Plasament

Sentinţă civilă 3323 din 29.11.2018


Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin este reprezentat de procuror …

S-a luat în examinare  cererea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin împotriva pârâţilor …,  …având ca obiect plasament.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică pentru reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin se prezintă consilier juridic … care depune la dosar delegaţie de reprezentare, se prezintă pârâţii …personal, lipsă fiind pârâta ….

Procedura  de citare a părţilor legal îndeplinită.

După deschiderea dezbaterilor şi verificarea actelor şi lucrărilor de la dosar, în îndeplinirea obligaţiei prevăzută de dispoziţiile art.131 alin.1 NCPC,  instanţa, verificând competenţa acesteia din punct de vedere general, material şi teritorial, constată că este competentă general, material şi teritorial să judece pricina în temeiul dispoziţiilor art. 95 pct.4 NCPC, coroborate cu dispoziţiile art.133 din Legea nr. 272/2004.

În temeiul art.238 alin.1 NCPC, instanţa pune în discuţie estimarea duratei cercetării procesului.

Reprezentantul reclamantei, consilier ..., consideră că procesul poate fi soluţionat la acest termen de judecată.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, procuror ..., consideră că procesul poate fi soluţionat la acest termen de judecată.

În temeiul art.238 alin.1 NCPC, instanţa estimează că cercetarea procesului se poate încheia la acest termen de judecată.

Instanţa procedează la ascultarea tânărului ... a cărui declaraţie este consemnată în interogatoriul ataşat la dosarul cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, în temeiul art.244 alin.1 NCPC, instanţa declară cercetarea procesului încheiată şi, cu acordul părţilor prezente, fixează termen azi pentru dezbaterea fondului.

În temeiul art.244 alin.3 NCPC, instanţa acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul  reclamantei Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, consilier juridic …, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

Pârâta … arată că nu renunţă la a acorda îngrijire tânărului în cauză, indiferent de plata banilor acordaţi până în prezent.

Reprezentantul Ministerului Public, procuror …, pune concluzii de admitere a cererii de chemare în judecată în sensul acordării în continuare a protecţiei speciale, prin instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului, faţă de tânărul …, pe toată durata continuării studiilor şcolare, dar fără ca acesta să depăşească vârsta de 26 de ani, la pârâta … în calitate de asistent maternal profesionit.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Caraş-Severin sub nr. 2734/115/2018 la data de 12.10.2018,  reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a chemat în judecată pârâţii …,  solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului instituite anterior, faţă de tânărul …, la asistentul maternal profesionist …, potrivit Sentinţei civile nr. 2747/19.10.2005 a Tribunalului Caraş-Severin; acordarea în continuare a protecţiei speciale, prin instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului, faţă de tânărul …, pe toată durata continuării studiilor şcolare, dar fără ca acesta să depăşească vârsta de 26 de ani, la numita …, precum şi acordarea în continuare a alocaţiei lunare de plasament aferente; menţinerea obligaţiei numitei … la prestarea unui număr de 30 de ore lunar de muncă, acţiuni sau lucrări de interes local, pe raza localităţii de domiciliu/reşedinţă, obligaţie stabilită potrivit sentinţei civile nr. 2332/12.1 2016 a Tribunalului Caraş-Severin; stabilirea domiciliului tânărului … Ia numita …, persoană care are domiciliul în …

În motivarea cererii se arată că în fapt, tânărul … s-a născut la data …şi provine din relaţiile întâmplătoare ale numitei ….

Prin sentinţa civilă nr. 2747/19.10.2005, Tribunalul Caraş-Severin a dispus instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului, faţă de copilul …, la asistentul maternal profesionist ….

Ulterior, potrivit sentinţei civile nr. 2332/12.10.2016, Tribunalul Caraş-Severin a dispus obligarea pârâtei … la prestarea unui număr de 30 de ore lunare de muncă, acţiuni sau lucrări de interes local, pe raza localităţii de domiciliu/reşedinţă.

Tânărul …, prin cererea sa, document înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin sub nr. 27788/21.09.2018, solicită acordarea în continuare a măsurii de protecţie specială a plasamentului la numita …, pe toată durata continuării studiilor şcolare, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Potrivit declaraţiei numitei …, document înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin sub nr. 27793/21.09.2018, aceasta declară că este de acord să asigure în continuare ocrotirea tânărului ….

Prin adeverinţa nr. 6992/21.09.2018 a Colegiului Naţional "Mircea Eliade" Reşiţa, rezultă faptul că tânărul …, anul şcolar … învăţământ liceal, curs de zi.

