Radierea dreptului de proprietate.Lipsă de interes

Sentinţă civilă 1407 din 09.04.2015


Prin cererea adresată Judecătoriei O. şi înregistrată sub nr. X/274/2014, la data de x.x.2014, reclamantii C. A. M. si V. C.C. a in contradictoriu cu paratii BCPI O. si S.D. au solicitat ca prin hotararea  ce se va pronunta sa se dispuna rectificarea cartii funciare nr.x si y UAT I. in sensul radierii inscrierii dreptului de propriette in favoarea paratului S. D., pe baza tranzactiei consfintita prin sentinta  civila nr.X/16.06.2009, anulata prin sentinta civila nr.X/28.06.2011 definitiva si irevocabila prin decizia nr.X/R/11.10.2012 care a stabilit irevocabil ca, terenul respectiv face parte  din domeniul public al UAT I.

În motivarea cererii au arătat prin S.civ. nr. X/16.06.2009, irevocabilă prin nerecurare, pronunţată de către Judecătoria O în cauza nr. X/2274/2009, s-a consfinţit tranzacţia încheiată între S. D., S. M. şi M. E., ocazie în care aceştia au stabilit ca suprafaţa de 490 mp situată în intravilanul satului B. pct. C., cu vecinii: N-G. I., S-D. D., E-râul B., V-drumul judeţean, să îi revină pârâtului S. D..

Arată că întrucât această suprafaţă de teren a făcut obiectul contractului de locaţiune nr. X/16.11.2006 al numitului C. A. M., fiind folosit şi în prezent, a înţeles să lupte pentru ocrotirea dreptului pe care îl avea.

Precizează că pârâtul S. D. şi-a revendicat acest teren de la reclamanţi în cauza nr. X/274/2009, acţiune ce i-a fost respinsă prin Decizia nr. X/R din 04.03.2011, definitivă şi irevocabilă a Tribunalului M..

Pe rolul Judecătoriei Orşova s-a înregistrat cauza nr. X/274/2010 având ca obiect constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei consfinţită prin S.civ. nr. X/16.06.2009.

Mai arată că în urma probelor administrate, prin Sentinţa civilă nr. X din 28.06.2011, definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului, s-a constatat nulitatea absolută a tranzacţiei încheiată între pârât şi surorile sale în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 490 mp, situat în intravilanul satului B. pct. C., cu vecinii: N-G. I., S-Dragu D., E-râul B., V-drumul judeţean, întrucât acesta aparţinea domeniului public conform HGR nr. 963/05.09.2002.

In condiţiile în care acest teren face parte din domeniul public, fiindu-i aplicabile prevederile Legii nr.213/1998, rezultă că acest teren nu poate fi dobândit de persoane fizice decât în condiţiile legii.

Prin urmare de îndată pe proprietatea publică este inalienabilă, insesizabilă şi imprescriptibilă, rezultă că acest drept nu poate fi intabulat în favoarea pârâtului, cu atât mai mult cu cât, actul juridic în baza căruia a fost intabulat, a fost anulat de către instanţa de judecată, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă.

Arată că potrivit art. 908 alin. 1 pct. 1 C.civ., orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii, dacă înscrierea sau încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desfiinţat, în condiţiile legii pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii, ori după caz, emiterii lui.

Precizează că, cum actul în baza căruia s-a făcut înscrierea a fost anulat prin S.civ. nr. X/28.06.2011 rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului, rezultă că nu mai există nici un temei legal ca înscrierea efectuată pe numele pârâtului S. D., să continue să rămână intabulată pe numele acestuia.

Cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.907-908 si urmatoarele  Cod civil.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 50 lei.

In dovedire au depus: sentinta civila nr.X/2009, declaratie S. D., adeverinta nr.x/2009, incheiere nr.x, plan de amplasament si delimitare, incheiere y, plan de amplasament  si delimitare, hotararea nr.42 a Primariei I., hotararea nr.963/2002, contract de locatiune din 16.11.2006, proces verbal din 2006, sentinta civila nr.z/2011, raport de expertiza intocmit in dosar nr.x/274/2010, decizia nr.x/R/2011, cerere catre OCPI M., incheiere  nr.x, extrs CF x, incheiere nr.z, extras CF x, adresa nr.x/2011, incheiere nr.z, incheiere nr.y.

