Excepţia autorităţii de lucru judecat

Sentinţă civilă 864 din 22.11.2018


Excepţia autorităţii de lucru judecat

Index tematic: Codul de procedură civilă

Legislație relevantă: art. 430 C.pr.civ. şi art. 7 şi art. 11 Legea 165/2013

Rezumatul problemei de drept:

Chiar dacă în dosarul anterior între aceleaşi părţi mai puţin Guvernul României s-au formulat aceleaşi capete de cerere, mai puţin cel subsidiar, în condiţiile în care instanţa s-a pronunţat pe excepţiile lipsei de interes şi a prematurităţii faţă de lipsa hotărârii de guvern de trecere din public în privat, motivare întemeiată şi pe dispoziţiile art. 7 şi art. 11 Legea 165/2013, nu se poate susţine că s-au tranşat definitiv şi nu mai pot face obiectul judecăţii capetele cererii cu referire şi la pârâta Guvernul României şi mai ales capătul de cerere subsidiar

Prin dec. civ. nr. 864/22.11.2018 pronunţată în dosar nr. 547/231/2017 s-a admis apelul declarat de reclamanţi, s-a anulat sent. civ. nr. 5068 din 21 iunie 2018 pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. 547/231/2017, s-a respins excepţia autorităţii lucrului judecat ca neîntemeiată şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În fapt, prin cererea înregistrată la nr. 547/231/2017 la  Judecătoria ..., reclamanții D.G. şi C.C.-S. în contradictoriu cu pârâtele comisiile locale M., V. şi O., Comisia judeţeană ... pentru aplicarea legilor fondului funciar precum şi S.C.D.V.V.O.,, Agenţia Domeniilor Statului şi Guvernul României au solicitat:

-Obligarea ultimelor două pârâte să demareze procedurile legale pentru schimbarea regimului juridic şi trecerea în proprietatea privată a statutului în vederea restituirii în natură a suprafeţei de 50 ha vie aflate în proprietatea statului şi în administrarea pârâtei, S.C.D.V.V.O, comasate pe amplasamentele uneia din localităţile indicate;

-Obligarea pârâtei S.C.D.V.V.O. să predea pârâtei Agenţia Domeniilor Statului respectiv Comisia locală M. terenul respectiv în vederea punerii în posesie de către aceasta din urmă şi emiterii titlului de proprietate de către pârâta Comisia judeţeană ... potrivit deciziei civile nr. 20/2004 a Tribunalului ...;

-Obligarea pârâtelor Comisii la punerea în posesie şi eliberarea titlului potrivit dispoziţiilor hotărârii arătate.

În subsidiar au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate conform deciziei nr.20/2004 asupra unei suprafeţe similare cu vie sau în echivalent arabil (1=4).

În motivarea cererii au arătat că au contestat soluţia comisiilor pentru acordarea de despăgubiri pentru cele 50 ha vie reconstituite, prin decizia civilă nr. 20/2004 pârâta Agenţia Domeniilor Statului fiind obligată să predea Comisiei M. 50 ha vie, cea din urmă să-i pună în posesie iar Comisia Judeţeană ... să le elibereze titlul de proprietate.

Au precizat că ulterior acestea s-au eschivat, prin Protocolul de predare-primire Agenţia Domeniilor Statului predând S.C.D.V.V.O. terenul de 450,01 ha agricol şi neagricol (inclusiv via în discuţie), prima invocând apoi că terenul nu se mai află în deţinerea sa, cea de-a doua că decizia civilă nr. 20/2004 nu-i este opozabilă iar comisiile M. şi comisia judeţană . că nu s-a predat suprafaţa de 50 ha vie către Agenţia Domeniilor Statului.

