Rectificare carte funciară

Decizie 119 din 29.01.2019


Cod ECLI:RO:TBDLJ:2019:165.000119

Dosar nr. 3494/183/2016

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ  Nr. 119/2019

Şedinţa publică de la 29 Ianuarie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.C.F.

Judecător A.B.

Grefier L.S.

Pe rol judecarea apelului civil declarat de reclamantul P.M.L.împotriva sentinţei civile nr 992/16.05.2018 pronunţată de Judecătoria Băileşti în contradictoriu cu pârâţii Primăria com. Galicea Mare, H.F., SC I.P.A.SRL şi OCPI DOLJ, având ca obiect rectificare carte funciară.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic M.N., pentru intimatul pârât OCPI Dolj, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  care învederează că s-au depus de către apelantul reclamant P.M.L.un set de înscrisuri, precum dovada achitării taxei judiciare de timbru în original.

Instanţa pune în discuţie cererea de probatorii formulată de apelantul reclamant prin motivele de apel.

Consilier juridic M.N., pentru intimatul pârât OCPI Dolj arată că se opune încuviinţării probei cu înscrisuri întrucât nu sunt nominalizate prin cererea de apel.

Isntanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar, întrucât nu tind la tergiversarea cauzei.

Nemaifiind alte cererii de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra apelului.

Consilier juridic M.N., pentru intimatul pârât OCPI Dolj, solicită respingerea apelului şi menţinerea hotărârii ca fiind legală şi temeinică. În mod corect prima isntanţă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Dolj, fiind un simplu gestionar al activităţii de publicitate imobiliară, efectuând înscrieri în cartea funciară în baza înscrisurilor depuse de persoanele interesate conform procedurii stabilite de art. 28-36 din Legea nr. 7/1996 republicată.

T R I B U N A L U L

Asupra apelului civil de faţă:

Prin sentinţa civilă nr. 992/16.05.2018, pronunţată de Judecătoria Băileşti, în dosarul nr. 3494/183/2016, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Dolj invocată prin întâmpinare de pârâtul OCPI Dolj şi Primăriei Comunei Galicea Mare invocată prin întâmpinare de pârâta Primăria Comunei Galicea Mare.

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC I.P.A.SRL invocată de pârâta SC I.P.A.SRL.

A fost respinsă acţiunea  pentru rectificare carte funciară precizată formulată de reclamantul P.M.L.împotriva pârâţilor H.F. şi I.P.A.SRL.Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

OCPI nu are calitate procesuală pasivă în plângerea formulată împotriva încheierii de carte funciară, fiind un simplu gestionar al activităţii de publicitate imobiliară, efectuând înscrieri în cartea funciară în baza înscrisurilor depuse de persoanele interesate conform procedurii stabilite de art. 28-36 din Legea nr. 7/1996 republicată.

În acest sens s-a pronunţat şi Î.C.C.J. care prin Decizia nr. 72 din 15 octombrie 2007 a statuat că în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996 republicată Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă.

De asemenea, instanţa a constatat că nici Primăria Comunei Galicea Mare nu are calitate procesuală pasivă nefiind proprietara terenului ce a făcut obiectul schimbului, fapt constatat prin sentinţa civilă nr. 1798 din 8 iulie 2013 pronunţată de Judecătoria Băileşti, definitivă la 8.08.2013 a fost admisă acţiunea civilă în anulare formulată de reclamantul H.F. împotriva pârâtei Primăria Comunei Galicea Mare şi s-a constatat nulitatea absolută a contractului de schimb autentificat sub nr. 943 din 31.03.2004 la BNP B. A. cu sediul în Băileşti.

Potrivit doctrinei şi practicii judiciare, legea cere în mod imperativ îndeplinirea cumulativă a anumitor condiţii pentru ca o persoană să fie parte în procesul civil, una dintre condiţii fiind şi calitatea procesuală care pentru pârât este calitatea procesuală pasivă şi se defineşte ca fiind identitatea dintre persoana pârâtului şi cel obligat în raportul juridic dedus judecăţii.

