Contestație la executare

Hotărâre 3238/2017 din 23.01.2018


Dosar nr. …/2017Cod operator …

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LUGOJ

ÎNCHEIERE Nr. …/2017

Şedinţa  publică din … 2018

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: C. A. D.

Grefier: C. D. M.

Pe rol judecarea cauzei civil privind pe contestatorul C.G.V., contestatorul I.R., contestatoarea V.V.M.şi pe intimatul B.P.D., intimata B.C., intimata B.P., având ca obiect contestaţie la executare.

Instanţa constată că dezbaterea cauzei în fond a avut loc în şedinţa publică din … 2018, mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor prezente fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pronunţarea fiind amânată pentru termenul de astăzi, când:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 05.10.2017 contestatorii C.G.V., I.R. și V.V.M., în contradictoriu cu intimații B.P.D., B.C. și B.P., au solicitat desființarea tuturor formelor de executare silită efectuate în dosarul nr. …/EX/2017 al BEJA D.D.și S.V., radierea din CF a înscrierilor referitoare la executarea silită începută în dosar și obligarea intimaților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, contestatorii au arătat că prin cererea adresată BEJA D.D.si S.V. la data de 26.07.2017 intimaţii creditori au solicitat deschiderea unui dosar de executare silită împotriva lor ataşând titlul executoriu constând în Sentinţa civilă nr. …/14.07.2015 a Judecătoriei Lugoj în şnur cu Decizia civilă nr. …/A/l6.03.2016 a Tribunalului Timiş și cu Decizia civilă nr. …/26.05.2016 a Curţii de Apel Timişoara, motivând cererea prin susţinerea faptului că nu au fost executate de bunăvoie obligaţiile stabilite în titlul executoriu.

În fapt, în dosarele .., ../2013 ale BEJ C.C.intimaţii B.P.D. și B.C. au calitatea de debitori având de plată în acele dosare la data de 10.02.2016 următoarele sume: 6.361,20 lei cheltuieli de executare și cheltuieli de judecată în dosar nr. 432/2013, 13.275,68 euro cu titlu de chirie pe perioada de ocupare a spaţiului și 2.790,10 lei cheltuieli de judecată și 1.000 lei onorariul avocat, 6.000 lei onorariu executare silită pentru recuperare creanţă și 2.640 lei onorariu executare silită evacuare în dosar nr. 433/2013 - total 78.531,86 lei.

Prin cererea înregistrată sub nr. 2838/28.03.2016 la BEJ C.C.debitorii din acel dosar au solicitat compensarea creanţei lor cu debitul ce îl aveau de achitat la acea dată, dar nu au înțeles sa depună ataşat cererii și titlul executoriu, ci doar un certificat de grefă în copie, astfel că executorul judecătoresc C.C. a dispus compensarea sumei de 42.046,20 lei după ce contestatorii au depus titlul executoriu în original și au înaintat o adresă prin care și-au exprimat acordul privind compensarea, înregistrată sub nr. …/30.2017, executorul judecătoresc C.C.emiţând încheierea de compensare în data de 31.08.2017.

Raportat la cele învederate, contestatorii au arătat că introducerea unei cereri de executare silită la un alt executor judecătoresc care nu avea cunoştinţă de situaţia reală reprezintă un abuz de drept.

Totodată au arătat că la data la care au fost stabilite cheltuielile de executare în dosarul …/EX/2017 al BEJA D.D.și S.V. creditorii B.P.D. și B.C. nu mai aveau nicio creanţă certă, lichidă și exigibilă împotriva lor deoarece a intervenit compensarea.

În drept, contestatorii au invocat prevederile art. 646, 664, 712 și urm. C.pr.civ. și art. iar pentru dovedirea susținerilor au solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, anexând cererii înscrisurile de la filele 8-27.

Contestația la executare a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1.000 lei, potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 (f. 123).

La data de 25.10.2017 intimaţii au formulat întâmpinare, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să înlăture susţinerile formulate de către contestatori, acestea fiind nefondate, şi, pe cale de consecinţă, să respingă contestaţia la executare. Totodată, au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în ceea ce o priveşte pe B.P., aceasta nefiind parte în dosarul în care s-a pronunţat hotărârea care reprezintă titlul executoriu pus în executare.

