Recalculare pensie.Inadmisibilitatea contestării unui răspuns administrativ. Obligatia de a formula o cerere catre cjp, insotita de documente doveditoare ale veniturilor sau stagiilor de cotizare nevalorificate.

Sentinţă civilă 866 din 12.04.2018


R O M Â N I A TRIBUNALUL DOLJ SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr...SENTINŢA CIVILĂ NR...TRIBUNALUL,Asupra cererii de fata, constata urmatoarele:Prin cererea formulata la data de 08.01.2018, inregistrata de Tribunalul Dolj sub nr. dosar ..., reclamanta IM a chemat in judecata pe parata CJP D., solicitand instantei sa dispuna obligarea acesteia la recalcularea pensiei anticipate partiale stabilita prin Decizia ..., prin luarea in considerare a elementelor din adeverinta nr... eliberata de SC E... SA B. si a mentiunilor de la pozitia 47 din carnetul de munca.In motivarea acestei cereri, reclamanta a aratat ca a depus, la data de 15.11.2017, o cerere de revizuire/ recalculare a pensiei anticipate partiale acordata prin Decizia ..., invocand dispozitiile art. 107 din Legea 263/2010.Parata a transmis reclamantei, printr-un raspuns comunicat prin posta la data de 06.12.2017 (raspunsul nr...) ca isi mentine punctul de vedere exprimat prin Decizia ..., in sensul ca elementele din adeverinta nr... eliberata de SC E... SA B. si mentiunile de la pozitia 47 din carnetul de munca nu pot fi valorificate, deoarece functia nu se incadreaza in prevederile HG 1223/1990.A sustinut reclamanta ca raspunsul nr... este nelegal, fiind emis cu incalcarea dispozitiilor art.158 si 159, coroborate cu art. 16 lit.a din Legea 263/2010, in conformitate cu care dovada vechimii in munca se face cu carnetul de munca sau adeverinte.In scop probator a depus inscrisuri.Parata CJP D. a formulat intampinare – fila 34 si urmatoarele dosar, prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii si exceptia tardivitatii contestarii Deciziei de pensie nr...Pe fond, parata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.Prin raspunsul la intampinare, reclamanta a aratat ca nu intelege sa conteste Decizia ..., ci contesta faptul ca parata nu a recalculat pensia in temeiul dispozitiilor art. 107 alin.1 din Legea 263/2010.Analizand cu prioritate exceptiile invocate de parata, Tribunalul retine urmatoarele:Asa cum reiese din cererea introductiva, raspunsul la intampinare si precizarile facute in fata instantei, obiectul prezentei actiuni il constituie o contestatie indreptata impotriva raspunsului (adresei administrative) nr... emis de parata CJP D. si o cerere prin care reclamanta solicita instantei sa dispuna obligarea paratei de a proceda la recalcularea pensiei prin luarea in considerare a elementelor din adeverinta nr... eliberata de SC E... SA B. si a mentiunilor de la pozitia 47 din carnetul de munca al reclamantei.1.In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii contestatiei formulate impotriva raspunsului nr... emis de parata CJP D.

Raspunsul nr... emis de parata CJP D. nu reprezinta o decizie de pensie, ci o simpla adresa, acest act, prin sine insusi, neavand capacitatea de a produce efectele juridice specifice unei decizii.Acest act nu este supus conditiilor de fond si forma prevazute de lege in privinta deciziilor emise de CJP si nu poate face obiectul controlului jurisdictional al instantei, intrucat, in materia asigurarilor sociale, atributiile si competenta instantei sunt strict si limitativ prevazute.Astfel, in conformitate cu prevederile art. 153 din Legea 263/2010, Tribunalul solutioneaza litigiile privind hotararile CNPP si ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul MAN, MAI si SRI, privitoare la deciziile de pensii.Asadar, legea nu recunoaste competenta materiala a instantelor de judecata de a analiza deciziile emise de casele judetene de pensii, ci doar atributul verificarii legalitatii si temeiniciei hotararilor pronuntate de CNPP in analizarea contestatiilor formulate impotriva deciziilor anterior aratate.Cu atat mai mult, legea nu da dreptul instantei de a analiza o simpla adresa emisa de parata, act ce nu indeplineste conditiile unui act juridic apt de a da nastere, modifica sau stinge drepturi sau obligatii in sarcina partilor.Aceste prevederi legale sunt in deplina concordanta cu dispozitiile art. 149 din Legea 263/2010 potrivit carora ”Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.

(3) Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.

