Litigii de munca

Sentinţă civilă 956 din 13.06.2018


Cod ECLI ECLI:RO:TBTUL:2018:001.000956

Dosar nr. z/88/2018

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Operator de date cu caracter personal nr. 4228

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 956/2018

Şedinţa publică de la 13 iunie 2018

Instanţa constituită din:

Preşedint(…)

Asistenţi judiciari: (…)

(.....)

Grefier: (.....)

Pe rol judecarea cauzei litigiu de muncă privind pe reclamantul (.....), în numele şi pentru membrii săi de sindicat (.....), în contradictoriu cu pârâtul (.....), având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat pentru reclamant consilier juridic Brumă Ştefan în baza delegaţiei depusă la termenul de azi, lipsă fiind pârâtul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că acţiunea este scutită de plata taxei de timbru, nu s-a depus întâmpinarea, iar reclamantul a formulat concluzii scrise, după care :

La interpelarea instanţei, reprezentantul reclamantului apreciază Tribunalul Tulcea ca fiind competent să soluţioneze cauza pendinte, iar termenul estimat este de îndată.

Instanţa în temeiul art.131 alin 1 din Codul de procedură civilă, verificându-şi competenţa, constată că este competentă general, material şi teritorial să judece pricina, iar în temeiul art. 238 din Codul de procedură civilă estimează durata imediată pentru cercetarea procesului.

La interpelarea instanţei, relativ la alte cererii prealabile, reprezentantul sindicatului reclamant arată că nu mai are alte cererii de formulat sau excepţii de invocat, apreciind cauza în stare de judecată.

Nemaifiind, cereri de soluţionat sau probe de administrat, instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Având cuvântul pe fond, consilier juridic Brumă Ştefan solicită admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată, în sensul obligării pârâtului la plata drepturilor salariale neacordate, respectiv gradaţia de merit, începând cu data de 01.10.2017, actualizarea acestor sume şi plata dobânzilor legale penalizatoare.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL,

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 17 aprilie 2018 şi înregistrată sub nr. z/88/2018, reclamantul (.....), în numele şi pentru membrii de sindicat: (.....), a chemat în judecată pe pârâtul (.....) solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtei la calculul şi plata drepturilor salariale neacordate - gradaţia de merit pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora - începând cu data de 01.10.2017, sume rezultate urmând a fi actualizate în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii; la plata pe viitor a gradaţiei de merit pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora, respectiv pe perioada deţinerii gradaţiei de merit şi a menţinerii prevederilor legale care au inclus acest drept în baza de calcul la plata cu ora; la plata dobânzii legale penalizatoare pentru sumele menţionate la pct. 1, ce reprezintă preţul lipsei de folosinţă a sumei cuvenite, începând cu data naşterii dreptului şi până la plata sumei datorate, precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că membrii de sindicat reprezentaţi sunt personal didactic cu rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, motiv pentru care li s-a acordat, prin ordin al ministrului educaţiei, gradaţia de merit.

Dreptul respectiv îşi are izvorul în dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care la art. 264 alin. (1), prevede că „Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.”

Salarizarea personalului didactic de predare în regim de plata cu ora a fost reglementată, în intervalul 13 mai 2011 - 31 iulie 2016 prin Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar - aplicabilă şi în anii următori, efect al actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar respectiv: în anul 2012 efect al Legii nr.283/2011; în anul 2013 efect al OUG nr. 84/2012, care face trimitere la textul Legii nr. 283/2011; în anul 2014 efect al OUG nr. 103/2013; în anul 2015 efect al OUG nr. 83/2014; în anul 2016, efect al OUG nr. 57/2015, care în Anexa nr. 5, Capitolul 1, prevedea:

,,Art. 10, alin. (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. La calculul drepturilor salariate se vor avea în vedere: norma didactică de predare, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate.”

