Anulare act - Hotărâre Adunare Generală a societăţii...

Sentinţă civilă 1028 din 18.10.2018


Cod ECLI ECLI:RO:JDLIP:2018:002.001028

ROMANIA

JUDECATORIA LIPOVA OPERATOR 2799

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1028

Şedinţa camerei de consiliu din 18 octombrie 2018

Preşedinte: Emilian Popescu

Grefier: Lorena Rus

Se procedează la soluţionarea  cererii în cauza având ca părţi pe reclamantul XXX şi pe pârâta XXX, cu obiect anulare act – Hotărâre Adunare Generală a Societăţii nr. XXX.

La apelul nominal al părţilor se prezintă reprezentantul reclamantului, avocat XXX din Baroul XXX şi reprezentantul pârâtei Societatea XXX, Preşedinte XXX, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cererile este legal timbrată cu suma de 100 lei taxă judiciară de timbru.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care se pun în discuţie cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii introductive.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea cererilor de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii introductive şi întâmpinării.

Reprezentantul pârâtei solicită admiterea cererilor de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate întâmpinării. Nu are obiecţii asupra înscrisurilor depuse de reclamant pentru probaţiune.

Se soluţionează cererile de probaţiune.

Se pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului XXX şi cea de tardivitate a depunerii cererii, invocate de pârâta Societatea XXX.

Reprezentantul pârâtei susţine excepţiile, pentru motivele invocate în întâmpinare.

Reprezentantul reclamantului solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantului XXX,  invocată de pârâta XXX, deoarece reclamantul are calitatea de Preşedinte al consiliului de administraţie, conform ultimei hotărâri a adunării generale din data de 19.02.2017, hotărâre care nu a fost contestată de către niciunul dintre asociaţi şi nici nu a fost anulată de către instanţa de judecată. De asemenea, mai precizează că reclamantul a participat, în calitate de preşedinte al XXX, la adunarea generală din data de 11.03.2018, reclamantul protestând împotriva măsurilor şi deciziilor menţionate în procesul – verbal, însă acestea nu au fost consemnate, neexistând în cuprinsul procesului – verbal nicio menţiune referitoare la propuneri, opoziţii sau alte incidente.

Reprezentantul reclamantului solicită şi respingerea excepţiei de tardivitate a depunerii cererii, invocată de către pârâtă, deoarece cererea nu este depusă tardiv, nefiind prevăzut nici un termen de formulare a cererii.

Nemaifiind alte probe de administrat, instanţa declară încheiată etapa de cercetare a procesului şi acordă cuvântul pentru dezbaterea fondului cauzei.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată, pentru motivele invocate în petitul cererii şi a răspunsului la întâmpinare.  Precizează că hotărârea este  lovită de nulitate, deoarece nu cuprinde semnăturile membrilor. Mai susţine că, din cei 57 de participanţi la adunarea generală a societăţii, 30 nu sunt membri ai societăţii, însă s-au folosit de titluri de proprietate în care nu figurează  ca fiind proprietari ai terenurilor agricole sau alte bunuri cu care să participe la capitatul XXX. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea cererii de chemare în judecată, pentru motivele invocate în întâmpinare.

INSTANŢA:

Constată că, prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 17 aprilie 2018, reclamantul XXX, în contradictoriu pârâta XXX, a  solicitat să se constate nulitatea absolută a Hotărârii Adunării Generale a Societăţii nr. XXX, ca fiind lipsită de un element esenţial de fond, respectiv consimţământul membrilor.

În subsidiar, reclamantul a solicitat anularea Hotărârii Adunării Generale a Societăţii nr. XXX, deoarece aceasta nu a fost adoptată de membri societăţii.

 În motivarea cererii, reclamantul a argumentat că Adunarea Generală din data de 11 XXX a XXX, a avut pe ordinea de zi: raportul de activitate pe anul 2017, execuţia bugetară, actualizarea registrului de asociaţi, alegerea unui nou membru în consiliul de administraţie, precum şi alte probleme diverse ale societăţii. S-a întocmit Procesul – verbal din adat de 11.03.2018, în care au fost consemnate dezbaterile, alegerile şi Hotărârea nr. XXX / XXX a Adunării Generale a Asociaţilor din XXX.