(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.”Asadar, pensionarului nu ii este recunoscut dreptul de a contesta in instanta raspunsul administrativ emis de parata, nici macar decizia emisa de casa judeteana de pensii neputand fi atacata direct in instanta.În speţă, răspunsul primit de către reclamanta nu poate constitui o decizie de pensionare, deoarece, potrivit art. 106 alin. 1 din lege, admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.Potrivit alin. 2, decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.În speţă, răspunsul respectiv nu cuprinde asemenea menţiuni, acesta neputand fi asimilat unei decizii  pensie.Cum Legea nr. 263/2010 nu prevede posibilitatea contestării unui răspuns administrativ, iar competentele instantei, in materia asigurarilor sociale, sunt strict prevazute de lege,  din acest punct de vedere, cererea este inadmisibilă.2.In ceea ce priveste petitul 2 din actiunea introductiva, referitor la obligarea paratei de a emite decizie de recalculare a pensiei, instanta retine urmatoarele:Asa cum s-a aratat anterior in prezentele considerente, competentele instantei in materia asigurarilor sociale sunt limititiv prevazute, la fel fiind si atributiile caselor judetene de pensii sau ale Comisiei Centrale de Contestatii din cadrul CNPP.Art. 107 alin.3 din Legea 263/2010 prevede, in mod explicit, situatiile in care se poate dispune recalcularea pensiei, iar art. 149-151 din acelasi act normativ stabilesc procedura pe care solicitantii sunt obligati sa o urmeze.Astfel, in conformitate cu prevederile art. 107 alin.3 din Legea 263/2010, ”Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia”,Totodata, in conformitate cu prevederile art. 149 alin.4 din Legea 263/2010, deciziile de pensie, necontestate in termenul prevazut la alin.1 (30 de zile de la comunicare), sunt definitive”.Asadar, pentru a putea solicita recalcularea pensiei, solicitantul are obligatia de a formula o cerere catre CJP (si nu catre instanta), insotita de documente doveditoare ale veniturilor sau stagiilor de cotizare nevalorificate, asupra cererii de recalculare casele de pensii avand datoria de a se pronunta prin emiterea unei decizii de admitere sau respingere a cererii.Desigur, alin.3 al art. 107 din Legea 263/2010 se refera la inscrisuri noi, care sa faca dovada veniturilor sau stagiilor de cotizare nevalorificate si care sa nu fi fost deja analizate de casele de pensii, legiuitorul neavand intentia de a deschide posibilitatea reiterarii acelorasi aspecte, asupra carora casele de pensii s-au pronuntat prin decizii anterioare, in acest sens prevazand, la art. 149 alin.4 ca ”deciziile necontestate in termen raman definitive.”In speta, reclamanta nu a depus documente noi, care sa justifice recalcularea pensiei, ci a solicitat luarea in calcul a elementelor din adeverinta nr... eliberata de SC E... SA B. si a mentiunilor de la pozitia 47 din carnetul de munca, aspecte asupra carora parata CJP D. s-a pronuntat deja in sensul ca nu pot fi valorificate, deoarece functia nu se incadreaza in prevederile HG 1223/1990, in acest sens fiind emisa Decizia nr..., ramasa definitiva prin neatacare.Ca raspuns la noua cerere formulata la data de ..., parata a comunicat reclamantei ca isi mentine punctul de vedere asupra posibilitatii valorificarii acestor elemente, exprimat prin Decizia nr..., fara a emite o noua decizie de respingere a cererii de recalculare.In aceasta ipoteza, reclamanta avea posibilitatea de solicita instantei, in temeiul art. 153 alin.1 lit.f din Legea 263/2010, obligarea paratei CJP D. sa emita o decizie (de admitere sau respingere a cererii de recalculare), nicidecum sa solicite in mod direct instantei sa dispuna obligarea paratei sa recalculeze pensia.Sub acest aspect, instanta retine ca atributul stabilirii cuantumului pensiei (si, implicit, cel al analizarii documentelor doveditoare depuse de solicitanti) revine caselor judetene de pensii, instanta neavand competenta de a analiza decat legalitatea si temeinicia hotararilor CNPP prin care sunt solutionate contestatiile formulate impotriva deciziilor caselor de pensii (si, in anumite conditii – stabilite prin Decizia CCR 956/2012, de a analiza deciziile emise de casele de pensii).

In speta, reclamanta nu a depus inscrisuri noi in dovedirea cererii sale de recalculare a pensiei anticipate partiale si nici nu a solicitat obligarea paratei sa emita o decizie de solutionare a acestei cereri, solicitarea acesteia, de obligare a paratei CJP D. la valorificarea elementelor din adeverinta nr... eliberata de SC E... SA B. si a mentiunilor de la pozitia 47 din carnetul de munca, asupra carora parata deja s-a pronuntat, prin Decizia nr..., ramasa definitiva prin neatacare, urmad a fi respinsa ca neintemeiata, pentru considerentele anterior aratate.Avand in vedere solutia adoptata fata de petitele principale, prin interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 453 alin1 CPC, instanta va respinge cererea reclamantului referitoare la acordarea cheltuielilor de judecata,

Domenii speta