Analizând şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC I.P.A.SRL invocată, a constatat că această societate figurează în cartea funciară 30641 ( nr. CF vechi 42) ca proprietar tabular pentru suprafaţa de teren de 10775 mp, în cartea funciară nr. 84 cu număr cadastral 117 pentru suprafaţa de 322 mp intravilan, în cartea funciară 42 pentru suprafaţa de 322 mp parcela 4 Cc, în cartea funciară 64 pentru suprafaţa de teren de 2583 mp intravilan, în cartea funciară nr. 30270 ( nr. CF vechi 198 ), iar în cartea funciară nr. 30270 figurează ca proprietar tabular Primăria Comunei Galicea Mare pentru suprafaţa de 50.000 mp situată în tarlaua 131.

Prin urmare în cauza de faţă pârâta SC I.P.A.SRL are calitate procesuală pasivă fiind înscrisă ca proprietar tabular în cărţile funciare a căror rectificare s-a solicitat de către reclamant.

Pentru motivele arătat,  instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC I.P.A.SRL.

Pe fondul cauzei, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin contractul de vânzare cumpărare încheiat la 25 octombrie 2001 şi autentificat sub nr. 1438 numitul H.F. a vândut SC I.P.A.SRL cu sediul în comuna Galicea Mare, judeţul Dolj suprafaţa de teren de 20.346 mp extravilan repartizat astfel: suprafaţa de 488 mp teren extravilan situat în incinta SC G. SA cu număr cadastral 55, suprafaţa de 10775 mp teren extravilan situat în incinta SC G. SA parcela 4LV cu număr cadastral 52, suprafaţa de 2583 mp teren extravilan în incinta SC G. SA cu număr cadastral 53 şi 6500 mp cu număr cadastral 47.

Vânzătorul dobândise terenul prin contractul de schimb autentificat sub nr. 886/2001 de BNP B. A..

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 659 la 5.04.2004 de BNP B. A. numitul H.F. a vândut SC I.P.A.SRL cu sediul în comuna Galicea Mare suprafaţa de teren de 7969 mp situat în intravilanul comunei Galicea Mare, situat în incinta fostei SC Galcip SA dobândit anterior prin contractul de schimb autentificat sub nr. 943/2004 de BNP Belu Aurel .

În cartea funciară nr. 30641 ( nr. CF vechi 42) cu număr cadastral 52 figurează proprietar tabular SC I.P.A.SRL, drept dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1438 /25 octombrie 2001, proces verbal de licitaţie nr. 31/19.04.2000, pentru suprafaţa de 10.775 mp.

În cartea funciară nr. 84 Galicea Mare, cu număr cadastral 117, figurează proprietar tabular SC I.P.A.SRL în baza contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. 659/05.04.2004, pentru suprafaţa de 322 mp intravilan.

În cartea funciară nr. 42 Galicea Mare, având număr cadastral 55, figurează ca proprietar tabular SC I.P.A.SRL drept dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1438 din 25 octombrie 2001 şi a procesului verbal nr. 31/2000 pentru suprafaţa de 322 mp, parcela 4 Cc.

În Cartea Funciară nr. 64 Galicea Mare, cu număr cadastral 53 figurează ca proprietar tabular, SC I.P.A.SRL Galiea Mare, drept dobândit în baza procesului verbal de licitaţie nr. 31 din 19.04.2000 încheiat cu SC GALCIP SA şi a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1438/2001, pentru suprafaţa de 2583 mp intravilan.

În Cartea Funciară nr. 30270 Galicea Mare (nr. CF vechi 198) cu număr cadastral 323 figurează ca proprietar tabular Comuna Galicea Mare, care a solicitat intabularea dreptului de proprietate în baza hotărârii nr. 5/2009 emisă de Consiliul Local al Comunei Galicea Mare, pentru suprafaţa de 50.000 mp situaţi tarlaua 131.

Prin procesul verbal de licitaţie încheiat la 16.09.2006 de lichidatorul judiciar numit să administreze procedura insolvenţei debitoarei SC Galcip SA Galicea Mare suprafaţa de teren de 21,85 ha  a fost adjudecată numitului P. L. M..