Paratul BCPI O. a depus  prin serviciul registratura la 15.12.2014 inscrisuri (filele 59-66).

La 22.12.2014 paratul S.D. a depus intampinare prin care a invocat în temeiul art. 32-33 c.pr.civ., excepţia lipsei de interes a reclamanţilor C. A. M. şi V. C. în promovarea prezentei acţiuni şi solicită respingerea acţiunii ca fiind făcută de persoane lipsită de interes, conform dispoz. art. 40 c.pr.civ.

Arată că invocă această excepţie deoarece reclamanţii nu justifică un interes determinat, legitim, personal, născut şi actual în promovarea acestei acţiuni civile, fapt ce rezultă chiar din modalitatea de redactare a cererii de chemare în judecată.

A mai arătat că obiectul acţiunii, este precizat de către reclamanţi ca fiind rectificarea cărţii funciare nr. x şi y UAT I..

Menţionează faptul că pe rolul Tribunalului Mehedinţi se află dos. nr. x/274/2012*, având acelaşi obiect de rectificare a cărţii funciare nr. x, eu fiind acţionat în judecată de o altă persoană, numitul D. D., având calitatea de pârât alături de mine şi U. A. T. I..

In atare situaţie solicită. în temeiul art. 413 c.pr.civ., suspendarea prezentei cauze până când se va judeca în mod definitiv cauza cu nr. X/274/2012*, pe rol la Tribunalul M., cu termen la 13. 01 2015.

Pe fondul cauzei, solicităm respingerea acţiunii ca fiind nefondată, deoarece terenul în litigiu nu face parte din domeniul public.

In dovedire a depus decizia nr.x/2014, adeverinta nr.X/2012, decizia nr.X/A, decizia nr.X/2012.

Eclamantii au depus raspuns la intampinare prin serviciul registratura la 07.01.2015.

Prin serviciul registratura la 09.03.2015 reclamantii au depus inscrisuri (filele 103-142).

La termenul din 26.03.2015 paratul S. D. a depus inscrisuri (filele146-160).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 248 alin.(1) Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra  celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară O.

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii.

Conform art. 32 din legea 7/1996 soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial.

Prin decizia nr. 72/15.10.2007 a I.C.C.J pronunţată într-un RIL s-a statuat că în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, Oficiul de Cadastru şi publicitate imobiliară nu are calitate procesuală pasivă.

Coroborând dispoziţiile legale enunţate cu decizia I.C.C.J. instanţa apreciază că BCPI O. nu are calitate procesuală pasivă, motiv pentru care va admite excepţia invocată din oficiu şi va respinge acţiunea formulată de reclamanţii C. A. M. şi V. C.C. în contradictoriu cu pârâtul Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară O.,ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Cu privire la excepţia lipsei de interes a reclamanţilor, invocată de pârât,

Interesul priveşte  folosul practic urmărit de cel care a pus în mişcare acţiunea civilă. El trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual.

Prin cererea pendinte reclamanţii C. A. M. şi V. C. C.  au solicitat rectificarea filei CF nr. x şi y UAT I. în sensul radierii dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului S. D. pe baza tranzacţiei consfinţită prin sentinţa civilă nr. x/16.06.2009 pronunţată în dosarul nr. x/274/2009 al Judecătoriei O.

Analizând în scrisurile depuse la dosarul cauzei instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr. x/16.06.2009 pronunţată în dosarul nr. X/274/2009 al Judecătoriei O., definitivă şi irevocabilă la 13.07.2009 s-a luat act de tranzacţia încheiată între M E. şi S.D. , acestuia din urmă revenindu-i suprafaţa de teren de 490 mp situată în intravilanul satului B, în punctul „Cazărmi” cu vecinii:N-g. i., S-d. d., E-râul B, V-drum judeţean.

