Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 161 din 25.01.2017


INSTANŢA

Prin cererea formulată la data de ____2016, şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ____/2016, petentul ____, cu domiciliul în __________, a formulat împotriva procesului verbal de contravenţie seria ______ emis la data de ____.2016 încheiat de intimatul _________, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei anterior indicat.

În motivarea plângerii sale, petentul a arătat că, prin procesul verbal anterior menţionat, s-a reţinut că, la data de _________ a circulat pe str. Isaccei din mun.Tulcea, cu autoturismul marca SKODA, cu nr. de înmatriculare _____, fiind oprit de un agent de poliţie pe motivul că ar fi condus cu viteza de 73 km/h şi pentru că nu purta centura de siguranţă.

Totodată, a solicitat instanţei să constate nelegalitatea procesului verbal care nu cunprinde în mod obligatoriu, printre altele şi descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei.

De asemenea arată petentul că în lipsa descrierii acţiunii ilicite nu se poate stabili gravitatea faptei de către instanţă, respectiv nu se va putea aprecia dacă a existat sau nu în realitate contravenţia, iar aceste menţiuni ducă la nulitatea absolută a procesului verbal .

Mai arată petentul că conform normelor metrologice de utilizare aparatul radar trebuia amplasat la o distanţă de cel puţin 30 de metri de ieşirea din localitate, cu cameră video şi cu obiectivul de înregistrare al vitezei orientate către interiorul localităţii respective, fiind posibil ca viteza reţinută în sarcina sa să aparţină altui autoturism.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 118, art.212 (3) şi art.99 (1) pct.15 din OUG nr.195/2002, art.53 (1) şi art. 180 (1) din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, art.7, art.15, art.16 şi art.21 (3) din OG nr.2/2001.

În probaţiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi proba testimonială.

Cererea a fost legal timbrată, cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

La data de 08.09.2016, intimatul a înregistrat la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale formulată de petent, ca nefondată şi, pe cale de consecinţă, menţinerea procesului verbal de constatare a contravenţiei atacat pe calea prezentului proces, ca fiind legal şi temeinic.

În motivarea întâmpinării pe care a formulat-o, intimatul a arătat, în esenţă că, în fapt, la data de 15.05.2016, în jurul orelor 17,43, pe strada Isaccei din mun. Tulcea, petentul a condus autoturismul marca Skoda, cu nr. de înmatriculare ____, fiind înregistrat de aparatul radar Autovision, montat pe autospeciala cu nr de înmatriculare ______, din dotarea serviciului Rutier, circulând cu viteza de 73 km/h. De asemenea petentul nu purta centura de siguranţă pe timpul deplasării.

În continuarea motivării întâmpinării sale, intimatul a arătat că procesul verbal contestat este temeinic şi legal, este întocmit cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente în materie, iar, faţă de materialul probator depus în susţinerea sa, face dovada că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa.

La termenul de judecată din data de 12.01.2017, în temeiul art. 254, 255 Cod procedură civilă, instanţa a admis pentru petent proba cu înscrisuri şi pentru intimat probele solicitate prin întâmpinare, apreciind că acestea sunt utile, pertinente şi concludente soluţionării cauzei.

Analizând plângerea supusă judecăţii, faţă de actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria seria ____________  de IPJ Tulcea-Serviciul Rutier, petentul a fost sancţionat contravenţional, întrucât la data de 15.05.2016, în jurul orelor 17,43, pe strada Isaccei din mun. Tulcea, petentul a condus autoturismul marca Skoda, cu nr. de înmatriculare _____, fiind înregistrat de aparatul radar Autovision, montat pe autospeciala cu nr de înmatriculare _____, din dotarea serviciului Rutier, circulând cu viteza de 73 km/h, fără a purta centura de siguranţă, săvârşind astfel contravenţiile  prevăzute de art. 121 alin.1 din  H.G. nr. 1391/2006 şi de art. 36 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 şi sancţionate de art. 102 alin. 3 lit.e din O.U.G. nr. 195/ 2002.

Petentul a fost sancţionat cu 4 puncte/amendă în valoare de 125 lei pentru depăşirea limitei legale de viteză şi cu avertisment pentru fapta de a nu purta centura de siguranţă.

Fapta contravenţională privind încălcarea obligaţiei de a purta centura de siguranţă nu a fost contestată de către petent.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul  legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că procesul-verbal seria seria _______ emis la data de 15.05.2016, cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa reţine că, în speţă, starea de fapt a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, în conformitate cu dispoziţiile art. 109 alin. 2 din O.G. nr.195/2002, după cum rezultă din buletinul de verificare metrologică nr. ______.

De asemenea, observând înscrisurile administrate în cauză instanţa mai constată că procesul-verbal contestat  are anexată înregistrarea foto, iar în aceasta înregistrare sunt indicate data şi ora măsurătorii, valoarea vitezei măsurate, sensul de deplasare al automobilului, este menţionat faptul că a fost efectuată autotestarea aparatului radar, iar imaginea autoturismului permite vizualizarea numărului de înmatriculare.

Analizând procesul-verbal de contravenţie din perspectiva sancţiunii aplicate, instanţa are în vedere dispoziţiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 : „sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”, astfel că, faţă de gradul de pericol social al faptei contravenţionale, apreciază că amenda în valoare de 500 lei reprezintă o corectă individualizare a sancţiunii contravenţionale aplicate petentului.

Având în vedere considerentele reţinute anterior instanţa apreciază că procesul-verbal seria ______ este legal şi temeinic, astfel încât va respinge ca nefondată cererea petentului.