Actiune in constatare

Sentinţă civilă 5424 din 03.08.2017


SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 5424/2017

Şedinţa publică de la 03 August 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE: a

Grefier : n

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta şi pe pârât, pârât, pârât, pârât, pârât, având ca obiect acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura este  legal îndeplinită.

 Se constată că, mersul dezbaterilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 06.07.2017, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, instanţa având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a acorda posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise la dosar, a dispus amânarea pronunţării pentru data de 20.07.2017, apoi pentru data de 03.08.2017, când s-a hotărât prezenta cauză.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND

 

 Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la instanţă la data de 21.12.2016, reclamanta a chemat în judecată pe pârâţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa:

- să  constate  perimarea de drept a executării silite efectuată în dosarul  de executare nr. 101/E/2O12 al SEJ Beiuşan la cererea intimaţilor cu privire la debitul în cuantum de 51.759,24 lei

- să  constate că  a intervenit prescripţia  dreptului de a cere executarea silita cu privire la debitul în suma de 51,759,24 lei din dosarul  execuţional nr.101/E/2012 ale SEJ B….

 - cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, a arătat că, împotriva reclamantei  a început executarea silită în dosarul  execuţional nr. 101/E/2010 de către SEJ B... pentru  un debit în cuantum de 51.759,24 lei.  Debitul indicat mai sus provine din sentinţa Judecătoriei S... nr.734/2010 pronunţata în dosar nr..../833/2008, în care  s-a purtat un proces între părţi, prin care s-a reziliat o promisiune de vânzare-cumpărare cu obligarea colaterala a reclamantei de a achita suma de 10.000 euro ce reprezintă avansul la vânzarea casei  reclamantei din localitatea Gepiu.

Hotărârea care a stat la baza executării silite din dosarul mal sus indicat, a fost modificată  în recurs de către Tribunalul M... prin decizia civilă nr. 237/14.03.2013, în sensul că a fost respinsă cererea de chemare în judecată a reclamantei  V... decedată, acţiune continuată de  moştenitori,  s-a reziliat promisiunea de vanzare-cumpărare încheiată între reclamantă şi celelalte părţi, s-a admis în parte cererea reconvenţional a reclamantei în sensul că pârâţii vor fi obligaţi la plata chiriei în cuantum de 800 de euro/luna pentru  8 luni, perioadă în care au locuit în imobilul reclamantei.

Această decizie civilă a rămas definitiva la data de 14.03.2013, dată de la care , atât pârâţii, cât şi reclamanta  o puteau pune în executare.

Din dispozitivul deciziei civile pârâţii nu numai că nu mai puteau continua executarea silită, ci aceasta a rămas fără obiect, în condiţiile în care s-a respins cererea de chemare in judecată a acestora admiţându-se cererea reconvenţională  a reclamantei şi reziliindu-se contractul din culpa cumpărătoarei cu pierderea sumei de 10.000 de euro avans pentru  că s-a răzgândit.

Precizează că, executarea silită pornită de pârâţi este perimată, cât şi însăşi creanţa este prescrisă, deşi s-a reziliat promisiunea de vânzare-cumpărare, tot ar fi fost obligată să achite avansul primit pârâţilor.

În accepţiunea dispoziţiilor art.248  şi urm. din codul civil vechi aplicabil prezentei speţe, întrucât  executarea silită  a început sub imperiul codului de procedura civilă de la 1865, orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, revizuire şi  orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept chiar şi împotriva incapabililor, dacă a rămas în

nelucrare din vina părţii timp de un an.

In prezenta speţă, termenul de 1 an de a continua executarea silita s-a perimat pentru  pârâţi încă din 14.03.2014 întrucât a socotit termenul de 1 an de la data la care decizia cu nr. 237/2013 a Tribunalului M... a rămas irevocabila la data de 14.03.2013.

Menţionează că este interesată ca instanţa să constate că a intervenit perimarea în prezenta cauza întrucât SEJ B... a notat în cartea funciară o somaţie imobiliară asupra imobilului care a făcut obiectul executării  silite în baza hotărârii pronunţată în prezenta cauză de către Judecătoria S..., somaţie care încă este notată si care pe mine o  împiedică să înstrăinez acea casă.

