Drept civil – contestaţie executare

Sentinţă civilă 178 din 20.01.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 6724/204/2016 la data 20.09.2016, contestatoarea I.L., în contradictoriu cu intimata C.T., a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat suspendarea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 3579/2016 al SCP G. S., până la soluţionarea contestaţiei la executare ce face obiectul prezentei cereri - cu stabilirea unui termen separat pentru judecarea cererii;  anularea somaţiei mobiliare din 01.09.2016 privind achitarea sumei de 4585,10 lei, dispusă în dosarul de executare nr. 3579/2016;  anularea somaţiei din 01.09.2016 dispusă în acelaşi dosar de executare; anularea încheierii 3579/01.09.2016 privind alte cheltuieli de executare ca nejustificat de mari în raport  cu obiectul cauzei şi activitatea executorului de redactare a unor înscrisuri; anularea încheierii 2515/25.08.2016 dispusă în dosarul nr. 6141/204/2016 prin care s-a admis încuviinţarea executării silite; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că  prin sentinţa 3399/07.10.2015 pronunţată în dosarul nr. 1231/204/2014, schimbată în parte prin admiterea apelului intimatei apelante reclamante C. T.,  s-a dispus evacuarea sa din apartamentul situat în cazarma 10. În imobilul din cauză pe lângă ea mai locuiesc alţi 2 membrii ai familiei sale respectiv I. D. - soţul său şi I. M. A.

In momentul de faţă, susţine contestatoarea că, situaţia este mai mult decât dificilă în ceea ce o priveşte întrucât prin acţiunea introductivă văzând şi contractul de închiriere, reclamanta a solicitat doar evacuarea sa,  cadru procesual în procedura prealabilă de regularizare fiind stabilit doar cu ea, reclamanta C. T., L. G., celălalt ocupant al apartamentului vecin cât şi chemata în garanţie SC OMV P. Cum evacuarea nu a privit-o decât pe ea situaţia este de-a dreptul absurdă şi delicată atât în ceea ce o priveşte pe ea cât şi ceilalţi membrii ai familiei sale care urmează în continuare să rămână în imobil creditoarea având la îndemâna calea unei acţiuni separate. Cum hotărârea instanţei a rămas definitivă spre a fi înlăturat orice dubiu pe viitor a formulat şi o cerere de repunere pe rol a cauzei 1231/204/2014,  având termen la 27.09.2016.

Contestatoarea mai arată că a formulat aceasta cerere întrucât dispozitivul sentinţei schimbate în apel este concis în privinţa evacuării în sensul că nu pot fi evacuată decât ea şi exista riscul ca în faza de executare si ceilalţi membrii ai familiei sa suporte consecinţe neplăcute. Mai arată că  la scurt timp după pronunţarea deciziei de la Tribunalul Prahova intimata C. T. a trimis nişte reprezentanţi ai Direcţiei Regionale P. – D. S. R., să ridice contoarele de gaze aflate pe peretele locuinţei sale creând un pericol celorlalţi membrii ai familiei sale în 09.08.2016, depunând în acest sens şi o plângere penala la Parchetul C. Mai mult are mari dubii că doar numita a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate şi că aceasta este singura moştenitoare a imobilului din care se doreşte evacuarea sa existând se pare şi alţi moştenitori care au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

Astfel in opinia sa, contestatoarea apreciază că la acest moment somaţia mobiliara a executorului prin care îi  ameninţa ca se va deplasa cu reprezentanţi ai jandarmeriei la domiciliul lor apare ca plina de exces de zel. De asemenea  cuantumul cheltuielilor stabilite de executor prin somaţie apar ca exagerate. La fond a fost obligată la 960 lei cheltuieli de judecata, iar în apel în solidar cu L. G. la 317 lei, reprezentând taxa de timbru, adică per total 1335 + 158,1 lei. Astfel somaţia executorului cât şi încheierea 3579 apar ca exagerate în ceea ce priveşte cuantumul onorariului executorului în sumă totală de 3596,20 lei. Suma de 250 lei privind alte cheltuieli prevăzute de lege (...) nu se impune. De asemenea  onorariul de evacuare este exagerat iar suma de 240 lei (reprezentând consultanţă în legătura cu constituirea actelor execuţional care cuprind şi TVA de 20% ) este in totala contradicţie cu activitatea unui birou serios,  precum onorariul  de 355,20 lei nu se justifică. De asemenea cheltuielile poştale sunt exagerate.