Reclamantul  a precizat că Hotărârea nr. XXX, este lovită de nulitate absolută, deoarece procesul – verbal în care aceasta a fost consemnată, nu cuprinde semnăturile membrilor care au participat la adunarea generală, ci doar un înscris care cuprinde 57 de membri ai societăţii, însă înscrisul nu este parte integrantă din Procesul – verbal din data de 11.03.2018, fiind o foaie de prezenţă a persoanelor care au participat la adunarea generală.

De asemenea, reclamantul a mai precizat că ultima pagină a procesului – verbal conţine menţiuni doar pe jumătate din suprafaţa acesteia, restul paginii rămânând în alb.

Reclamantul a mai argumentat că din cei 57 de participanţi la adunarea generală a societăţii, 30 nu sunt membri ai societăţii, însă s-au folosit de titluri de proprietate în care nu figurează  ca fiind proprietari.  Reclamantul a precizat că  cea mai mare parte din persoanele înscrise în titlurile de proprietate sunt decedate, calitatea acestora de asociaţi încetând la data decesului fiecăruia. De asemenea, reclamantul a mai precizat că persoanele care au fost alese să facă parte din Consiliu de administraţie, respectiv: XXX, XXX, XXX, XXX şi XXX, nu sunt membri ai societăţii.

În drept,  reclamantul a invocat art. 194 şi următoarele Cod procedură civilă, Legea nr. 36/1991.

Pentru probaţiune, reclamantul a depus următoarele înscrisuri: statutul XXX, convocatorul adunării generale, Procesul – verbal din data de 04.03.2018, Procesul – verbal din data de 11.03.2018, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/11.03.2018, Procesul – verbal  din data de 12.03.2018, Hotărârea nr. XXX a Consiliului de administraţie, adresa Instituţiei Prefectului a Judeţului Arad, Adresa nr. 746/13.02.2018, Adresa nr. 95/05.02.2018, titluri de proprietate.

Prin întâmpinare, pârâta a  invocat excepţia lipsei calităţii procesule active a reclamantului şi a tardivităţii introducerii cererii de chemare în judecată.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

În drept, întâmpinarea este  întemeiată pe art. 205 – 206 Cod procedură civilă, Legea nr. 36/1991, art. 1125 – 1126 Cod civil, art. 1249 Cod civil.

Pentru probaţiune, pârâta a depus următoarele înscrisuri: chitanţe emise de societate membrilor asociaţi, procesele – verbale ale adunărilor generale din perioada 2015  - 2017, acte de dobândire a proprietăţii, titluri de proprietate, certificate de moştenitor, manualul de utilizare a aplicaţiei informatice DDAPT, Încheierea nr. 254/27.03.2018 pronunţată de Judecătoria Lipova în Dosarul nr. XXX, procesul – verbal de predare -  primire a documentelor societăţii, convocare a conducerii nou aleasă pentru predarea documentelor, notificare, Decizia Civilă  nr. 566/28.05.2009  pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Decizia civilă nr. 736/R/23.09.2009 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara.

Prin răspuns la întâmpinare, reclamantul a solicitat respingerea excepţiilor invocate de pârâtă prin întâmpinare.

Examinând excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului  şi excepţia de tardivitate a depunerii cererii, invocată de pârâtă, instanţa trebuie să stabilească dacă reclamantul îndeplineşte condiţiile necesare pentru a avea calitate procesuală, ea însăşi condiţie stabilită ca orice persoană care tinde să exercite o acţiune civilă trebuie să o îndeplinească. În acest scop, cererea sa trebuie raportată la norma legală conţinută de art. 36 Cod procedură civilă. Acest text legal stabileşte că, pentru a fi îndeplinită această condiţie de exercitare a acţiunii civile prevăzută de art. 32 alin. 1 lit. b Cod procedură civilă, trebuie să existe identitate între părţile cauzei şi subiectele raportului juridic litigios; ,,Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond”.

