Rezoluţiune contract. Excepţia tardivităţii. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Vicii ascunse.

Sentinţă civilă 469 din 16.04.2018


Potrivit art. 1709 Cod civil, cumpărătorul trebuie să aducă la cunoştinţa vânzătorului viciile ascunse ale utilajului în termen de două zile lucrătoare de la descoperirea acestora. În cazul depăşirii acestui termen, cumpărătorul este decăzut din dreptul de a solicita rezoluţiunea vânzării.

Faţă de dispoziţiile art. 2.531 alin. 1 lit. a Cod civil, termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 2.517 Cod civil, începe să curgă, pentru viciile ascunse, de la împlinirea unui an de la data predării bunului.

Referitor la întreruperea prescripţiei la data când utilajul a fost returnat pârâtei pentru repararea şi aducerea acestuia la standardele indicate de producător, potrivit art. 2.537 pct. 1 Cod Civil, instanţa reţine că la data preluării în service a utilajului nu a fost întreruptă prescripţia, având în vedere că nu s-a făcut dovada că pârâta a recunoscut că are vreo culpă în ceea ce priveşte defecţiunile constatate.

Sentinţa civilă nr. 469/16.04.2018 a Tribunalului Caraş-Severin, Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa pronunţată, Tribunalului Caraş-Severin a admis excepţia tardivităţii cererii având ca obiect rezoluţiunea contractului de construcţie utilaj nr. F06 încheiat la data de 15.10.2012, invocată de pârâtă, a respins ca tardiv formulată cererea reclamantei  având ca obiect rezoluţiunea contractului de construcţie utilaj nr. F06 încheiat la data de 15.10.2012 între Foraj Expert SRL şi Geostud SRL, a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiunea în pretenţii invocată de pârâta Foraj Expert SRL şi a respins ca prescrisă acţiunea în pretenţii formulată de reclamanta Geostud SRL împotriva pârâtei Foraj Expert SRL.

Tribunalul a reţinut că, prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Caraş-Severin, sub nr. 4764/115/2017, la data de 28.12.2017, reclamanta SC GEOSTUD SRL a chemat în judecată pârâta SC FORAJ EXPERT SRL, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună rezoluţiunea vânzării ce a făcut obiectul contractului de prestări servicii nr. F06/15.10.2012 contractul, pentru executarea şi predarea „la cheie” cu materiale proprii, o construcţie de utilaj MINIMOTO în continuare numit utilaij, având destinaţia foraj şi carotaj; obligarea pârâtei la restituirea sumei de ….. lei, la care se adaugă dobânda legală de la data rămânerii definitive a sentinţei şi până la plata integrală, reprezentând valoarea de achiziţie a utilajului, aşa cum s-a convenit prin contract; obligarea pârâtei la plata sumei de …. lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform art. 7.1 din contract, la valoarea contractului de … lei. Perioada pentru care s-au calculat penalităţi de întârziere conform contractului, este de la 18.11.2014, când s-a restituit utilajul pârâtei pentru reparaţii, până la data când pârâta a predat reclamantei utilajul reparat necorespunzător, adică data de 22.06.2017;  obligarea pârâtei la plata daunelor materiale în cuantum de …. lei, cauzate prin executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate de pârâtă conform contractului; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru şi eventualele cheltuieli pentru asigurarea reprezentării reclamantei, ocazionate cu soluţionarea prezentei cauze.

Pârâta a depus întâmpinare, invocând excepţiile tardivităţii acţiunii în rezoluţiune şi prescripţiei dreptului la pretenţii băneşti.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii cererii având ca obiect rezoluţiunea contractului de construcţie utilaj nr. F06 încheiat la data de 15.10.2012, instanţa a reţinut că  potrivit art. 1709 Cod civil:

„Denunţarea viciilor.

(1) Cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la cunoştinţa vânzătorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere măsura prevăzută la art. 1.710 alin. (1) lit. d).” (rezoluţiunea vânzării)

„(2) În cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul prevăzut la alin. (1) este de două zile lucrătoare.”

În consecinţă cumpărătorul trebuie să aducă la cunoştinţa vânzătorului viciile ascunse ale utilajului în termen de două zile lucrătoare de la descoperirea acestora. În cazul depăşirii acestui termen, cumpărătorul este decăzut din dreptul de a solicita rezoluţiunea vânzării.

