Nulitate absolută a contractului de vânzare pentru vânzarea bunului altuia, rectificarea cărţii funciare.Autoritate de lucru judecat.

Hotărâre 5429 din 13.04.2016


Titlu:  Nulitate absolută a contractului de vânzare pentru vânzarea bunului altuia, rectificarea cărţii funciare.Autoritate de lucru judecat.

Tip speţă: hotarare

Număr speţă: 5429

Data speţă: 13.04.2016

Domeniu asociat: Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

Continut speta

Instanta retine că în condiţiile în care, în litigiul anterior, reclamantul a invocat şi cauza ilicită a contractului, întemeindu-se pe reaua-credinţă a pârâtei în sensul că aceasta cunoştea faptul că a contractat cu un neproprietar, aspecte care au fost analizate de instanţa care a soluţionat cauza înregistrată sub nr.xxx, reclamantul nu poate reitera aceste împrejurări într-o nouă cerere de chemare în judecată. Astfel, în opinia instanţei, o soluţie contrară vine să înfrângă principiul securităţii raporturilor juridice şi forţa juridică de care trebuie să se bucure hotărârile judecătoreşti, sau altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat.

Aşadar, constatând că, de vreme ce o chestiune litigioasă a fost tranşată în fond, în mod definitiv şi irevocabil printr-o hotărâre judecătorească, aceeaşi chestiune nu poate fi din nou dedusă judecăţii, ea intrând sub autoritatea lucrului judecat. Din acest punct de vedere, instanţa apreciază că susţinerea reclamantului în sensul că a înţeles să invoce în prezenta cauză alte motive de nulitate absolută este pur formală, în condiţiile în care, reclamantul a prezentat aceeaşi situaţie de fapt în ambele cereri şi aceleaşi motive de drept, respectiv vânzarea bunului altuia şi cauza ilicită a contractului. Nu în ultimul rând, împrejurarea că reclamantul nu a avut câştig de cauză în litigiul nr.XXX, nu îl îndreptăţeşte să promoveze o nouă cerere în care să repună în discuţie o situaţie juridică deja tranşată în mod irevocabil, invocând formal alte motive de nulitate absolută, care însă au fost deja analizate de o instanţă de judecată.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 03.11.2015  sub nr.XXX, reclamantul F I a chemat în judecată pe pârâtele S.C. D B I S.R.L. şi F "XXX", solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare autentificat sub nr. XXX din 21.01.2013 la B.N.P. D F, încheiat între pârâte cu privire la terenul în suprafaţă de XXX, precum şi să se dispună rectificarea cărţii funciare XXX, număr cadastral XXX în sensul radierii înscrierii dreptului de proprietate al pârâtei pentru terenul situat în T  P  UAT L , să fie obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că prin contractul de donaţie nr. XXX BNP L I, este proprietarul suprafeţei de XXX teren situat în com. L, teren cuprins în TP nr.XXXX.

Prin contractul de vânzare cumpărare încheiat între pârâte la data de 21.01.2013 reclamanta a transferat în proprietatea pârâtei dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de XXX teren arabil, situat în T  P  UAT L, CF XXX UAT L, având număr cadastral XXXX iar din coroborarea suprafeţelor de teren ce fac obiectul celor două acte autentice contractul de donaţie din anul 1998, respectiv contractul de vânzare nr. XXXX se poate observa că este aceeaşi suprafaţă şi amplasament.

A mai susţinut reclamantul că la data de 21.01.2013, terenul în suprafaţă de XXXX situat în T P UAT L era şi este în proprietatea şi posesia sa.

A învederat reclamantul că este incidentă sancţiunea nulităţii absolute a contractului de vânzare pentru vânzarea bunului altuia, iar sancţiunea aplicabilă este nulitatea absolută a actului juridic încheiat de pârâţi, întrucât lipsa calităţii de proprietar a vânzătorului, calitate  esenţială şi necesară pentru încheierea valabilă a convenţiei dintre aceştia, duce la absenţa cauzei obligaţiei comutative asumate de către cumpărător, pretinsul proprietar neputând satisface scopul avut în vedere de către cumpărător, respectiv dobândirea proprietăţii.

A mai susţinut reclamantul că contractul nr. XXX are şi o cauză ilicită şi a precizat că s-a mai judecat în contradictoriu cu  pârâtele din acest dosar , în sensul că a formulat o acţiune având ca obiect constatare nulitate act, admisă iniţial, dar respinsă prin decizia nr. XXXX pronunţată de Tribunalul Dolj.

În drept, reclamantul îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 907 şu art. 1179 cod civil.

În scop probatoriu a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi expertiza tehnică în specialitatea topo.

La data de 15.01.2016, pârâta S.C. D B IS.R.L. a depus întâmpinare, prin care, după reluarea situaţiei de fapt, a invocat excepţia netimbrării şi excepţia autorităţii de lucru judecat, în temeiul art. 430 NCPC, având în vedere faptul că reclamantul, în contradictoriu cu aceiaşi pârâţi din prezenta cauză a mai formulat o cerere de chemare în judecată, cerere ce a inclus petitul de anulare a contractului de vânzare cumpărare nr.XXX.

