Carte funciară

Sentinţă civilă 5088 din 06.06.2011


Dosar nr. 755/318/2011Operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 5088/2011

Sedinta publica  din  06 Iunie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauza civila  privind pe reclamanta ... si pe pârâtii  ...., Centrul Meteorologic Regional Oltenia si OCPI Gorj, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciara  sa.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat pentru reclamanta avocat ...., lipsa fiind pârâtii.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta , se pune în discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de catre OCPI Gorj, aratând ca actiunea nu este doar plângere împotriva încheierii de carte funciara, având si alte doua petite, asa cum s-a aratat în precizarea la actiune. 

Avocat  ...., pentru reclamanta solicita  respingerea exceptiei, aratând ca OCPI Gorj are calitate procesuala pasiva.

Nemaifiind alte cereri de formulat si constatând cauza s-a stare de judecata s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat  ..., pentru reclamanta solicita , admiterea actiunii asa cum a fost precizata ulterior, cu cheltuieli de judecata, reprezentând  onorariu avocat.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 755/318/2011 în data de 17.01.2011, reclamanta .... a formulat plângere împotriva încheierii de carte funciara nr. 43902 data în dosarul nr. 43902/18.11.2010 al OCPI Gorj prin care i s-a respins cererea de întabulare a dreptului sau de proprietate pentru suprafata de 1512 mp, solicitând  ca prin  sentinta ce se va pronunta admiterea contestatiei, desfiintarea încheierii  nr.43902/18.11.2010 emisa de OCPI Gorj si anularea numarului cadastral 2450/2000 .

Arata reclamanta ca este proprietara a doua suprafete de teren  cu doua titluri de proprietate, fiind o singura curea, una în continuarea celeilalte ,ca pentru prima bucata de teren nu are cale de acces, ca  dupa dispozitia instantei de anulare a numarului cadastral 2450/2000 a procedat la executarea practica  prin domnul expert .... care a introdus lucrarea cadastrala la OCPI ,ca Administratia Nationala de Meteorologie  ....  are valabil cadastru si garduri care despart prima bucata de a doua  si pe a doua de DS 41, iar ambele sale bucati de teren sun blocate , ca este în imposibilitatea de a folosi terenurile  folosi terenurile pe care OCPI. 

În dovedire depune  chitanta privind taxa judiciara de timbru,încheierea nr.43902 18.11.2010 a OCPI Gorj, s.c nr. 1316/27.02.2009, s.c nr. 4245/04 iunie 2010, nota de fundamentare, adresa nr. 1320/28.04.2010.