Prin cererea formulată şi precizată ulterior de mai multe ori, reclamantul P. L.M. a solicitat rectificarea cărţilor funciare având în vedere că prin sentinţa civilă nr. 1798 din 8 iulie 2013 şi nr. 3337 din 6 decembrie 2012 au fost anulate contractele de schimb nr. 943/31.03.2004 şi nr. 886/2001.

Prin sentinţa civilă nr. 3337 din 6 decembrie 2012 pronunţată de Judecătoria Băileşti, stată în dosarul nr. 1336/183/2012, rămasă definitivă prin nerecurare s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul H.F. împotriva Primăriei Comunei Galicea Mare şi s-a constatat nul contractul de schimb autentificat sub nr. 886 din 29.05.2001 de BNP B. A..

Prin sentinţa civilă nr. 1798 din 8 iulie 2013 pronunţată de Judecătoria Băileşti, stată în dosarul nr. 1335/183/2012 definitivă prin nerecurare a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul H.F. împotriva pârâtei Primăria Comunei Galicea Mare şi s-a constatat nulitatea absolută a contractului de schimb autentificat sub nr. 943 la 31.03.2004 de BNP B. A.. 

Dispoziţiile referitoare la acţiunile în rectificarea înscrierilor de carte funciară se regăsesc în cuprinsul articolelor 907-915 din Noul Cod civil, incluse în Titlul VIII – "Cartea Funciară".

Potrivit art. 907 alin. 1 Noul Cod civil " Când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia", iar potrivit alin. 2 "Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară".

Potrivit art. 907 alin. 3 Noul Cod civil " Situaţia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic.", iar potrivit art. 908 alin. 2 Noul Cod civil " Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţie autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă."

Prin Decizia nr. 3583 din 10 septembrie 2013 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că acţiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară este acea acţiune prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unor înscrieri necorespunzătoare făcute în cuprinsul  acesteia pentru a pune de acord starea tabulară cu situaţia juridică reală a imobilelor, iar această acţiune are caracter subsidiar, fiind de obicei grefată pe o acţiune având ca obiect constatarea nulităţii sau anularea unui act, simulaţia sau rezoluţiunea acestuia.

Prin urmare, rezultă că rectificarea menţiunilor din cartea funciară poate fi cerută dacă anterior a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a constatat nulitatea sau anularea unui act.

În speţă, în contractele de schimb se regăseşte şi suprafaţa de teren ce a fost adjudecată ulterior prin procesul verbal de licitaţie încheiat la 16.09.2006 reclamantului pentru suprafaţa de 21,85 ha.

Motivul anulării contractului de schimb este acela că Primăria Comunei Galicea Mare nu era proprietara terenului ce a făcut obiectul schimbului, iar terenul scos la licitaţie nu era proprietatea debitoarei SC G. SA Galicea Mare şi în această situaţie şi procesul verbal de licitaţie este anulabil.

În consecinţă, instanţa având în vedere cele reţinute şi dispoziţiile legale menţionate, a  admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Dolj şi Primăria Comunei Galicea Mare, a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC I.P.A.SRL şi a respins acţiunea precizată.

Împotriva acestei încheieri a declarat apel reclamantul P. M. L., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Arată că la data de 28.02.2018 Primăria Comunei Galicea Mare a depus la dosar adresa nr 2292/26.02.2018 prin care a menţionat ca in cartea funciara nr 30270 figurează ca proprietar Com.Galicea Mare care a solicitat intabularea dreptului de proprietate prin HCL nr 5/2009 pentru suprafata de 5ha teren care ca face parte din domeniul privat al Comunei Galicea Mare.

Solicită anularea cărţilor funciare făcute pe Comuna Galicea Mare, deoarece din actele depuse a rezultat că aceasta suprafaţa de 5 ha este în proprietatea sa P. M. L., iar actul de vânzare-cumpărare fiind făcut înainte ca Primăria să îşi intabuleze acel teren.