Pârâta a invocat şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, cât şi cea a lipsei de interes a reclamantului.

Pe fondul cauzei, pârâta a reluat situaţia de fapt descrisă în cererea de chemare în judecată şi a susţinut că abia la data comunicării înscrisurilor aferente cererii de chemare în judecată de către reclamantul F I în dosarul nr. XXX/XXX/XXXX, înregistrat la data de 18.02.2013, când a formulat întâmpinare, a luat cunoştinţă de actul de donaţie pe care reclamantul îşi întemeiază calitatea de proprietar. A mai susţinut pârâta că pentru a se dispune nulitatea absolută este necesar ca ambele părţi să fi cunoscut şi situaţia şi să fi acţionat cu intenţie respectiv vânzătoarea S.C. D B IS.R.L. şi cumpărătoarea F "XXX", ceea ce nu este cazul în speţa.

În drept, a invocat art. 205 C. Proc. Civ., coroborat cu dispoziţiile invocate în cuprinsul întâmpinării.

În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul reclamantului, expertiză şi proba testimonială.

La data de 12.01.2016, pârâta F "XXX" a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, reiterând întreaga situaţie de fapt deja expusă.

În drept, a invocat art. 205 C. Proc. Civ.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat:

Potrivit dispoziţiilor art. 248 N. C. Proc. Civ., instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor de procedură sau de fond, care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Instanţa reţine că prin cererea dedusă judecăţii, reclamantul F I a chemat în judecată pe pârâtele S.C. D B I S.R.L. şi F "XXXX", pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. XXXX de BNP D F, încheiat între pârâte şi rectificarea CF nr. XXX UAT L, în sensul radierii dreptului de proprietate al pâratei, invocând ca şi motive de nulitate absolută vânzarea bunului altuia, precum şi cauza ilicită a contractului.

Instanţa constată că pe rolul Judecătoriei Craiova a fost înregistrată sub nr. XXX/XXX/XXXX, cererea aceluiaşi reclamant F I, prin care acesta a chemat în judecată pe pârâţii P A, P I şi S.C. D B I S.R.L., solicitând constatarea nulităţii antecontractului de vânzare cumpărare încheiat între aceştia la data de 01.02.2012, motivând în esenţă că antecontractul este lovit de nulitate absolută întrucât nimeni nu poate vinde bunul altuia.

Instanţa mai reţine că în cadrul dosarului nr. XXX/XXX/XXXX, reclamantul a depus la data de 08.05.2013 o cerere precizatoare la acţiune, prin care a solicitat în plus, constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare nr. XXX/21.01.2013 autentificat de BNP F, încheiat între S.C. D B  I S.R.L. şi F "XXXX,", ca act subsecvent unul act nul şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Prin sentinţa civilă nr.XXX, Judecătoria Craiova a admis  în parte cererea reclamantului F I şi a constatat nulitatea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 01.20.2012 între pârâţii P I şi P A şi S.C. D B I S.R.L., precum şi nulitatea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. XXX de BNP F.

Prin decizia nr. XXX/27.02.2015, Tribunalul Dolj a admis recursul pârâtei S.C. D B I S.R.L. şi a respins acţiunea precizată.

Potrivit art. 430 C. Proc. Civ., hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată.

De asemenea, potrivit art. 431 C. Proc. Civ., nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect.

Mijlocul procesual prin care se invocă autoritatea de lucru judecat este excepţia, care, potrivit art. 432 C. Proc. Civ., este o excepţie de ordine publică, care se poate invoca de instanţă sau de părţi, în orice stare a procesului.

În continuare, instanţa urmează să analizeze dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 431 alin. 1 C. Proc. Civ. pentru a exista autoritate de lucru judecat, respectiv identitatea de părţi, obiect şi cauză.

În ceea ce priveşte identitatea de părţi, instanţa reţine că, având în vedere cererea formulată şi precizată de reclamant, înregistrată sub nr. XXX/XXX/XXXX, pe rolul Judecătoriei Craiova, această condiţie este îndeplinită, fiind vorba despre aceleaşi părţi, care au şi aceleaşi calităţi, respectiv reclamantul F I şi pârâtele S.C. D B I S.R.L şi F "XXX", chiar dacă în prima cerere de chemare în judecată reclamantul a chemat în judecată şi alţi pârâţi (P A şi P I).

În privinţa obiectului, înţeles ca şi pretenţia concretă dedusă judecăţii, instanţa constată că atât prin prezenta cerere, cât şi prin cea care a făcut obiectul dosarului nr. XXX/215/XXXX, astfel cum a fost precizată, reclamantul a solicitat să se constate nulitatea absolută a contractului autentificat sub nr. XXX de BNP C  V F, încheiat între pârâtele S.C. D B I S.R.L şi F "  XXXX", cu privire la terenul extravilan arabil, com. L, Jud. Dolj, în suprafaţă de XXXX mp, situat în T X, P Z.

