Plangere contraventionala

Sentinţă penală 3557 din 08.05.2017


SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 3557/2017

Şedinţa publică din 8 mai 2017

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

GREFIER:

******

Pe rol judecarea cauzei civile formulată de petentul în contradictoriu cu intimatul, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la prima şi a doua strigare a cauzei, nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că intimatul, prin întâmpinarea depusă la data de 01.03.2017 (fila 37) a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei O..

Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională depusă pe rolul acestei instanţe la data de 31.01.2017, sub nr. de mai sus, petentul a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Ş, anularea în parte a procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria, în sensul înlăturării sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

În motivare, petentul a arătat, în esenţă, că fapta reţinută în procesul verbal prezintă un pericol social scăzut şi nu a avut nicio urmare socialmente periculoasă, nu a pus în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic. Totodată, a precizat că permisul de conducere îi este absolut indispensabil prin prisma activităţii profesionale pe care o desfăşoară.

În drept, au fost invocate prevederile O.G. nr. 2/2001 şi O.U.G. nr. 195/2002.

Plângerea a fost legal timbrată, conform art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 (f. 5).

La data de 01.03.2017, intimatul a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei O., iar cu privire la fondul cauzei a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată.

În motivarea excepţiei invocate, intimatul a arătat că din punct de vedere teritorial, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine exclusiv instanţei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită fapta, or, din cuprinsul procesului-verbal reiese că fapta a fost constatată în mun. T, judeţul TIMIŞ.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, intimatul a susţinut, în esenţă, că în lipsa unor probe temeinice care ar putea fi de natură a răsturna prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal, soluţia trebuie să fie aceea de respingere a plângerii ca nefondată.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205 şi urm. C.pr.civ., O.U.G. nr. 195/2002, O.G. nr. 2/2001.

Analizând cu prioritate, potrivit art. 248 alin. (1) C. proc. civ., excepţia necompetenţei teritoriale, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria (f. 6), încheiat de agentul constatator din cadrul IPJ T – Serviciul Rutier, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 500 de lei şi sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, reţinându-se în sarcina sa că în data de 20.01.2017, a condus autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare, în mun. T., iar în intersecţia Calea Şagului cu str. Ovidiu Cotruş a executat un viraj la stânga, intrând pe str. Ovidiu Cotruş, neacordând prioritate autoturismelor care circulau din sensul opus de mers pe banda unu şi doi, fapta fiind filmată cu aparatul de pe autospeciala Poliţiei cu nr. MAI 34689.

În drept, potrivit art. 32 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, competentă să soluţioneze plângerea contravenţională este judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Potrivit art. 129 alin. (2) pct. 3 C.pr.civ. necompetenţa este de ordine publică (...) în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive, când procesul este de competenţa unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura.

În speţă, din chiar procesul-verbal de contravenţie contestat reiese că locul săvârşirii prezumtivei contravenţii reţinute în sarcina petentului este municipiul T., din judeţul Timiş, care, conform prevederilor H.G. nr. 337/1993, se află în circumscripţia teritorială a Judecătoriei T..

Pentru aceste motive, instanţa urmează să admită excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei O., invocată de intimat prin întâmpinare, şi să decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei T..

Totodată, raportat la faptul că plângerea a fost formulată prin avocat, petentul beneficiind deci de asistenţă juridică, precum şi faptul că în cuprinsul procesului-verbal era specificat clar că plângerea se depune la Judecătoria T., iar în chiar împuternicirea avocaţială (f. 4) s-a menţionat că doamna avocat Poinar Irina se împuterniceşte de către clientul să asiste/să reprezinte clientul în faţa Judecătoriei O./T., instanţa apreciază că petentul a înregistrat cu rea-credinţă şi în mod netemeinic plângerea la Judecătoria O., deşi ştia că această instanţă nu este competentă, cu scopul de a prelungi termenele de soluţionare fiindcă se impune declinarea şi astfel să obţină pentru o perioadă cât mai lungă suspendarea executării sancţiunilor dispuse prin procesul-verbal.

Aşa fiind, în baza art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C.pr.civ. urmează a aplica petentului o amendă judiciară în cuantum de 200 lei, sancţiune orientată spre minimul special prevăzut de lege, cu scopul de a atrage atenţia acestuia asupra bunei credinţe cu care trebuie să fie exercitate drepturile procesuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei, invocată de intimat.

Declină competenţa de soluţionare a plângerii contravenţionale formulate de petentul, CNP, cu domiciliul în O., jud. Bihor, şi domiciliul procesual ales la Cabinet Individual de Avocat I, în contradictoriu cu intimatul, cu sediul în jud. Timiş, în favoarea JUDECĂTORIEI T..

Dispune trimiterea de îndată a dosarului cauzei către instanţa competentă.

Fără cale de atac în ceea ce priveşte soluţia de declinare a competenţei.

În baza art. 187 alin. (1) lit. a) C.pr.civ. aplică petentului o amendă judiciară în cuantum de 200 de lei.

Cu drept de a formula cerere de reexaminare în ce priveşte amenda judiciară în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria O..

Pronunţată în şedinţă publică azi, 08 mai 2017.

Preşedinte Grefier