Revocarea suspendării executării pedepsei

Sentinţă penală 80 din 12.10.2018


Prin sesizarea formulată de către SP, înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. dosar 382/310/2018, la data de 26.02.2018, în conformitate cu disp. art.67 alin.1 din Lg 252/2013, s-a solicitat revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată condamnatuluiCV, sesizare efectuată dat fiind refuzul persoanei de a colabora, respectiv de a se prezenta la SVpentru punerea în executare a sentinţei penale.

În motivarea sesizării instanţei s-a arătat că dosarul de probaţiune al numitului CV a fost primit, prin transfer, de la SV în data de 11.10.2017 şi repartizat consilierului de probaţiune AS în data de 13.10.2017.

În data de 16.10.2017, consilierul de probaţiune a contactat telefonic persoana supravegheată pentru a-i confirma primirea dosarului de probaţiune şi s-a stabilit să se prezinte la sediul SB, în data de 20.10.2017, ora 10 pentru prima întrevedere.

VF nu s-a prezentat la data stabilită şi nu a contactat deloc telefonic consilierul de probaţiune în toată această perioadă.

În datele de 23.10.2017 şi 07.11.2017 consilierul de probaţiune a contactat, din nou, telefonic persoana supravegheată, însă cele două numere erau nefuncţionale/închise.

In data de 08.11.2017 i s-a transmis acestuia convocarea nr. 15694/C/08.11.2017, prin care i se aducea la cunoştinţă să se prezinte la SP, în data de 16.11.2017, ora 10, însă acesta nu a ridicat plicul, fiind returnat.

În data de 11.12.2017 s-a încercat, din nou, contactarea telefonică a acestuia, însă cele două numere erau nefuncţionale/închise.

În data de 11.12.2017, SP a solicitat sprijinul SI, pentru identificarea şi contactarea persoanei, rugând efectuarea unei verificări locative şi citarea acestuia pentru a se prezenta la SP în data de 18.12.2017; cu ocazia verificării locative efectuate de agent şef adjunct de poliţie, SA, în data de 14.12.2017, la adresa din mun. Sibiu, str. Haţegului, nr. 2, ap. 30, jud. Sibiu, nu a găsit nicio persoană;

În data de 05.01.2018, consilierul de probaţiune a contact telefonic persoana supravegheată, însă numerele de telefon erau închise.

În data de 11.01.2018, consilierul de probaţiune a efectuat o vizită la locuinţa persoanei, însă la apartamentul respectiv nu a răspuns nimeni. Consilierul a discutat cu un vecin de la apartamentul nr. 28, care a comunicat că la adresa respectivă locuiesc mai mulţi tineri din judeţul Prahova, însă nu îl cunoaşte pe CV.

 Totodată; consilierul de probaţiune i-a lăsat în cutia poştală o adresă de informare privind vizita realizată în data de 11.01.2018, în jurul orei 12:15 şi necesitatea luării legăturii de urgenţă cu acesta în vederea stabilirii datei şi orei unei întrevederi la sediul SP.

În data de 15.02.2018 consilierul a contactat, din nou, telefonic persoana supravegheată pe cele două numere de telefon deţinute, însă ambele erau închise/nefuncţionale, fiind posibil ca aceasta să fi schimbat numărul de telefon.

Ca urmare, se precizează că până la sesizarea instanţei nu a avut loc nicio întrevedere cu numitul CV, iar dispoziţiile sentinţei penale nu au putut fi puse în executare.

Învederează că SP a realizat numeroase demersuri de contactare a persoanei pentru punerea în executare a sentinţei penale, cu toate că aceasta avea cunoştinţă despre existenţa hotărârii penale, având în vedere că s-a prezentat o dată la Serviciul de Probaţiune Prahova şi el însuşi a solicitat transferul dosarului de probaţiune la SP, motivând că locuieşte si lucrează în mun. Sibiu. Prin urmare, apreciază că neprezentarea sa la SP, într-o perioadă de peste 4 luni, este nejustificată.

Menţionează că numitul CV a dat dovadă de lipsă de colaborare încă de când se afla în evidenta SP, căci nu a transmis documentele justificative privind situaţia sa locativă şi profesională din mun. Sibiu, aşa cum i s-a solicitat, consilierul de probaţiune verificând informaţiile furnizate de acesta prin intermediul IT, aflând astfel că acesta locuieşte, fără forme legale, la adresa comunicată, însă nu figurează cu contract individual de muncă la SA.

