Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 270/2017 din 03.02.2017


Titlu: anulare act administrativ

Domeniu asociat: cereri

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA nr. 270/2017

Şedinţa publică din 03 februarie 2017

Pe rol se află judecarea acţiunii promovată de reclamantul T. P., în contradictoriu cu pârâta IP, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns, pentru reclamant, avocat SI, conform împuternicirii avocaţiale aflată la dosarul cauzei iar pentru pârâtă a răspuns consilier juridic TI.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că la termenul anterior a fost admisă cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al reclamantului.

Avocat SI, pentru reclamant, solicită emiterea unei adrese către PJG prin care să i se solicite să depună la dosar dovezile de comunicare a măsurii de excludere din partid şi înscrisurile întocmite cu ocazia dispunerii acestor măsuri, întrucât din răspunsul depus de pârâtă, respectiv înscrisurile solicitate de instanţă, se observă faptul că a depus la dosarul cauzei aceleaşi înscrisuri pe care le-a depus odată cu întâmpinarea.

Consilier juridic TI, pentru pârâtă, arată că se opune solicitării formulată de apărătorul ales al reclamantului, considerând că această adresă ar putea fi eventual emisă de instanţă către partidul din care a fost exclus reclamantul.

Deliberând asupra cererii formulată de apărătorul ales al reclamantului, instanţa o apreciază ca fiind neîntemeiată, având în vedere că se solicită depunerea la dosarul cauzei a unor înscrisuri emise de PPP, entitate care nu este parte în această cauză şi în raport de obiectul acţiunii dedusă judecăţii, respectiv contestarea Ordinului emis de I.P. – J.G., această probă nu este relevantă, motiv pentru care o respinge ca atare.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul asupra cererii de chemare în judecată.

Avocat S.I., pentru reclamant, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată și anularea în tot a Ordinului nr. X emis de PJG, întrucât acest Ordin a fost emis cu încălcarea prevederilor legale, respectiv fără dovezile de comunicare a măsurii de excludere din partid, iar un înscris care nu există nu poate produce efecte juridice. De asemenea, invocă formalismul cu care a fost adoptat acest Ordin fără să se ţină cont că excluderea reclamantului din partid nu era definitivă. Faţă de aceste aspecte, invocă Decizia Curţii Constituţionale 530/2013 prin care se arată că prevederile art. 16 alin. 3 din Legea partidelor politice sunt neconstituţionale şi s-a stabilit că instanţa învestită cu soluţionarea unei cereri prin care se contestă sancţiunea excluderii din partid, urmează să analizeze respectarea normelor statutare privind stabilirea şi aplicarea sancţiunii.

Consilier juridic TI, pentru pârâtă, solicită respingerea acţiunii şi menţinerea Ordinului ca temeinic şi legal considerând că documentația care a stat la baza emiterii acestui Ordin este completă şi suficientă, iar ultima adresă depusă arată foarte clar că reclamantul a fost exclus definitiv din partid. Referitor la Decizia Curţii Constituţionale, reprezentantul pârâtei arată că aceasta nu are relevanţă în cauza de faţă, nefiind contestată decizia de excludere din partid.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, la data de ……, sub nr. …., reclamantul T. P., a solicitat în contradictoriu cu pârâta I.P. – J.G., reprezentată de PJG, anularea în totalitate a Ordinului nr. X emis la data de 30.09.2016 de PJG şi comunicat la data de 11.10.2016, suspendarea actului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a prezentei cauze și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În baza prevederilor art. 161 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a solicitat introducerea în cauză ca parte interesată PPP., reprezentată legal de D.N., arătând totodată că potrivit prevederilor art.19 din Legea contenciosului administrativ, repararea pagubelor materiale şi morale cauzate o va solicita instanţei pe cale separată, în termenul stabilit de articolul mai sus menţionat.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin actul administrativ contestat, conform prevederilor art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004, modificată şi completată, P a constatat încetarea mandatului său de consilier local, înainte de expirarea duratei normale, declarând vacant locul respectiv, având ca temei legal art. 9, alin. 2, litera h1 din aceeaşi lege.

În atare situaţie, reclamantul consideră că Ordinul P este criticabil sub două aspecte esenţiale care îi atrag în mod logic anularea şi anume, în primul rând, are la bază documente emise de PPP - F.G., cu încălcarea gravă a prevederilor Statutului propriu şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a partidului şi în al doilea rând, semnatarii Ordinului respectiv nesesizând aceste neregularităţi, au fost puşi în situaţia de a invoca în mod greşit temeiul legal aplicabil în cauză.