Astfel cererea de suspendare a executării până la soluţionarea contestaţiei însăşi a dosarului penal cât şi a cauzei aflate pe rolul Tribunalului P. apare ca întemeiata.

Se mai învederează de către contestatoare că  la acest moment nu are niciun venit, soţul de asemenea, iar evacuarea sa din imobil ar reprezenta o adevărata dramă neavând o altă locuinţa fiind de asemeni bolnavă conform actelor medicale.

Intr-adevăr la stăruinţa creditorului executarea se poate realiza prin orice mijloc, dar apreciază  că la acest moment cererea de evacuare  nu poate continua întrucât deşi există o hotărâre judecătoreasca exista  un mare dubiu cu privire la numărul real de persoane care au formulat  cerere de reconstituire a dreptului de proprietate primindu-se şi bani în  acest sens.

In opinia sa consideră contestatoarea  că  se impune in privinţa capătului de  cerere privind suspendarea provizorie să se încuviinţeze  la termenul stabilit o adresa către primăria Scorţeni spre a înainta la dosar toate  persoanele care au formulat cerere de reconstituire a dreptului de  proprietate pe lângă C. T.

La  stăruinţa creditorului executarea se poate realiza  prin orice mijloc atât prin executare silita mobiliara cât şi imobiliara.  Astfel prin continuarea executării ar exista o prejudiciere a sa  care ar fi greu de reparat sau imposibil de reparat în viitor inclusiv prin întoarcerea executării. Cererea de suspendare poate fi admisa de instanţa doar pentru motive temeinice şi se apreciază de către contestatoare  că in cauza este dovedita existenta unui prejudiciu cert şi ireparabil care s-ar putea produce ca efect al  executării silite imobiliare şi care ar fi greu de reparat sau imposibil de reparat in viitor prin întoarcerea executării silite prin faptul ca imobilul  al cărui chiriaş este exista posibilitatea ca mai multe persoane sa fi formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

Astfel solicită admiterea contestaţiei şi anularea formelor de executare întrucât ca un bun chiriaş, doar contestatoarea a încheiat un contract de închiriere cu vechiul Petrom, iar acum prin mijloace străine, se vede  evacuată de o terţă persoană care primeşte imobilul în proprietate de la altă terţă persoană respectiv noul OMV.

În susţinerea cererii, contestatoarea a solicitat probele cu acte, relaţii de la Primăria Scorţeni,, interogatoriu, testimonială cu 2 martori pe situaţia de fapt, ataşarea dosarului de executare.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Prin rezoluţia din 21.09.2016 în baza disp. art. 201 alin. 1 C. pr. civ., instanţa a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor către intimată, cu menţiunea că are  obligaţia de a formula întâmpinare.

Prin rezoluţia din data de 04 octombrie 2016, instanţa a dispus fixarea termenului de judecată la data de 14 octombrie 2016, în vederea soluţionării cererii de suspendare a executării silite.

La data de 07 octombrie 2017, contestatoarea a depus la dosar o cerere de completare a contestaţiei la executare  solicitând în baza disp. art. 230 C. pr. civ. să se procedeze  la preschimbarea termenului de judecată stabilit în vederea soluţionării contestaţiei formulata; în baza disp. art. 722 alin. 1 raportat la art.723 alin. l C. pr. civ. în situaţia admiterii contestaţiei la executare, ulterior desfiinţării executării silite începută în dosarul nr.3579/2016 al SCP Executor Judecătoresc „G. si S." sa se dispună restabilirea situaţiei anterioare celei existente la momentul formulării prezentei completări în sensul reintegrării contestatoarei,  a fiului său  I. M. A. şi a tatălui său  I. D. în imobilul situat în com. S., sat M.,. In baza disp. art.711 alin.2  C. pr. civ. şi in raport de situaţia de fapt existente să se  procedeze la lămurirea întinderea şi aplicarea titlului executoriu în sensul evacuării tuturor persoanelor ce ocupa imobilul din care s-a solicitat evacuarea.

Se mai învederează de către contestatoare că faţă de primul petit al prezentei la data de 06.10.2016, s-a încheiat procesul verbal prin care s-a procedat la evacuarea sa din imobil, în ciuda faptului că prin contestaţia la executare a solicitat suspendarea executării silite. Contestaţia formulată a primit termen de soluţionare la data de 14 octombrie 2016, data până la care nu are unde să locuiască, şi doreşte soluţionarea cât mai rapid a cauzei.

