Plângere carte funciară. Calitatea de persoană interesată în înţelesul art. 50 al. 2 din Legea 7/1996

Decizie 794 din 05.04.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2017:.........

Dosar nr. 21057/215/2015

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA nr. 794/2017

Şedinţa publică de la 05 Aprilie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE .................

Judecător ..................

Grefier ...............

 Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor care au avut loc în şedinţa publică de la ............... şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la aceeaşi dată care face parte integrantă din prezenta decizie privind  judecarea  apelului declarat de  apelanta petentă ............, împotriva sentinţei civile nr. ........... pronunţată de Judecătoria Băileşti, în dosarul nr. ..........., în contradictoriu cu intimata .............., având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

T R I B U N A L U L

Asupra apelului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. ................ pronunţată de Judecătoria Băileşti, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului .............  în cauza privind pe  petenta ..................

A fost respinsă plângerea formulată de petenta ..............,  în contradictoriu cu intimatul ............., ca îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesual active, ridicată de intimata ................, ca neîntemeiată.

A fost respinsă excepţia lipsei de interes, ridicată de intimata .............., ca neîntemeiată.

A fost respinsă plângerea formulată de petenta .............  în contradictoriu cu intimata ..........., ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit art. 248 Cod procedură civilă  instanţa  se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

În speţă, intimatul .............. a invocat  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive iar sub acest aspect instanţa a reţinut că potrivit art.32  din Legea 7/1996 privind  cadastru şi  publicitate imobiliară  soluționarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară a actiunii în justificare tabulară, în rectificare  precum şi prestație tabulară se face fără citarea .............

Sub aspectul calităţii procesuale pasive a ............ în litigiile având acest obiect s-a  pronunţat şi ICCJ,  iar prin Decizia  în interesul legii nr. LXXII din 15.10.2007 s-a stabilit  că oficiul  de cadastru si publicitate  imobiliară nu are calitate procesuală pasivă .

Având în vedere considerentele expuse instanţa, a admis exceptia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului ........... şi să respingă plângerea ca fiind făcută împotriva unei persoane  fără calitate .

În ceea ce priveşte lipsa interesului şi calităţii procesuale active a petentei, exceptii invocate de către intimata ..........., instanţa a constatat că potrivit art. 31 alin. 3 din Legea 7/1997 împotriva  încheierii registratorului şef pot face plângeri cei interesaţi sau notarul public.

Interesul este folosul practic urmărit de parte şi reprezintă o condiție pentru exercitarea acţiunii iar art. 33 Cod pr.civilă dispune că interesul trebuie să fie determinat legitim, personal, născut şi actual.

In speţă, petenta are interes în exercitarea plângerii pentru că HG 1705/2006  care în anexa nr. 3 cuprindea  inventarul bunurilor  ce aparţin domeniului public al statului şi sunt  administrate de Agenția Naționala de Îmbunătățiri Funciare a fost modificată prin HG 271/2012 ca urmare a OUG 82/2011, în sensul că bunurile din anexa nr. 3 aflate în administrarea ............ au fost înscrise  în anexa nr. 12,  iar dreptul de administrare  a fost trecut  la ............., în concret referitor la ............ care figurează la pozitia ........... din anexă, dreptul de administrare a trecut la  ...........

Ca atare, având drept de administrare cu privire la acest imobil poate exercita orice acțiune  care interesează administrarea imobilului.

Petenta nu justifică numai interes ci şi  legitimare procesuală activă  în interpretarea dispoziţiilor art. 36 Cod pr. civilă  pentru că solicită înscrierea  în cartea funciară a dreptului său de administrare cu privire la  ............, iar dacă cererea sa este sau nu întemeiată, aceasta reprezintă  o chestiune de fond  fără legătură cu calitatea procesuală.

Ca atare, ambele excepţii referitoare la lipsa interesului şi a calităţii procesuale active a petentei urmând să fie respinse.

Analizînd  plîngerea pe fond,  instanţa  a constatat că  prin încheierea nr. ............ din .......... stată în dosarul nr. ............. înregistrat la ................ a admis cererea formulată de intimata .............. şi a intabulat dreptul de proprietate al statului cu  privire la imobilul cu nr. cadastral ............ înscris în cartea funciară nr. ............... a ............ precum şi dreptul de administrare pentru ...............

Împotriva încheierii de intabulare  a formulat cerere de reexaminare petenta din cauza de faţă iar prin încheierea  nr. .............  s-a respins ca nefondată cererea de reexaminare.