S-a mai învederat că Legea nr. 63/2011 a fost abrogată expres la data de 1 august 2016, efect al art. VI din O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În aplicarea O.U.G. nr. 20/2016 (de fapt a O.U.G. nr. 57/ 2015 cu modificări), în conformitate cu prevederile art. 3^5 din aceasta, a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 8 alin. (3) din aceste Norme, „Pentru personalul didactic de predare salarizat în sistem de plata cu ora, la calculul drepturilor salariale se vor utiliza numărul de ore aferent normei didactice de predare şi salariul de bază al funcţiei didactice de predare şi, după caz, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, compensaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. Dispoziţiile art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi la calcularea tarifului orar pentru activitatea desfăşurată în sistem de plată cu ora.”

Potrivit aceluiaşi art. 8 alin. (5) se prevede că ,,Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (3) la numărul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:

a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;

b) 1/64pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;

c) 1/96pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;

d) 1/80pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână;

e) 1/80pentru profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori învăţământ primar;

f) 1/100 pentru profesori pentru învăţământul preşcolar, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.''

S-a mai susţinut că începând cu data de 1 iulie 2017, a intrat în vigoare şi Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în Anexa nr. I la lege (Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare Învăţământ), Capitolul I - Subcapitolul II (Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ), la art. 5, reglementează gradaţia de merit: „(1) Personalul didactic din învăţământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.”

Acelaşi act normativ, privitor la calculul drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora, prevede la art. 12 că ,,Personalul didactic (...), poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

Membrii de sindicat reprezentaţi desfăşoară activitate în regim de plată cu ora şi sunt, totodată, beneficiare ale gradaţiei de merit acordate prin ordin al ministrului educaţiei, astfel cum rezultă din adeverinţele emise de pârât unitate de învăţământ:

1.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2017 de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4582/09.08.2017 şi desfăşoară 5 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

2.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2015, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015 şi desfăşoară 4 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

3.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2013, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 6211/13.11.2012 şi adresa ISJ nr. 5151/16.10.2013 şi desfăşoară 4 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

4.Domnul (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2016, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4680/04.08.2016 şi desfăşoară 4 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

5.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2015, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015 şi desfăşoară 5 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

6.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2017, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4582/09.08.2017 şi desfăşoară 6 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

7.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2015, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015 şi desfăşoară 5 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

8.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2015, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015 şi desfăşoară 3 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

9.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2013, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 6211/13.11.2012 şi adresa ISJ nr. 5151/16.10.2013 şi desfăşoară 2 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

10.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2013, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 6211/13.11.2012 şi adresa ISJ nr. 5151/16.10.2013 şi desfăşoară 2 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

11.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2016, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4680/04.08.2016 şi desfăşoară 2 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

12.Domnul (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2015, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015 şi desfăşoară 5 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora;

13.Doamna (.....)beneficiază de gradaţie de merit începând cu data de 01.09.2013, acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 6211/13.11.2012 şi adresa ISJ nr. 5151/16.10.2013 şi desfăşoară 6 ore/săptămână activitate în regim de plata cu ora.

Reclamanţii au beneficiat de plata gradaţiei de merit inclusiv pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora până la data de 30 septembrie 2017, însă începând cu data de 1 octombrie 2017, gradaţia de merit nu a mai fost inclusă în baza de calcul pentru orele remunerate în regim de plată cu ora.

S-a mai susţinut că art. 8 alin. (3) din Normele metodologice aşa cum, anterior, dreptul era reglementat expres de dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Anexa nr. 5, Capitolul 1 la Legea nr. 63/2011 şi cu toate acestea, de la data de 1 octombrie 2017, pârâtul, fără nicio motivare, a scos gradaţia de merit din baza de calcul a drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea la plata cu ora a membrilor de sindicat, diminuând semnificativ sumele la care acestea erau îndreptăţite.

Nu există nicio prevedere legală care să permită pârâtului să elimine gradaţia de merit din baza de calcul a drepturilor la plata cu ora; dimpotrivă, dispoziţiile aplicabile obligau pârâtul la menţinerea aceluiaşi sistem de calcul şi după data de 1 octombrie, neexistând niciun act normativ/administrativ cu caracter normativ, intrat în vigoare la acea dată, care să reglementeze contrariul, fiind deci evident că reclamanţii trebuiau să beneficieze şi ulterior datei de 1 octombrie 2017 de gradaţia de merit la plata cu ora, iar cum pârâtul nu a mai acordat dreptul în cauză, în mod nelegal le-a diminuat veniturile.

