Contestatie la executare

Sentinţă civilă 5666 din 12.09.2017


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 5666/2017

Şedinţa publică de la 12 Septembrie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorul în contradictoriu cu  intimata, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi, nu au răspuns părţile.

Grefierul de şedinţă expune referatul cauzei, învederând instanţei că în prezenta cauză s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, după care:

Se constată faptul că fondul cauzei a fost dezbătut în şedinţa publică din  01.09.2017 când părţile au pus concluzii pe fond, concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată,  încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa în vederea deliberării, a amânat pronunţarea la data de 12.09.2017, dată la care s-a pronunţat prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 11.05.2017, sub nr. …/271/2017, contestatorul a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata să anuleze toate actele de executare silită pornite împotriva sa în dosarul execuţional nr. al BEJ G.; cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că în dosarul execuţional menţionat a fost pornită executarea silită împotriva sa pentru suma de 4065,10 lei, din care suma de 3105,79 lei reprezintă debit, iar diferenţa de 959,31 lei reprezintă cheltuieli de executare silită, în temeiul contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr. încheiat cu B., în care are calitatea de garant.

Contestatorul a arătat că nu i-a fost comunicat contractul de cesiune a creanţei prin care să se facă dovada calităţii de creditoare a., astfel că, în lipsa comunicării sau acceptării cesiunii conform art. 1578 Cod civil, cesiunea de creanţă nu produce niciun efect. Întrucât intimata., nu a făcut dovada calităţii de creditoare faţă de debitorul cedat – contestatorul – executarea silită a fost începută şi continuă nelegal.

Contestatorul a invocat excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silita şi a arătat că, prin contractul de credit încheiat la data de 16.07.2003 s-a acordat împrumutatului un credit în suma de 1.000 USD urmând ca aceasta sa fie restituita în 24 rate lunare. Împrumutatul nu a mai achitat  aceste rate cu mai mult de 3 ani în urmă de la data când s-a formulat cererea de executare şi nici contestatorul nu a achitat nimic din acest debit.

Contestatorul a învederat că, potrivit actelor de executare silita ce i-au fost comunicate, nu există modul de calcul al debitului. Contractele de credit nu stabilesc întinderea creanţei pe care banca o solicita, ci stabilesc doar creditul iniţial acordat, modul de calcul al accesoriilor si modul de realizare a imputaţiei plaţii. Astfel, având în vedere faptul că întinderea finala a creanţei nu este stabilita efectiv prin titlu executoriu reprezentat de contractul de credit iniţial, conform prevederilor imperative ale art. 628 alin. 2 Cod proc. civ., sumele solicitate cu titlu de accesorii trebuie in mod imperativ sa fie calculate anterior somării debitorului de către executorul judecătoresc. Conform art. 628 alin. 4 Cod proc. civ. doar încheierea executorului judecătoresc constituie titlu executoriu pentru aceste sume.

Aşa fiind, câtă vreme executorul nu a calculat sumele care reprezintă debit al împrumutatului, nu se poate vorbi despre o creanţa certa, lichida si exigibila, ceea ce impune si din aceasta perspectivă anularea actelor de executare silita.

În drept a invocat art. 711 Cod proc. civilă.

În probaţiune a solicitat admiterea probei cu înscrisuri şi ataşarea dosarului execuţional.

Prin întâmpinarea depusa la data de 09.06.2017, intimata a invocat excepţia netimbrării acţiunii, excepţia tardivităţii contestaţiei, excepţia inadmisibilităţii cererii privind capătul de cerere referitor la prescripţia extinctivă, iar pe fond a solicitat respingerea ca nelegală şi neîntemeiată a contestaţiei la executare formulate împotriva executării silite însăşi şi a actelor de executare încheiate de BEJ Girdan Marius Florin în dosarul execuţional nr..

În motivare a arătat că, în fapt, la data de 16.07.2003, B , în calitate de creditor şi domnul, în calitate de codebitor, respectiv, în calitate de debitor, au încheiat contractul de credit 9585. Ulterior, ca urmare a ratelor restante, la data de 15.10.2004 B a fost despăgubită de G.. Asigurari SA în baza dosarului de despăgubire nr. 3212, creditor devenind Garanta.

La data de 09.01.2012, G… Asigurari SA, în calitate de cedent şi, prin reprezentant legal, în calitate de cesionar, au încheiat contractul de cesiune de creanţe neperformante prin care cedentul a cedat cesionarului un portofoliu de creanţe neperformante, printre care se regăseşte şi cea rezultată din contractul din data de 16.07.2003, încheiat între T şi, respectiv.