Referitor la primul aspect, arată că, în conformitate cu prevederile art. 23, alin. 1, litera b din Statutul P, excluderea unui membru cu funcţie politică în APL, cum este cazul său, se face la propunerea CEL prin hotărârea CEJ, cu respectarea unui termen şi a cvorumului de jumătate plus unu din numărul de membrii ce formează organizaţia partidului care ia această hotărâre.

Conform prevederilor art. 25 şi 26 alin.1 şi alin. 2, reclamantul consideră că decizia de excludere trebuia să i se comunice în scris în 5 zile de la adoptare iar acesta avea dreptul de a contestă în 5 zile de la comunicare la CAI de la nivelul FG, iar în caz de nemulţumire faţă de hotărârea acestui for, avea dreptul la apel în 5 zile de la comunicare la CAI la nivel naţional.

Referitor la acest aspect, reclamantul susţine că a fost lipsit de dreptul la apărare în faţa forurilor competente din cadrul partidului, deoarece a luat la cunoștință de emiterea celor două adrese transmise de către PPP - F.G. P, în momentul lecturării Ordinului X.

De asemenea, arată reclamantul, apare evident faptul că aceste adrese au fost emise în dispreţul total al prevederilor art. 25 şi art. 26, alin.1 şi alin.2 din SP, această neregularitate crede că a fost realizată chiar de reprezentantul legal al filialei, care conform Statutului, este împuternicit să semneze toate documentele emise de filială.

Tot pe această linie a nerespectării atât a prevederilor SP cât şi a prevederilor Legii nr. 393/2004 modificată şi completată, conducerea FG a PPP a transmis IP aşa cum reiese din considerentele Ordinului X/2016, Decizia nr.4/09.09.2016, prin care i se retrage sprijinul politic, lucru total eronat.

Conducerea filialei ar fi trebuit să cunoască faptul că nu există echivalenţă între excluderea unui membru de partid şi retragerea sprijinului politic al acestuia, iar prevederile art.9 alin. 2 litera h1 din legea menţionată, se refera în mod expres la pierderea calităţii de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, numai prin „pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale, pe a cărei listă a fost ales”.

Având în vedere documentele la care a făcut referire şi care au stat la baza emiterii Ordinului X, reclamantul consideră că în mod eronat a fost emis acest ordin, întrucât apare evident faptul că în speţă nu sunt întrunite cerinţele exprese prevăzute de art. 9, alin. 2, litera h1 din Legea 393/2004, modificată şi completată, situaţie în care se justifică anularea acestui ordin.

Este adevărat că în baza prevederilor art. 12, alin. 3 din legea mai sus amintită, P are îndatorirea doar de a constata prin ordin încetarea mandatului consilierului local, pe baza materialelor transmise de partid, însă asta nu justifică în nici un caz semnarea ordinului după avizarea pentru legalitate, fără măcar o sumară verificare a legalităţii documentelor transmise de partid, lucru ce ar fi dat posibilitatea P să sesizeze nelegalitatea documentelor şi să nu emită ordinul.

În această situaţie, reclamantul consideră că devine justificată cererea sa privind suspendarea executării actului administrativ, având în vedere că în caz contrar i-ar produce pagube materiale şi mai ales suferinţe de natură psihică care îşi pot pune amprenta în mod definitiv asupra sănătăţii sale, fără a fi justificată, altfel decât din interese meschine ale unor persoane cu putere de decizie din cadrul FP şi care consideră că este corect să nu respecte nici prevederile statutului, nici pe cele legale.

Faţă de considerentele expuse mai sus, reclamantul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

În dovedirea cererii, reclamantul înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, depunând în copie certificată pentru conformitate cu originalul, Ordinul X şi Statutul PPP.

În baza prevederilor art.13 din Legea contenciosului administrativ, reclamantul solicită emiterea unei adrese către pârâtă să depună întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii ordinului criticat.

În drept, şi-a întemeiat prezenta cerere pe dispoziţiile legale invocate prin cererea de chemare în judecată.