În consecinţă, pentru toate considerentele detaliate mai sus, ţinând cont de

dispoziţiile invocate şi de înscrisurile anexate, reclamantele au solicitat admiterea capătului 1

de cerere astfel cum a fost formulat şi obligarea pârâtului la calculul şi plata drepturilor salariale neacordate - gradaţia de merit pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora - începând cu data de 01.09.2017, sumă ce urmează a fi actualizată în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii.

Reclamanţii apreciază că se impune şi admiterea capătului 2 de cerere, cu obligarea pârâtului şi la plata pe viitor a gradaţiei de merit la plata cu ora, respectiv pe perioada prestării efective a activităţii în sistem de plată cu ora şi a menţinerii prevederilor legale care au inclus gradaţia de merit în baza de calcul la plata cu ora.

În acelaşi timp, consideră că, începând cu data depunerii cererii de chemare în judecată, pârâtul datorează şi dobânda legală penalizatoare pentru gradaţia de merit la plata cu ora, cuvenită şi neachitată, reprezentând lipsa folosinţei drepturilor cuvenite.

S-a mai menţionat că art. 278 alin. 1 din Codul muncii prevede la că „Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile.” În consecinţă, şi în privinţa daunelor interese datorate de pârât membrelor de sindicat reprezentate pentru neplata drepturilor salariale sunt

aplicabile dispoziţiile legislaţiei civile, respectiv cele ale Codului civil (Noul Cod civil - Legea nr. 287/2009, republicată), şi anume art. 1530, art. 1531 şi art. 1535, O.G. nr. 13/2011 (art. 2), de unde rezultă că, daunele interese constau în dobânda legală, ce curge de drept, fără punerea în întârziere, de la data scadenţei drepturilor salariale prevăzute în contractul individual de muncă aceasta deoarece obligaţia legală de plată a salariului trebuie îndeplinită la data stabilită prin contractul individual de muncă.

Au mai precizat reclamanţii că, în sensul celor de mai sus, s-a pronunţat în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 2/17.02.2014 în dosarul nr. 21/2013, prin care a statuat că “în aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.”

Reclamanţii au apreciat că acordarea dobânzii legale se impune pentru

neplata la scadenţă a sumei datorate, creditoarele fiind private de folosirea sumei de bani cuprinse între data scadenţei şi data plăţii efective. Astfel, daunele interese moratorii (dobânda legală) reprezintă o sancţiune pentru întârzierea la plată a unor obligaţii, dispuse - în cazul de faţă - de instanţa de judecată în sarcina angajatorului.

În drept, reclamanţii şi-au întemeiat cererea pe următoarele prevederi legale:

art. 148 şi urm şi art. 194 din Codul de procedură civilă; art. 268 alin. (1) lit. c) şi art. 278 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011; art. 8 alin. (3) şi (5) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 582/2016 art. 7 din Anexa nr. 1, Capitolul I, Subcapitolul B al Legii-cadru nr 153/2017 art. 5 şi art. 12 din Anexa nr I - Capitolului I - Subcapitolul II la Legea-cadru nr. 153/2017; art. 10 alin. (1) din Anexa nr. 5, Capitolul 1 la Legea nr. 63/2011; art. 264 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1 alin. (5) din Constituţia României; art. 2 şi art. 3 din OG nr. 13/2011 şi art. 1530, art. 1531 şi art. 1535 din Noul Cod civil.

În dovedirea cererii de chemare în judecată, reclamanţii au depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: tabel cu semnăturile membrilor de sindicat în vederea promovării

acţiunii; adeverinţe emise de unitatea de învăţământ, din care rezultă faptul că membrii de sindicat semnatari ai tabelului au desfăşurat activitate în regim de plata cu ora şi nu au mai beneficiat, de la data de 1 octombrie 2017 de gradaţia de merit pentru orele respective, concluzii scrise, practică judiciară.

Cererea de chemare în judecată a fost comunicată pârâtului (.....) care nu a formulat întâmpinare.

Examinând acţiunea, raportat la materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii (.....) sunt membrii ai Sindicatului Învăţământ Preuniversitar Tulcea, fiind cadre didactice ale (.....).

