Divort

Sentinţă civilă 1185 din 12.12.2018


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1185

Şedinţa publică din 12.12.2018

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamanta BA, în contradictoriu cu pârâtul BAM, având ca obiect divorţ.

La apelul nominal se prezintă, pentru reclamantă, av. MAM, prezent pârâtul, asistat de av. CBL.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, procedând la verificarea competenţei, în temeiul dispoziţiilor art. 131 alin. 1 Cod procedură civilă, raportat la art. 914 din acelaşi cod, instanţa stabileşte că este competentă general, material şi teritorial să judece pricina de faţă.

Reprezentanta reclamantei depune la dosar, în copie, confirmarea de înregistrare a reclamantei, conform Legii federale privind evidența persoanelor din Germania, eliberată de Serviciul de Evidență a Persoanelor din cadrul comunei …, pentru a justifica lipsa acesteia la termenul de astăzi, arătând, totodată, că față de poziția procesuală exprimată de pârât prin întâmpinare înțelege să-și precizeze aciunea, în sensul că solicită desfacerea căsătoriei prin acord.

Nemaifiind alte cereri şi probe de administrat în cauză, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra fondului.

Reprezentanta reclamantei solicită admiterea cererii aşa cum a fost ea formulată și precizată, fără cheltuieli de judecată.

Pârâtul, prin reprezentant, pune concluzii în același sens.

În baza art. 394 Cod procedură civilă se declară închise dezbaterile în fond şi se reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sânnicolau Mare la data de 13.09.2018 sub dosar nr. … reclamanta BA, în contradictoriu cu pârâtul BAM, a solicitat desfacerea căsătoriei încheiate între părți la data de 12.09.2015, în loc. …, înregistrată sub nr. 26/2015, din vina exclusivă a pârâtului, precum și reluarea numelui avut înainte de căsătorie, acela de „…”, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii formulate reclamanta a arătat că părțile s-au căsătorit în anul 2015, iar din căsătorie nu au rezultat copii. De aprox. un an de zile, datorită jignirilor pe care soțul i le adresează, a certurilor pe care le provoacă, fiind rece și nepăsător față de ea, relația de familie nu mai este una normală, fiind total deteriorată, impunându-se desfacerea căsătoriei.

În drept, a invocat art. 373 lit. c) și art. 383 alin. 2 Cod civil, precum și art. 914-934 Cod procedură civilă.

Pârâtul, prin întâmpinare, s-a declarat de acord cu desfacerea căsătoriei și cu reluarea de către reclamantă a numelui avut anterior.

La termenul de judecată din data de 12.12.2018 reclamanta și-a precizat acțiunea în sensul că solicită desfacerea căsătoriei prin acord.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, părţile s-au căsătorit la data de 12.09.2015, în faţa ofiţerului de stare civilă din cadrul Primăriei …, căsătoria fiind înregistrată în Registrul de stare civilă sub nr. …, din relaţia lor de căsătorie nerezultând copii.

Având în vedere că soţii au fost de acord cu desfacerea căsătoriei lor, art. 373 lit. a) din Codul civil prevăzând că divorţul poate avea loc, printre altele, prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ, reţinând, în principal, faptul că părţile nu se mai înţeleg, dar şi lipsa afecţiunii dintre soţi, instanţa urmează să admită cererea formulată şi precizată de reclamantă şi să dispună desfacerea căsătoriei acestora prin acord. Totodată, instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, conform art. 383 alin. 3 Cod civil.

Nepunându-se problema acordării cheltuielilor de judecată,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată şi precizată de reclamanta BA, CNP …, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat…, în loc. …, str. …, în contradictoriu cu pârâtul BAM, CNP … cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat .., în loc. …, str…., având ca obiect divorţ.

Desface căsătoria încheiată între părţi şi înregistrată în Registrul stării civile al Primăriei …, sub nr. …, prin acord.

Dispune ca reclamanta să reia numele purtat anterior încheierii căsătoriei, şi anume acela de „…”.

Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 12.12.2018.