S-a reţinut că dreptul de administrare al  intimatei  .............  a fost conferit de anexa nr. 3 la HG 1705/2006 , anexă ce era în vigoare la data  emiterii încheierii  de carte funciară, respectiv la 24.05.2011 iar faptul că ulterior ca  urmare a modificării  HG 1705/2006 prin HG 271/2012 imobilul a fost înscris în anexa nr.12 şi trecut în administrarea  petentei nu  produce efecte  asupra  încheierii  de intabulare pentru că la data emiterii acesteia  dreptul de administrare apartinea în mod corect intimatei, respectiv ..............

În plângerea formulată petenta a făcut referire la art. 3 şi 4  din Legea 107/1996,  în sensul că  apele din domeniul public se dau în administrarea  ............... de către  autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi că apartin  domeniului public al statului apele  de suprafată cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km şi cu bazine  hidrografice ce depășesc suprafața de 10 km pătrati, malurile si cuvetele lacurilor  precum şi apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja mării cu bogăţiile lor naturale  şi potenţialul valorificabil,  marea teritorială  şi fundul apelor maritime.

 Din observarea anexei nr.12  la HG 1705/2006 s-a constatat că ...........  este înscris sub denumirea  de  dig agropiscicol, astfel că nu face parte din bunurile menţionate de art. 3  din Legea 107/1996.

 In solutionarea  plîngerii instanţa a mai retinut că între intimata ............  a existat un protocol de predare–primire nr. 4025/2009 pentru punerea în aplicare a ordinului nr. 14/2010 emis de ........... prin care s-a procedat  la predarea  către ................  a  terenului  la care se referă anexa nr. 12 .

 Ca atare, instanţa a constatat că în mod corect  a fost înscris în cartea funciară dreptul de administrare al intimatei .............  conform încheierii din ............ pentru că la acea dată acest drept era recunoscut intimatei respective  prin  anexa nr.3 la HG 1705/2006.

Este cert că prin anexa nr.12 a HG 1705/2006 modificată prin HG 271/2012, anexă ce a fost întocmită în anul 2012 petenta  a obținut dreptul de administrare  asupra imobilului  în discuție însă aceasta nu constituie motiv de desfiinţare  a încheierilor  pronunţate de .......... privind intabularea  dreptului de administrare pe care  intimata ............  l-a avut până atunci  asupra aceluiaşi imobil, petenta având însă  posibilitatea  de a intra în legalitate solicitînd oficiului teritorial de cadastru înscrierea  acestui drept în conformitate cu art.28 din Legea nr. 7/1996.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa a apreciat că plângerea este nefondată, urmând să fie respinsă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel ..........., care a reluat susținerile de la prima instanță, arătând că Legea nr. 107/1996 îi conferă dreptul de administrare asupra imobilului înscris în cartea funciară.

Intimata ............. a formulat întâmpinare, arătând că hotărârea primei instanțe este corectă.

La termenul din ..........., instanța apus în discuție admisibilitatea mijlocului legal de care a uzat petenta, față de dispozițiile art. 50 alin.1 și 2 din Legea nr. 7/1996, cu modificările aduse prin OUG nr. 64/2010, precum și existența mijlocului legal al acțiunii în rectificarea cărții funciare.

Apelul va fi respins, pentru următoarele considerente:

Tribunalul ia act de împrejurarea că încheierea de reexaminare nr. .............. are ca obiect încheierea nr. ............ dată de ..............., prin care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului cu numărul cadastral ..........., înscris în cartea funciară ............, în favoarea .........., în administrarea ............

Așadar, prin încheierea atacată în instanță, s-a soluționat o cerere de reexaminare împotriva unei încheieri de înscriere în cartea funciară, în contextul în care petenta nu a invocat un drept tabular propriu, ci un drept subiectiv izvorât dintr-un act normativ și o altă situație juridică a imobilului.

Calea de atac a reexaminării a fost introdusă prin OUG nr. 64/30.06.2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 451/2.07.2010. Prin art.I pct.28 din această ordonanţă s-a statuat că" la articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul."

 Prin art. I pct.29 din această ordonanță s-a statuat că:  "la articolul 50, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

"(21) Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.

(22) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară."

Se observă că această cale de atac nouă, această instituție de drept nouă, a fost introdusă în Legea nr. 7/1996 prin OUG nr. 64/2010.

OUG nr. 64/2012 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2012; o modificare a vizat și instituția de drept a reexaminării, la art. I pct.32 din lege statuându-se că "la articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef."