Conform adeverinţei nr. 982/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor chimie şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2017, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4582/09.08.2017, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 5 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Potrivit adeverinţei nr. 981/20.02.2018  emisă de aceeaşi unitate şcolară, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor TIC şi beneficiază, începând cu data de 01.09.2015, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 4 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Potrivit adeverinţei nr. 974/20.02.2018  emisă de aceeaşi unitate şcolară, reclamanta Ivanof Violeta este încadrată în funcţia de profesor limbă engleză şi beneficiază, începând cu data de 01.09.2013, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. adresa ISJ nr. 5151/16.10.2013, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 4 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Conform adeverinţei nr. 973/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamantul (.....)este încadrată în funcţia de profesor matematică şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2016, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4680/04.08.2016, acesta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 4 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Conform adeverinţei nr. 976/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor de limba română şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2015, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 5 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Conform adeverinţei nr. 972/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor limba română şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2017, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4582/09.08.2017, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 6 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Potrivit adeverinţei nr. 979/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor limba română şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2015, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 5 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Conform adeverinţei nr. 983/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor limbă franceză şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2015, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 3 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Conform adeverinţei nr. 984/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor limba engleză şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2013, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei şi a adresei ISJ nr. 5151/16.10.2013, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 2 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Potrivit adeverinţei nr. 979/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor fizică şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2013, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei şi a adresei ISJ nr. 5151/16.10.2013, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 2 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Conform adeverinţei nr. 977/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor limbă latină şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2016, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4680/04.08.2016, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 2 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Potrivit adeverinţei nr. 980/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamantul (.....)este încadrată în funcţia de profesor matematică şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2015, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 4671/05.08.2015, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 5 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Conform adeverinţei nr. 975/20.02.2018 emisă de către unitatea şcolară pârâtă, reclamanta (.....)este încadrată în funcţia de profesor fizică şi  beneficiază, începând cu data de 01.09.2013, de gradaţie de merit acordată în baza ordinului ministrului educaţiei şi a adresei ISJ nr. 5151/16.10.2013, aceasta desfăşurând activitatea şi în regim de plata cu ora – 6 ore/săptămână, activitate pentru care, până la data de 30.09.2017, a beneficiat de plata gradaţiei de merit.

Prin acţiunea pendinte, reclamantul (.....), în numele şi în interesul membrilor săi de sindicat, (.....), în baza acordului scris al acestora, a solicitat, în esenţă, plata gradaţiei de merit şi pentru activitatea desfăşurată în sistem de plata cu ora, beneficiu ce nu a mai fost acordat începând cu data de 01.10.2017.

Cu privire la îndrituirea reclamanţilor la gradaţia de merit pentru activitatea desfăşurată în sistem de plata cu ora, se reţine că, potrivit art. 264 alin. 1 din Legea educaţiei naţionale Nr. 1 din 5 ianuarie 2011, personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs şi atribuită pe o perioadă de 5 ani, pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază. 

 Date fiind prevederile art. 10 alin. 1 din Anexa 5 a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, lege care a activat în intervalul 2011-2016, la calculul drepturilor salariale aparţinând personalului didactic care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora, pe lângă norma didactică de predare, salariul de încadrare, indemnizaţia de învăţământ special, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009, indemnizaţia pentru localităţi izolate, s-a avut în vedere şi beneficiul gradaţiei de merit.

Legea nr. 63/2011 a fost abrogată  la data de 1 august 2016, conform ART. VI din O.U.G. Nr. 20/2016 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. Nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin art. I din  O.U.G. Nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015, această din urmă ordonanţă a fost modificată şi completată în sensul că, după articolul 3 au fost introduse şase noi articole, respectiv articolele 3^1 - 3^6.

Astfel, prin art. 3^3  alin. 4 lit. b, se reglementează că, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, i se acordă gradaţia de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază, alin. 12 stabilind că acelaşi personal poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora.