Intimata a învederat că cesiunea a fost încheiată în mod legal, prin contractele de vânzare cumpărare de creanţe neperformante. Ca efect al cesiunii, a operat, transmiterea creanţelor din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului, împreună cu toate drepturile accesorii acestor creanţe, inclusiv dreptul de a urmări bunurile şi veniturile împrumutatului pentru recuperarea creanţelor rezultate din acordarea creditului. Sub aspectul naturii sale juridice, cesiunea de creanţă este valabil încheiată prin simplu acord de voinţă al părţilor, consimţământul debitorului cedat nefiind cerut, întrucât nu este parte în contractul de cesiune.

Din anul 2012 până în anul 2017, a încercat în nenumărate rânduri recuperarea creanţei izvorâte din contractul de credit din data de 16.07.2003, pe cale amiabilă, prin intermediul notificărilor debitorului. Având în vedere că girantul contestator nu şi-a respectat obligaţiile în acest sens, în conformitate cu prevederile contractuale, societatea s-a văzut nevoită să solicite către BEJ G, recuperarea prin executare silită a creanţei în cauză.

În susţinerea excepţiei netimbrării cererii, intimata a arătat că, potrivit art. 148 alin 6 C.pr.civ., cererile adresate instanţelor se timbrează, iar potrivit art. 197 C.pr.civ., dovada achitării taxei judiciare de timbru se ataşează cererii formulate. Intimata a învederat că netimbrarea cererii sau insuficienta timbrare, atrage anularea acesteia.

Intimata a mai susţinut că, contestatorul are obligaţia, potrivit art. 10 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, să achite taxa judiciară de timbru aferentă cererii având ca obiect contestaţie la executare, motiv pentru care, în cazul în care nu au fost respectate aceste dispoziţii legale, a solicitat anularea cererii formulate.

Intimata a invocat şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, solicitând instanţei să verifice termenul în care a fost introdusă contestaţia, iar dacă a fost depusă tardiv să dispună respingerea acesteia.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii cererii privind capătul de cerere referitor la prescripţia extinctivă, intimata a menţionat că prescripţia poate fi opusă pe cale de excepţie, de apărare, formulată de cel în folosul celui care curge prescripţia, fiind o excepţie de drept material, iar nu de drept procesual. Intimata a mai arătat în esenţă că, în speţă, constatarea prescripţiei în cadrul unei contestaţii la executare este inadmisibilă, deoarece debitorul are la dispoziţie în acest scop acţiunea în constatare.

Intimata a învederat că dreptul de a cere executarea silită nu este prescris, deoarece în cauză prestaţiile succesive alcătuiesc un tot unitar, atâta timp cât sunt de natura unor rate la bancă ce trebuie achitate pentru acelaşi credit.

Pe fondul cauzei, intimata a solicitat instanţei să constate nelegalitatea şi netemeinicia contestaţiei la executare formulată de contestator, deoarece toate actele de executare întocmite au respectat regulile de fond şi formă impuse de Codul de procedură civilă. A mai arătat că, creanţa deţinută împotriva contestatorului este certă, lichidă şi exigibilă, fiind exprimată în bani, cuantumul este clar determinat prin contractul de credit şi graficul de rambursare şi este ajunsă la scadenţă.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 Cod proc. civilă.

La data de 03.07.2017, BEJ  G a comunicat copia dosarului execuţional nr.

Prin Încheierea de şedinţă din data de 01.09.2017, instanţa a respins excepţia netimbrării cererii,  excepţia tardivităţii contestaţiei şi excepţia inadmisibilităţii cererii.

În cauză instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între numitul, în calitate de împrumutat şi B, SA, în calitate de împrumutător, s-a încheiat Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. având ca obiect acordarea unui credit pentru nevoi personale în sumă de 1000 USD. Aşa cum rezultă din art. 1.1 şi 3.1 din contractul de credit (filele 21 – 23 dosar execuţional), perioada pentru care a fost acordat creditul a fost de 2 ani, cu rambursare în 24 de rate lunare.

Contestatorul a semnat contractul de credit anterior menţionat în calitate de garant.

Ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de plată a ratelor stabilite în sarcina împrumutatului, intimata., în calitate de cesionar al creanţei, s-a adresat BEJ G, fiind înregistrat dosarul de executare silită nr..

Prin Încheierea nr. 1910/14.04.2017, emisă în dosarul nr. 5857/271/2017, Judecătoria Oradea a încuviinţat executarea silită în dosarul execuţional nr. al BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC G.., având ca obiect cererea de executare silită formulată de creditorul. împotriva debitorilor  şi,  în temeiul titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr..