Drept urmare, prin încheierile nr. x/31.07.2009 şi y/31.07.2009 emise OCPI M.-BCPI O. s-a dispus întabularea  dreptului de proprietate, cu titlul de partaj judiciar, dobândit prin convenţie, cotă de 1/1 în favoarea paratului S.D. pentru imobilele cu nr. x înscris în CF x UAT I. şi nr. y înscris în CF z UAT I..

La data de 09.11.2010 reclamantul V. C. C. a formulat în contradictoriu cu S. D., S. M. şi M. E., la Judecătoria O. o cerere prin care a solicitat să se constate nulitatea absolută a actului intitulat tranzacţie încheiat la 16.06.2009 prin sentinţa civilă nr. x/2009 a Judecătoriei O., cauză ce a fost înregistrată cu nr. x/274/2010.

Prin sentinţa civilă nr. x/28.06.2011 pronunţată de Judecătoria O. în dosarul de mai sus, definitivă şi irevocabilă la 11.10.201, a fost admisă acţiunea şi s-a constatat nulitatea absolută a contractului de tranzacţie încheiat între părţi pentru suprafaţa de 490 mp situat în punctul”Cazărmi” în intravilanul satului B..

Prin încheierile nr. x şi y din 30.01.2012 emise de OCPI M.-BCPI O. a fost admisă cererea formulată de V. C. C. cu privire la imobilele înscrise în CF x UAT I. şi nr. y înscris în CF x UAT I. având ca proprietar pe S. D. în cotă de 1/1 şi s-a întabulat dreptul de proprietate în favoarea Statului român.

Prin încheierile nr. x şi y din 23.02.2012  au fost admise cererea de reexaminare formulate de S.D. împotriva încheierilor nr. x şi y din 30.01.2012, s-au respinse cererile de înscriere nr. x şi y formulate de V. C. C. şi s-a întabulat dreptul de proprietate cu titlul neschimbat partaj judiciar în favoarea pârâtului S.D..

Potrivit art. 80 din legea de punere în aplicare a Noului Cod civil „cererile de înscriere , precum şi acţiunile în justiţie întemeiate pe dispoziţiile legii nr. 7/1996 rep. Cu modificările şi completările ulterioare,indiferent de data introducerii lor, vor fi soluţionate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului, sau după caz, la data săvârşiri ori producerii faptului juridic generator al dreptului supus înscrierii, cu respectarea normelor procedurale în vigoare la momentul introducerii lor.

Având în vedere că întabularea dreptului de proprietate a pârâtului s-a dispus prin încheierile nr. x şi y din 23.02.2012, în raport de dispoziţiile legale  mai sus enunţate, aplicabile în cauza pendinte sunt dispoziţiile Noului Cod civil.

Potrivit art. 908 alin.1 orice persoană interesată poate cere rectificare unei întabulări sau unei înscrieri provizorii dacă:

-înscrierea sau încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul căreia a fost efectuată înscrierea  fost desfiinţat, în condiţiile legii, pentru cauze sau motive anterioare sau concomitente încheierii ori, după caz, emiterii lui,

-dreptul înscris a fost greşit calificat,

-nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic  în temeiul căruia s-a făcut înscrierea,

-înscrierea în cartea funciară nu mai este, din orice motive , în concordanţă cu situaţia juridică reală a terenului.

Potrivit art. 219 alin 1 şi 2 din Ordinul 700/2014 rectificarea înscrierilor de carte funciară se poate face pe cale amiabilă sau pe cale judiciară de orice persoană interesată.

Prin persoană interesată se înţelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept care a fost lezat prin înscrierile anterioare.

În justificarea interesului, cei doi reclamanţi invocă pe de-o parte faptul că folosesc terenul, reclamantul C. A. având încheiat un contract de concesiune cu primăria I., arătând că atâta timp cât acesta aparţine domeniului public al statului este inalienabil şi insesizabil, iar pe de altă parte că, au avut calitatea de pârâţi  în cauza având ca obiect revendicare imobiliară promovată de S. D., iar instanţa care a judecat acţiunea în constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei consfinţite prin sentinţa civilă nr. 415/2009 a apreciat că reclamantul V. C. C. a avut interes în promovarea acţiunii.