Reclamanta îsi precizeaza actiunea ( fila 22) prin care solicita ca în contradictoriu cu Administratia Nationala de Meteorologie R.A. Bucuresti prin Centrul Meteorologic Regional Oltenia cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, în temeiul art.52 alin.2 din Legea nr.7/1996, art.50 alin.2/1 si alin.2/2 din Legea nr.7/1996 (în redactarea din OUG nr.64/2010), art. 53 din Legea nr.7/1996 , sa-i fie admisa plângerea îndreptata împotriva încheierii de carte funciara nr. 43902 data în dosarul nr. 43902/18.11.2010 al OCPI Gorj prin care i s-a respins cererea de întabulare a dreptului sau de proprietate pentru suprafata de 1512 mp, punctul Statia Meteo , tarla 111, parcela 2, intravilan, dar si împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare nr. 43902/18.11.2010, desfiintarea celor doua încheieri, nr. 1295/13.01.2011 si nr.43902/18. 11.2010, sa fie obligata O.C.P.I. Gorj la radierea dreptului de proprietate tabulara, privind suprafata de 1.512 mp teren arabil, intravilan, punctul "Statia Meteo  tarlaua 111, parcela 2, suprafata respectiva facând parte dintr-un teren având o suprafata totala de 7.245 mp, care este intabulata în favoarea fostei Companii Nationale de Meteorologie -Hidrologie  si de Gospodarie a Apelor S.A. Bucuresti, având ca succesoare pe intimata A.N.M. R.A. - prin Centrul Meteorologic Oltenia, radierea acestui drept de proprietate urmând a se realiza din cartea funciara a municipiului Tg-Jiu, cu mentiunea ca , referitor la aceeasi carte funciara, prin sentinta civila nr.4245/04.06.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.5259/318/2010 , s-a dispus anularea numarului cadastral 2450/2000 emis în favoarea aceleiasi intimate, pentru suprafata de 1.512 mp mentionata în titlu sau de proprietate , nr.1511721/08.04.2008 teren arabil, intravilan, tarlaua 111, parcela 2, sa fie obligata OCPI Gorj la întabularea dreptului sau de proprietate  în calitate de proprietara tabulara  privind suprafata de 1.512 mp arabil, intravilan , punctul "Statia Meteo" Tg-Jiu, tarla 111 parcela 2mentionata în titlu sau de proprietate nr. 1511721/08.04.2008, terenul având ca vecini: N-Ds 41, S- rest proprietate Caraban Polina, E-si V-Statia meteo( proprietatea intimatelor A.N.M. RA - prin centrul Regional Meteorologic Oltenia) întabularea solicitând a se realiza în cartea funciara a municipiului Tg-Jiu, inclusiv prin obligarea la atribuirea unui numar cadastral  pentru dreptul sau de proprietate privind suprafata de 1.512 mp, cu cheltuieli de judecata. Arata reclamanta ca în baza litigiilor purtate si hotarârilor judecatoresti pronuntate , i s-a emis titlul de proprietate nr.1511721/08.04.2008, în care este mentionata si suprafata de 1.512 mp, cu drept de reconstituire în calitate de proprietara, punctul "Statia meteo" Tg-Jiu, teren arabil, intravilan, situat în tarlaua 111 parcela 2, terenul respectiv fiind amplasat în continuarea restului proprietatii mele, ca A.N.M. RA - prin centrul Regional Meteorologic Oltenia a contestat titlul de proprietate, iar prin decizia civila nr.373/24.02.2010 a fost mentinut titlu de proprietate, ca fiind legal, ca neputând obtine întabularea dreptului meu de proprietate pentru suprafata de 1.512 mp, deoarece în favoarea fostei Companii Nationale de Meteorologie-Hidrologie si de Gospodarie a Apelor S.A. Bucuresti - Centrul Meteorologic Craiova, pentru suprafata de 7.245 mp (din care face parte si suprafata de 1.512 mp) se atribuise, deja, numarul cadastral 2450/2000, de catre O.C.P.I. Gorj, ca teren aflat în proprietatea Statului Român, am actionat în judecata pe succesoarea în drepturi a fostei Companii Nationale de Meteorologie-Hidrologie si de Gospodarie a Apelor S.A. Bucuresti, adica pe A.N.M. R.A. Bucuresti - prin Centrul Meteorologic Regional Oltenia, , actiune ce a facut obiectul dosarului nr.5259/318/2010 al Judecatoriei Tg-Jiu,  solicitând anularea numarului cadastral 2450/2000, pentru suprafata de 1.512 mp proprietatea mea, precum si pentru acordarea dreptului de întabulare a proprietatii mele si de înfiintare a cartii funciare pe numele meu, pentru aceeasi suprafata, de 1.512 mp, ca prin s.c  nr.4245/04.06.2010, a dispus  anularea numarului cadastral 2450/2000 , atribuit antecesorilor intimatelor, pentru suprafata de 1.512 mp, teren reconstituit în favoarea reclamantei, conform titlului de proprietate nr. 1511721/08.04.2008, însa a respins ca fiind formulate prematur celelalte petite, cu motivarea ca "reclamanta trebuie sa apeleze la un specialist în cadastru, în vederea efectuarii documentatiei necesare întabularii dreptului de proprietate, conform titlului de proprietate din data de 08.04.2008" , ca  lucrarea cadastrala a cadastristului Militaru Marian si cererea mea de intabulare a dreptului de proprietate pentru suprafata de 1.512 mp au fost respinse prin încheierea nr. 1295/13.01.2011, printr-o motivare total nelegala, sustinându-se ca "A.N.M. R.A. nu a procedat la anularea numarului cadastral 2450/2000" si, ca urmare, "exista, în continuare, o suprapunere reala a imobilului pentru care s-a solicitat întabularea si înscrierea în cartea funciara", ca anularea numarului cadastral 2450/2000, pentru suprafata de 1.512  mp din titlul meu de proprietate, datat 08.04.2008, fusese dispusa, deja, prin s.c nr.4245/04.06.2010 a Judecatoriei Tg-Jiu, în care intimata a fost chiar O.C.P.I. Gorj, deci nu se mai putea dispune o alta "anulare" a aceluiasi numar cadastral, care, în orice caz, nu se putea realiza de proprietarul tabular, care, cel mult, putea fi doar de acord cu anularea acestuia, ci doar de catre instanta. Mai arata  reclamanta ca am formulat cerere de reexaminare împotriva încheierii O.C.P.I. Gorj nr.1295/13.01.2011, însa a fost respinsa prin încheierea nr.43902/18.11.2010, motiv pentru care a atacat ambele plângeri în instanta. 

