Nulitate act. Nerespectarea procedurii de citare in fata Colegiului de disciplina al isj. Emiterea altor acte administrative nu suplinește obligația legală de citare.

Decizie 759 din 19.02.2018


Nulitate act. Nerespectarea procedurii de citare in fata Colegiului de disciplina al ISJ. Emiterea altor acte administrative nu suplinește obligația legală de citare.

Anularea primei hotărâri şi reluarea procedurii de soluţionare a contestaţiei impunea respectarea în totalitate a procedurii prevăzută de Secţiunea 1 din Ordinul nr.3866/2012, cu toate garanţiile legale, inclusiv citarea emitentului actului.

Faptul că a fost solicitat punctul de vedere al intimatei dacă au mai fost emise alte acte administrative nu acoperă nulitatea hotărârii nr.2/04.01.2017 emisă cu nerespectarea procedurii de citare a emitentului actului contestat. Nelegala citare reprezintă o încălcare a dreptului la apărare al intimatei, vătămare ce nu poate fi acoperită decât prin anularea actului, potrivit art.175 alin.(1) Cod pr. civilă: „Actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia.”

(Curtea de Apel București, Secţia a VII-a pentru Cauze privind Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, decizia Nr.759 din 19 februarie 2018)

Prin cererea de apel motivată apelantul-pârât ISJ Teleorman, a arătat că reclamanta a chemat in judecata CD de pe lângă ISJ Teleorman solicitând in principal Anularea Hotarârii nr.2/04.01.2017 ca nelegala si netemeinica. La data de 01.04.2015 a fost înregistrată la secretariatul ISJ Teleorman plângerea prealabilă nr. 2676/01.04.2015 adresată Colegiului de disciplină de pe lângă ISJTeleorman de domnul MC, profesor titular la catedra de matematică la Şcoala Gimnazială Nr. 3 din L., care a contestat Decizia nr.16 din 17.03.2015 emisă de Şcoala Gimnazială Nr. 1 din O. prin reprezentanţii săi legali, director prof. GH, solicitând revocarea deciziei mai sus menţionate prin care în temeiul art.280 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1/2011 a fost sancţionat cu „Avertisment”, reţinându-se că în perioada 01.09.2012 - 31.01.2015 a absentat nemotivat de la toate şedinţele Consiliului Profesoral.

Prin decizia de sancţionare nr. 16 din 17.03.2015 contestatorului MC i s-a aplicat sancţiunea „Avertisment pe motivul ca a absentat nemotivat de la toate şedinţele consiliului profesoral in perioada 03.09.2012-29.01.2015.

Învederează apelantul că intimata Şcoala Gimnazială Nr. l din O. a analizat lipsa nejustificata a contestatorului privind o perioadă mai mare de 6 luni respectiv 03.09.2012-03.09.2014, perioadă pentru care angajatorul a fost decăzut din dreptul de a mai face o cercetare disciplinara potrivit art.252 alin. (1) din Codul muncii, sub acest aspect plângerea formulata fiind apreciată ca fiind întemeiată.

Cu privire la susţinerea intimatului MC, în sensul ca pentru perioada 07.09.2012-26.02.2013 s-a aflat in incapacitate temporara de munca, apelantul a reţinut că acesta nu a depus dovezi in acest sens.

Referitor la modalitatea de convocare privind participarea la şedinţele consiliului profesoral, colegiul a constatat ca au fost depuse de Şcoala Gimnazială Nr.1 din O. mai multe convocatoare care cuprind numele si prenumele contestatorului, însă la rubrica semnătura, nu se afla nicio semnătura ori vreo menţiune ca refuza sa semneze, nu a fost găsit, etc ., astfel s-a apreciat că nu exista certitudinea ca intimatul MC a fost încunoştinţat că a refuzat sa semneze. Nu exista un proces verbal încheiat de secretarul Consiliului profesoral din care sa rezulte ca 1-a anunţat pe intimatul MC- telefonic, fax, scrisoare, ori alt mijloc de comunicare cu privire la data şedinţei consiliului  profesoral, locul de desfăşurare. Nu exista o dovada certa ca  intimatul MC a refuzat sa se prezinte după ce in prealabil a fost anunţat cu privire la şedinţele Consiliului Profesoral Cum in cazul de faţă nu există certitudinea ca intimatul MC a fost convocat să participe la şedinţe, neexistând nicio menţiune in convocator in dreptul numelui sau, colegiul a considerat că nu au fost respectate procedurile specifice privind anunţarea in prealabil a cadrelor didactice privind data, locul si tematica desfăşurării consiliului profesoral, astfel ca nu îi poate fi imputată lipsa nejustificata de la şedinţa consiliului profesoral si implicit aplicarea vreunei sancţiuni disciplinare.