În temeiul dispoziţiilor art. 205 Cod procedură civilă, pârâta I.P. – J.G. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii având ca obiect anularea Ordinului nr. X emis de PJG, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în cadrul CLCA, J.G., al domnului T. P. ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales şi declararea ca vacant a respectivului mandat de consilier local, ca neîntemeiată.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta arat că, prin Ordinul nr. X din 30.09.2016, emis de PJG, s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul CL al comunei A, J.G., al domnului T. P., ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales şi declararea ca vacant a respectivului mandat de consilier local.

Prin adresele nr. X din 09.09.2016, înregistrată la I.P. - J.G. sub nr. Y din 13.09.2016 şi nr. Z/28.09.2016 înregistrată la I.P. - J.G. sub nr. T/29.09.2016 s-a confirmat pierderea definitivă, de către domnul T. P., a calităţii de membru al PPP, partid pe lista căruia respectiva persoană a candidat şi a fost ales consilier local, fiind anexată în acest sens, Decizia nr. G privind retragerea sprijinului politic şi excluderea din partid a domnului T. P., candidat pe listele PPP la alegerile din data de 05.06.2016 în comuna A, J.G..

Pârâta arată că, faţă de prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, care dispun: „Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei lista a fost ales” coroborate cu prevederile art. 12 alin. (3) din acelaşi act normativ, care dispun ,,în cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1, în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, P constată prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local sau judeţean”, în raport de cele menţionate în adresele nr. V din 09.09.2016, înregistrată la I.P. - J.G. sub nr. T din 13.09.2016 şi nr. I/28.09.2016 înregistrată la I.P. - J.G. sub nr. B/29.09.2016 prin care s-a confirmat pierderea definitivă, de către domnul T. P., a calităţii de membru al PPP, partid pe lista căruia respectiva persoană a candidat şi a fost aleasă consilier local, în urma referatului nr. H, întocmit de structura juridică din cadrul Instituţiei P - J.G., fiind îndeplinite cumulativ toate condiţiile cerute de prevederile legale, a fost emis de PJG, Ordinul nr. X/30.09.2016, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în cadrul CLCA, J.G., al domnului T. P. ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales şi declararea ca vacant a respectivului mandat de consilier local.

În ceea ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită suspendarea executării Ordinului nr. X/30.09.2016, pârâta solicită respingerea acestuia ca neîntemeiat.

Este adevărat că, potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral, până la pronunţarea instanţei de fond.

Pârâta arată că din textul anterior menţionat se deduce că pentru a fi incidente aceste dispoziţii, cererea de suspendare trebuie să îndeplinească două condiţii cumulative: condiţia existenţei unui caz bine justificat şi condiţia unei pagube iminente.

Aşadar, pârâta învederează că potrivit art. 9 alin. (2) lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei lista a fost ales, iar potrivit art. 12 alin. (3) din acelaşi act normativ, P emite ordin prin care se constată încetarea mandatului de consilier local.

Prin urmare, apreciază pârâta că în speţa de faţă nu este îndeplinită condiţia cazului bine justificat.

Referitor la cealaltă condiţie, conform art. 2 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 554/2004, paguba iminentă reprezintă prejudiciu material viitor şi previzibil sau după caz, perturbare previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public, ori, prin încetarea mandatului de consilier local al reclamantului, nu se produce vreo pagubă în funcţionarea CLCA, J.G., acesta putând adopta hotărâri, aşa cum dispun prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind îndeplinită nici a doua condiţie, respective paguba iminentă.

În ceea ce priveşte solicitarea de introducere în cauză a PPP, F.G., apreciază că nu se justifică o astfel de cerere, întrucât reclamantul are posibilitatea contestării actelor emise de partid printr-o acţiune separată.

În concluzie, pârâta solicită respingerea acţiunii având ca obiect anularea Ordinului nr. X/30.09.2016, emis de PJG, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în cadrul CLCA, J.G., al domnului T. P. ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales şi declararea ca vacant a respectivului mandat de consilier local, ca neîntemeiată şi menţinerea actului administrativ în cauză ca fiind legal emis.