Prin urmare, calea de atac nouă, reexaminarea, care are semnificaţia epuizării procedurii prealabile în fața oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, procedură supusă controlului judecătoresc pe calea plângerii, în condițiile legii, și este incidentă în privința încheierilor date de registratorul de carte funciară sub imperiul noilor reglementări, după intrarea în vigoare a OUG nr. 64/2010, conform regulii tempus regit actum.

Legea a prevăzut și un termen procedural pentru introducerea cererii de reexaminare, acela de 15 zile de la comunicarea încheierii registratorului, lucru cât se poate de firesc; o asemenea cale de atac (ca orice altă cale de atac prevăzută de lege) nu poate fi promovată oricând, întrucât asta ar face să planeze incertitudinea asupra înscrierilor de carte funciară și asupra situației tabulare reflectate de evidențele de publicitate imobiliară.

Din interpretarea sistematică și teleologică a întregului corp al Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară rezultă că pot uza de instituția reexaminării și a plângerii în fața instanței de judecată împotriva încheierii registratorului șef acele subiecte de drept care au participat la procedura de înscriere în cartea funciară sau care au drepturi înscrise în cartea funciară, noțiunea de persoane interesate despre care face vorbire textul de lege citat anterior circumscriindu-se acestei categorii de subiecte de drept. Cu alte cuvinte, noțiunea de persoane interesate, în materia reexaminării și a plângerii adresate instanței de judecată are o accepțiune restrictivă și nu poate fi extinsă la sfera tuturor subiectelor de  drept care pot invoca drepturi ori situații juridice legate de imobilul înscris în cartea funciară.

Această teză juridică este susținută de un argument esențial, acela că în cadrul unei plângeri împotriva încheierii de reexaminare instanța de judecată este ținută să examineze cauza  în funcție de datele ce rezultă din cartea funciară și de înscrisurile depuse în cadrul procedurii desfășurate în fața oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, fără ca judecarea unei atare plângeri să provoace un efect devolutiv, fără a se extinde analiza asupra unor aspecte pe care nu le-au analizat registratorul de carte funciară și registratorul șef. Cu alte cuvinte, controlul judecătoresc asupra rezolvării cererilor de înscriere în cartea funciară se limitează la rezolvările respective, la eventualele impedimente la înscrierea în cartea funciară ce ar rezulta din însuși conținutul cărții funciare ori din unele dispoziții legale imperative, fără ca plângerea să poată avea ca obiect o situație litigioasă aptă să configureze un alt proces civil, o procedură judiciară diferită de cea administrativă prealabilă, ce ar reclama tranșarea unei situații litigioase cu care registratorul nu a fost învestit (și nici nu putea fi învestit, pentru că nu e instanță de judecată).

Orice subiect de drept care reclamă lezarea unui drept propriu prin modul de efectuare a înscrierilor în cartea funciară are la dispoziție calea unei acțiuni civile specifice, calea acțiunii în rectificarea cărții funciare. Aceasta a fost reglementată prin art. 36 din Legea nr. 7/1996  și este reglementată și de art. 908 din noul Cod civil. Aceasta este o procedură de judecată în cadrul căreia sunt valabile regulile clasice referitoare la examinarea pretențiilor și a apărărilor, precum și la propunerea și administrarea probelor, analiza pe care o poate face instanța nemaifiind circumscrisă aspectelor rezolvate în procedura necontencioasă prealabilă.

Instanța observă că ............... a formulat cerere de reexaminare a încheierii nr. 76512/2010, în condițiile în care nu era titulară a unei înscrieri în cartea funciară iar încheierea atacată a fost pronunțată anterior actului normativ care a introdus instituția de drept a reexaminării. Cererea de reexaminare a fost considerată în mod greșit  admisibilă de registratorul șef, care nu a observat aspectele legate de admisibilitatea mijlocului legal și de titularul căii de atac.

Apelanta petentă are la dispoziție doar calea unei acțiuni în rectificarea cărții funciare pentru examinarea susținerilor sale, acțiune ce poate fi alăturată ori nu unei alte acțiuni civile, în funcție de contextul specific al speței.

Atât cererea de reexaminare, cât și plângerea sunt inadmisibile, dezlegările date de instanța de apel în cuprinsul prezentei decizii substituind  motivarea soluției de respingere dată cererii de reexaminare de către registratorul șef, precum și motivarea soluției date de prima instanță.

În baza art. 480 alin.1 C.proc.civ., Tribunalul va respinge apelul.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge apelul declarat de  apelanta petentă ............., împotriva sentinţei civile nr. ........... pronunţată de Judecătoria Băileşti, în dosarul nr. ............, în contradictoriu cu intimata .................

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la ...............