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta Geostud SRL în calitate de cumpărător a susţinut că a achiziţionat utilajul în cauză la data de 24.04.2013, conform procesului verbal de recepţie finală înregistrat la nr. 72/24.04.2013 şi începând cu această dată utilajul a fost folosit o singură dată pe un amplasament situat în Târgu Jiu, unde, independent de voinţa sau acţiunile reclamantei, a cedat la primul foraj, deşi se află în perioada de garanţie. Reclamanta a învederat instanţei că, după repetate şi insistente demersuri, nu a putut contacta pârâta pentru a face reparaţiile necesare, motiv pentru care a încercat să efectueze reparaţiile necesare pe cont propriu. Nereuşind să repare utilajul, la insistentele reclamantei, pârâta a preluat  utilajul abia după aproximativ 1 (un) an şi 7 (şapte) luni, adică în data de 18.11.2014, pentru realizarea reparaţiilor necesare şi aducerea acestuia la caracteristicile tehnice specificate de producător, în baza cărora reclamanta a fost determinată să achiziţioneze utilajul în cauză. De asemenea în răspunsul la întâmpinare (fila 281 dosar) reclamanta a arătat că „a descoperit că utilajul nu funcţionează în parametrii indicaţi de producător imediat după data predării acestuia reclamantului – 24.04.2013”.

În ceea ce priveşte data la care reclamanta, în calitate de cumpărător, a adus la cunoştinţa pârâtei, în calitate de vânzător, viciile ascunse ale utilajului achiziţionat, din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

La data de 23.08.2013 s-a întocmit prima fişă de service (fila 179 dosar) în care la „defect semnalat” s-a menţionat „se doreşte modificarea parametrilor de operare”. Data ieşirii din service a fost 12.09.2013, când s-a precizat  că starea utilajului a fost „foarte bună/ a fost făcută proba prin foraj în prezenţa angajaţilor societăţii beneficiare”.

Înainte de această dată, situată la 4 luni de la data predării utilajului, nu există însă înscrisuri care să confirme susţinerile reclamantei în conformitate cu care a sesizat imediat după predare faptul că utilajul nu funcţionează corespunzător, având vicii ascunse.

Nu poate fi reţinută nici susţinerea reclamantei în conformitate cu care în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. art. 1709 alin. 3 Cod civil în conformitate cu care:

 „(3) Atunci când viciul apare în mod gradual, termenele prevăzute la alin. (1) încep să curgă din ziua în care cumpărătorul îşi dă seama de gravitatea şi întinderea viciului.”

Astfel, în răspunsul la întâmpinare reclamanta a susţinut că şi-a data seama de gravitatea şi întinderea viciului la data de 23.06.2017, adică după mai mult de 4 ani de la achiziţionarea acestuia, deşi iniţial, prin cererea de chemare în judecată a arătat că „începând cu data predării (24.04.2013) utilajul a fost folosit o singură dată pe un amplasament situat în Târgu Jiu, unde, independent de voinţa sau acţiunile reclamantei, a cedat la primul foraj, deşi se află în perioada de garanţie”. Este puţin probabil că, deşi susţine că nu a putut folosi deloc utilajul, reclamanta şi-a dat seama de viciile acestuia după 4 ani de la predare.

În consecinţă, având în vedere că reclamanta nu a făcut dovada susţinerilor sale, instanţa a reţinut că aceasta a depăşit termenul prevăzut de art. 1.709 alin. 2 Cod civil, astfel că, faţă de disp. art. 1.709 alin. 1 Cod civil, admiţând astfel excepţia tardivităţii cererii având ca obiect rezoluţiunea contractului de construcţie utilaj nr. F06 încheiat la data de 15.10.2012 şi respingând tardiv formulată cererea reclamantei Geostud SRL având ca obiect rezoluţiunea acestui contract.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei având ca obiect pretenţii, instanţa a analizat cu prioritate excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtă.

Conform art. 2.531 alin. 1 lit. a Cod civil:

„(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, prescripţia dreptului la acţiune pentru viciile ascunse începe să curgă:

a) în cazul unui bun transmis sau al unei lucrări executate, alta decât o construcţie, de la împlinirea unui an de la data predării ori recepţiei finale a bunului sau a lucrării”.

Faţă de aceste dispoziţii legale, ambele părţi au fost de acord că termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 2.517 Cod civil a început să curgă de la data de 24.04.2014, când s-a împlinit un an de la data predării bunului.

Reclamanta a susţinut însă că termenul de prescripţie al dreptului la acţiunea în pretenţii nu s-a împlinit la data de 24.04.2017, fiind întrerupt din data de 18.11.2014, când utilajul a fost returnat pârâtei pentru repararea şi aducerea acestuia la standardele indicate de producător. Astfel, reclamanta a invocat cazul de întrerupere a prescripţiei prevăzut de art. 2.537 pct. 1 Cod Civil, în conformitate cu care „prescripţia se întrerupe printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, în orice alt mod, a dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia.”

Analizând susţinerile reclamantei instanţa reţine că la data de 18.11.2014 aceasta a formulat o cerere de intrare în service a utilajului (fila 206 dosar) pentru „diagnosticare şi eventuale reparaţii” iar în fişa de service (fila 60 dosar) pârâta a consemnat că defectele constatate au fost cauzate de „operare necorespunzătoare”.

În consecinţă nu se poate reţine că la data preluării în service a utilajului (18.11.2014) a fost întreruptă prescripţia, având în vedere că nu s-a făcut dovada că pârâta a recunoscut că are vreo culpă în ceea ce priveşte defecţiunile constatate.