În motivare, intimații au arătat că au fost nevoiţi să formuleze cererea de executare silită tocmai datorită poziţiei contestatorilor, fiind vătămaţi prin punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti pe calea executării silite iniţiate de către contestatori prin dosarele …, ../2013 deschise pe rolul BEJ C.C..

Hotărârea judecătoreasca pe care au pus-o noi în executare era posterioară demarării executării silite de către contestatori. Prin urmare, în dosarele deschise la BEJ C.C.intimații au formulat o cerere în vederea compensării la data de 28.03.2016, fapt necontestat de către contestatori. Însa aceştia nu au confirmat executorului judecătoresc faptul că sunt de acord și că acceptă compensarea solicitată iar executorul judecătoresc nu a solicitat depunerea la dosarul execuţional a unor documente suplimentare.

Contestatorii aveau cunoştinţă de titlul executoriu pe care l-au pus în executare intimații şi este evident că dacă ar fi acceptat compensarea, executorul judecătoresc ar fi operat-o, diminuând creanţa acestora corespunzător cu suma pe care o datorau.

Au mai arătat intimații că executorul C.C.a aşteptat mai mult de un an de zile să dea curs cererii (perioada 28.03.2016-26.07.2017). Deoarece nu au primit niciun răspuns din partea acestuia, deşi au revenit cu adrese, interogând situaţia cererii iniţiale, după o perioadă lunga de timp, la 26.07.2017, au decis să se adreseze altui executor judecătoresc pentru a pune în executare hotărârea judecătorească prin care contestatorii erau obligaţi la plata unei sume de bani către intimați. Se poate observa că demersul de deschidere a unui dosar execuţional la data de 26.07.2016 este anterior încheierii de compensare emise de BEJ C.C.la 31.08.2017. În consecinţă, și cheltuielile de executare cad în sarcina contestatorilor, care, având cunoştinţă de existența titlului executoriu al intimaților, ar fi trebuit să solicite și să insiste pe lângă BEJ C.C. să efectueze o compensare a creanţelor, lucru pe care l-au făcut abia la 30.08.2017.

La data de 27.10.2017 la dosar a fost depus, în urma solicitării instanței, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, dosarul execuțional nr. …/EX/2017 al BEJA D.D.și S.V. (f. 47-103).

La termenul din data de 06.12.2017 instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei B.P..

În cauză a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin cererea de executare silită formulată de intimații B.P.D. și B.C. la data de 25.07.2017 și înregistrată pe rolul BEJA D.D.și S.V. sub nr. …/EX/2017 intimații au solicitat executarea silită a contestatorilor în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr…./14.07.2015 a Judecătoriei Lugoj în şnur cu Decizia civilă nr…./A/l6.03.2016 a Tribunalului Timiş și cu Decizia civilă nr. …/26.05.2016 a Curţii de Apel Timişoara, toate pronunțate în dosar nr. …/2014, urmărind recuperarea sumei de 42.046,20 lei (f. 90).

Urmare a începerii executării silite, au fost efectuate înscrierile corespunzătoare în CF .. Lugoj, nr. cadastral …...

La data de 31.08.2017 în dosarul execuțional nr. .., ../2013 al BEJ C.C.a fost emisă încheierea de compensare a creanțelor reciproce dintre contestatorii și intimații din prezentul dosar, suma supusă compensației fiind de 42.046,20 lei (f. 26). În acest dosar creditori sunt contestatorii din prezenta cauză iar debitori intimații B.P.D. și B.C., debitorii formulând cerere de compensare a creanțelor la data de 28.03.2016.

În drept, potrivit art. 712 alin. (1) C.pr.civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare, se poate face contestație la executare de către cei interesați sau vătămați prin executare.

Conform art. 1616 C.civ., datoriile reciproce se sting prin compensaţie până la concurenţa celei mai mici dintre ele, art. 1617 alin. (1) C.civ. prevăzând condițiile în care operează de plin drept compensaţia: de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură.

În speță, contestatorii invocă faptul că obligația lor de plată către intimații B.P.D. și B.C. a sumei de 42.046,20 lei s-a stins ca urmare a operării compensației, intimații fiind debitorii unei obligații de plată către contestatori ce face obiectul dosarului execuțional nr. .., …./2013 al BEJ C.C..