Examinând sentinţa apelată, prin prisma motivelor de apel şi a dispoziţiilor legale aplicabile, conform disp. art. 476, 477 N. C.proc.civ., tribunalul constată că apelul este nefondat pentru considerentele ce succed:

Criticile formulate de apelantul  reclamant în cuprinsul cererii de apel sunt o reiterare a motivelor de fapt ale acţiunii introductive, astfel cum a fost completată şi privesc faptul că  cărţile funciare cu nr. 30081, 30270, 64, 84, 200, 198, 42 UAT Galicea Mare trebuie rectificate întrucât SC I.P.A.SRL a fost lichidată, iar prin s.c. nr. 3337/2012 a Judecătoriei Băileşti au fost anulate contractele de schimb autentificate sub nr. 943/31.03.2004, respectiv 886/29.05.2001, astfel că terenul situat in T131 a revenit în proprietatea sa. De asemenea, Comuna Galicea Mare a solicitat intabularea dreptului de proprietate  în baza HCL nr. 5/2009, dar terenul în suprafaţă de 5 ha este proprietatea sa înainta ca primăria să intabuleze dreptul de proprietate.

Aceste critici sunt nefondate, instanţa de fond pronunţând o hotărâre legală şi temeinică, realizând o corectă aplicare a legii la situaţia juridică dedusă judecăţii.

Tribunalul apreciază că nu poate fi primită o  acţiune în rectificarea menţiunilor din cartea funciară în sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului tabular, în condiţiile în care titlul în baza căruia s-a înscris dreptul de proprietate nu a fost desfiinţat printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, cu precizarea că aspectele vizând valabilitatea sau lipsa de valabilitate a titlului, buna sau reaua credinţă nu pot fi examinate în cadrul unei acţiuni în rectificare de carte funciară. Acţiunea în rectificare tabulară este, de regulă, una accesorie. Se grefează pe o acţiune principală care are ca obiect, de cele mai multe ori, desfiinţarea titlului în temeiul căruia antecesorul tabular s-a înscris în cartea funciară. Legiuitorul permite introducerea unei acţiuni pe cale separată dacă acţiunea de fond a fost exercitată separat şi există o hotărâre prin care s-a dispus desfiinţarea actului juridic. Situaţia juridică reală la care se referă disp. art. 907 Cod civil trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic.

Reclamantul nu a invocat şi nici nu au dovedit existenţa vreunuia din cazurile prevăzute de disp. art. 908 Cod civil şi, mai mult, nu s-au prevalat de existenţa unor hotărâri judecătoreşti care fie să desfiinţeze titlurile pârâţilor, titulari ai drepturilor de proprietate ce se solicită a fi radiate, fie să acorde preferabilitate titlului său de proprietate în detrimentul acestora. Se invocă în susţinerea cererii două hotărâri judecătoreşti (s.c. nr. 3337/2012 şi 1798/2013 ale Judecătoriei Băileşti) prin care se anulează două contracte de schimb încheiate între H.F. şi Primăria Comunei Galicea Mare: 886/29.05.2001 şi nr. 943/31.03.2004. Însă se constată că nici unul din aceste două contracte nu au stat la baza înscrierii drepturilor de proprietate din cărţile funciare a căror rectificare se solicită.

În ceea ce priveşte motivul de rectificare reprezentat de faptul că pârâta SC I.  P. A. SRL a fost lichidată, tribunalul constată că acesta a fgost pentru prima dată invocat în faţa instanţei de apel, iar faţă de disp. art.478 alin. 2 N.C.proc.civ., acesta nu poate fi primit şi nu va fi analizat.

Faţă de cele arătate mai sus, în temeiul art. 480 N.C.proc.civ., tribunalul va respinge apelul ca nefondat, menţinând sentinţa atacată ca legală şi temeinică.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge apelul  declarat de reclamantul P.M.L.cu domiciliul în ..., judeţul Dolj, cu domiciliul procesual ales la ...., judeţul Dolj împotriva  sentinţei civile nr.  992/16.05.2018, pronunţată de Judecătoria Băileşti, în dosarul nr. 3494/183/2016, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi H.F. domiciliat în ..., judeţul Dolj, OCPI Dolj, cu sediul în ...., judeţul Dolj,  Primăria Comunei Galicea Mare, ...., judeţul Dolj şi I.P.A.SRL cu sediul în ...., judeţul Dolj, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Ianuarie 2019.

Preşedinte,

G.C.F.Judecător,

A.B.

Grefier,

L.S.

Red.jud.G.C.F.

Tehnored.F.M./7 ex.

Jud.fond.V.P.