Fond funciar

Sentinţă civilă 1173 din 16.10.2011


Tip document  -  Sentinţă civilă

Nr.  document – 1173

Data elaborării: 16.10.2011

Titlul speţei: fond funciar

Domeniu asociat:  carte funciară

Conţinut:

Prin cererea formulată, petentul CG a chemat în judecată pe intimaţii  CV; CE, CJS, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa  să se dispună anularea parţială a titlului de proprietate nr. 900 emis la 6.05.2005 de CJS, în ceea ce priveşte parcela silvică 71 C.

În motivarea acţiunii petentul a arătat că  a dobândit, prin uzucapiune,  suprafaţa de teren înscrisă iniţial în CF 818 a  comuna cad. DC  în baza unei sentinţe civile din 2005, iar  procesul s-a desfăşurat  în contradictoriu cu moştenitorii proprietarului tabular DE menţionat în CF 818, respectiv CA şi CE.

A mai arătat petentul că în titlul de proprietate s-au menţionat din eroare parcelele cadastrale  preluate din CF 818 a com. cad. DC, care în realitate sunt proprietatea lui şi nu au categoria de folosinţă pădure, astfel încât nu puteau face obiectul  reconstituii dreptului de proprietate în baza Legii 1/2000.

În drept şi-a întemeiat  cererea pe disp. art. III pct. 1 lit. a din Legea 169/1997.

Prin precizările formulate, petentul a solicitat anularea parţială a titlului de proprietate nr. 900  din 6.05.2005 emis de CJS, respectiv cu privire la parcelele topo nou formate .

Prin întâmpinarea şi cererea reconvenţională  formulată în cauză, intimaţii CV, CE, CA au solicitat instanţei să dispună radierea parţială a dreptului de proprietate înscris pentru petent ( în limita titlului de proprietate 900/6.05.2005) asupra unor parcele înscrise în baza a două sentinţe civile din anul .2005, în temeiul prev. art. 34 pct. 1, 2 şi 4 din Legea 7/1996; anularea parţială a încheierilor de înscriere  din CF 3307 şi CF 3306 date în baza celor două sentinţe; revenirea parcelelor la starea veche ca suprafaţă şi configuraţie şi la vechiul CF 818 DC, sub forma parcelelor mamă din care s-au divizat parcelele noi.

În motivarea cererii reconvenţionale intimaţii  petenţi  CV, CE, CA au arătat că  împreună cu petentul sunt coproprietarii terenului  pădure ce face obiectul titlului de proprietate 900/6.05.2005 şi au fost puşi în posesie conform procesului verbal nr. 155/5.04.2005 în ambele înscrisuri menţionându-se parcelele topo din CF 818 DC, că  parcele  topo în litigiu  au fost dobândite în mod diferit prin  cele două sentinţe civile din 2005: prin uzucapiune în prima sentinţă şi respectiv prin cumpărare în a doua sentinţă,  iar una din parcele apare  în ambele hotărâri ca fiind dobândită prin uzucapiune.

Au mai  arătat intimaţii petenţi că  parcelele ,,mamă” se aflau sub bornă silvică şi nu puteau fi uzucapate  iar petentul, cu rea credinţă a promovat acţiunea în prestaţie tabulară după ce a fost emis titlul şi procesul verbal de vecinătate, acte la întocmirea cărora a participat şi el şi pe care le-a semnat, astfel că nu putea dobândi decât un drept de proprietate în cotă indiviză, alături de intimaţii persoane fizice prin reconstituire în baza legilor de fond funciar şi nicidecum  un drept exclusiv prin uzucapiune sau cumpărare; nu avea voie, după emiterea titlului şi punerea în posesie, să promoveze acţiuni judecătoreşti în care să invoce alte moduri de dobândire a proprietăţii decât cel al reconstituirii pe legile speciale, care derogă de la legea generală.

În drept a invocat prev. art. 34 pct. 1, 2, 4 din Legea 7/1996.

Prin întâmpinare petentul CG a  solicitat respingerea cererii reconvenţionale ca nefondată cu motivarea că  în baza art. 34 din Legea 7/1996,  orice  persoană interesată  poate cere rectificarea înscrierilor din CF dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil, dacă dreptul  înscris a fost greşit calificat ori  înscrierea nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului, iar intimaţii petenţi nu fac dovada unei hotărâri judecătoreşti prin care cele două sentinţe au fost modificate sau casate, ori că aceste hotărâri nu mai sunt valabile.

 Petentul a arătat că toate susţinerile intimaţilor petenţi  sunt nefondate deoarece titlul de proprietate nr. 900/2005 în baza căruia intimaţii petenţi îşi susţin dreptul de proprietate este emis după autorul CE, persoană care nu este rudă cu  DE, terenul nu a avut şi nu are categoria de folosinţă  pădure,  iar în  anul 1966 s-a deschis pe acesta  o carieră de piatră, astfel  încât nu putea face obiectul legilor de fond funciar, astfel că intimaţii petenţi prin cererea reconvenţională încearcă să modifice cele două sentinţe judecătoreşti, fără a exista un temei legal. 

În cauză au fost administrate  proba cu înscrisuri, proba cu expertiză  topo, relaţii la OCPI Suceava.

