel cum acesta rezultă din titlurile prezentate de părţi.

În raport de acest criteriu se constată că asa cum a reţinut expertiza, pârâta IIocupă efectiv din terenul reclamanţilor suprafaţa de 1 m.p. identificată cu culoare albastra (f.65), fără insă a deţine un titlu care să-i confere un drept de proprietate sau alt drept real asupra acestui teren, astfel că acţiunea în revendicare va fi admisă cu consecinţa obligării pârâtei IIde a lăsa în proprietatea şi posesia reclamanţilor terenul de cca. 1m.p. arătat anterior şi de a ridica construcţiile ridicate pe acesta.

Va stabili onorariul definitiv cuvenit dlui expert B  A  la suma de 1450 lei şi va obliga reclamanţii la achitarea diferenţei de onorariu de 450 lei.

În baza art. 274 şi 276 cod proc.civ va obliga pârâtii la plata către reclamanţi a sumei de 1000 lei – cheltuieli de judecată reduse proporţional cu pretenţiile reclamanţilor considerate intemeiate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii V  P  şi V  F , domiciliaţi în com. Malaia, sat Saliste, jud. Vâlcea, în contradictoriu cu pârâtii Comuna Malaia şi I  I , domiciliată în com. Malaia, sat Saliste, jud. Vâlcea.

Stabileste linia de hotar între terenul proprietatea reclamanţilor situat în com. Malaia, sat Saliste, pct. “Podul Morii” şi domeniul public al paratei Comuna Malaia pe linia determinata de punctele 2,3,4,5,6 din schiţa anexa 1 la raportul de expertiza tehnică efectuat şi completat de exp. B  A .

Respinge acţiunea în granituire formulată în contradictoriu cu pârâta Ionescu Ioana.

Obliga pârâta IIsa respecte reclamanţilor dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţa de 1 m.p. situat în acelasi punct, identificat cu culoare albastra în schiţa anexa 1 la raportul de expertiza.

Obliga pârâta IIsa desfiinteze fosa septica construită pe terenul de 1 m.p. identificat mai sus.

Stabileste onorariul definitiv cuvenit d-lui expert B  A la suma de 1450 lei şi obliga reclamanţii la achitarea diferentei de onorariu în suma de 450 lei către Biroul Local de Expertize de pe langa Tribunalul Vâlcea şi la dispoziţia d-lui expert B  A .

În baza art. 274 cod proc.civ. obliga pârâtii la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecata în suma de 1000 lei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publica azi, 15.05.2013.

Presedinte,Grefier,

Red/Th – FA/VD

6Ex – 27.06.2013

Domenii speta