Au mai susţinut că în aceste condiţii au solicitat (dosar nr. 5165/231/2008 al Judecătoriei ...) disponibilizarea terenului de 50 ha vie, punerea în posesie şi emiterea titlului, că în cursul judecăţii s-au invocat dispoziţiile art. 31 al.3 şi art. 55 Legea 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „G.I.S.”, respectiv că este interzisă trecerea terenurilor din domeniul public în privat fiind indispensabile cercetării dar şi hotărârea nr. 10/2009 a respectivei Academii prin care suprafaţa de 338,91 ha teren în administrarea S.C.D.V.V.O. (şi în subordinea sa ) este necesară cercetării, cererea lor fiind respinsă irevocabil prin sentinţa civilă nr. 7145/2011 a Judecătoriei ....

Deoarece au constatat că S.C.D.V.V.O. a arendat unor terţi care nu face activitate de cercetare suprafeţe din acest teren pe 25 de ani (SC VV SA), prin cererea înregistrată la nr. 1942/231/2014 al Judecătoriei ..., în contradictoriu cu părţile din cauza de faţă mai puţin cu Guvernul României dar în plus cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „G.I.S” au solicitat în temeiul dispozitivului şi considerentelor deciziei civile nr.20/2004 stabilirea obligaţiilor pârâtelor potrivit primelor două capete de cerere ale acţiunii de faţă în temeiul art. 6 al.5 respectiv art. 9 al.1 şi al.3 şi art. 14 Legea 165/2013 invocând încheierea respectiv emiterea ulterioară hotărârii a protocolului şi a hotărârii nr.10/2009.

Au mai susţinut că în respectiva judecată au invocat concluziile raportului de expertiză Cristea Dănuţ efectuate în dosarul 5165/231/2008 respectiv terenurile vie identificate pe teritoriul administrativ J. O. şi V. (în administrarea S.C.D.V.V.O. şi care au făcut obiectul protocolului) şi care însumează 50 ha.

Au precizat că în ultima judecată, prin sentinţa civilă nr. 4806/2016 s-au admis excepţiile invocate din oficiu de către instanţă, primul capăt de cerere fiind respins motivat de faptul că demersul solicitat prin acesta poate fi realizat doar de Guvern prin hotărâre şi nu de către Agenţia Domeniilor Statului iar cel de-al doilea capăt de cerere ca prematur cât timp terenul nu a fost trecut din public în privat prin actul de mai sus.

Au mai susţinut că apelul declarat a fost respins prin decizia civilă nr.148/2016, Tribunalul ... motivând şi că în condiţiile în care cele 50 ha nu sunt individualizate nu pot face excepţie de la termenele şi procedurile stabilite prin Legea 165/2013 inclusiv termenul de 1 ian.2017 şi ordinea de preferință de la art. 12.

Cum termenele s-au epuizat dar în continuare dispoziţiile Deciziei nr. 20/2004 nu au fost executate, au solicitat admiterea cererii de faţă invocând principiul prevalenţei restituirii în natură (art.2 lit.a Legea 165/2013) şi întemeindu-şi cererea pe dispoziţiile art. 6 al.5, art.11 al.1-2 şi art. 12 al.1 lit. b-c Legea 165/2013 şi art. 9 al.2 lit. d şi al.3 lit. b din normele de aplicare ale acesteia.

La 3.05.2017 pârâta Comisia locală V. (fila 106) a depus întâmpinare invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive iar pe fond, motivat, respingerea cererii ca neîntemeiate.

La 7.03.2017 pârâta S.C.D.V.V.O. a depus întâmpinare solicitând introducerea în cauză a Ministerului Finanțelor Publice în calitate de proprietar al terenurilor potrivit HG 27/2006 şi invocând excepţiile: lipsei calităţii procesuale pasive faţă de dispoziţiile art. 6 al.1 şi 9 al.2 Cod civil, aceasta fiind constatată şi prin sentinţa civilă nr. 2630/2007; inadmisibilității cererii faţă de dispoziţiile art. 7 al.1 şi 9 Legea 165/2013 şi a autorităţii lucrului judecat a sentinţei civile nr. 4806/2016, între cele două existând identitate de obiect, părţi şi cauză.

