Fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva debitorului

Sentinţă civilă 1746 din 07.09.2018


Cuprins pe materii: Acţiune în regres  – fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva debitorului

Sentinţa civilă nr. 1746/07.09.2018

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub nr. de înregistrare 2365/324/2018 din 08.05.2018, reclamantul B D a solicitat, în contradictoriu cu pârâta N M -D, obligarea acestuia la plata sumei de 5651 lei sumă reprezentând debit, cu cheltuieli de judecată.

 La termenul de judecată din 07.09.2018, reclamantul şi-a micşorat câtimea obiectului acţiunii de la 5651 lei, la 68,41 lei, întrucât i-a fost achitată suma de 5000 lei.

În motivare, reclamantul a arătat că suma a fost achitată în baza contractului de credit nr.961/30.07.2015.

A depus la dosar adresa din 26.03.2018 emisă de BEJ G R.

În temeiul art.201 al.1 CPC, instanţa a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât, în vederea depunerii întâmpinării la care era obligat, însă acesta nu  a procedat în sensul dispoziţiilor legale şi nici nu s-a înfăţişat la instanţă.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarele:

Din adresa din 26.03.2018 emisă de BEJ G R rezultă că reclamantul B D are calitatea de girant al debitorului urmărit N M-D, pârâtul din cauza de faţă, în dosarul de executare nr.397/2017, astfel că  acestuia i s-a reţinut suma de 5651 lei, sumă care a fost virată către creditorul urmăritor SC E E IFN SA Tecuci.

Potrivit art.2305 C.civ., fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva debitorului.

Potrivit art.2306 al.(1) C.civ., fideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului poate cere acestuia ceea ce a plătit, şi anume capitalul, dobânzile şi cheltuielile, precum şi daunele-interese pentru repararea oricărui prejudiciu pe care acesta l-a suferit din cauza fideiusiunii. El poate, de asemenea, să ceară dobânzi pentru orice sumă pe care a trebuit să o plătească creditorului, chiar dacă datoria principală nu producea dobânzi.

Faţă de cele de mai sus, instanţa a constatat că reclamantul a făcut dovada, conform art.249 CPC, cu înscrisurile depuse la dosar, că pârâtul îi datorează suma de 68,41 lei reprezentând debit achitat pentru debitorul urmărit N M-D, fiind subrogat de drept în toate drepturile pe care creditoarea SC E E IFN SA le avea împotriva pârâtului N M-D.

Potrivit art.453 CPC, instanţa urmează să oblige  pârâtul la plata cheltuielilor de judecată , fiind în culpă procesuală.