Reclamanata arată că, potrivit punctului de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, exprimat în cuprinsul adresei nr. 9723/DGPDC/SM/so/l 8.07.2018, în situaţia tinerilor care au împlinit vasta de 18 ani, "necesitatea asigurării creşterii, îngrijirii şi educării, necesare dezvoltării armonioase a acestora" de către un asistent maternal profesionist poate intra în contradicţie cu capacitatea deplină a acestuia de a lua decizii cu privire la persoana sa, în condiţiile în care potrivit legii are capacitate deplină în acest sens.

Astfel se apreciază că pentru aceşti beneficiari legea prevede ca ei să poată beneficia de "protecţia specială prevăzută de Legea nr. 272/2004 până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu", aceasta putând fi prelungită în condiţiile art. 55 alin. 2 şi 3 din acelaşi text de lege.

Se mai arată ca potrivit prevederilor art. 1 din HG 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, "asistent maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile prezentei hotărâri, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau încredinţare."

De asemenea arată  că potrivit aceluiaşi punct de vedere plasamentul la o persoană sau familie poate fi considerată modalitatea de asigurare a continuităţii protecţiei speciale a tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani şi care a solicitat aplicarea precedurilor art. 55 alin. 2 şi 3 din textul de lege anterior menţionat.

Urmare celor anterior menţionate, precum şi raportul nr. IXA/13801/03.10.2018 şi respectiv planului individualizat de protecţie nr. IXA/13793/03.10.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin - Serviciul Management de Caz pentru copil -Compartimentul Asistenţă Maternală privind situaţia tânărului …,reclamanta solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

În drept,  art. 55 alin. 2, art. 67 alin. 2, art. 72 alin. 1-2, art. 73 alin. 1-3, art 128 alin 1-4 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioareşi respectiv Legea 514/2001 privind venitul minim garantat; dispoziţiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 679/12.06.2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist; dispoziţiile art. 30 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza art.  200 alin. 1 Cod proc.civ. s-a procedat la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârâţi, cu menţiunea de a depune întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare în cauză şi nu au depus probe în apărare.

Din analiza actelor şi probelor aflate la dosar, instanţa reţine următoarele

Prin sentinţa civilă nr. 2747/19.10.2005 (fila 8) pronunţată de către Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 6457/C/2005 s-a dispus instituirea  plasamentului ...la asistentul  maternal profesionist ...

Tânărul … s-a născut la data …şi a împlinit vârsta de ....

La data de 21.09.2018 (fila 21) tânărul … a formulat, în baza art. 55 alin. 2 din  Legea 272/2009 o cerere de acordare a protecţiei sociale sub forma plasamentului  tot la asistentul maternal profesionist ....

Asistentul maternal profesionist ... dat o declaraţie în faţa reclamantei DGASPC Caraş-Severin (fila 22) prin care arată că  este de acord ca tânărul … să rămână  la ea în calitate de simplă persoană fizică şi nu de asistent maternal profesionist

Instanţa, cu privire la primul petit, având a obiect  încetarea măsurii protecţiei speciale a plasamentului, constată că  este întemeiat, pentru următoarele considerente.

Din analiza acestui text de lege rezultă că măsura plasamentului încetează la împlinirea vârstei de 18 ani, condiţionat de constatarea încetării de către om instanţă de judecată. Data la care măsura încetează este aceea arătată de legiuitor şi nu cea a formulării cererii de chemare în judecată sau a pronunţării hotărârii judecătoreşti, întrucât prin această hotărâre se constată îndeplinită  o condiţie rezolutorie, efectele îndeplinirii acesteia fiind cele arătate la art. 1407 alin. 1Cod civil.

Instanţa, cu privire la petitul având ca obiect acordarea în continuare a protecţiei speciale a plasamentului la pârâta … în calitate de persoană fără calitatea de asistent maternal profesionist, constată următoarele:

Odată cu formularea  cererii tânărului  … s-a născut obligaţia autorităţilor statului, în baza art. 55 alin. 2 Legea 272/2004, de a acorda (în cazul îndeplinirii condiţie ca tânărul să se afle în continuarea studiilor) în protecţia specială a plasamentului. Această obligaţie constă în obligaţia DGASPC Caraş-Severin să solicite instanţei instituirea măsurii şi obligaţia instanţei de a dispune măsura, având în vedere interesul major al copilului.

Referitor la obligaţia judecătorului de a avea în vedere cu prioritate interesul superior al copilului, prevăzut de art. 1, 2 şi 3 din Legea 272/2004, instanţa constată următoarele:

Conform art. 55, 56 şi 122 din Legea 272/2004, plasamentul tânărului poate fi instituit la o altă persoană care nu are atestat de asistent maternal profesionist, la o persoană care are atestat de asistent maternal profesionist, cu care se încheie un contract individual de muncă (ce are la bază plasamentul tânărului la acel asistent maternal profesionist, care se încheie  doar pentru activitatea de creştere, educare şi îngrijire a acelui tânăr) sau la o persoană care are atestat de asistent maternal profesionist, cu care nu se încheie contractul de muncă menţionat anterior.