Pe fond faţă de dispoziţiile art. 31 al.2-3 Legea 45/2009, art. 136 din Constituţie, art. 5 al.2 Legea 18/1991, art.9-10 Legea 1/2000 şi art. 11 Legea 213/1998 a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată susţinând că terenul aparţine proprietăţii publice a statului şi este indispensabil cercetării neputând face obiectul reconstituirii iar în plus că nu s-a dovedit că pârâta comisia locală V. nu deţine teren disponibil.

La data de 9 martie 2017 intimata Comisia Judeţeană V a depus întâmpinare (fila 123) invocând excepţia prematurităţii cererii faţă de aceasta în condiţiile în care celelalte părţi nu şi-au îndeplinit obligaţiile.şi solicitând respingerea cererii ca neîntemeiate faţă de aceasta deoarece a emis hotărârile nr. 190/2006, 187/2007 şi 288/2008 ultima anulată prin hotărârea judecătorească).

La 13 martie 2017 (fila 127) pârâta Agenţia Domeniilor Statului a depus întâmpinare invocând excepţiile autorităţii lucrului judecat a sentinţei civile nr. 4806/2015 a Judecătoriei ..., a prematurităţii raportat la art. 6, 9 şi 14 în condiţiile în care trecerea din public în privat se face prin Hotărâre de Guvern, termenul prevăzut de art. 11 al.1 Legea nr. 165/2013 a fost prorogat până la 1.01.20018 precum şi a lipsei calităţii procesuale pasive, raportat la art. 4 Legea 268/2001 şi art. 9 HG nr. 626/2001 dar şi art. 5 şi 10 HG 890/2005, aceasta neavând atribuţii în reconstituirea dreptului de proprietate iar pe fond cerând motivat respingerea cererii.

La data de 13 martie 2017 (fila 138) pârâtul Guvernul României a depus întâmpinare invocând excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi implicit a interesului reclamanţilor (nefiind titulari ai dreptului reconstituit şi nejustificând interes la data formulării pretenţiei) dar şi a lipsei calităţii procesuale pasive deoarece nu-i este opozabilă nici o obligaţie întemeiată pe legea reparatorie.

Cu privire la primul capăt de cerere a solicitat obligarea reclamanţilor să-şi precizeze concret pretenţia care trebuie valorificată pe calea contenciosului şi în raport de care urmează a fi analizată competenţa materială a instanţei şi/sau admisibilitatea cererii.

La 10 aprilie 2017 (fila 171) reclamanţii au depus răspuns la întâmpinarile formulate de pârâtele Agenţia Domeniilor Statului, Comisiile locale V. şi S.C.D.V.V.O., solicitând respingerea excepţiilor invocate de acestea.

La 15.06.2017 (fila 193) reclamanţii în contradictoriu cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „G.I.S.” a cărei citare în cauză a solicitat-o, a invocat în temeiul Legii 554/2004 excepţia de nelegalitate a hotărârii nr.10 din 4.02.2009 în parte respectiv cu privire la declararea ca indispensabilă pentru activitatea de cercetare a suprafeței de 338,91 ha aflată în administrarea S.C.D.V.V.O. motivat de faptul că infirmă efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile anterioare (decizia civilă nr. 20/2004 a Tribunalului ...).

La termenul din 7.09.2017, avându-se în vedere excepţia de nelegalitate invocată şi solicitarea pârâtei S.C.D.V.V.O. din întâmpinare s-a dispus introducerea în cauză în calitate de pârâte a Ministerului Finanţelor Publice şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „G.I.S.”.

La 12.10.2017 pârâta Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „G.I.S.” a depus întâmpinare (fila 19 vol.II) solicitând motivat respingerea excepţiei de nelegalitate a hotărârii nr. 10/2009 ca inadmisibilă şi lipsită de interes iar în subsidiar ca neîntemeiată.

La 19.10.2017 pârâta Ministerul Finanţelor Publice prin DGRFP Galați a depus întâmpinare invocând excepțiile lipsei calității procesuale pasive din perspectiva dispozițiilor HG 34/2009 și a puterii lucrului judecat solicitând analizarea acestora împreună şi raportat la faptul că prin încheierea din 28.10.2014 pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. 1942/231/a1 definitivă prin decizia civilă nr. 13/2015 a Tribunalului ... (în primul ciclu de judecată al dosarului indicat) chestiunea a fost supusă judecăţii în contradictoriu cu aceleaşi părţi stabilindu-se că în procesele de fond funciar Statul, prin acesta, nu are calitate procesuală interesând în procedura de retrocedare doar persoana deţinătorului.

