Inadmisibilitatea acţiunii in rectificare in cazul in care prin acţiunea principală nu s-a cerut in mod expres desfiinţarea titlului in baza căruia s-a intabulat dreptul in cartea funciara.

Sentinţă civilă 260 din 30.01.2009


Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 762 din 25.02.2008 reclamanţii [  ] au solicitat in contradictoriu cu pârâţii [  ] rectificarea în sensul radierii înscrierii in Cartea funciară privind suprafaţa de 1000 mp situată în Tarlaua 12 parcelele 2(1029/1) si 1(1029/2).

In motivare, arată reclamanţii că prin contractul de vanzare cumpărare autentificat sub nr. [  ], au cumpărat de la pârâţi suprafata de 1000 mp. Terenul face parte din suprafaţa de teren de 1846 mp şi este situat în [  ] cu următoarele vecinătăţi [  ]. Pârâţii deţin si ei suprafaţa de teren de 1846 mp de la defunctul C. N., din care au înstrăinat către soţii [  ] suprafaţa de 1000 mp. Când reclamanţii au solicitat intabularea suprafeţei de teren cumpărată , s-a refuzat înscrierea deoarece terenul a fost intabulat pe numele pârâţilor [  ].  Mai arata reclamanţii că stăpânesc in mod continuu si netulburat suprafata de 1000 mp , astfel incat se impune radierea din cartea funciara a acestei suprafete de teren , inscrierea fiind nelegală.

In drept au fost invocate disp art. 35 ind 1 din legea 7 /1996.

In susţinerea actiunii s-a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, interogator, expertiza topografică.

Legal citati, pârâţii nu au formulat intampinare si nu s-au prezentat in instanţă pentru a-si  preciza poziţia procesuală .

Instanţa a solicitat din oficiu Oficiului de cadastru si Publicitate imobiliara Iaşi- Biroul de carte funciara Paşcani fotocopii ale dosarului in care s-a pronuntat incheierea nr 419/21.01.2008 precum si documentatia tehnică cadastrala avizată sub nr 96612/10.01.2006 a numerelor cadastrale 988 si 989 pe oras Targu Frumos, beneficiari fiind CM si O. L.Instanţa a admis probele solicitate de reclamanti ca fiind utile si pertinente soluţionării cauzei.

Au fost depuse de reclamanti acte de proprietate asupra suprafetei de 1000 mp situata in Targu Frumos , str Voluntari nr 6.

De asemenea , s-a realiza in cauza o expertiza topografica avand drept obiective identificarea catastrala a terenurilor proprietăţile părţilor, concluziile acesteia nefiind contestate de părţi . 

In scopul justei solutionări a cauzei , s-a dispus atasarea dosarului nr 2605/R/1998.

Analizand coroborat probatoriul administrat precum si dispozitiile legale incidente , instanţa a preciat actiunea reclamanţilor ca fiind neintemeiată pentru considerentele ce vor fi expuse

In privinta situatiei de fapt

1. In baza contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr 6679 din 30.06.1994 , pârâtii C.M. si O.L.  au dobandit in proprietate suprafata de teren de 1864 mp situată in intravilanul oraşului Targu Frumos , str Voluntari , nr 6 , jud Iaşi , teren ce a intrat in proprietatea vanzatorului C.N.  prin reconstituirea dreptului de  proprietate in baza dispozitiilor legii 18/1991, fiindu-i eliberat titlul de proprietate nr 180118/1993. 

2. La 18.05.1998 , paratii au instrainat celor doi reclamanti , prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub [  ]suprafata de 1000 mp , din totalul de 1864 mp , situată in [  ]avand ca vecini : [  ]  3. Ulterior acestui moment,  prin sentinta civila nr 2529 din 15.06.2000 s-a dispus partajarea masei succesorale ramasa in urma defunctei [  ] respectiv a cotei de 1 dintr o casa de locuit si anexe precum si cota de 1 din suprafata de 1760 mp inscrisa in titlul de proprietate 180089/1992, paratului [  ]  fiindu-i atribuit in urma iesirii din indiviziune casa de locuit , anexele gospodaresti precum si o suprafata de 165 mp .

A retinut instanţa analizand raportul de expertiza realizat in cauza înregistrata sub nr 2605/R/1998 si schitele aferente acestuia precum si mentiunile raportului de expertiza realizat in prezenta cauza imprejurarea ca suprafata de 165 mp atribuita paratului C. M. prin sentinta anterior mentionata se suprapune in totalitate cu parte din suprafata de 1000 mp cumparata de reclamanti prin contractul de vanzare cumparare nr 4184/1998.

In examinarea reglementării acţiunii în rectificarea cărţii funciare  sistemul  legii 7/1996, se impun cuvenitele distincţii determinate de  modificările aduse prin Titlul XII  al Legii nr 247/2005.

Art. 33 din legea 7/1996 , republicată, introdus prin Legea 247/2005 , face distincţia între rectificarea înscrierilor care nu corespund situaţiei juridice reale , modificarea privind aspectele tehnice ale imobilului şi îndreptarea erorilor materiale săvârşite cu prilejul inscrierilor .

Reclamantii solicita rectificarea cartii funciare pe considerentul ca detin titlu valabil pentru suprafata de 1000 mp teren , iar in dezvoltarea motivelor de fapt si de drept ale actiunii se invocă argumente in sensul lipsei titlului paratilor care a stat la baza inscrierii .

In literatura juridică s-a aratat că nu este admisibilă actiunea in rectificare in cazul in care prin actiunea principală nu s-a cerut in mod expres desfiintarea titlului in baza caruia s-a intabulat dreptul in cartea funciara , instanţa de judecata , neavand posibilitatea de a analiza pe calea actiunii in rectificarea valabilitatea titlurilor de proprietate ale partilor .

Situatia dedusa judecatii, respectiv refuzul intabularii dreptului de proprietate al reclamanţilor pentru suprafata de 1000 mp nu se datoreaza unor erori de natură tehnică – măsurători greşite , documentatii tehnice care stabilesc un amplasament eronat , care sa conduca la suprapunerea terenurilor partilor – ci este determinata de faptul ca, după ce au instrainat suprafata de teren catre reclamanti, paratii au redobandit in proprietate, ca urmare a dezbaterii succesiunii defunctei [  ] dreptul de proprietate asupra unei parti din suprafata ce anterior fusese vandută , (165 mp din 1000 mp ce au facut obiectul contractului de vanzare cumparare [  ]),  iar in baza acestui nou act de proprietate, respectiv sentinta civilă nr. 2529 din 15.06.2000  si-au intabulat dreptul de proprietate in cartea funciara.

Constatand ca inscrierea dreptului de proprietate a paratilor in cartea funciare are la baza un titlu de proprietate (sentinta civila nr nr 2529/2000) a carui valabilitate nu a fost contestata de reclamanţi , acţiunea in rectificare promovată de aceştia se dovedeşte a fi neintemeiată si urmează a fi respinsă.