Prin contestaţia la executare ce face obiectul prezentei cauze, contestatorul a solicitat instanţei să dispună anularea executării silite ce face obiectului dosarului execuţional nr., ca urmare a lipsei calităţii de creditoare a intimatei, a constatării intervenirii prescripţiei dreptului de cere executarea silită şi a lipsei caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei.

Sub un prim aspect, instanţa reţine că deşi în cerere s-a indicat numărul dosarului execuţional ca fiind, instanţa califică aceasta ca o eroare materială, având în vedere că motivarea contestaţiei şi dosarul execuţional ataşat au nr., întâmpinarea intimatei privind acelaşi dosar execuţional.

În drept, având în vedere prevederile art. 24 din Noul C.pr.civ. coroborat cu art.3, alin.1 din Legea nr.76/2012 şi reţinând că cererea de executare silită a fost înregistrată la executorul judecătoresc G în data de 06.04.2017, instanța reţine că în cauză sunt aplicabile prevederile noului Cod de procedură civilă.

Potrivit art. 706 alin. 1 C.pr.civ. republicat, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. Totodată, alin. 2 al aceluiaşi articol prevede că termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

 Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată ca fiind întemeiate apărările contestatorului sub aspectul intervenirii prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită.

Astfel, se constată că scadenţa finală a creditului a fost la data de 16.07.2005, având în vedere că acesta a fost acordat pe o perioadă de 24 luni, începând cu data de 16.07.2003. Reţinând prevederile art. 706 alin. 1 şi 2 C.pr.civ., instanţa constată că termenul de prescripţie de 3 ani a dreptului de a obţine executarea silită, a început să curgă cel mai târziu la data scadenţei ultimei rate, respectiv 16.07.2005 şi s-a împlinit la data de 16.07.2008. Creditoarea a depus cererea la executorul judecătoresc la data de 06.04.2017 (fila 55 dosar execuţional), care reprezintă data începerii executării silite, fiind astfel formulată cu depăşirea termenului de 3 ani prevăzut de lege.

 Instanţa mai reţine că, în perioada cuprinsă între data la care a început să curgă termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită şi data la care s-a împlinit acest termen, nu a intervenit niciun caz de suspendare sau de întrerupere a termenului, conform art. 708 şi art. 709 C.pr.civ, prescripţia dreptului de a cere executarea silită împlinindu-se la data de 16.07.2008.

Având în vedere că s-a constatat intervenirea prescripţiei executării silite, instanţa nu va mai analiza celelalte motive invocate de contestator în susţinerea cererii.

Pentru toate considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, instanţa va admite contestaţia la executare şi va anula actele de executare silită efectuate împotriva contestatorului în dosarul execuţional nr. al Biroului Executorului Judecătoresc G., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de obţine executare silită.

Instanţa constată că celălalt debitor din dosarul execuţional nr. şi anume numitul, nu este parte în prezentul dosar. Prin urmare, instanţa nu se poate pronunţa decât în limitele a care a fost învestită, sens în care prezenta hotărâre produce efecte doar faţă de contestatorul M.. şi în privinţa actelor de executare efectuate faţă de acesta.

În baza art. 453 C.pr.civ,  reţinând culpa procesuală a intimatei, o va obliga la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei, reprezentând onorariu avocat, achitat conform chitanţei seria CAML nr. 0000486/08.05.2017. Instanţa va respinge cererea contestatorului privind obligarea intimatei la plata taxei de timbru în sumă de 289,5 lei, având în vedere că, raportat la prevederile art. 45, alin. 1, lit. f) din OUG nr. 80/2013 privind taxele de timbru, contestatorul are posibilitatea să solicite restituirea taxei de timbru, condiţionat de rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 717 alin. 2 Cod proc. civ, va obliga intimata să achite în contul Biroului Executorului Judecătoresc G.., suma de 20 lei, reprezentând cheltuieli pentru comunicarea dosarului execuţional.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul, domiciliat în mun. O, str., jud. B. în contradictoriu cu intimata., cu sediul în, cu sediul procedural ales la, în.

Anulează actele de executare silită efectuate împotriva contestatorului în dosarul execuţional nr. al Biroului Executorului Judecătoresc G, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de obţine executare silită.

Obligă intimata să achite contestatorului cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei, reprezentând onorariu avocat.

 Respinge cererea contestatorului privind obligarea intimatei la plata taxei de timbru.

Obligă intimata să achite în contul Biroului Executorului Judecătoresc G suma de 20 lei, reprezentând cheltuieli pentru comunicarea dosarului execuţional.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare la Tribunalul B.

Cererea de apel se depune la Judecătoria O.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.09.2017.

Preşedinte, Grefier,