Faţă de împrejurarea că persona condamnată CV s-a prezentat în instanţă personal la data de 25.05.2018, precum şi la termenul din 21.08.2018, şi a arătat că va respecta obligaţiile şi măsurile de supraveghere impuse prin sentinţa de condamnare, dorind să colaboreze pentru punerea în executare a sentinţei penale, astfel cum se menţionează şi în comunicarea începerii supravegherii din data de 12.06.2018 efectuată de SP(fila 36), s-a revenit cu o nouă adresă către SP pentru a comunica instanţei modul în care persona condamnată CF respectă condiţiile suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Astfel, prin adresa nr. 13390/C/21.09.2018 (f.40-41), SP a comunicat instanţei de executare faptul că, ulterior sesizării instanţei cu revocarea executării pedepsei, persona condamnată CV s-a prezentat în data de 12.06.2018 la SP, declarând că doreşte să colaboreze pentru punerea în executare a sentinţei penale, pretinzând că achită prin poprire din salariu despăgubirile civile la care a fost obligat către persoana vătămată CC, fără a prezenta vreun document doveditor.

În data de 28.06.2018 se arată că persona condamnată CV s-a prezentat pentru predarea planului de supraveghere, având obligaţia de a prezenta documentele solicitate cu ocazia reconvocării predate personal de consilierul de probaţiune.

După consumarea primei întrevederi, persoana supravegheată a luat cunoştinţă de obligaţia de a se prezenta la termenul de întrevedere din 30.07.2018, termen pe care nu l-a respectat şi nici nu a răspuns la telefon (apel sau SMS).

În data de 28.08.2018 a fost sancţionat cu avertisment scris şi a fost atenţionat să se prezinte de urgenţă la sediul SP pentru clarificarea situaţiei, adresă rămasă fără răspuns, persoana condamnată nemailuând legătura cu consilierul de probaţiune responsabil de caz.

Se menţionează că persoana supravegheată a dat dovadă de neseriozitate şi lipsă de colaborare de la pronunţarea sentinţei penale, acesta ignorând majoritatea demersurilor făcute de SP, iar demersurile efectuate de consilierul de caz pentru punerea în executare a măsurilor şi obligaţiilor au rămas fără finalitate din cauza atitudinii sfidătoare a persoanei supravegheate.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 44 din data de 12.04.2017 pronunţată de Judecătoria Sinaia în dosarul nr. 552/310/2016, desfiinţată în parte şi rămasă definitivă la data de 20.06.2017, prin decizia Curţii de Apel Ploieşti nr. 781/20.06.2017, inculpatul CF a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 11 luni şi 20 de zile închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, potrivit art.92 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la datele fixate la SP;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii si documente de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

- sa primească vizitele consilierului desemnat pentru supravegherea sa.

În baza art. 93 alin. 2 lit. a Cod penal s-a impus inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrarea socială derulat de SP.

Conform art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta munca neremunerata in folosul comunităţii timp de 60 zile – la Primăria oraşului Sinaia – in condiţii ce se vor stabili de SP.

Totodată, s-a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Pe parcursul termenului de supraveghere, care a început să curgă de la data de 20.06.2017, dosarul de probaţiune al persoanei condamnate CV a fost transferat de la CV, în data de 11.10.2017 şi repartizat consilierului de probaţiune AS, în data de 13.10.2017, din cadrul SP, dat fiind faptul că persoana condamnată a declarat că munceşte în mun. Sibiu şi locuieşte, fără forme legale, în aceeaşi localitate, cartier Ştrand, str. Haţegului nr.2, ap.30, jud. Sibiu (fila 255 dosar fond)

Pe durata supravegherii, persoana condamnată a încălcat în mod repetat măsurile de supraveghere impuse şi nu a respectat obligaţiile stabilite de instanţa de judecată prin sentinţa de condamnare, astfel cum în mod detaliat se expune de către consilierul de probaţiune în cuprinsul sesizărilor aflate la dosar, cât şi în raportul de evaluare (filele 42-44).

Astfel, a fost încălcată repetat măsura de supraveghere a prezentării la serviciul de probaţiune, motiv pentru care condamnatul CV a fost sancţionat cu avertisment ca urmare a neprezentării la data fixată, respectiv la data de 30.07.2018, iar ulterior, deşi au fost efectuate numeroase demersuri de către consilierul de caz, condamnatul a continuat să nu respecte datele fixate pentru a se prezenta la Serviciul de Probaţiune, fără a justifica in mod obiectiv imposibilitatea de prezentare.

De asemenea, nu a comunicat informaţii si documente de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă, afirmând doar că lucrează la o firmă care se ocupă cu instalarea şi repararea ascensoarelor („Ascensoare Sibiu”), fără a dovedi însă aceste susţineri (din verificările efectuate de Serviciul de Probaţiune rezultând că nu figurează încadrat în muncă la această societate) şi nici nu a primit vizitele consilierului desemnat pentru supravegherea sa, în pofida eforturilor făcute de acesta pentru punerea în executare efectivă a sentinţei penale.

Art. 96 alin.1 Cod penal, referindu-se la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevede că în situaţia în care pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

În acelaşi sens, art. 56 alin.1 din Legea nr. 253/2013, în cazul în care constată nerespectarea unora dintre măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite de instanţă pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune verifică motivele care au determinat această nerespectare. Dacă apreciază că nerespectarea s-a făcut cu rea-credinţă, sesizează instanţa, în vederea revocării amânării aplicării pedepsei, dispoziţii legale aplicabile prin analogie şi în situaţia revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, potrivit art. 57 alin.2 din Legea nr. 253/2013.