De asemenea, instanţa reţine că pentru a exista autoritate de lucru judecat, este necesar să fie îndeplinită şi condiţia privind identitatea de cauză. Sub acest aspect, instanţa constată că ceea ce interesează este cauza raportului juridic dedus judecăţii, respectiv motivele invocate de către reclamantă pentru a obţine pretenţia solicitată.

Instanţa reţine că în prezenta cauză, reclamantul a susţinut că nu este îndeplinită condiţia privind identitatea de cauză, în condiţiile în care acesta a invocat alte motive decât cele invocate în dosarul nr. XXX/215/XXXX. În concret, reclamantul a susţinut că, dacă în cererea ce a făcut obiectul dosarului nr. XXXX/215/XXXX, acesta a invocat calitatea sa de proprietar şi motivul determinat de vânzarea bunului altuia, în prezenta cauză, a înţeles să invoce alte motive, respectiv cauza ilicită a contractului nr.XXX.

Cu toate acestea, instanţa apreciază că reclamantul se află în eroare, întrucât, prin precizarea la acţiune şi prin concluziile scrise depuse în dosarul nr. XXXX/215/XXXX (filaXXX), reclamantul a arătat că pârâta F "C XXXX" cunoştea existenţa procesului dintre pârâţii P şi S.C. D B I S.R.L., precum şi aceea că pârâta F "XXXX" a aflat despre faptul că terenul în litigiu este al reclamantului şi că nu tratează cu adevăratul proprietar, fiind de rea-credinţă în perfectarea actului cu S.C. D B  I S.R.L.

De altfel, în considerentele sentinţei civile nr. XXXX/2014, Judecătoria Craiova a reţinut reaua-credinţă a pârâtelor şi cauza ilicită a contractului nr. XXX/2013, acestea fiind analizate pe larg. S-a reţinut astfel că contractul de vânzare-cumpărare încheiat de vânzător în frauda dreptului proprietarului, cu complicitatea cumpărătorului, care a cumpărat, pe riscul său, un bun al altuia, este lovit de nulitate absolută conform art. 1179 N. C. civ., precum şi că nulitatea absoluta a vanzarii lucrului altuia are ca punct de plecare imprejurarea ca partile au incheiat contractul in cunostinta de cauza, stiind ca lucrul vandut este proprietatea altei persoane. Sintagma "in cunostinta de cauza" releva  ca partile contractului au stiut bine ca bunul/individual determinat/ nu este proprietatea vanzatorului si ca apartine altuia.

De asemenea, s-a mai reţinut reaua-credinţă a pârâtei F"XXX" la întocmirea contractului acesteia putându-i-se  imputa "nimia negligentia", de vreme ce efectuarea unor minime verificări ar fi convins-o  ca a contractat cu un dobânditor de reacredinţa care a cunoscut că a dobândit de la un "non dominus".

În consecinţă, în condiţiile în care, în litigiul anterior, reclamantul a invocat şi cauza ilicită a contractului nr. XXX/2013, întemeindu-se pe reaua-credinţă a pârâtei F "XXXX" în sensul că aceasta cunoştea faptul că a contractat cu un neproprietar, aspecte care au fost analizate de instanţa care a soluţionat cauza înregistrată sub nr. XXXX/215/XXXX, reclamantul nu poate reitera aceste împrejurări într-o nouă cerere de chemare în judecată. Astfel, în opinia instanţei, o soluţie contrară vine să înfrângă principiul securităţii raporturilor juridice şi forţa juridică de care trebuie să se bucure hotărârile judecătoreşti, sau altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat.

Aşadar, constatând că, de vreme ce o chestiune litigioasă a fost tranşată în fond, în mod definitiv şi irevocabil printr-o hotărâre judecătorească, aceeaşi chestiune nu poate fi din nou dedusă judecăţii, ea intrând sub autoritatea lucrului judecat. Din acest punct de vedere, instanţa apreciază că susţinerea reclamantului în sensul că a înţeles să invoce în prezenta cauză alte motive de nulitate absolută este pur formală, în condiţiile în care, reclamantul a prezentat aceeaşi situaţie de fapt în ambele cereri şi aceleaşi motive de drept, respectiv vânzarea bunului altuia şi cauza ilicită a contractului. Nu în ultimul rând, împrejurarea că reclamantul nu a avut câştig de cauză în litigiul nr. XXXX/215/XXXX, nu îl îndreptăţeşte să promoveze o nouă cerere în care să repună în discuţie o situaţie juridică deja tranşată în mod irevocabil, invocând formal alte motive de nulitate absolută, care însă au fost deja analizate de o instanţă de judecată.

În consecinţă, pentru motivele arătate, instanţa va admite excepţia  autorităţii de lucru judecat, invocată de pârâta S.C. D B I S.R.L. şi va respinge acţiunea formulată de reclamantul F I în contradictoriu cu pârâtele S.C. D B I S.R.L. şi F "XXXX", având ca obiect nulitate act, pentru autoritate de lucru judecat.