Precizează că a intervenit însăşi prescripţia dreptului de a cere executarea silită întrucât pârâţii nu au continuat executarea silita începută, iar instanţa chiar dacă constată că  ea este perimată,  aceştia nu mai pot introduce o noua cerere de executare silită întrucât de la pronunţarea deciziei civile nr. 237/2013 au trecut mai mult de 3 ani înlăuntrul cărora ar fi trebuit începută executarea silita in accepţiunea  art.405 si urm din cod de procedura civilă vechi.

În drept, cererea este întemeiată art.405 şi urm.  C. pr. Civilă vechi , rap.la art.201 din legea 71/2011, iar în probaţiune, a depus la dosar, în xerocopie înscrisuri existente la filele 12-39 dosar.

La data de 14.02.2017, prin registratura instanţei, pârâţii a depus la dosar întâmpinare, prin care au invocat  excepţia inadmisibilităţii cererii , iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii.

În motivarea în fapt a întâmpinării, pârâţii au  arătat că prin intermediul contestaţiei la executare pot fi anulate anumite acte de executare silită iar excepţia prescripţiei constituie o excepţie de drept material substanţial si nu procesual,  considerând că se încalcă prevederile procesuale art. 713 alineatul (2) din NCPC sub titulatura ,,CONDIŢII DE ADMISIBLITATE" se stabilesc limitele procedurale în utilizarea acestei proceduri iar in conformitate cu prevederile legale excepţia prescripţiei nu poate fi invocată prin intermediul unei contestaţii la executare deoarece natura juridică a unei contestaţii la executare este aceea a unei veritabile cereri de chemare în judecată iar art. 2513 NCC statuează că prescripţia poate fi opusă pe calea întâmpinării în conformitate cu art. 205 NCPC.

In ceea ce priveşte fondul cauzei,  trebuie înlăturată atât excepţia prescripţiei cât şi excepţia perimării invocate în prezenta cauză deoarece executarea silită s-a pornit in baza sentinţei 734/2010 data în dosar .../833/2008 al  Judecătoriei S....

Cererea de executare silită a fost depusă în termenul legal de prescripţie. Nu se pune problema intervenirii  prescripţiei executării silite având în vedere că în momentul în care aceasta s-a cerut,  nu se împlinise termenul de executare.

 Precizează că a stăruit în continuarea executării silite şi a îndeplinit orice acte a solicitat executorul.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept.

La terenul din 06.04.2017, pârâţii prin reprezentant au depus la dosar note de şedinţă prin care au invocat excepţia tardivităţii acţiunii, arătând că,  deoarece se contestă executarea însăşi, în temeiul art.401 lit.c din vechiul cod de procedură civilă, contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, iar reclamanta a depus în probaţiune somaţia din 2012.

La data de 03.05.2017, reclamanta a depus la dosar prin serviciul registratură note de şedinţă, prin care a solicitat respingerea excepţiei tardivităţii , întrucât nu a fost formulată o dată cu întâmpinarea. Menţionează că, temeiul de drept al cererii sale este art.248 şi urm. şi art.405 şi urm. cod procedură civilă vechi, raportat la art.201 din legea 71/2011 şi nu art.401 cod procedură civilă vechi.

La data de 19.07.2017 , reclamanta a depus la dosar note de şedinţă, prin care a indicat temeiul de drept pentru capătul 1 din acţiune ca fiind art.248 şi urm. codul de procedură civilă vechi, iar pentru capătul 2 din acţiune ca fiind art.405 şi urm. din vechiul cod de procedură civilă. 

La data de 28.07.2017 pârâţii au depus la dosar concluzii scrise.

Urmare a solicitărilor  instanţei la data de 03.05.2017 SEJ B….  a depus copia  dosarului  execuţional  nr.101/E/2012.