Reclamanta, prin cererea formulată, solicită instituirea plasamentului la o persoană care are calitatea de asistent maternal profesionist, fără a se încheia un contract de muncă cu acesta. Acest  fapt rezultă din cuprinsul cererii de chemare în judecată şi din cuprinsul celui de-al doilea petit, prin nearătarea calităţii de asistent maternal a pârâtei ....

Reclamanta prezintă în cuprinsul cererii două motive de fapt pentru a dovedi temeinicia acesteia:

- faptul că " necesitatea asigurării creşterii, îngrijirii şi educării, necesare dezvoltării armonioase a acestora" de către un asistent maternal profesionist poate intra în contradicţie cu capacitatea deplină a acestuia de a lua decizii cu privire la persoana sa, în condiţiile în care potrivit legii are capacitate deplină în acest sens;

- faptul că "plasamentul la o persoană sau familie poate fi considerată modalitatea de asigurare a continuităţii protecţiei speciale a tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani şi care a solicitat aplicarea prevederilor art. 55 alin. 2 şi 3 din textul de lege anterior menţionat."

Instanţa, cu privire la cel de-al doilea motiv, constată că este neîntemeiat, întrucât această modalitate  este prevăzută de art. 122 Legea 272/2004 alternativ cu cea a instituirii la un asistent maternal profesionist şi este în sarcina reclamantei să facă dovada că este în interesul tânărului alegea celei dintâi modalităţi, nefiind suficientă simpla afirmaţie că legea prevede şi instituirea plasamentului în această modalitate.

Cu privire la primul motiv, instanţa constată că este neîntemeiat, întrucât reclamanta nu arată în ce fel asistentul maternal profesionist poate influenţa negativ capacitatea tânărului de a lua decizii cu privire la persoana sa.

Reclamanta omite faptul că tânărul, în cazul admiterii cererii sale, ar fi dat în plasament aceleiaşi persoane,  dar nu în calitate de asistent  maternal, ci în calitate de persoană fizică. Această diferenţă de calitate în nici un caz nu poate determina  un comportament diferit al pârâtei …faţă de deciziile tânărului …

În plus, instanţa mai are în vedere şi următoarele aspecte legate de interesul superior al tânărului ….

Este neîndoielnic faptul (necontestat în cauză) că măsura plasamentului trebuie acordată în continuare la persoana care a avut grijă de copil până la vârsta de 18 ani şi faţă de care au luat naştere sentimente de afecţiune (dovedite şi prin declaraţia de la fila 22 conform căreia pârâta este dispusă să aibă grijă în continuare de tânăr şi în lipsa unei remuneraţii). Aceste sentimente sunt reciproce, având în vedere dorinţa tânărului arătată în cuprinsul cererii (fila 21) de a se institui măsura plasamentului tot la pârâta Dumitru Ioana.

Instanţa constată că dacă se instituie plasamentul la Dumitru Ioana în calitate de asistent maternal profesionist, art. 122 alin. 3 şi 4 Legea 272/2004 obligă reclamanta la încheierea  contractului de muncă, iar dacă se instituie plasamentul la Dumitru Ioana fără a se arăta în ce calitate (astfel cum  solicită reclamanta) reclamanta nu are această obligaţie.

Acordul dat de … (fila 22) de a avea grijă de tânăr fără a fi remunerată, prezumă ataşamentul ei faţă de acesta şi nu este de natură să influenţeze drepturile  tânărului instituite prin Legea 272/2004.

Printre aceste drepturi, instanţa consideră că se regăseşte şi acela de a fi dat în grija persoanei faţă de care există un ataşament şi sentimente de afecţiune reciproce. Al doilea drept constă în necesitatea instituirii unor condiţii cât mai bune pentru creştere, educare şi îngrijire, iar aceste condiţii le poate avea în situaţia în care persoana  la care este dată în plasament obţine venituri suplimentare din contractul de muncă şi atâta timp cât art. 122 din Legea 272/2004  permite această modalitate de plasament necondiţionată de alte circumstanţe, instanţa, constată că este în interesul superior al tânărului ca măsura plasamentului să fie instituită la Dumitru Ioana în calitate de asistent maternal profesionist.

Având în vedere cele mai sus expuse,  în baza art. 55, art. 63,  art. 67 alin. 1 Legea 272/2004, va respinge acţiunea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  în contradictoriu cu pârâţii ….

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge  acţiunea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu sediul în mun. Reşiţa Al Trei Ape nr.4 jud. Caraş-Severin, CUI 9759188 cont IBAN RO91TREZ24A680600200130X, deschis la Trezoreria Reşiţa, în contradictoriu cu pârâţii ….şi … ….

Executorie.

Cu drept de recurs în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de recurs va fi depusă la Tribunalul Caraş-Severin.

Pronunţată în şedinţa publică, azi  29.11.2018.