Pentru a constata operarea compensației instanța trebuie să verifice îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 1617 alin. (1) C.civ., respectiv existența a două datorii certe, lichide şi exigibile care au ca obiect o sumă de bani.

În ceea ce privește existența datoriilor reciproce, instanța constată că atât contestatorii, cât și intimații dețin titluri executorii unii împotriva celorlalți, titluri a căror executare silită face obiectul dosarelor execuționale nr. .., ../2013 al BEJ C.C., respectiv nr. …/EX/2017 al BEJA D.D.și S.V..

Totodată, instanța reține că obligațiile izvorâte din aceste titluri executorii au caracter cert, lichid şi exigibil, motiv pentru care a și fost posibilă începerea executării silite a acestora. 

Prin raportare la aceste considerente, se constată îndeplinite toate condițiile prevăzute de art. 1617 alin. (1) C.civ. pentru a opera compensația, instanța reținând că în mod nelegal a fost începută executarea silită în dosarul execuțional nr. ../EX/2017 al BEJA D.D.și S.V.. Aceasta întrucât acest dosar, înregistrat ulterior dosarului nr. .., ../2013 al BEJ C.C., are ca obiect recuperarea unei creanțe mai mici decât cea care face obiectul primului dosar, creanța deținută de intimați împotriva contestatorilor fiind stinsă ca urmare a operării compensației.

Apărarea formulată de intimați în sensul că a fost admisă în primă instanță contestația la executare înregistrată pe rolul J. T. sub nr. ../2017 și a fost anulată încheierea de compensare a creanțelor reciproce din data de 31.08.2017 emisă în dosarul execuțional nr. …, ../2013 al BEJ C.C.este neîntemeiată întrucât, pe de o parte, hotărârea instanței nu era definitivă la data pronunțării prezentei încheieri iar, pe de altă parte, operarea compensației nu depinde de pronunțarea în acest sens a unei încheieri de către executorul judecătoresc.

Având în vedere considerentele expuse anterior, instanța va admite în parte contestația la executare formulată de contestatorii C.G.V., I.R. și V.V.M.și va dispune desființarea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul execuțional nr. ../EX/2017 al BEJA D.D.și S.V. și radierea din …. Lugoj a notării privitoare la executarea silită ce face obiectul acestui dosar.

Totodată, în temeiul art. 453 alin. (1) C.pr.civ., constatând faptul că intimații B.P.D. și B.C. sunt cei care au pierdut procesul, instanța va respinge cererea acestora de obligare a contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. De asemenea, va respinge ca neîntemeiată cererea contestatorilor de obligare a intimaților la plata cheltuielilor de judecată, constatând că nu a fost făcută dovada efectuării vreunor cheltuieli care să poată fi puse în sarcina părții căzute în pretenții, taxa judiciară de timbru având un regim juridic special, potrivit art. 45 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, și putând fi recuperată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri.

În temeiul art. 720 alin. (4) C.pr.civ., prezenta hotărâre se va comunica BEJA D.D.și S.V. după rămânerea definitivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul C.G.V., posesor al CI nr. …., domiciliat în …., contestatorul I.R., posesor al CI nr. …, domiciliat în ….., contestatoarea V.V.M., posesoare a CI nr…, domiciliată în …., toți cu domiciliul procedural ales în …., la av. A. C., în contradictoriu cu intimatul B.P.D., intimata B.C., intimata B.P., toți cu domiciliul în. …...

Respinge contestația formulată în contradictoriu cu intimata B.P. ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală.

Dispune desființarea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul execuțional nr. …/EX/2017 al BEJA D.D.și S.V..

Dispune radierea din CF …. a notării privitoare la executarea silită ce face obiectul dosarului execuțional nr. …/EX/2017 al BEJA D.D.și S.V..

Executorie.

Respinge cererea contestatorilor de obligare a intimaților la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

Respinge cererea intimaților de obligare a contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

În temeiul art. 720 alin. (4) C.pr.civ., prezenta hotărâre se va comunica BEJA D.D.și S.V. după rămânerea definitivă.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, …..2018.

Președinte,Grefier,

A. D. C. D. M.C.

Red. A.D.C./ Tehnored. A.D.C. - D.M.C.

2018

Ex. 8

Com. 6