Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

Sentinţă civilă 736 din 31.01.2011


Dosar nr. 21728/318/2010

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA Nr.736/2011

Sedinta publica de la 31 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE RAMONA BIANCA TUFAN

Grefier DIANA-GEORGIANA COTOI

Pe rol fiind judecarea plângerii formulata de petenta SL, împotriva încheierii nr. 25649/16.07.2010, în contradictoriu cu intimatul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile,  petenta fiind reprezentata de  avocat UAM .

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, avocat UAM depune la dosarul cauzei în copie sentinta civila nr. 1826/11.03.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu.

 Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si  a acordat cuvântul pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Gorj si pe fond.

Avocat UAM pentru petenta a solicitat admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Gorj, admiterea plângerii si anularea încheierii contestate.

J U D E C A T A

Prin plângerea înregistrata initial la data de 29.09.2010 la OCPI Gorj si trimisa spre competenta solutionare  Judecatoriei Tg.Jiu pe rolul careia a fost înregistrata sub nr. 21728/318/2010 petenta SL a contestat Încheierea  nr. 25649/16.07.2010 emisa de OCPI Gorj , încheiere care priveste respingerea cererii sale privind intabularea imobilului - teren arabil în suprafata de 2480 m.p. situat în intravilanul si extravilanul comunei P  , încheiere pe care o critica ca fiind netemeinica si nelegala.

În motivarea plângerii petenta  a aratat ca prin cererea înregistrata sub nr. 25649 la OCPI Gorj  a solicitat intabularea în cartea funciara a dreptului de proprietate în baza sentintei civile nr. 1826/11.03.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu ramasa definitiva si irevocabila, care tine loc de contract de vânzare cumparare.

Ca, observând  motivarea încheierii prin care i s-a respins cererea de intabulare se retine ca aceasta a fost respinsa întrucât este necesar sa se procedeze la intabularea succesiva a dreptului de proprietate asupra imobilului conform art. 23 din Legea 7/1996, însa în speta de fata nu este vorba de o cesiune , ci dreptul de proprietate s-a transmis prin vânzare, hotarârea pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu are caracter constitutiv de drept operând transferul poprit de la data ramânerii definitive conform art. 1073-1077 cod civil.

Arata reclamanta ca prin sentinta civila mai sus mentionata a devenit proprietar cu privire la 2480 m.p., aceasta sentinta tinând loc de contract, în mod gresit retinându-se ca în speta se impune aplicarea disp. art. 23 din Legea 7/1996.

În drept, plângerea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 20 alin. 1 din Legea 7/1996.

Plângerea petentei a fost însotita de  o copie a dosarului OCPI cu privire la petenta.

Instanta  urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Gorj, întrucât in lumina dispozitiilor art. 22 si art 50 din Legea 7/1996, se constata ca OCPI nu poate fi persoana interesata in sensul legii, pentru ca nu justifica un interes legitim si personal in plângerile de carte funciara, nefiind întrunita , astfel, o conditie esentiala pentru a fi parte in proces.

Pe de alta parte , potrivit art. 20, art.22, art. 47 si art. 50 din Legea 7/1996 sintagma persoana interesata poate fi definita ca o persoana in favoarea careia sau împotriva careia urmeaza sa se încuviinteze intabularea, înscrierea provizorie a unui drept tabular, radierea sau îndreptarea înscrierii unui drept tabular ori notarea unui drept personal sau de creanta.

Ori, intre OCPI si titularii drepturilor înscrise in cartea funciara ori cei care formuleaza cereri de înscriere in cartea funciara nu se nasc raporturi juridice cu caracter civil in legatura cu imobilele evidentiate in CF , ori OCPI exercita doar atributiile conferite de lege, neavând calitatea de parte in procedura contencioasa declansata prin formularea plângerii împotriva încheierii de C.F.

In acelasi sens s-a pronuntat si Înalta Curte de Casatie si Justitie , care, prin decizia civila nr. LXXII din 15 octombrie 2007 a admis recursul in interesul legii si a stabilit ca in cauzele care au ca obiect plângerile privind cartea funciara întemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea 7/1996, OCPI nu are calitate procesuala pasiva.

În consecinta va respinge actiunea petentei fata de aceasta ca fiind introdusa împotriva unei persoane juridice fara calitatea procesuala pasiva

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea stare de fapt:

Prin sentinta civila nr. 1826/11.03.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, a fost admisa actiunea civila în constatare formulata de reclamanta în contradictoriu cu pârâta DG, a fost constatata valida vânzarea cumpararea intervenita între parti, conform înscrisului sub semnatura privata intitulat " act de vânzare cumparare" încheiat la data de 25.06.2008 cu privire la suprafata de teren de 2480 mp, situat în tarlaua 25 parcela 108, teren situat în vatra satului V.

În vederea intabularii dreptului de proprietate petenta a apelat la persoana fizica autorizata PVcare a solicitat intabularea dreptului de proprietate pe baza documentatiei întocmite.

În urma verificarii documentatiei întocmite , prin referatul nr. 4867/16.08.2010 întocmit de OCPI Gorj  s-a constatat ca este  necesara completarea cererii , în sensul de a fi depus ca în actul de înstrainare sa se regaseasca acordul tuturor proprietarilor de pe titlul de proprietate la vânzare, acordându-se un termen de remediere .

Cum documentatia  nu a fost refacuta, cererea de intabularea a fost respinsa prin Încheierea nr. 25649/16.07.2010 a OCPI Gorj.

S-a retinut, astfel ca este necesar sa se procedeze la intabularea succesiva a dreptului de proprietate asupra imobilului conform art. 23 din Legea 7/1996, întrucât din analiza titlului de proprietate nr. 1356910/10.02.2000 a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren în suprafata de 15.346 m.p. situat în comuna P, dreptul de proprietate fiind reconstituit în indiviziune mostenitorilor defunctului GS, respectiv: GI, GM si DG, nefiind prezentat nici un act juridic din care sa rezulte iesirea din indiviziune cu privire la terenul dobândit prin titlul de proprietate mai sus enuntat.

Instanta retine ca  petentei i s-a pus în vedere sa completeze cererea cu înscrisuri din care sa rezulte iesirea din indiviziune la terenul în suprafata de 2480 mp, însa aceasta nu s-a conformat , nedepunând la OCPI în termenul acordat în acest sens înscrisurile doveditoare.

Coroborând aceasta situatie cu dispozitiile art. 73 alin. 2 din Regulamentul de Organizare si functionare a Birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 633/2006 cu modificarile si modificarile si completarile ulterioare : " cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin caile de atac exercitate - cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului", instanta apreciaza ca cererea petentei este neîntemeiata , urmând a fi respinsa, încheierea pronuntata de OCPI fiind legala si temeinica.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Gorj, cu sediul în..., si respinge actiunea fata de acest intimat, ca fiind formulata fata de o persoana juridica fara calitate procesuala pasiva.

Respinge actiunea formulata de petenta SL, cu domiciliul în....

Cu apel.

Pronuntata în sedinta publica de la 31 Ianuarie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

 Presedinte, Grefier,

Red. RBT/D.C.

4 ex/09.02.2011