Prin sentinţa civilă nr. 1173 din 16.10.2011 instanţa  a admis acţiunea formulată de petentul CG aşa cum a fost precizată, a  constatat nulitatea absolută parţială a Titlului de proprietate nr. 900 emis la 6.05.2005 de CJS, cu privire la suprafaţa de 30762 mp teren din CF 3306 a  comuna cad. DC, conform identificărilor din raportul de expertiză topo şi a respins cererea reconvenţională ca nefondată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin Titlul de proprietate nr. 900 emis de intimata CJS la 6.05.2005,  s-a reconstituit  dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 5 ha 3160 mp teren după autorul deposedat CE moştenitorilor acestuia, respectiv CV, CA, CE, CG.

Din întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii titlului de proprietate mai sus menţionat rezultă că identificările în teren raportat de vechiul amplasament  au avut în vedere  înscrierile din CF 818 .

În CF 818, 1287 a comuna cad. DC, figura înscris cu  dreptul de proprietate  E a ID şi nu  autorul deposedat CE, după care s-a solicitat reconstituirea  dreptul de proprietate în baza legilor de fond funciar.

Prin sentinţele civile din 2005 ale Judecătoriei Vatra Dornei s-a constatat că  pârâta din acel dosar, CA a dobândit prin moştenire după proprietarul tabular DE înscris în Cf 1287 şi 818  a  comuna cad. Dorna Candrenilor,  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 37.136 mp teren,  şi respectiv 48302 mp teren, iar reclamantul CG a dobândit  aceste  suprafeţe prin cumpărare  de la CA, sens în care s-a dispus înscrierea în CF pe numele acestuia a  dreptul de proprietate astfel dobândit.

De asemenea, prin una din sentinţele din 2005 a Judecătoriei Vatra Dornei  soluţionată în contradictoriu cu pârâtele CA şi CE, moştenitoare după proprietarul tabular DE, s-a constatat că reclamantul CG a dobândit prin uzucapiune  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 43.938 mp teren şi s-a dispus înscrierea în CF a  dreptul de proprietate astfel dobândit.

Aceste sentinţe nu au fost atacate cu recurs, astfel că  au rămas definitive şi irevocabile prin nerecurare.

Faţă de cele reţinute mai sus,  pentru întreaga suprafaţă de teren ce face obiectul titlului de proprietate nr. 900/6.05.2005, autorul solicitanţilor respectiv CE nu avea un drept de proprietate înscris în CF. 818,  1287 a  comuna cad. DC.

Cu toate acestea, petentul a investit instanţa cu o cerere de constatare nulitate absolută parţială a titlului, doar în limita suprafeţei de  30762 mp teren care se suprapune cu terenul pentru care acesta a dobândit  dreptul de proprietate prin sentinţele civile analizate mai sus şi şi-a înscris acest drept în CF nou format 3306 a  comuna cad DC.

Potrivit prev. art. III alin. 1 lit. vi din Legea 169/1997 republicată, sunt lovite de nulitate absolută, actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri.

Nulitatea absolută conform art. II alin. 2 din Legea 169/1997 republicată,  poate fi solicitată de price persoană care justifică un interes legitim.

Faţă de situaţia de fapt reţinută mai sus şi principiul disponibilităţii părţilor,  instanţa constată că sunt incidente prev. art. III alin. 1 lit. vi din Legea 169/1997 republicată, în temeiul cărora urmează să admită acţiunea aşa cum a fost precizată, şi pe cale de consecinţă, să constate nulitatea absolută parţială a Titlului de proprietate nr. 900 emis la 6.05.2005 de CJS, cu privire la suprafaţa de 30762 mp teren din CF 3306 a  comuna cad. DC, conform identificărilor din raportul de expertiză topo şi anexele 1,2 întocmite de expert topo Boicu Viorel.

Cererea reconvenţională formulată în cauză de intimaţii petenţi CV, CA a fost respinsă ca nefondată pentru următoarele considerente:

În primul rând temeiul de drept invocat, respectiv art. 34 pct. 1,2,4 din Legea 7/1996 care reglementează condiţiile în care se poate dispune o certificare tabulară,  nu au incidenţă şi nu pot fi aplicate câtă vreme înscrierile în CF s-au dispus şi s-au efectuat în baza unor hotărâri judecătoreşti. 

Singurele instituţii de drept care reglementează posibilitatea desfiinţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sunt stabilite de prev. art. 317 ( contestaţia în anulare ) şi art. 322  (revizuirea)  Cod procedură civilă.

În al doilea rând, contrar susţinerilor intimaţilor petenţi în sensul că  planurile de situaţie care au stat la baza sentinţelor civile  cuprind date eronate, sunt infirmate prin concluziile expertului topo Boicu Viorel care prin raportul de expertiză întocmit în cauză a arătat că  există corespondenţă între situaţia de fapt din teren şi cea configurată în acele  planuri de situaţie ce au stat la baza înscrierii  dreptul de proprietate  pe numele petentului în CF nou format 3306 a  comuna cad. DC.

Prezenta sentinţă a rămas definitivă şi irevocabilă prin  nerecurare.