În dovedirea întâmpinării, pârâta a depus Ordinul nr. X/30.09.2016 şi întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii acestuia, respectiv adresele PPP - F.G. nr. 181 din 09.09.2016, înregistrată la I.P. - J.G. sub nr. H din 13.09.2016 şi nr. B/28.09.2016 înregistrată la I.P. - J.G. sub nr. F din 29.09.2016 prin care se confirmă pierderea, de către domnul T. P., a calităţii de membru al PPP, partid pe lista căruia respectiva persoană a candidat şi a fost ales consilier local; adresa nr. A/19.09.2016 emisă de I.P. - J.G.; Decizia nr. C/09.09.2016 privind retragerea sprijinului politic şi excluderea din partid a domnului T. P., candidat pe listele PPP la alegerile din data de 05.06.2016, în comuna A, J.G.; Referatul nr. E/30.09.2016, întocmit de structura juridică din cadrul Instituţiei Pui - J.G..

În temeiul dispoziţiilor art. 201 Cod procedură civilă, reclamantul T. P. a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor formulate şi argumentelor invocate în întâmpinare şi pe cale de consecinţă, solicită admiterea cererii având în vedere faptul că prin întâmpinarea formulată nu se arată că au fost respectate cerinţele legale cu ocazia emiterii Ordinului Pui nr.X /30.09.2016 şi anume, dacă s-a verificat respectarea normelor statutare privind stabilirea şi aplicarea sancţiunii şi dacă dreptul său la apărare şi la opinie a fost efectiv asigurat.

În cauză a fosta administrată proba cu înscrisuri.

Prin sentința nr. 1999 din 20.12.2016, a fost respins capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării Ordinului nr. X din 30.09.2016 emis de pârâtă, sentința rămânând definitivă prin nerecurare.

Tot în ședința publică din 20.12.2016, a fost respinsă cererea formulată de reclamant privind introducerea în cauză a PPP, întrucât reclamantul nu a înțeles să conteste și actele emise de acest partid, ci numai Ordinul emis de prefect în baza actelor respective.

Examinând acțiunea dedusă judecății, în raport de motivele de fapt și de drept invocate de părți și prin prisma materialului probator administrat în cauză, tribunalul o reține ca fiind nefondată, pentru următoarele considerente:

Reclamantul T. P., a  avut calitatea de membru al PPP, partid pe lista căruia a candidat şi a fost ales consilier local, la alegerile locale din data de 05.06.2016 în comuna A, J.G..

Prin adresa nr. Z/09.09.2016, înregistrată la registratura pârâtei sub nr. B/13.09.2016, PPP F.G., a înștiințat PJG că reclamantului T. P. i-a fost retras sprijinul politic conform deciziei nr. E/09.09.2016, în baza procesului verbal de ședință nr.G/29.08.2016, pierzându-și astfel calitatea de membru al partidului, la această adresă fiind anexată și decizia nr. B/09.09.2016.

Urmare adresei nr. I/19.09.2016 emisă de pârâtă, PPP F.G. a emis adresa nr. O/28.09.2016, prin care a comunicat P faptul că reclamantul și-a pierdut definitiv calitatea de membru al partidului.

În baza înscrisurilor comunicate de către PPP, I.P. - J.G., a emis Ordinul nr. X din data de 30.09.2016, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul CLCA, J.G., al domnului T. P. ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales şi a fost declarat ca vacant a respectivului mandat de consilier local.

Împotriva acestui ordin, reclamantul a formulat contestația dedusă judecății, invocând în principal două aspecte de nelegalitate și anume faptul că respectivul ordin are la bază acte emise de PPP– F.G. cu încălcarea Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare a partidului și faptul că emitentul ordinului a invocat în mod greșit temeiul legal aplicabil în cauză.

Față de starea de fapt expusă, tribunalul reține în primul rând că Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligațiilor ce le revin în baza mandatului încredințat.

Prin art.9 alin.2 sunt stabilite expres de lege situaţiile în care are loc încetarea de drept a mandatului de ales local înainte de expirarea duratei normale de exercitare.

Printre aceste situaţii este şi aceea de la art.9 alin.2 lit.h1, respectiv pierderea calității de membru al partidului politic, sau al organizației minorităților naționale, pe a cărei listă a fost ales.

Referitor la acest caz de încetare de drept a calităţii de consilier local înainte de expirarea datei normale a mandatului, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic, tribunalul constată că acesta este o consecinţă a dispozițiilor art. 8 alin 2 din Constituţie potrivit cărora partidele politice contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetățenilor.

 Astfel, electoratul acordă votul său unei persoane, pentru a îndeplini o funcţie publică la nivelul administrației locale, în considerarea programului politic al partidului, din rândurile căruia face parte la momentul alegerii şi pe care această persoană urmează să îl promoveze pe perioada mandatului iar în condiţiile în care alesul local nu mai este membru al partidului, pe listele căruia a fost ales, înseamnă că nu mai întrunește condițiile de reprezentativitate şi legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au optat.