Referitor la excepţia de nelegalitate a hotărârii nr.10/2009 invocată de reclamanţi a susţinut că nu se justifică a fi soluţionată în contradictoriu cu acesta iar cererea de introducere în cauză formulată de S.C.D.V.V.O. este neîntemeiată.

La 16.11.2017 instanţa a pus în discuţie soluţionarea excepţiei de nelegalitate şi a restului excepţiilor invocate de părţi, la 29.11.2017 s-a dispus repunerea pe rol a cauzei pentru completarea probatoriilor faţă de dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 44/2017 iar la 31.05.2018 s-a dat din nou părţilor cuvântul pe excepţii.

Prin sentinţa civilă nr. 5068/21.06.2018 judecătoria ... a admis excepţia puterii lucrului judecat invocată de intimatul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi pe cale de consecinţă a respins acţiunea pentru puterea lucrului judecat lăsând nesoluţionate celelalte excepţii.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a pornit de la motivarea excepţiei puterii lucrului judecat invocată de pârâta Ministerului Finanţelor Publice în cercetarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acesteia raportat la încheierea din 28.10.2014 a Judecătoriei ... definitivă prin decizia civilă nr. 13/2015 a Tribunalului ... pronunţată în dosarul nr. 1942/231/2014/a1.

În considerente în motivarea reţinerii ca întemeiate a excepţiei puterii lucrului judecat prima instanţă se raportează la sentinţa civilă nr. 7145/2011 a Judecătoriei ... definitivă şi irevocabilă prin care se respinsese ca neîntemeiată cererea petenţilor în contradctoriu cu comisiile pentru aplicarea legilor fondului funciar, S.C.D.V.V.O. şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „G.I.S.” pentru disponibilizarea suprafeţelor de 50 ha vie, punerea în posesie şi emiterea titlului şi la sentinţa civilă nr. 4806/2015 a Judecătoriei ... definitivă şi irevocabilă prin care se respinsese cererea petenţilor în contradictoriu cu aceleaşi părţi şi cu capetele de cerere arătate anterior ca lipsită de interes respectiv ca prematură, prin prima soluţie reţinându-se că vechiul amplasament este ocupat iar prin cea de-a doua că nu există emisă hotărâre de guvern.

A conchis prima instanţă că în condiţiile în care reclamanţii nu şi-au exprimat opţiunea pentru a primi teren pe alte amplasamente libere limitrofe, nu mai pot repune în discuţie dreptul lor în alt litigiu chiar dacă nu există tripla identitate prevăzută de art. 430 al.1-2 Cod pr. civ. însă urmărind acelaşi scop respectiv restituirea pe un amplasament situat în incinta S.C.D.V.V.O..

A apreciat prima instanţă că în aceste condiţii nu se mai impune soluţionarea excepţiilor prematurităţii invocate de Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Judeţeană V, a lipsei calităţii procesuale pasive invocate de Comisia Locală V şi de S.C.D.V.V.O. şi a inadmisibilităţii cererii invocată de cea din urmă.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel în termen reclamanţii D.G. şi C.C.S.  criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală motivat de faptul că în mod greşit prima instanţă (prin sintetizarea motivelor amplu expuse):

1.A soluţionat excepţia puterii lucrului judecat în rezolvarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive într-un cadru mult mai larg decât acela invocat de Ministerul Finanţelor Publice tratând-o ca şi cum s-ar fi referit la fondul cauzei şi nu doar la calitatea procesuală a Statului Român.

2.A reţinut puterea lucrului judecat a sentinţei civile nr. 7145/2011 în condiţiile în care cadrul legal aplicabil cauzei de faţă este reprezentat de Legea 165/2013 cele două cereri având deci altă cauză juridică iar în plus a refuzat să analizeze obiectul cererii subsidiare de punere în posesie pe alte terenuri vie, decât acelea deţinute de Staţiune sau pe teren arabil în echivalent.