În data de 29.03.2011 depune note de sedinta prin care îsi precizeaza în concret obiectul cererii de chemare în judecata , aratându-se ca actiunea nu este  doar o plângere îndreptata împotriva a doua încheieri de carte funciara nr. nr. 1295/13.01.2011 si nr.43902/18.11.2010 emise de OCPI Gorj , ci solicita sa fie obligata OCPI Gorj la radierea dreptului de proprietate tabulara, privind suprafata de 1.512 mp , din totalul de 7.245 mp  care este intabulata în favoarea fostei Companii Nationale de Meteorologie,Hidrologie si de Gospodarirea Apelor S.A. Bucuresti, ( a carei succesoare este intimata  Administratia Nationala de Meteorologie  R.A  Bucuresti- prin Centrul Meteorologic Oltenia si sa fie obligata intimata OCPI Gorj sa-i întabuleze dreptul de proprietate tabulara pentru suprafata de 1.512 mp intravilan, punctul " Statia Meteo" , tarlaua 111, parcela 2, teren intravilan, mentionat în titlu sau de proprietate nr. 1511721/08.04.2008, solicitând ca intabularea sa se realizeze în cartea funciara a municipiului Tg-Jiu, inclusiv prin atribuirea unui numar cadastral privind dreptul sau de proprietate .Prin aceeasi adresa reclamanta solicita sa fie citata în cauza Administratia Nationala de Meteorologie RA Bucuresti si nu Agentia Nationala de Meteorologie RA Bucuresti.

Pârâtele nu formuleaza  întâmpinare în cauza.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri , respectiv, adresa nr. 3/4079/11.03.2011  prin care se înainteaza la dosar în copie conforma cu originalul din arhiva BCPI dosarul nr. 43902 în baza caruia s-a pronuntat încheierea nr. 43902/27.12.2010, invocându-se si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Gorj, adresa nr. 3/16456/29.12.2010, adresa de comunicare a încheierii , încheierea nr. 43902/18.11.2010, adresa nr. 3/5907/29.04.2011 emisa de OCPI Gorj .

La termenul de judecata din 02.05.2011 cauza a fost suspendata în baza art. 242 pct.1 C.p.c, fiind repusa pe rol la data de 06.06.2011.

La prezenta cauza s-au atasat dosarele 5259/318/2010 si 5476/318/2008 ale Judecatoriei Tg-Jiu.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Prin încheierea de carte funciara nr.43902/18.11.2010 , s-a respins cererea reclamantei prin care solicita receptionarea si înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului reclamantei , motivat de faptul ca lucrarea nu a fost avizata si receptionata , întrucât deficientele semnalate în referatul de completare 6921/09.12.2010 nu au fost remediate. Aceste deficiente faceau referire la sentinta 4245/2010, în sensul ca trebuie ca Administratia Nationala de Meteorologie RA Bucuresti sa anuleze partial numarul cadastral 2450, iar pentru restul de suprafete trebuie acordate doua numere cadastrale.

Cererea reclamantei are la baza s.c 4245/2010 , prin care s-a anulat numarul  cadastral nr. 2450/2000  atribuit în favoarea  pârâtei Administratia Nationala de Meteorologie RA Bucuresti , pentru suprafata de 1512 m.p.  teren reconstituit în favoarea reclamantei , conform titlului de proprietate nr. 1511721/08.04.2008, cu urmatoarele  mijloace de identificare: categorie de folosinta  arabil , tarla 111,  parcela 2 si urmatoarele vecinatati:  N- DS. 41; E.- Statie Meteo.

S-a mentinut numarul cadastral 2450 atribuit în favoarea pârâtei, pentru  restul suprafetei de teren, cu exceptia terenului în suprafata de 1512 m.p. , mai sus identificat si s-au respins capetele de cerere  formulate de reclamanta prin care solicita  acordarea dreptului pentru efectuarea  cadastrului, atribuirea numarului cadastral  pentru suprafata de 1512 m.p.  proprietatea reclamantei si acordarea dreptului de  intabulare a proprietatii  si înfiintarea cartii funciare  în favoarea reclamantei pentru suprafata de 1512 m.p. , ca fiind prematur introduse. Aceasta sentinta este definitiva si irevocabila. A retinut instanta ca pentru a realiza documentatia necesara intabularii dreptului de proprietate, trebuie sa apeleze la un specialist în cadastru si , în situatia ipotetica, în care OCPI Gorj nu ar receptiona lucrarea întocmita de specialistul în cadastrul  si ar pronunta o încheierea de respingere a cererii  reclamantei, aceasta poate sa se adreseze cu plângere împotriva încheierii de carte funciara.