Art. 583 alin. 1 Cod proc.penală prevede că asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.

Reaua-credinţă a persoanei condamnate rezultă din împrejurarea că atât consilierul de probaţiune, cât şi judecătorul prezentei cauze i-au atras atenţia condamnatului cu privire la consecinţele comportamentului său, fiindu-i acordate mai multe termene în vederea prezentării acestuia şi respectării măsurilor de supraveghere şi a îndeplinirii obligaţiilor impuse prin sentinţa de condamnare, condiţii în care condamnatul s-a prezentat şi şi-a asumat consecinţele acestei conduite, arătând că îşi va revizui conduita şi se va supune măsurilor de supraveghere impuse, însă acesta a continuat să absenteze la termenele fixate spre prezentare la Serviciul de Probaţiune Sibiu, astfel că acesta nu s-a prezentat la termenele fixate.

Având in vedere lipsa unei justificări obiective, temeinice şi dovedite prin documente a imposibilităţii de prezentarea la datele fixate, in conformitate cu prevederile legale, persoana condamnată este sancţionată cu avertisment pentru neprezentarea la datele fixate la serviciul de probaţiune, dar şi pentru neanunţarea schimbărilor survenite in situaţia sa şi nedepunerea documentelor justificative, cu referire la măsurile de supraveghere ( acesta nu a anunţat, in cel mai scurt timp posibil, faptul că a efectuat o deplasare în interes de serviciu la Oradea, astfel cum a afirmat consilierului de caz, care l-a contactat telefonic la data de 16.07.2018).

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, ca măsură de individualizare a reacţiei penale, constă în suspendarea, pe o anumită durată denumită termen de încercare, a executării pedepsei aplicate, cu obligaţia pentru condamnat de a avea o comportare corectă în tot acest timp. Astfel, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este o măsură de politică penală bazată pe încrederea în posibilitatea îndreptării condamnatului şi pe punerea lui la încercare în acest scop, fiind destinată să ducă la realizarea scopului pedepsei fără executarea efectivă a acesteia.

Realizarea măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere nu se reduce la instituirea ei, prin hotărârea instanţei de judecată, ci presupune desfăşurarea raportului juridic special creat prin dispunerea ei, raport în cadrul căruia condamnatul trebuie să aibă, pe toată durata termenului de supraveghere, comportamentul care condiţionează realizarea scopului măsurii.

Raportul juridic penal de constrângere, născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii între stat, pe de o parte, şi infractor, pe de altă parte, este un raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului, ca reprezentant al societăţii, de a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l constrânge să o execute, precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii.

Faptul că neîndeplinirea cu rea-credinţă de către condamnatul care beneficiază de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligaţiilor stabilite prin hotărârea de condamnare atrage pierderea beneficiului suspendării nu schimbă temeiul executării pedepsei, care constă în răspunderea penală a autorului infracţiunii stabilită, ca urmare a finalizării procesului penal, prin hotărârea prin care instanţa a aplicat pedeapsa, ceea ce se schimbă fiind numai modul de executare a acesteia.

 Prin reglementarea cazului de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzut de dispoziţiile de lege anterior menţionate, legiuitorul a urmărit descurajarea persoanelor condamnate care beneficiază de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere de a se sustrage cu rea-credinţă de la executarea măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor stabilite prin hotărârea de condamnare.

În acest sens, sunt exceptaţi de la aplicarea cazului de revocare prevăzut de art. 96 Cod penal condamnaţii a căror rea-credinţă nu este dovedită, în sensul că dovedesc că nu au avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii sau măsuri.

Raportat la cauza de faţă, condamnatul CV şi-a menţinut atitudinea de rea-credinţă în nerespectarea obligaţiilor şi a măsurilor de supraveghere impuse prin hotărârea de condamnare, pe întreg parcursul termenului de supraveghere, înţelegând să adopte o atitudine discreţionară în ceea ce priveşte respectarea măsurilor de supraveghere, fără a putea prezenta motive rezonabile prin care să justifice imposibilitatea de executare, de unde rezultă faptul că nu conştientizează necesitatea revizuirii sistemului de valori, nu manifestă interes pentru executarea pedepsei cu toate obligaţiile sale.

Ca urmare, această conduită a condamnatului este de natură a determina intervenţia riguroasă a instanţei de judecată în aplicarea disp. art. 96 Cod penal, în sensul admiterii cererii de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei formulată de SS privind pe persoana condamnată VCV, urmând a se revoca suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare, la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 44/12.04.2017 a Judecătoriei Sinaia, pronunţată în dosarul nr. 552/310/2016 şi a se dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.

În temeiul disp.art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, inclusiv onorariul apărătorului oficiu, ce se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Domenii speta