În cauza dedusă judecății, se observă că pârâta, în raport de cele menționate în adresele nr. I din 09.09.2016, şi nr. J/28.09.2016 emise de PPP, prin care s-a confirmat pierderea definitivă, de către reclamant a calităţii de membru al acestui partid,  pe lista căruia a candidat şi a fost ales consilier local, a făcut în mod corect aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/204, emiţând Ordinul nr.X/30.09.2016, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul CLCA, J.G., al reclamantului ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales şi a fost declarat ca vacant a respectivul mandat de consilier local.

În ceea ce priveşte dispozițiile art. 12 alin. 3 din legea nr. 393/2004, tribunalul reţine că acestea instituie în sarcina P o obligaţie şi nu o facultate de a emite ordinul prin care să constate încetarea de drept a mandatului de consilier local  sau judeţean, în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local sau judeţean a fost ales, privind pierderea calităţii de membru a consilierului local în cauză

De altfel, din analiza acestor dispoziţii legale, raportat la termenii folosiți de acestea potrivit cărora, P constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local sau judeţean,  rezultă fără echivoc faptul că efectele  încetării de drept a mandatului de consilier local sau judeţean a persoanei ce a pierdut  calitatea de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales,  se  produc  de la momentul  în  care  consilierul  aflat in  această situație  a  pierdut calitatea de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost  ales,  iar nu de la momentul emiterii de către prefect a ordinului prin  care  se  ia doar act de intervenirea încetării de drept a mandatului.

În aceste condiţii, susţinerea reclamantului în sensul că P avea obligația de a verifica dacă actele emise de partidul pe a cărui listă a fost ales şi prin care s-a dispus excluderea sa din partid, au fost emise cu respectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare al partidului, nu poate fi reținută, P având doar obligația, așa cum s-a arătat mai sus, ca pe baza acestor înscrisuri să emită în termen de 30 de zile ordinul prin care să constate încetarea de drept a mandatului de consilier local.

Aspectele de nelegalitate a respectivelor acte, puteau fi verificate doar de instanța de judecată, în situația în care ar fi fost investită de către reclamant cu o cerere în acest sens, nu şi de către prefect cu ocazia emiterii ordinului.

Aceste aspect rezultă pe deplin din Decizia nr. 530/2013 a Curții Constituționale, prin care s-a reţinut că instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea unei cereri prin care se contestă sancţiunea excluderii din partid, urmează să analizeze respectarea normelor statutare privind stabilirea şi aplicarea sancţiunii şi să verifice dacă dreptul părţii la apărare şi la opinie a fost efectiv asigurat.

Or, reclamantul nu a formulat o astfel de cerere nici în cauza pendinte şi nici nu a făcut dovada că ar fi promovat o astfel de acţiune în faţa unei alte instanţe.

Nici cel de al doilea motiv de nelegalitate a ordinului contestat menţionat de reclamant şi anume că emitentul ordinului a invocat în mod greșit temeiul legal aplicabil în cauză, nu poate fi reţinut, tribunalul constatând că în mod corect, P a aplicat dispozițiile legale incidente la starea de fapt, respectiv dispozițiile art. 12 alin. 3 raportat la dispozițiile art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea nr. 393/2004.

Astfel, susținerea reclamantului în sensul că prin Decizia nr. B/09.09.2016 emisă de PPP– F.G. i s-ar fi retras doar sprijinul politic şi nu ar fi fost exclus din partid, este contrazisă chiar de conținutul respectivei decizii (fila 29), care la articolul 1 prevede „retragerea sprijinului politic şi excluderea din rândul organizației PPP F.G.” precum şi de adresa nr.Z/28.09.2016 (fila 30), prin care președintele PPP – F.G., confirmă că reclamantul şi-a pierdut definitiv calitatea de membru al partidului.

Faţă de toate considerentele ce preced, tribunalul va respinge ca nefondată acţiunea dedusă judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea promovată de reclamantul T. P., având CNP ……., cu domiciliul în comuna A, sat G, J.G., în contradictoriu cu pârâta I.P. – J.G., având sediul în …..., ca nefondată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 03 februarie 2017, la Tribunalul Gorj.