Sintagma (…) astfel cum acesta este dedus judecăţii” stabileşte că raportul juridic litigios trebuie identificat din conţinutul cererii, nefiind necesar pentru stabilirea calităţii procesuale ca acesta să fie examinat în concret, fiind suficient ca el să fie alegat de către autorul cererii. Această concluzie rezultă şi din teza a II  - a din textul legal, căci existenţa acestuia trebuie examinată, respectiv verificată în cursul judecăţii; ,,Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond”.

Or, în cuprinsul cererii de chemare în judecată, motivul de nulitate de la care pleacă întreaga argumentare folosită de către reclamant este neregularitatea comisă în procedura de vot aferentă hotărârii adunării generale atacată.

În principiu, reclamantul îndeplineşte această condiţie legală însă, pentru a avea calitate procesuală în atare cerere, legiuitorul a instituit un tex de lege specială prin art. 216 din Codul civil,  ,,(1) Hotărârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc şedinţa, după caz”.

Or, cum reclamantul a fost preşedintele asociaţiei, este evident că îi era aplicabil acest text, respectiv art. 216 alin. 1 Cod civil. Conform procesului – verbal al şedinţei adunării generale, nu rezultă că reclamantul ar fi cerut să se insereze în procesul – verbal poziţia sa, respectiv că a votat împotriva adoptării acestei hotărâri. Pentru a verifica dacă îi este însă aplicabil textul art. 216 alin.6 Cod civil, (,,Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată”), trebuie stabilit caracterul nulităţii invocată de reclamant.

Or, reclamantul invocă neregularităţi vizând cvorumul, respectiv numărul membrilor care au votat adoptarea hotărârii adunării generale, contestă calitatea de membru al asociaţiei a unei părţi însemnate a celor care au votat, cu consecinţa că nu s-a format în mod valabil consimţământul necesar pentru adoptarea acestui act juridic. Cum această situaţie echivalează cu lipsa consimţământului, nu se invocă vicii de consimţământ cum sunt eroarea sau dolul, de natură să genereze doar nulitatea relativă, fiind în prezenţa nulităţii absolute, care poate fi invocată de orice persoană interesată, fără a-i putea fi opus nici termenul de 15 zile din alin. 1, nu sunt justificate excepţiile invocate

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă,  instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi excepţia de tardivitate a depunerii cererii, invocată de pârâtă.

Pentru soluţionarea cererilor de probaţiune formulate de către părţi, se procedează astfel:

În temeiul dispoziţiilor art. 254 alin. 1 Cod procedură civilă, va încuviinţa ca vizând probe necesare soluţionării cauzei, cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii de chemare în judecată şi întâmpinării, respectiv; statutul XXX, convocatorul adunării generale, Procesul – verbal din data de 04.03.2018, Procesul – verbal din data de 11.03.2018, Hotărârea Adunării Generale nr. XXX / XXX, Procesul – verbal  din data de 12.03.2018, Hotărârea nr. XXX a Consiliului de administraţie, adresa Instituţiei Prefectului a Judeţului Arad, Adresa nr. 746/13.02.2018, Adresa nr. 95/05.02.2018, titluri de proprietate, chitanţe emise de societate membrilor asociaţi, procesele – verbale ale adunărilor  generale din perioada 2015  - 2017, acte de dobândire a proprietăţii, titluri de proprietate, certificate de moştenitor, manualul de utilizare a aplicaţiei informatice DDAPT, Încheierea nr. 254/27.03.2018 pronunţată de Judecătoria Lipova în Dosarul nr. XXX, procesul – verbal de predare -  primire a documentelor societăţii, convocare a conducerii nou aleasă pentru predarea documentelor, notificare, Decizia Civilă  nr. 566/28.05.2009  pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Decizia civilă nr. 736/R/23.09.2009 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara.