În ce priveşte petitul motivat in drept prin disp. art. 711 alin.2 C. pr. civ. arată contestatoarea că  din imobilul din care a fost evacuată locuia si fiul său  I. M. A. La acest moment, prin sigilarea uşii de acces în imobilul din care a fost evacuată, fiul său nu mai poate accede şi folosi bunul Mai arată contestatoarea  faptul că nu a procedat la lămurirea şi aplicarea dispozitivului titlului executoriu în condiţiile art. 443 C. pr. civ. De asemenea apartamentul era folosit împreună cu soţul său  actualmente aflat în Italia.

Apreciază  ca se impune a se clarifica aspectul juridic privitor la evacuarea din imobil doar a ei  sau a tuturor persoanelor aflate in imobil la momentul deplasării executorului judecătoresc.

In situaţia admiterii contestaţiei la executare solicită şi întoarcerea executării silite prin restabilirea situaţiei anterioare încheierii procesului verbal de evacuare din data 06.10.2016 în sensul reintegrării ei, a fiului şi a soţului său  în  apartamentul nr. 3, din com. S., sat M.

Prin încheierea de şedinţă din data de 14 octombrie 2016, instanţa a  respins cererea de suspendare a executării silite  începută în dosarul de executare  nr. 3579/2016 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecători G. şi S.

În cauză intimata  nu a formulat întâmpinare.

S-a încuviinţat şi administrat, la solicitarea părţilor, proba cu înscrisuri, fiind ataşat în copie şi dosarul de executare nr. 3579/2016 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti G. şi S.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Prin prezenta cerere precizată contestatoarea I. L. a solicitat anularea actelor de executare emise în dosarul de executare nr. 3579/2016 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti G. şi S., motivat în principal de faptul că în imobilul din care s-a dispus evacuarea sa, locuieşte şi soţul şi fiul său, astfel că se află într-o situaţie „absurdă şi delicată” şi există riscul ca numai ea să fie evacuată, iar ceilalţi membri ai familiei să suporte consecinţe neplăcute.

Apreciază contestatoarea că la acest moment cererea de evacuare nu poate continua întrucât, deşi există o hotărâre judecătorească, există un mare dubiu cu privire la numărul real de persoane care au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

Pe parcursul derulării prezentei cauze s-a procedat la evacuarea contestatoarei, astfel că aceasta a formulat o precizare a contestaţiei prin care a solicitat întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare în sensul reintegrării sale, a fiului său Iancu Marius Alexandru şi a tatălui său Iancu Dumitru, în imobil.

Se constată că la 08.08.2016 creditoarea intimată C. T. a formulat cerere de executare silită împotriva contestatoarei I. L. în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 3399/07.10.2015 a Judecătoriei C. şi decizia civilă nr. 748/24.05.2016 a Tribunalului P.

Prin sentinţa civilă nr. 3399/07.10.2015 a Judecătoriei C. s-a dispus evacuarea numitului L. G. din apartamentul 1 din ………, precum şi a contestatoarei I. L. din apartamentul 3 din ……… situată în sat M., com. S., jud. Prahova, aceasta fiind obligată şi la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 960 lei către reclamanta C. T.

Prin decizia civilă nr. 748/24.05.2016 a Tribunalului P. a fost schimbată în parte sentinţa nr. 3399/07.10.2015 şi contestatoarea a fost obligată să-i plătească intimatei din prezenta cauză – C. T. – şi suma de 2000 lei cu titlu de chirie aferentă perioadei 31.01.2015 – 07.10.2015 şi în continuare  până la evacuarea efectivă din imobil, precum şi cheltuieli de judecată, în solidar cu celălalt pârât (L. G.) în sumă de 317 lei.

Prin considerentele acestor hotărârii s-a reţinut că reclamanta, respectiv intimata C. T.,  este proprietara unui teren în suprafaţă de 1029,98 mp şi a construcţiei situate în com. S., sat M., şi a avut încheiate contracte de închiriere pentru apartamentele 1 şi 3 cu L. G. şi I. L., însă pentru că aceste contracte de închiriere au expirat şi nu a intervenit tacita relocaţiune, s-a dispus evacuarea celor 2 pârâţii din aceste apartamente.