Apreciază apelantul că este greşita susţinerea instanţei de fond in sensul ca după reluarea procedurii de soluţionare a contestaţiei, Colegiul de Disciplina nu a mai citat emitentul deciziei de sancţionare, in speţă SCOALĂ GIMNAZIALA NR. 1 din O., întrucât Colegiul de disciplina a formulat o adresa către Şcoala Gimnaziala nr. 1 din O. prin care a solicitat să i se comunice  ,,daca au mai fost emise acte administrative in ceea ce-1 priveşte pe domnul MC de la data formulării plângerii acestuia in faţa colegiului si până în prezent, în caz  afirmativ va solicitam sa ne comunicaţi copii de pe documentele emise”.

Învederează apelantul că intimata Şcoala Gimnaziala nr. 1 din O. a comunicat prin adresa nr. 2615/04.10.2016 înregistrata la ISJ Teleorman sub nr.11355 din 04.10.2016 că nu au fost emise alte acte administrative cu excepţia deciziei nr.7 din 21.03.2016 prin care s-a constatat radiată sancţiunea aplicată.

Colegiul de disciplină, faţă de faptul ca situaţia dintre cele doua părţi (Scoala Gimnaziala nr.1 din O. şi MC ) nu a mai suferit alte modificări, a analizat documentele depuse de părţi si apărările acestora.

Consideră apelantul că este greşita optica instanţei de fond privind reluarea procedurii si punerea in discuţie a celorlalte critici formulate de intimata Scoala Gimnaziala nr. l din O. in privinţa hotarârii nr. 2 din 4.0.2017, deoarece Colegiul de disciplina a răspuns criticilor ridicate de intimată pana la pronunţarea Hotarârii nr. 2.

Solicită apelantul admiterea apelului, desfiinţarea in tot a sentinţei instanţei de fond şi respingerea contestaţiei.

La data de 21.11.2017, prin Serviciul Registratură al Curţii, a depus întâmpinare intimata-pârâtă ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 din O., solicitând respingerea apelului în principal, ca fiind inadmisibil, întrucât a fost declarat, formulat si promovat de o instituţie publica lipsita de calitate procesuala pasiva, respectiv ISJ Teleorman şi nu de către Colegiul de disciplina de pe lângă ISJ Teleorman, organul administrativ-jurisdictional a cărui hotărâre a fost anulata de instanţa de fond; în subsidiar ca fiind netemeinic şi nefondat.

A reiterat intimata excepţiile formulate la fondul cauzei: excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a instituţiei publice care a formulat şi depus întâmpinare la dosarul de fond al cauzei, excepţia nelegalităţii compunerii colegiului de disciplină, nelegalitatea deciziei nr.2933/2.11.2016 a inspectorului şcolar general, excepţia nulităţii hotărârii nr.2/04.01.2017 a Colegiului de disciplină.

Învederează intimata că apelantul nu a respectat măsura reluării procedurii dispusă de instanţa de judecată, procedură care ar fi trebuit să se reia cu respectarea strictă a regulilor şi etapelor prevăzute la art.12-15 şi art.21 din Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene, aprobat prin Ordinul nr.3866/2012 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Solicită intimata ca instanţa de apel să lămurească toate aspectele invocate prin întâmpinare şi neanalizate de instanţa de fond.