Pe fond, analizând probele administrate în cauză, respectiv; statutul XXX, convocatorul adunării generale, Procesul – verbal din data de 04.03.2018, Procesul – verbal din data de 11.03.2018, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/11.03.2018, Procesul – verbal  din data de 12.03.2018, Hotărârea nr. 1 şi 2 a Consiliului de administraţie, adresa Instituţiei Prefectului a Judeţului Arad, Adresa nr. 746/13.02.2018, Adresa nr. 95/05.02.2018, titluri de proprietate, chitanţe emise de societate membrilor asociaţi, procesele – verbale ale adunărilor  generale din perioada 2015  - 2017, acte de dobândire a proprietăţii, titluri de proprietate, certificate de moştenitor, manualul de utilizare a aplicaţiei informatice DDAPT, Încheierea nr. 254/27.03.2018 pronunţată de Judecătoria Lipova în Dosarul nr. XXX, procesul – verbal de predare -  primire a documentelor societăţii, convocare a conducerii nou aleasă pentru predarea documentelor, notificare, Decizia Civilă  nr. 566/28.05.2009  pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Decizia civilă nr. 736/R/23.09.2009 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, instanţa reţine în fapt următoarele:

Cum nu există o sistematizare în materie a condiţiilor de validitate ale acestei categorii de acte juridice, este permisă analogia cu cele instituite pentru altă categorie de acte juridice, actele administrative. Căci, în fond, actele de acest gen ale persoanei juridice private, sunt acte de administraţie internă. Revenind, ca numitor comun, se pot reţine următoarele condiţii de validitate pentru actele administrative, valabile şi pentru categoria de acte în discuţie, cu adaptările necesare:

-Condiţia ca actul de autoritate să fie emis de organul competent şi în limitele competenţei sale:

-Cea ca actul de autoritate să fie emis în forma şi cu procedura prevăzută de lege şi de statut în cazul nostru:

-Cea ca actul de autoritate să fie conform cu conţinutul legii, particularizat şi cu conţinutul statutului pentru categoria de acte de autoritate ale persoanelor private:

-În sfârşit - cea corespondentă conţinutului actului administrativ cu scopul legii sau cu interesul public urmărit de lege – cerinţa conformităţii actului de autoritate privată cu scopul prevăzut de lege pentru asociaţii şi cu interesele în considerarea realizării cărora s-a constituit asociaţia. 

Acesta din urmă este prefigurat de obiectul de activitate al asociaţiei.

Or, raportând hotărârea atacată la aceste condiţii de valabilitate se reţin următoarele considerente:

Prima condiţie, la nivelul aparenţei pare a fi îndeplinită. Hotărârea atacată a fost adoptată de Adunarea Generală, organul competent, iar aceasta  este legal şi statutar constituită în condiţiile în care cei care au procedat la convocarea acesteia  erau abilitaţi să procedeze la atare convocare, convocatorul fiind întocmit chiar de către reclamant în calitate de preşedinte al asociaţiei la acea vreme.

A doua condiţie, emiterea hotărârii în forma şi cu procedura prevăzută de lege şi statut, este indubitabil că trebuie analizată conform documentelor depuse la dosar şi contestaţiilor reclamantului. Or, acesta invocă neregularităţi vizând cvorumul contestând calitatea de membru a unor persoane care au participat la vot şi implicit afectarea majorităţii necesare pentru adoptarea hotărârii vizând constituirea noului organ de administrare al asociaţiei, cu consecinţa pierderii calităţii sale de preşedinte al asociaţiei.

Pentru a se stabili fără dubiu dacă s-au respectat normele legale şi statutare în materie de cvorum şi majoritatea necesară adoptării acestei hotărâri, este necesar a se analiza prevederile statutului în materie şi să se raporteze acestea la circumstanţele în care s-a format această hotărâre. Cvorumul şi majoritatea necesară sunt fără îndoială formalităţi procedurale esenţiale din cadrul procedurii de adoptare a actului, a căror nerespectare atrag nulitatea absolută a acestuia.