3.A reţinut puterea lucrului judecat a sentinţei civile nr. 4806/2015 deşi în această instanţă s-a pronunţat pe excepţia prematurităţii, termenele fiind oricum epuizate cu referire la cauza de faţă iar pe de altă parte fiind oricum declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 44/2017 a Curţii Constituţionale România.

4.A încălcat puterea lucrului judecat a deciziei 20/2004 a Tribunalului ... care a obligat autorităţile la restituirea în natură considerând că reclamanţii nu mai pot exercita nici o acţiune urmare căruia hotărârea judecătorească să fie pusă în aplicare.

La 17.09.2018 intimata Agenţia Domeniilor Statului a depus întâmpinare (fila 45) solicitând verificarea calităţii de reprezentant legal al semnatarului apelului, formulând apărări pe fondul cererii introductive de instanţă şi solicitând menţinerea soluţiei ca fiind temeinică şi legală.

La 20.09.2018 intimatul Ministerul Finanţelor Publice a depus întâmpinare (fila 53) solicitând respingerea apelului ca nefondat motivat de faptul că prin hotărârea atacată se recunoaşte puterea de lucru judecat a încheierii din 28.10.2014 a Judecătoriei ... pronunţată în dosarul nr. 1942/231/2014/a1 prin care se stabilea că acesta nu are calitate procesuală pasivă.

La 24.09.2018 intimata Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „G.I.S.” a depus întâmpinare (fila 58) formulând apărări pe fondul cauzei şi solicitând respingerea apelului ca nefondat, deoarece puterea lucrului judecat a hotărârilor anterioare a fost corect reţinută.

La 25.09.2018 intimata Comisia Judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar a depus întâmpinare (fila 63) susţinând că în mod corect prima instanţă a reţinut puterea lucrului judecat a hotărârilor anterioare şi invocând prematuritatea pretenţiilor faţă de aceasta.

La 26.09.2018 intimatul Guvernul României a depus întâmpinare (fila 67) invocând lipsa calităţii sale procesuale în cauzele cu obiect întemeiat pe dispoziţiile legilor reparatorii şi solicitând respingerea apelului ca nefondat.

La 27.09.2018 apelanţii au depus răspuns la întâmpinare cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant convenţional a avocatului acestora invocând împuternicirea avocaţială depusă şi dispoziţiile art. 3 Legea 51/1995 şi art. 239 din Statut.

La 2.10.2018 (fila 106) intimata S.C.D.V.V.O. a depus întâmpinare solicitând respingerea apelului ca nefondat motivat de faptul că, soluţia primei instanţe este temeinică şi legală principiul autorităţii lucrului judecat corespunzând necesităţii de stabilitate juridică şi ordine socială respectiv fiind interzisă readucerea în faţa instanţelor a unei chestiuni litigioase deja rezolvate.

Apelul este fondat.

Examinând actele şi lucrările dosarului pe linia criticilor formulate în raport de dispozitivul şi considerentele hotărârii atacate, a apărărilor susţinute de pârâtele-intimate şi faţă de dispoziţiile legale incidente în cauză se reţin următoarele:

I.Referitor la solicitarea verificării calităţii de reprzentant al apelanţilor al semnatarului apelului, chestiunea a fost tranşată potrivit motivării din încheierea de şedinţă.

II.În ceea ce priveşte apelul, se constată că într-adevăr, deşi potrivit dispozitivului prima instanţă s-a pronunţat pe excepţia puterii lucrului judecat pretins invocată de pârâtul Ministerul Finanţelor Publice.pe care a admis-o şi a respins acţiunea ca atare lăsând nesoluţionate restul excepţiilor prin consioderente se argumentează admisibilitatea excepţiei autorităţii (puterii) lucrului judecat invocată de pârâtele Agenţia Domeniilor Statului şi S.C.D.V.V.O. cu privire la sentinţa civilă nr. 4806/2015 a Judecătoriei ... pronunţată în dosarul nr. 1942/2014 şi din oficiu şi a sentinţei civile nr. 7145/2011 pronunţată în dosarul nr. 5165/231/2018.