Conform art. 3^5 din O.U.G. Nr. 57/2015 a fost emisă H.G. Nr. 582/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit art. 8 alin. 3 teza I din aceste norme metodologice, ,,Pentru personalul didactic de predare salarizat în sistem de plata cu ora, la calculul drepturilor salariale se vor utiliza numărul de ore aferent normei didactice de predare şi salariul de bază al funcţiei didactice de predare şi, după caz, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, compensaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. […]” 

Art. 3^3 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială au fost aplicabile şi în intervalul 1 ianuarie - 28 februarie 2017, respectiv 1 martie - 31 decembrie 2017, aşa cum s-a prevăzut prin art. 1 alin. 5 din O.U.G. Nr. 99/2016 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv  prin art. 1 alin. 3 din O.U.G. Nr. 9/2017 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin art. 44 pct. 23 din LEGEA-CADRU  Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare, conform art. 43, începând cu data de 1 iulie 2017, au fost abrogate prevederile art. I, I^1, I^2 şi III din O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015.

Drept urmare, odată cu intrarea în vigoare a Legii-Cadru Nr. 153/2017, gradaţia de merit ce se acordă personalului didactic din învăţământ, rămâne reglementată de prevederile acestui act normativ cât şi de dispoziţiile Legii educaţiei naţionale  Nr. 1 din  5 ianuarie 2011.

Condiţiile acordării gradaţiei de merit sunt astfel reglementate de art. 5 alin. 1 din ANEXA I - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT" CAPITOLUL I, lit. B. Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ din Legea-Cadru Nr. 153/2017, potrivit cu care ,,Personalul didactic din învăţământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut.Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.”

Relativ la activitatea desfăşurată în regim de plată cu ora, art. 12 din acelaşi act normativ stabileşte că ,,(1) Personalul didactic de predare, [….] din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau [….], potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

Ministrul  Educaţiei Naţionale nu a emis un atare ordin până în prezent.

Art. 262 alin. 3, cu referire la art. 1 alin. 1 lit. a din Legea nr. 1/2011 stabileşte că norma didactică reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ.

Trimiterea făcută de legiuitor la numărul de ore corespunzător activităţilor didactice determină în mod necesar concluzia că salarizarea pentru plata cu ora se realizează în mod similar modalităţii de stabilire a salariul aferent normei didactice, sumele cuvenite cuprinzând inclusiv beneficiul gradaţiei de merit, aşa cum  a fost de altfel reglementat în mod expres până la intrarea în vigoare a Legii Cadru Nr. 153/2017.

Deşi  modalitatea concretă de stabilire  a salariului  pentru plata cu ora  nu a fost stabilită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, instanţa nu identifică nicio prevedere legală care să interzică beneficiul gradaţiei de merit şi pentru această activitate.

 De altminteri, însuşi legiuitorul, elaborând normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^3  din O.U.G. nr. 57/2015,  a stabilit, prin art. 8 alin. 3 H.G. Nr. 582/2016, că gradaţia de merit se acordă şi pentru activitatea desfăşurată în sistem de plata cu ora.

Cum aceste norme sunt date în aplicarea legii, iar, în respectarea ordinii ierarhice a actelor normative, ele însele nu pot să modifice sau să completeze actul normativ respectiv, se desprinde evident concluzia că şi emitentul normelor a concluzionat că O.U.G. nr. 57/2015 stabileşte că gradaţia de merit se acordă şi pentru activitatea desfăşurată în sistem de plata cu ora, o concluzie contrară nefiind permisă din această perspectivă.

Cum art. 5 alin. 1 din ANEXA I -  CAPITOLUL I, lit. B. din Legea-Cadru Nr. 153/2017 are un conţinut similar reglementării ce se regăseşte în art. 3^3  din O.U.G. nr. 57/2015, ambele stabilind că ,,gradaţia de merit  se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază”, se impune ca şi aceste dispoziţii să fie interpretate  în aceeaşi manieră.

În plus reclamanţii au obţinut beneficiul gradaţiei de merit pentru o perioadă de 5 ani în baza unui concurs sub imperiul prevederilor legale care reglementau plata gradaţiei inclusiv pentru activitatea desfăşurată în regim de plata cu ora, astfel că intervenţia normativă a statului nu-i poate lipsi de acest beneficiu.