Înţelesul noţiunilor cu care sunt desemnate  acestea este clar, ele fiind formalităţi procedurale concomitente adoptării actului. Astfel, prin cvorum se desemnează constituirea acelei formalităţi procedurale care implică prezenţa unui anumit număr de membri ai unui organ colegial care trebuie să fie prezenţi ca şedinţa de lucru a acestuia să fie valabilă. Este evident că un act adoptat într-o şedinţă care nu are cvorumul constituit nu va fi nici el valabil. Majoritatea necesară constituie o altă formalitate procedurală care impune obligaţia ca adoptarea actului să nu fie posibilă fără ca hotărârea organului colegial să fie luată cu un anumit număr de voturi ale membrilor săi.

În cazul hotărârii atacate, atât cvorumul, cât şi majoritatea necesară, sunt stabilite prin normele statutare. Pentru cvorum, art. 16 din Statut prevede ,,Adunările generale sunt valabil constituite dacă la lucrări participă 2/3 din numărul membrilor şi adoptă hotărâri cu majoritate de voturi.” Numărul membrilor asociaţiei este cel pe care îl atestă înscrisurile depuse la registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi tot acestea atestă calitatea de membru. Orice modificare a componenţei membrilor asociaţi trebuie să se regăsească în documentele depuse la acest registru, evidenţa oficială în materie. Conform datelor relevate de această evidenţă, trebuie analizate contestaţiile reclamantului, mai ales că acesta a fost preşedintele asociaţiei inclusiv la data convocării şedinţei.

Verificându-se această evidenţă, s-a constatat că societatea XXX, are un număr de 18 membri. Din actul constitutiv, se constată că persoanele înscrise în acesta nu sunt cele ce figurează şi în actul de prezenţă, coroborate cu explicaţiile furnizate de părţi, survenind modificări din perspectiva deceselor unora dintre acestea. Astfel, la constituire, conform încheierii din 14.04.1994, asociaţia XXX avea 13 membri asociaţi. Modificările survenite, atestate de dosarele vizând modificarea actului constitutiv, relevă că nu s-au depus în niciunul din dosarele aferente evidenţa membrilor asociaţi, fiind depuse doar tablele cu asociaţii prezenţi la adunările generale aferente aprobării respectivelor modificări ale actului constitutiv. Spre exemplu, la adunarea generală din 29.03.2015, au fost 18 asociaţi prezenţi, dar nu s-a menţionat câţi membri are asociaţia şi nu s-a depus o evidenţă a acestora.

 Astfel, conform aceleiaşi practici folosită şi de reclamant cât a fost preşedinte, din înscrisurile aferente şedinţei la care s-au adoptat hotărârile prin care a fost schimbat din funcţie reclamantul, rezultă că, pentru adoptarea respectivei hotărâre referitoare la componenţa noului consiliu director, sunt identificabili un număr de 57 membri cu drept de vot. Nu se specifică nici aici numărul total de membri ai asociaţiei.

Or, în aceste condiţii, reclamantul nu poate invoca propria culpă, el fiind cel care a convocat adunarea generală, a participat la aceasta şi nu şi-a preconstituit înscrisuri şi o evidenţă clară din care să rezulte care este evidenţa la zi a asociaţilor societăţii. Nici nu poate contesta calitatea de membru a unor persoane dintre participanţi în condiţiile în care chiar el a convocat adunarea generală, pe convocator fiind aplicată semnătura acestuia. Mai mult, tot el este cel culpabil că asociaţia nu are o arhivă care să conţină, conform Statutului, cererile celor care au devenit membri ulterior constituirii asociaţiei. Nu sunt întemeiate argumentările acestuia că unele persoane participante nu au calitatea de proprietari de cote composesorale, deoarece, conform Statutului, calitatea de membru asociat ulterior constituirii nu se poate dobândi decât prin depunerea unei cereri şi prin aprobarea acesteia de către consiliul de administraţie, deşi ar fi fost legal ca atare cerere să fie aprobată de adunarea generală a membrilor asociaţi. Că nu s-a respectat această procedură, este imputabil tot reclamantului, care a fost preşedinte al asociaţiei până la data adoptării hotărârii atacate

