Pensie intretinere

Sentinţă civilă 520 din 09.09.2016


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MĂCIN JUDEŢUL TULCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 520

Şedinţa publică din 9 septembrie 2016

Instanţa constituită din:

Preşedinte:

Grefier:

S-a luat în examinare acţiunea civilă având ca obiect stabilire cheltuieli de întreţinere minor formulată de reclamanta ….., în calitate de reprezentant legal al minorei ….., în contradictoriu cu pârâtul ……

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din 7 septembrie 2016, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 9 septembrie 2016, când în aceeaşi compunere a hotărât următoarele:

J U D E C A T A :

Asupra procesului civil de faţă ;

Prin cererea formulată şi înregistrată la această instanţă sub nr.**** din 29.04.2016 reclamanta ….. în calitate de reprezentant legal  al minorei …. a chemat în judecată pe pârâtul ….., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat să contribuie la cheltuielile de întreţinere a minorei.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele :

In cererea formnulată  ….  arată că în timp ce era elevă în cls. a-X-a la Liceul ....... s-a mutat împreună cu pârâtul în casa părinţilor acestuia în satul …... Susţine că a continuat să frecventeze cursurile liceului până la finalizarea lor în august 2014, dată la care însă în urma relaţiilor cu pârâtul era  însărcinată în luna a -VI-a.

La data de 11 noiembrie 2014 s-a născut minora ….  şi au continuat să trăiască împreună până la data de 25 septembrie 2015 când pe fondul unei discuţii aprinse a plecat şi s-a mutat cu fetiţa la părinţii săi, în or. …... Se mai susţine că deşi i s-a solicitat pârâtului să contruibuie la cheltuielile de întreţinere al minorului, acesta nu a înţeles, deşi copilul necesită efectuarea de cheltuieli  pentru întreţinere. 

In dovedire s-au depus la dosar : copie de pe certificatul de naştere al minorei, un acord de mediere din 23 februarie 2016 şi a solicitat să se ceară de la SC. ….. veniturile pe care le realizează pârâtul de la această societate.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare, iar în şedinţa publică din 6 iulie 2016 a precizat că ştie pentru ce este chemat în judecată şi a depus două chitanţe din 1 iunie 2016 şi 28 iunie 2016 prin care a achitat suma de 200 lei şi respectiv 250 lei.

Din adresa fără număr emisă de SC. …… rezultă că pârâtul este angajat al societăţii din 2 iuinie 2016 şi realizează un venit net lunar în sumă de 861 lei.

La soluţionarea cauzei, instanţa va avea în vedere următoarele :

Potrivit art.499 alin.1 cod civil, tatăl şi mama sunt obligaţi în solidar copilului  lor minor asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi  pregătirea profesională, iar potrivit alin.4, în caz de neînţelegere întinderea  obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile de executare, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.

Potrivit art.529 alin.2 cod civil  cînd întreţinerea este datorată de părinte ea se stabileşte până la ¼ din venitul său lunar net pentru un copil.

Faţă de textul de lege mai sus enunţat şi de probele administrate în cauză, instanţa va admite acţiune, în sensul că-l va obliga pe pârât  la plata sumei de 215 lei lunar, cu titlul de cheltuieli de întreţinere în favoarea minorei ……, născută la ….., cu începere de la 29.04.2016 şi până la majoratul minorei, adică 19 noiembrie 2032.

In baza art.453 cod pr.civilă va obliga pe pârât să plătească reclamantei suma de 20 lei reprezentând cheltuieli de judecată.