 În cauză, nu a fost formulat răspuns la întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 19.02.2018, Curtea a calificat excepţia inadmisibilităţii ca fiind excepţia lipsei calităţii procesuale active a apelantului în exercitarea cererii de apel şi a respins-o ca neîntemeiată.

În apel nu au fost administrate probe noi.

Analizând apelul declarat, potrivit dispoziţiilor art.477 C.pr.civ., în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:

Sub un prim aspect, Curtea notează că, potrivit limitelor devoluţiunii în apel, nu pot fi analizate de instanţa de apel excepţiile de procedură şi motivele de nelegalitate privind hotărârea nr.2/04.01.2017 a Colegiului de disciplină de pe lângă ISJ Teleorman, invocate de intimata Şcoala Gimnazială nr.1 din O. prin întâmpinare în apel, în lipsa unei cereri de apel incident formulată de această intimată.

Art.477 alin.(1) Cod pr. civilă prevede că: „Instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată.”

Prin urmare, instanţa de apel poate verifica legalitatea şi temeinicia sentinţei civile apelate numai prin prisma motivului de nelegalitate procedurală reţinut de Tribunal, respectiv faptul că intimata Şcoala Gimnazială nr.1 din O., în calitate de emitent al deciziei contestate, nu a mai fost citată de apelant la reluarea procedurii de soluţionare a contestaţiei.

Sub acest aspect, apelantul reclamant susţine că nu avea obligaţia să procedeze la citarea intimatei, deoarece a formulat o adresă către intimată prin care a solicitat să i se comunice dacă au mai fost emise alte acte administrative, iar aceasta a comunicat prin adresa nr. 2615/04.10.2016 înregistrată la ISJ Teleorman sub nr.11355 din 04.10.2016 că nu au fost emise alte acte administrative, cu excepţia deciziei nr.7 din 21.03.2016 prin care s-a constatat radiată sancţiunea aplicată.

Apelantul recunoaşte că a reluat procedura fără citarea emitentului deciziei contestate, doar pe baza documentelor existente la dosarul cauzei.

Procedând astfel, Curtea apreciază, în acord cu prima instanţă de judecată, că apelantul a încălcat dispoziţiile imperative ale art.18 („Prevederile art. 11 - 15 şi 17 se aplică în mod corespunzător şi în cazul contestaţiilor pentru a căror soluţionare sunt competente colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare”) raportat la art.12 alin.(1) din ordinul nr.3866/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene (Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului convoacă membrii acestuia şi citează părţile cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă. Intimatul este citat cu copie de pe contestaţia depusă.”

Art.21 din Ordinul nr.3866/2012 arată că: „Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.”

Prin sentinţa civilă nr.501/26.05.2016 pronunţată de Tribunalul Teleorman în dosar nr.3831/87/2015 a fost anulată hotărârea nr.1/28.09.2015 şi a fost obligat apelantul Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Teleorman să reia procedura de soluţionare a contestaţiei formulată de pârâtul MC împotriva sancţiunii disciplinare aplicată acestuia prin decizia nr. 16/17.03.2015 a directorului Şcolii gimnaziale nr. 1 din O., jud. Teleorman.

Anularea primei hotărâri şi reluarea procedurii de soluţionare a contestaţiei impunea respectarea în totalitate a procedurii prevăzută de Secţiunea 1 din Ordinul nr.3866/2012, cu toate garanţiile legale, inclusiv citarea emitentului actului.

Faptul că a fost solicitat punctul de vedere al intimatei dacă au mai fost emise alte acte administrative nu acoperă nulitatea hotărârii nr.2/04.01.2017 emisă cu nerespectarea procedurii de citare a emitentului actului contestat. Nelegala citare reprezintă o încălcare a dreptului la apărare al intimatei, vătămare ce nu poate fi acoperită decât prin anularea actului, potrivit art.175 alin.(1) Cod pr. civilă: „Actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia.”

Pentru aceste considerente, în baza dispoziţiilor art.480 alin.(1) Cod pr. civilă, Curtea va respinge apelul, ca nefondat.