Chiar dacă înscrisul contestat de reclamant, în sensul că documentul conţinând semnăturile participanţilor nu ar fi o anexă la procesul – verbal, ci doar un tabel de prezenţă, nu constituie parte integrantă a procesului – verbal aferent şedinţei în care s-a adoptat hotărârea atacată, ceea ce nu a fost contestat este situaţia că el conţine semnăturile participanţilor la şedinţa respectivă. Aceste semnături, conjugate cu împrejurarea că din culpa reclamantului societatea nu are o evidenţă clară a membrilor asociaţi, permit prezumţia că semnatarii acelui tabel au participat la şedinţă, au votat la adoptarea hotărârii atacate şi că au calitatea de membri ai asociaţiei iar cele consemnate în procesul – verbal corespund voinţei celor care au votat conform consemnărilor din acesta.

Astfel, rezultă, în temeiul prezumţiei expuse, că a existat un atare număr de membri cu drept de vot, respectiv 57, că, raportat la prevederile statutare, şi la conţinutul procesului – verbal al şedinţei, hotărârea atacată a fost adoptată cu majoritatea prevăzută de art. 16 alin. 2 din Statutul asociaţiei, cu consecinţă că hotărârea atacată este adoptată în condiţii statutare.

Toate aceste considerente, nerelevând vicii care atrag nulitatea hotărârii atacate, justifică respingerea cererii reclamantului.

În consecinţă, pentru considerentele ce preced, instanţa în temeiul art. 216 din Codul civil, va respinge cererea de constatare a nulităţii absolute şi în subsidiar de anulare a  Hotărârii Adunării Generale a pârâtei XXX nr. XXX din data de  XXX, formulată de reclamantul XXX, în contradictoriu pârâta XXX

Va dispune înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa instanţei a menţiunii că s-a respins cererea de anulare a  Hotărârii Adunării Generale  nr. XXX din data de  XXX.

Nefiind formulate cereri vizând cheltuielile de judecată cu consecinţa că nu se va face aplicarea art.451 - 453 din Codul de procedură civilă pentru stabilirea unor atare cheltuieli, instanţa nu va acorda sume cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului XXX şi excepţia de tardivitate a depunerii cererii,  invocate de pârâta XXX.

Admite cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii de chemare în judecată şi întâmpinării, respectiv; statutul XXX, convocatorul adunării generale, Procesul – verbal din data de 04.03.2018, Procesul – verbal din data de 11.03.2018, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/11.03.2018, Procesul – verbal  din data de 12.03.2018, Hotărârea nr. 1 şi 2 a Consiliului de administraţie, adresa Instituţiei Prefectului a Judeţului Arad, Adresa nr. 746/13.02.2018, Adresa nr. 95/05.02.2018, titluri de proprietate, chitanţe emise de societate membrilor asociaţi, procesele – verbale ale adunărilor  generale din perioada 2015  - 2017, acte de dobândire a proprietăţii, titluri de proprietate, certificate de moştenitor, manualul de utilizare a aplicaţiei informatice DDAPT, Încheierea nr. 254/27.03.2018 pronunţată de Judecătoria Lipova în Dosarul nr. XXX, procesul – verbal de predare -  primire a documentelor societăţii, convocare a conducerii nou aleasă pentru predarea documentelor, notificare, Decizia Civilă  nr. 566/28.05.2009  pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Decizia civilă nr. 736/R/23.09.2009 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara.

Respinge cererea de constatare a nulităţii absolute şi în subsidiar de anulare a  Hotărârii Adunării Generale a pârâtei XXX nr. XXX din data de  XXX, formulată de reclamantul XXX, în contradictoriu pârâta XXX.

Dispune înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa instanţei a menţiunii că s-a respins cererea de anulare a  Hotărârii Adunării Generale  nr. XXX din data de  XXX.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel, în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18 octombrie 2018.

PRESEDINTE GREFIER

Emilian Popescu Lorena Rus