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La termenul de judecată din data de 29.06.2017, instanţa a pus în discuţie  excepţia tardivităţii formulării cererii invocată de către pârâţi prin notele de şedinţă şi a dispus respingerea acesteia, având în vedere temeiul de drept al cererii,  acţiunea în constatare fiind  imprescripibilă.

Din înscrisurile  depuse la dosar instanţa  reţine că, prin sentinţa civilă nr.734/19.05.2010 pronunţată în dosar nr..../833/2008 al Judecătoriei S... , s-a  dispus următoarele :,, Admite în parte cererea principală precizată de numita (decedată în cursul procesului) şi continuată de reclamanţii pârâţi reconvenţionali - în calitate de soţ,– în calitate de fii – toţi moştenitori ai defunctei, toţi cu domiciliul ales în loc. O.., jud. B…, în contradictoriu cu pârâta reclamantă reconvenţională, şi, în consecinţă

Dispune rezoluţiunea  contractului de vânzare cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 12.08.2008 şi obligă pârâta reclamantă reconvenţională la restituirea în favoarea reclamanţilor pârâţi reconvenţionali a avansului în sumă de 10.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii.

Respinge cererea reclamanţilor pârâţi reconvenţionali de obligare a pârâtei reclamantă reconvenţională la plata sumei de 2000 euro, reprezentând cheltuieli ocazionate cu transportul din localitatea O…. în localitatea G…

Admite în parte cererea reconvenţională precizată de pârâta reclamantă reconvenţională şi, în consecinţă:

Obligă reclamanţii pârâţi reconvenţionali la plata în favoarea pârâtei reclamantă reconvenţională a sumei de 1200 euro, reprezentând folosinţa imobilului pe perioada de 8 luni.

Respinge restul capetelor de cerere din acţiunea reconvenţională.”

Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs, astfel că, prin  decizia civilă nr.237/14.03.2013 a Tribunalului M..., a fost modificată în parte sentinţa atacată, dispunându-se rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 12.08.2008 încheiat între reclamanta şi pârâta din culpa reclamantei cumpărătoare şi a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.

La cererea pârâtei D..., în nume propriu şi în reprezentarea pârâţilor a fost începută procedura de executare silită împotriva reclamantei, care a făcut obiectul dosarului execuţional nr.101/E/2012.

Potrivit dispoziţiilor art. 405 din Vechiul Cod de procedură civilă, menţinute prin dispoziţiile art. 706 ale Noului Cod de procedură civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. Orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie prin împlinirea termenului de prescripţie

În cazul hotărârilor judecătoreşti, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

Pârâţii nu au efectuat acte de executare pentru obţinerea avansului  datorat conform hotărârii judecătoreşti definitive menţionate, astfel că, având în vedere data rămânerii definitive a acesteia, 14.03.2013, dreptul lor de creanţă s-a prescris, întrucât a expirat termenul de 3 ani prevăzut de art. 1 alin. (1) şi art. 6 din Decretul nr. 167/1958.

Totodată , în cazul în care creditorul lasă să treacă un termen de şase luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea silită se perimă de drept, potrivit art. 389, alin. 1 din C. pr. civ.

Aceste termen, constată instanţa, s-a împlinit, având în vedere actele din dosarul de executare silită nr. 26/2010.

Pentru ansamblul acestor considerente,  instanţa va admite cererea formulată , potrivit dispozitivului de mai jos.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa în  temeiul articolului 451 din Codul de Procedură Civilă, reţinând culpa procesuală a pârâţilor îi va obliga  la plata  în favoarea reclamantei a cheltuielilor de judecată în sumă de 1100 lei, constând în onorariu avocaţial şi taxă de timbru. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanţii în contradictoriu cu pârâţii,

Constată că a intervenit perimarea de drept a executării silite ce face obiectul dosarului de executare silită nr. 101/E/2012 al SEJ B….

Constată prescris dreptul pârâţilor  la executarea silită din dosarul execuţional nr. 101/E/2012 al SEJ Beiuşan.

Obligă pârâţii  la plata, în favoarea reclamanţilor , a cheltuielilor de judecată  în cuantum de 1100 lei.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Judecătoria O…

Pronunţată în şedinţa publică din data de 03.08.2017.