Relativ la informaţiile ce se desprind din conţinutul adresei nr. 16777/21.07.2016, direcţionată Inspectoratelor Şcolare Sector 1-6 şi tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de către Inspectorul Şcolar General, prin care este atrasă atenţia asupra faptului că plata gradaţiei de merit şi pentru activitatea în sistem de plata cu ora nu este permisă întrucât afectează numărul de gradaţii de merit aflate în plată, nu are aptitudinea de a afecta caracterul fondat al susţinerilor mai sus arătate.

Că gradaţia se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar nu poate lipsi cadrul didactic de beneficiul pe care l-a obţinut urmare unui concurs. Caracterul meritoriu al activităţii sale nu se poate rezuma numai la norma didactică. Odată scos la concurs un număr de posturi pentru gradaţie, statul trebuie să se asigure că va remunera cadrul didactic ce obţine acest beneficiu, pentru toată activitatea ce o desfăşoară.

Este adevărat că adresa nr. 16777/21.07.2016 nu se referă la unitatea şcolară pârâtâ, însă, fiind cazul unei salarizări unitare, evidenţiază punctul de vedere al ordonatorului principal de credite.

În raport de considerentele de fapt şi de drept menţionate, instanţa concluzionează că solicitarea reclamanţilor este întemeiată astfel că va obliga pârâtul (.....), la calculul si plata drepturilor salariale  reprezentând gradaţie de merit pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora, începând cu data de 01.10.2017 până la data pronunţării prezentei hotărâri, şi în continuare, pe perioada deţinerii beneficiului gradaţiei de merit şi a menţinerii prevederilor legale aplicabile.

Relativ la momentul până la care urmează a fi acordat beneficiul, tribunalul reţine în primul rând că gradaţia de merit este deţinută pentru o perioadă de 5 ani. Pe de altă parte, este avut în vedere şi faptul că salarizarea personalului bugetar este reglementată prin lege, astfel că hotărârea judecătorească prin care se stabilesc drepturi salariale în atare cazuri nu poate să aibă decât efecte limitate în timp, până la o eventuală modificare a dispoziţiilor legale aplicabile raporturilor de muncă.

In privinţa cererii de actualizare a sumelor astfel cuvenite, cu indicele de inflaţie, precum şi a cererii de obligare a pârâtului la plata dobânzilor legale penalizatoare, se reţine că, prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie nr. 2/2014 din 17 februarie 2014, s-a stabilit în interesul legii, că actualizarea unei sume datorate cu indicele de inflaţie acoperă prejudiciul cauzat creditorului prin devalorizarea monedei naţionale (damnum emergens), iar plata dobânzii legale acoperă beneficiul de care a fost lipsit creditorul (lucrum cessans), dând expresie astfel principiului reparării integrale a prejudiciului suferit de creditor, principiu consacrat de art. 1.531 alin.  1,  alin.  2  teza întâi şi art. 1.535 alin.  1 din Codul civil din 2009.

Cum dobânda are o natură juridică diferită de cea a actualizării obligaţiei cu rata inflaţiei, tribunalul reţine admisibilitatea cumulul acestora şi va dispune ca drepturile să fie  actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii, pârâtul urmând a fi obligat şi la plata dobânzii legale penalizatoare până la data plăţii sumei datorate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamantul (.....), în numele şi interesul membrilor de sindicat: (.....), în contradictoriu cu pârâtul (.....)Tulcea, având ca obiect drepturi băneşti.

Obligă pârâtul la calculul si plata drepturilor salariale cuvenite reclamanţilor, reprezentând gradaţie de merit pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora, începând cu data de 01. 10.2017 până la data pronunţării prezentei hotărâri, şi în continuare, pe perioada deţinerii beneficiului gradaţiei de merit şi a menţinerii prevederilor legale aplicabile, drepturi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii, cât şi a dobânzii legale penalizatoare până la data plăţii sumei datorate.

 Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Tulcea.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 iunie 2018.

PREŞEDINTE, ASISTENŢI JUDICIARI,

(.....) (.....)

Grefier

(.....)

Red./Tehnored.Jud. L.N./28.06.2018

Red.. gref. D.F.V./28.06.2018/17ex

Com. 15 ex./……06.2018