Acest demers l-a parcurs reclamanta si situatia ipotetica s-a transformat într-o realitate , încalcându-se fara motive dreptul de proprietate al reclamantei. Motivul avut în vedere  de OCPI  atunci când a emis încheierea de carte funciara atacata, reprezinta o culpa a pârâtei Administratia Nationala de Meteorologie RA Bucuresti si nicidecum o culpa a reclamantei , care desi este proprietara nu poate sa se bucure de prerogativele acestui drept prin înscrierea în cartea funciara.

Potrivit dispozitiilor art. 50/1 din Legea 7/1996, în plângerile împotriva încheierii de carte funciara, OCPI  nu se citeaza, însa prezenta cauza reprezinta o actiune rezultata atitudinii adoptate de catre OCPI ca institutie  ce are atributii în rectificare, radiere si intabulare dreptul proprietate, este institutia care avizeaza si receptioneaza lucrarile efectuate de experti specializati în cadastru, fiind  normal sa fie parte în astfel de cauze pentru ca hotarârea sa le fie opozabila.

Calitatea procesuala presupune justificarea dreptului sau obligatia unei persoane de a participa ca parte în cadrul procesului civil. Aceasta calitate procesuala nu se raporteaza cu necesitate la raportul juridic dedus judecatii, ci la dreptul de a reclama în justitie si la obligatia de a raspunde fata de pretentiile formulate prin actul de investire al instantei.

Fata de cele aratate mai sus,  se va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Gorj, se va admite în parte actiunea cu precizarea ulterioara , se vor desfiinta încheierile de carte funciara 1295/13.01.2011 si 43902/18.11.2010.

 Va fi obligata OCPI Gorj la radierea dreptului de proprietate tabulara privind suprafata de 1512 mp, teren arabil , intravilan punctul " Statia Meteo" tarlaua 111 , parcela 2,  suprafata ce face parte din terenul reconstituit în favoarea reclamantei, intabulat în favoarea fostei Companii Nationale de Meteorologie-Hidrologie si de Gospodarie a Apelor SA Bucuresti  în prezent ANMRA prin centrul Meteorologic Oltenia, conform s.c. 4245/04.06.2010 a Judecatoriei Tg-Jiu.

Va fi obligata  pârâta OCPI Gorj la intabularea dreptului de proprietate în calitate de proprietara tabulara  pentru suprafata de 1512 mp arabil , intravilan,  punct "Statia Meteo Tg-Jiu" , tarla 111, parcela 2 mentionata în titlu de proprietate 1511721/08.04.2008 cu vecini : N-DS 41,S-rest proprietate, E si V Statia Meteo si atribuirea unui numar cadastral pentru aceasta suprafata de teren.

Vazând si dispozitiile art. 274 C.p.c, dar si faptul ca la dosarul cauzei nu exista nici o chitanta privind plata onorariului avocat , cerere sustinuta de avocat în instanta, se va respinge capatul de cerere privind plata onorariului avocat, ca nedovedit.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Gorj.

Admite în parte actiunea cu precizarea ulterioara,  formulata de reclamanta ...... , cu domiciliul în ......... în contradictoriu cu pârâtele Administratia Nationala de Meteorologie R.A. Bucuresti , cu sediul în Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 97, sector 1,  Centrul Meteorologic Regional Oltenia , cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr.3A, et.4, judetul Gorj si  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, str. 8 Martie , nr.3A, judetul Gorj.

Desfiinteaza încheierile de carte funciara 1295/13.01.2011 si 43902/18.11.2010. Obliga OCPI Gorj la radierea dreptului de proprietate tabulara privind suprafata de 1512 mp, teren arabil , intravilan punctul " Statia Meteo" tarlaua 111 , parcela 2,  suprafata ce face parte din terenul reconstituit în favoarea reclamantei, intabulat în favoarea fostei Companii Nationale de Meteorologie-Hidrologie si de Gospodarie a Apelor SA Bucuresti  în prezent ANMRA prin centrul Meteorologic Oltenia, conform s.c. 4245/04.06.2010 a Judecatoriei Tg-Jiu.

Obliga pârâta OCPI Gorj la intabularea dreptului de proprietate în calitate de proprietara tabulara  pentru suprafata de 1512 mp arabil , intravilan,  punct "Statia Meteo Tg-Jiu" , tarla 111, parcela 2 mentionata în titlu de proprietate 1511721/08.04.2008 cu vecini : N-DS 41,S-rest proprietate, E si V Statia Meteo si atribuirea unui numar cadastral pentru aceasta suprafata de teren.

Respinge capatul de cerere privind plata onorariului avocat, ca nedovedit.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica  din  06 Iunie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier,

MIHAELA SIRBU