Soluţia instanţei este contradictorie deoarece astfel cum se arăta pe larg anterior pârâta Ministerul Finanţelor Publice invocase autoritatea de lucru judecat a încheierii din 28.10.2014 din dosar nr. 1942/231/2014 definitivă prin care se respinsese cererea formulată de către S.C.D.V.V.O. de arătare a titularului dreptului în soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român prin Minister invocată faţă de cererea de introducere în cauză de către S.C.D.V.V.O., or prima instanţă face referiri în considerente la puterea de lucru judecat a hotărârilor arătate şi pusă în discuţie de alte părţi sau din oficiu şi care vizează fondul cauzei.

În aceste condiţii în analizarea motivelor de apel se constată că în realitate excepţia puterii lucrului judecat invocată de Ministerul Finanţelor Publice în soluţionarea celei vizându-i calitatea procesuală nu a fost soluţionată iar aceea vizând fondul cererii reclamantelor a fost rezolvată greşit.

În sensul ultimei analize faţă de captele de cerere astfel cum au fost anterior prezentate, temeiul juridic şi părţile din cauza de faţă nu se poate reţine că prin sentinţa civilă nr. 7145/2011 a Judecătoriei ... prin care se respingea plângerea motivat că pe raza V. există teren disponibil iar via aflată la S.C.D.V.V.O. este exclus a fi atribuită cât timp nu a fost trecută din domeniul public în cel privat al statului s-au tranşat toate solicitările care să împiedice judecata restului excepţiilor nesoluţionate, a fondului şi a capătului de cerere subsidiar cu atât mai mult cu cât prin încheierea din 7.07.2014 a Judecătoriei ... pronunţată în dosarul ulterior nr. 1942/231/2014 s-a respins definitiv excepţia autorităţii lucrului judecat invocată de S.C.D.V.V.O. a hotărârii indicate.

De asemenea, chiar dacă în dosarul nr.1942/231/2014 între aceleaşi părţi mai puţin Guvernul României s-au formulat aceleaşi capete de cerere, mai puţin cel subsidiar, prin sentinţa civilă nr.4806/24.09.2015 instanţa s-a pronunţat pe excepţiile lipsei de interes şi a prematurităţii faţă de lipsa hotărârii de guvern de trecere din public în privat, motivare completată prin decizia civilă nr. 146/2016 cu prevederile art. 7 şi art. 11 Legea 165/2013, nu se poate susţine că s-au tranşat definitiv şi nu pot face obiectul judecăţii capetele cererii de faţă cu referire şi la pârâta Guvernul României şi mai ales capătul de cerere subsidiar.

La formularea ultimei concluzii se are în vedere şi apărarea apelanţilor cu privire la declararea neconstituționalității art. 7 al.1 şi art. 11 al.1 (termen 1 ian. 2018) ale Legii 165/2013.

Considerând toate cele expuse şi constatând că prima instanţă a soluţionat greşit cauza pe excepţia autorităţii (puterii) lucrului judecat din cele două perspective analizate nu s-a pronunţat asupra restului excepţiilor astfel cum au fost indicate şi funcţie de acestea nu a rezolvat fondul cererilor principale şi în măsura în care se impune capătul de cerere subsidiar, în temeiul art. 480 al.3 Cod pr. civ. se va admite apelul, se va anula sentinţa, se va respinge ca neîntemeiată excepţia puterii lucrului judecat şi faţă de solicitarea expresă a apelanţilor se va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Se impun sublinierile că în categoria excepţiilor pe care prima instanţă în primul ciclu de judecată nu le-a soluţionat se include şi aceea invocată de pârâta Ministerul Finaţelor Publice dar şi că Tribunalul a constatat că excepţia autorităţii lucrului judecat invocată de pârâta Agenţia Domeniilor Statului şi S.C.D.V.V.O., a fost greşit admisă (indirect, potrivit considerentelor sentinţei).