Analizând susţinerile reclamanţilor instanţa constată că reclamantul C. A.-M. a încheiat, în calitate de chiriaş, cu Primăria com. I., în calitate de locator, la 16.1.2006 un  contractul de locaţiune având ca obiect suprafaţa de 100 mp ce aparţine domeniului public situat la intrarea în satul B., termenul contractului fiind de 12 luni de la 16.11.2006 până la 15.11.2007, fără a fi prelungit după această dată.

Prin  sentinţa civilă nr. X/14.09.2010 pronunţată de Judecătoria O. în dosarul nr. X/274/2009  având ca obiect revendicare imobiliară, a admis în parte acţiunea  formulată de reclamantul S. D.în contradictoriu cu pârâţii V. C. C. şi V. D C. obligându-i pe aceştia să îi lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de 170 mp, reţinând că pârâtul V. C. C. a exercitat o posesie nelegitimă asupra suprafeţei de teren.

Prin decizia nr. x/R/04.03.2011 a Tribunalului M. a fost respins recursul reclamantului S. D., admis recursul pârâţilor V. C. C. şi V.D C. şi respinsă acţiunea, cu motivarea că reclamantul nu a făcut dovada titlului său de proprietate.

Interesul este determinat atunci când apelarea la un mijloc procesual ce intră în conţinutul acţiunii civile poate fi justificată de un avantaj, de un folos practic concret.

Interesul este născut şi actual în sensul că trebuie să existe la momentul promovării acţiunii, în sensul că partea s-ar expune unui prejudiciu numai dacă nu ar recurge în acel moment la acţiune

Astfel, observând că cei doi reclamanţi sunt doar posesori nelegitimi ai terenului întabulat în favoarea pârâtului, teren  care aşa cum reiese din actele dosarului iniţial a aparţinut domeniului public al statului, ulterior fiind scos din domeniul public şi dat în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” (f.148), iar contractul de închiriere al reclamantului C. A. a ajuns la termen în 15.11.2007 fără a fi prelungit, faţă de faptul tranzacţia consfinţită prin s.c. X/2009 a fost anulată aceştia nu pot justifica un interes determinat, născut şi actual întrucât prin anularea titlului pârâtului aceştia nu îşi pot valorifica în viitor  vreun drept, de exemplu, în raport de posesia exercitată nu pot invoca uzucapiunea.

Faptul că, la momentul promovării de către reclamantul V. C. C. a acţiunii în constatare a nulităţii absolute a tranzacţiei ce a făcut obiectul dosarului nr.X/274/2010 instanţa a apreciat că acesta are interes, sau faptul că acesta a stat în judecată în calitate de pârât, iar C. A. în calitate de intervenient principal în cauza având ca obiect revendicare imobiliară nu înseamnă că interesul acestora este justificat în cauza pendinte.

În raport de dispoziţiile legale în materie, mai sus enunţate, instanţa apreciază că interes în promovare acţiunii în rectificare filă Cf o are persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept care a fost lezat prin înscrierile anterioare, iar argumentul că se solicită rectificare filei pentru ca starea de drept să corespundă realităţii nu înseamnă pentru reclamanţi obţinerea un folos practic.

Faţă de aceste considerente stabilind că reclamanţii nu justifică  interes în promovarea cererii pendinte va admite excepţia lipsei de interes a reclamanţilor în formularea cererii de chemare în judecată, invocată de pârâtul S. D..

Drept urmare va respinge acţiunea formulată de reclamanţii C. A. M.  şi V.C.C.,  în contradictoriu cu pârâtul S. D., ca fiind lipsită de interes.

În raport de poziţia procesuală a pârâtului S. D., va lua act că acesta nu solicită cheltuieli de judecată.

Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea ca nefondat a apelului.