Aşadar aceste hotărârii judecătoreşti au constituit titlurile executorii în baza cărora s-a formulat cerere de executare silită şi prin acestea s-a constatat cu putere de lucru judecat că intimata este proprietara imobilului din care s-a dispus evacuarea contestatoarei.

În aceste condiţii susţinerea contestatoarei că sunt dubii cu privire la titularul dreptului de proprietate al imobilului din care se solicită evacuarea sa, că ar exista şi alţi moştenitorii care ar fi formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acestea, este neîntemeiată şi nedovedită, cu atât mai mult cu cât în titlurile executorii se precizează clar că acest imobil a fost restituit intimatei în baza Legii nr. 10/2001, prin decizia nr. 12/17.05.2011.

Referitor la faptul că imobilul din care s-a dispus evacuarea contestatoarei este locuit şi de rudele acesteia, instanţa reţine că acest aspect nu prezintă nicio relevanţă şi nu împiedică procedura de executare silită, în caz contrar hotărârile judecătoreşti ar fi lipsite de efect şi ar permite oricărui debitor să se opună evacuării pe durată nelimitată.

Însă instanţa are în vedere şi prevederile legale invocate de intimată prin concluziile scrise, respectiv disp. art. 1.832 alin. 2 C. civ. potrivit cărora „Încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, precum şi hotărârea judecătorească de evacuare a chiriaşului sunt de drept opozabile şi se execută şi împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără titlu, împreună cu chiriaşul.”

Aşa fiind aceste motive invocate de contestatoarea sunt neîntemeiate şi nu conduc la anularea actelor de executare.

De asemenea nu există nici un temei pentru restabilirea situaţiei anterioare, astfel cum s-a solicitat de contestatoare prin completarea contestaţiei la executare, cerere de altfel nemotivată, întrucât art. 723 alin. 1 C. pr. civ. stabileşte că întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia, se poate dispune în cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, ceea ce nu este cazul prezentei speţe.

S-a mai invocat de contestatoare drept motive de anulare a actelor de executare emise în dosarul de executare nr. 3579/2016, respectiv a încheierii nr. 3579/01.09.2016, faptul că onorariul executorului este într-un cuantum exagerat, ca şi celelalte cheltuieli de executare.

Prin această încheiere s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 3.596,30 lei, compuse din 40 lei - taxă de timbru, 250 lei – cheltuieli formare dosar, 71,10 lei – taxe poştale, 2.640 lei – onorariu evacuare, 240 – consultanţă şi 355,20 lei – onorariu executor.

Instanţa a reţinut că aceste cheltuieli sunt corespunzătoare dispoziţiilor legale, complexităţii procedurii de executare silită şi respectiv volumului de muncă al executorului judecătoresc, având în vedere şi faptul că nici până în prezent contestatoarea nu a achitat creditoarei suma datorată, ci s-a reuşit numai evacuarea sa din imobil.

Aşadar în condiţiile în care contestatoarea nu şi-a îndeplinit de bunăvoie obligaţiile stabilite prin cele 2 hotărâri judecătoreşti potrivit art. 622 alin. 1 C. pr. civ., opunându-se evacuării şi neachitând suma datorată, instanţa reţine că stabilirea unui onorariu în cuantum maxim prevăzut de Ordinul nr. 2.550/C din 14.11.2006 privind onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, este justificată.

Astfel onorariul de evacuare, la care s-a adăugat TVA-ul, ca şi onorariul pentru suma urmărită de 2.960 lei, corespunde acestui ordin, respectiv cel din Anexa nr. 1 pct. 2 şi 3, ca şi consultanţa prev. la pct. 14 din Anexa 1 în cuantum de 200 lei, la care de asemenea s-a adăugat  TVA-ul.

Contestaţia la executare are drept scop verificarea legalităţii executării silite. În situaţia în care se constată de către instanţa de executare, că executarea silită nu a respectat normele prevăzute de lege, potrivit art. 720 alin. 1 Cod proc. civ., instanţa poate îndrepta ori anula actul de executare contestat sau dispune anularea ori încetarea executării silite înseşi, ceea ce nu este cazul prezentei contestaţii nefăcându-se dovada vreunei încălcării a normelor legale.

Raportat la situaţia de fapt reţinută mai sus, precum şi la dispoziţiile legale menţionate, instanţa a respins contestaţia la executare ca neîntemeiată.